ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၁၉)


၁အဲဂုတၱဳျပည္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ လ်င္ျမန္ေသာ မုိဃ္းတိမ္ကုိ စီး၍ အဲဂုတၱဳျပည္သုိ႔ ၾကြေတာ္မူ၏၊၊ ေရွ႔ေတာ္၌ အဲဂုတၱဳျပည္၏ ရုပ္တု၊ ဆင္းတုတုိ႔သည္ လႈပ္ရွား၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္၏ ႏွလုံးသည္ သူ၏အထဲမွာ အရည္က်ဳိလ်က္ရွိလိမ့္မည္၊၊ ၂အဲဂုတၱဳျပည္သားတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ ရန္ျပဳေစျခင္းငွါ ငါႏႈိးေဆာ္သျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ ညီအစ္ကုိခ်င္း တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္၊ အိမ္နီးခ်င္း တစ္ေယာက္ ႏွင့္တစ္ေယာက္၊ တစ္ၿမိဳ႔ႏွင့္တစ္ၿမိဳ႔၊ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ စစ္တုိက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၃အဲဂုတၱဳျပည္၏ စိတ္သည္ သူ၏အထဲ မွာ ျပတ္လိမ့္မည္၊၊ သူ၏အႀကံကုိလည္း ငါဖ်က္မည္၊၊ သူတုိ႔သည္ ရုပ္တုတုိ႔၌၄င္း၊ ျပဳစားေသာသူတုိ႔၌၄င္း၊ နတ္ဝင္ႏွင့္ စုန္းတုိ႔၌၄င္း၊ ဆည္းကပ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄အဲဂုတၱဳျပည္သားတုိ႔ကုိ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ သခင္တို႔လက္သုိ႔ ငါအပ္သျဖင့္၊ ျပင္းထန္ေသာ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးသည္ အုပ္စုိးလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၅ထုိအခါ ပင္ လယ္ေရျပတ္လိမ့္မည္၊၊ ျမစ္ေရလည္း ေလ်ာ့၍ ခန္းေျခာက္လိမ့္မည္။ ၆ေခ်ာင္းေရမ်ားလည္း ပုပ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ အဲဂုတၱဳ ျမစ္လက္ၾကားတုိ႔လည္း ေရျပတ္၍ ခမ္းေျခာက္သျဖင့္၊ က်ဴပင္ႏင့္ကုိင္းပင္တုိ႔သည္ ညွဳိးႏြမ္းၾကလိမ့္မည္၊၊ ၇ျမစ္လက္ ၾကားနားႏွင့္ ေခ်ာင္းဝနားမွာ ေပါက္ေသာ ျမက္ပင္အစရွိေသာ၊ ျမစ္နားမွာစုိက္သမွ်တုိ႔သည္ ညိ‡ဳးႏြမ္းပ်က္စီးပေပ်ာက္ ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၈တံငါတုိ႔သည္ ညည္းတြားၾကလိမ့္မည္၊၊ ျမစ္၌ငါးမ်ားကုိ ခ်သမွ်ေသာသူတုိ႔သည္ ျမည္တမ္း၍ ေျမေပၚမွာ ပုိက္ကြန္ကို ျဖတ္တတ္ေသာသူတုိ႔သည္ စိတ္ပ်က္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၉ပုိက္ဆံလုပ္ေသာသူႏွင့္ စ်ာမ်ဳိးကုိရက္ေသာသူတုိ႔ သည္လည္း အက်ဳိးနည္းရွိၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝအမီွတကဲတုိ႔သည္ ပ်က္၍၊ အခစားေသာ သူအေပါင္းတုိ႔သည္ ညိ‡ဳးငယ္ေသာ စိတ္ရွိၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၁အကယ္စင္စစ္ေဇာနမင္းတုိ႔သည္ အရူးျဖစ္ၾက၏၊၊ ဖာေရာဘုရင္၏ တုိင္ပင္မွဴးမတ္တုိ႔သည္ မုိက္ေသာအႀကံ ကုိေပးၾက၏၊၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ ပညာရွိအမ်ဳိး၊ ေရွးရွင္ဘုရင္တုိ႔အႏြယ္ျဖစ္ပါသည္ဟု ဖာေရာဘုရင္အား အဘယ္ေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ၾကသနည္း၊၊ ၁၂သူတုိ႔သည္ အဘယ္မွာရွိၾကသနည္း၊၊ သင္၏ပညာရွိတို႔သည္ အဘယ္မွာရွိၾကသနည္း။ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ အဲဂုတၱဳ ျပည္တစ္ဘက္၌ အဘယ္သုိ႔ ႀကံစည္ေတာ္မူသည္ကုိ ယခုေျပာၾကပါေစ၊၊ ေဘာ္ျပၾကပါေစ၊၊ ၁၃ေဇာနမင္းတုိ႔သည္ အရူး ျဖစ္ၾကၿပီ၊၊ ေနာဗမင္းတုိ႔သည္ မွားယြင္းၾကၿပီ၊၊ အဲဂုတၱဳျပည္၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္မ်ားကုိ အုပ္ေသာအႀကီးအကဲတုိ႔ကုိ လည္း မွားယြင္းေစၾကၿပီ။ ၁၄ထာဝရဘုရားသည္ အဲဂုတၱဳျပည္၏အလယ္၌ ယစ္မူးေသာသေဘာကုိ ျပင္ဆင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ယစ္မူးေသာသူသည္ မိမိအန္ဖတ္၌ လဲသကဲ့သုိ႔၊ အဲဂုတၱဳျပည္သားတုိ႔သည္ ျပဳေလသမွ်တို႔၌ မွားယြင္းၾကၿပီ။ ၁၅အဲဂုတၱဳျပည္၏ ဦးေခါင္းျဖစ္ေစ၊ အၿမီးျဖစ္ေစ၊ စြန္ပလြံလက္ျဖစ္ေစ၊ ကုိင္းပင္ျဖစ္ေစ၊ ၿပီးစီးႏုိင္ေသာ အမႈအလ်င္းမရွိရ။ ၁၆ထုိကာလ၌ အဲဂုတၱဳလူတုိ႔သည္ မိန္းမကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္ သူတုိ႔အေပၚမွာ လက္ေတာ္ကုိ လႈပ္ရွားေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္၊ ေၾကာက္လန္႔တုန္လႈပ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၇ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား သည္ အဲဂုတၱဳျပည္တဘက္၌ ႀကံစည္ေတာ္မူေသာ အႀကံအစည္ေၾကာင့္၊ ယုဒျပည္သည္လည္း အဲဂုတၱဳျပည္၌ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ယုဒ ျပည္ဟူ၍ ေျပာကာမွ်ႏွင့္ လူတုိင္းေၾကာက္ရြံ႕ၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၈ထုိကာလ၌ အဲဂုတၱဳျပည္တြင္ ၿမိဳ႔ငါးၿမိဳ႔တုိ႔သည္ ခါနာန္ဘာသာစကားကုိ ေျပာ၍၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ ထာဝရဘုရား၏သစၥာေတာ္ကုိခံၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိၿမိဳ႔တုိ႔တြင္၊ တၿမိဳ႔ကုိ သူရိယာၿမိဳ႔ဟူ၍ ေခၚေဝၚၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၉ထုိကာလ၌ အဲဂုတၱဳျပည္အလယ္တြင္၊ ထာဝရဘုရားကုိ ပူေဇာ္ရာယဇ္ပလႅင္ရွိလိမ့္မည္၊၊ ျပည္စြန္းနားတြင္လည္း ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ မွတ္တုိင္ရွိလိမ့္မည္။ ၂ဝထုိမွတ္တိုင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္တြင္ နိမိတ္လကၡဏာျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ သက္ေသလည္း ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတုိ႔သည္ ညွဥ္းဆဲျခင္းကုိ ခံရေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားကုိ ေအာ္ဟစ္ၾကသည္ရွိေသာ္၊ ကယ္တင္ေသာအရွင္၊ အမႈေစာင့္သခင္ကုိ သူတုိ႔ရွိရာသုိ႔ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍၊ ထုိသခင္သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၁အဲဂုတၱဳျပည္တြင္ ထာဝရဘုရားကုိ သိရၾကသည္ျဖစ္၍၊ ထုိကာလ၌ အဲဂုတၱဳလူတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားကုိ သိေသာေၾကာင့္၊ ပူေဇာ္သကၠာအလွဴဒါနကုိ ဆက္ကပ္၍ ဝတ္ျပဳၾကလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ ေတာ္၌သစၥာဂတိထား၍၊ ထားသည္အတုိင္းျပဳၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၂ထာဝရဘုရားသည္လည္း အဲဂုတၱဳျပည္ကုိ ဒဏ္ခတ္၍၊ ခတ္ၿပီးေသာ ဒဏ္ရာကုိေပ်ာက္ေစေတာ္မူမည္၊၊ သူတုိ႔သည္လည္း၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲၾကသည္ ကာလ၊ သူတုိ႔ေတာင္းပန္ျခင္းကုိ နားေထာင္၍ ဒဏ္ရာကုိေပ်ာက္ေစေတာ္မူမည္၊၊

၂၃ထုိကာလ၌ အဲဂုတၱဳျပည္မွသည္အာရႈရိျပည္တုိင္ေအာင္၊ လမ္းတြင္လိမ့္မည္၊၊ အာရႈရိလူသည္ အဲဂုတၱဳျပည္သုိ႔၄င္း၊ အဲဂုတၱဳလူသည္၊ အာရႈရိျပည္သုိ႔၄င္း သြားလာ၍ အဲဂုတၱဳလူႏွင့္ အာရႈရိလူတုိ႔သည္ တညီတညြတ္တည္း ဝတ္ျပဳ ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၄ထုိကာလ၌ ဣသေရလအမ်ဳိးသည္ အဲဂုတၱဳအမ်ဳိးႏွင့္၄င္း အာရႈရိအမ်ဳိးႏွင့္၄င္း ေပါင္း၍၊ တတိယအမ်ဳိး တည္းဟူေသာ ေျမႀကီးအလယ္၌ မဂၤလာျပဳေသာ အမ်ဳိးျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂၅ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား ကလည္း၊ ငါ၏လူအဲဂုတၱဳအမ်ဳိး၊ ငါျပဳျပင္ေသာ အာရႈရိအမ်ဳိး၊ ငါ၏အေမြဥစၥာျဖစ္ေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသည္ မဂၤလာ ရွိေစသတည္းဟု ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊           ၁အဲဂုတၱဳျပည္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ လ်င္ျမန္ေသာ မုိဃ္းတိမ္ကုိ စီး၍ အဲဂုတၱဳျပည္သုိ႔ ၾကြေတာ္မူ၏၊၊ ေရွ႔ေတာ္၌ အဲဂုတၱဳျပည္၏ ရုပ္တု၊ ဆင္းတုတုိ႔သည္ လႈပ္ရွား၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္၏ ႏွလုံးသည္ သူ၏အထဲမွာ အရည္က်ဳိလ်က္ရွိလိမ့္မည္၊၊ ၂အဲဂုတၱဳျပည္သားတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ ရန္ျပဳေစျခင္းငွါ ငါႏႈိးေဆာ္သျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ ညီအစ္ကုိခ်င္း တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္၊ အိမ္နီးခ်င္း တစ္ေယာက္ ႏွင့္တစ္ေယာက္၊ တစ္ၿမိဳ႔ႏွင့္တစ္ၿမိဳ႔၊ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ စစ္တုိက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၃အဲဂုတၱဳျပည္၏ စိတ္သည္ သူ၏အထဲ မွာ ျပတ္လိမ့္မည္၊၊ သူ၏အႀကံကုိလည္း ငါဖ်က္မည္၊၊ သူတုိ႔သည္ ရုပ္တုတုိ႔၌၄င္း၊ ျပဳစားေသာသူတုိ႔၌၄င္း၊ နတ္ဝင္ႏွင့္ စုန္းတုိ႔၌၄င္း၊ ဆည္းကပ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄အဲဂုတၱဳျပည္သားတုိ႔ကုိ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ သခင္တို႔လက္သုိ႔ ငါအပ္သျဖင့္၊ ျပင္းထန္ေသာ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးသည္ အုပ္စုိးလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၅ထုိအခါ ပင္ လယ္ေရျပတ္လိမ့္မည္၊၊ ျမစ္ေရလည္း ေလ်ာ့၍ ခန္းေျခာက္လိမ့္မည္။ ၆ေခ်ာင္းေရမ်ားလည္း ပုပ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ အဲဂုတၱဳ ျမစ္လက္ၾကားတုိ႔လည္း ေရျပတ္၍ ခမ္းေျခာက္သျဖင့္၊ က်ဴပင္ႏင့္ကုိင္းပင္တုိ႔သည္ ညွဳိးႏြမ္းၾကလိမ့္မည္၊၊ ၇ျမစ္လက္ ၾကားနားႏွင့္ ေခ်ာင္းဝနားမွာ ေပါက္ေသာ ျမက္ပင္အစရွိေသာ၊ ျမစ္နားမွာစုိက္သမွ်တုိ႔သည္ ညိ‡ဳးႏြမ္းပ်က္စီးပေပ်ာက္ ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၈တံငါတုိ႔သည္ ညည္းတြားၾကလိမ့္မည္၊၊ ျမစ္၌ငါးမ်ားကုိ ခ်သမွ်ေသာသူတုိ႔သည္ ျမည္တမ္း၍ ေျမေပၚမွာ ပုိက္ကြန္ကို ျဖတ္တတ္ေသာသူတုိ႔သည္ စိတ္ပ်က္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၉ပုိက္ဆံလုပ္ေသာသူႏွင့္ စ်ာမ်ဳိးကုိရက္ေသာသူတုိ႔ သည္လည္း အက်ဳိးနည္းရွိၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝအမီွတကဲတုိ႔သည္ ပ်က္၍၊ အခစားေသာ သူအေပါင္းတုိ႔သည္ ညိ‡ဳးငယ္ေသာ စိတ္ရွိၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၁အကယ္စင္စစ္ေဇာနမင္းတုိ႔သည္ အရူးျဖစ္ၾက၏၊၊ ဖာေရာဘုရင္၏ တုိင္ပင္မွဴးမတ္တုိ႔သည္ မုိက္ေသာအႀကံ ကုိေပးၾက၏၊၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ ပညာရွိအမ်ဳိး၊ ေရွးရွင္ဘုရင္တုိ႔အႏြယ္ျဖစ္ပါသည္ဟု ဖာေရာဘုရင္အား အဘယ္ေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ၾကသနည္း၊၊ ၁၂သူတုိ႔သည္ အဘယ္မွာရွိၾကသနည္း၊၊ သင္၏ပညာရွိတို႔သည္ အဘယ္မွာရွိၾကသနည္း။ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ အဲဂုတၱဳ ျပည္တစ္ဘက္၌ အဘယ္သုိ႔ ႀကံစည္ေတာ္မူသည္ကုိ ယခုေျပာၾကပါေစ၊၊ ေဘာ္ျပၾကပါေစ၊၊ ၁၃ေဇာနမင္းတုိ႔သည္ အရူး ျဖစ္ၾကၿပီ၊၊ ေနာဗမင္းတုိ႔သည္ မွားယြင္းၾကၿပီ၊၊ အဲဂုတၱဳျပည္၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္မ်ားကုိ အုပ္ေသာအႀကီးအကဲတုိ႔ကုိ လည္း မွားယြင္းေစၾကၿပီ။ ၁၄ထာဝရဘုရားသည္ အဲဂုတၱဳျပည္၏အလယ္၌ ယစ္မူးေသာသေဘာကုိ ျပင္ဆင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ယစ္မူးေသာသူသည္ မိမိအန္ဖတ္၌ လဲသကဲ့သုိ႔၊ အဲဂုတၱဳျပည္သားတုိ႔သည္ ျပဳေလသမွ်တို႔၌ မွားယြင္းၾကၿပီ။ ၁၅အဲဂုတၱဳျပည္၏ ဦးေခါင္းျဖစ္ေစ၊ အၿမီးျဖစ္ေစ၊ စြန္ပလြံလက္ျဖစ္ေစ၊ ကုိင္းပင္ျဖစ္ေစ၊ ၿပီးစီးႏုိင္ေသာ အမႈအလ်င္းမရွိရ။ ၁၆ထုိကာလ၌ အဲဂုတၱဳလူတုိ႔သည္ မိန္းမကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္ သူတုိ႔အေပၚမွာ လက္ေတာ္ကုိ လႈပ္ရွားေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္၊ ေၾကာက္လန္႔တုန္လႈပ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၇ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား သည္ အဲဂုတၱဳျပည္တဘက္၌ ႀကံစည္ေတာ္မူေသာ အႀကံအစည္ေၾကာင့္၊ ယုဒျပည္သည္လည္း အဲဂုတၱဳျပည္၌ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ယုဒ ျပည္ဟူ၍ ေျပာကာမွ်ႏွင့္ လူတုိင္းေၾကာက္ရြံ႕ၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၈ထုိကာလ၌ အဲဂုတၱဳျပည္တြင္ ၿမိဳ႔ငါးၿမိဳ႔တုိ႔သည္ ခါနာန္ဘာသာစကားကုိ ေျပာ၍၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ ထာဝရဘုရား၏သစၥာေတာ္ကုိခံၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိၿမိဳ႔တုိ႔တြင္၊ တၿမိဳ႔ကုိ သူရိယာၿမိဳ႔ဟူ၍ ေခၚေဝၚၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၉ထုိကာလ၌ အဲဂုတၱဳျပည္အလယ္တြင္၊ ထာဝရဘုရားကုိ ပူေဇာ္ရာယဇ္ပလႅင္ရွိလိမ့္မည္၊၊ ျပည္စြန္းနားတြင္လည္း ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ မွတ္တုိင္ရွိလိမ့္မည္။ ၂ဝထုိမွတ္တိုင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္တြင္ နိမိတ္လကၡဏာျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ သက္ေသလည္း ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတုိ႔သည္ ညွဥ္းဆဲျခင္းကုိ ခံရေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားကုိ ေအာ္ဟစ္ၾကသည္ရွိေသာ္၊ ကယ္တင္ေသာအရွင္၊ အမႈေစာင့္သခင္ကုိ သူတုိ႔ရွိရာသုိ႔ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍၊ ထုိသခင္သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၁အဲဂုတၱဳျပည္တြင္ ထာဝရဘုရားကုိ သိရၾကသည္ျဖစ္၍၊ ထုိကာလ၌ အဲဂုတၱဳလူတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားကုိ သိေသာေၾကာင့္၊ ပူေဇာ္သကၠာအလွဴဒါနကုိ ဆက္ကပ္၍ ဝတ္ျပဳၾကလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ ေတာ္၌သစၥာဂတိထား၍၊ ထားသည္အတုိင္းျပဳၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၂ထာဝရဘုရားသည္လည္း အဲဂုတၱဳျပည္ကုိ ဒဏ္ခတ္၍၊ ခတ္ၿပီးေသာ ဒဏ္ရာကုိေပ်ာက္ေစေတာ္မူမည္၊၊ သူတုိ႔သည္လည္း၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲၾကသည္ ကာလ၊ သူတုိ႔ေတာင္းပန္ျခင္းကုိ နားေထာင္၍ ဒဏ္ရာကုိေပ်ာက္ေစေတာ္မူမည္၊၊

၂၃ထုိကာလ၌ အဲဂုတၱဳျပည္မွသည္အာရႈရိျပည္တုိင္ေအာင္၊ လမ္းတြင္လိမ့္မည္၊၊ အာရႈရိလူသည္ အဲဂုတၱဳျပည္သုိ႔၄င္း၊ အဲဂုတၱဳလူသည္၊ အာရႈရိျပည္သုိ႔၄င္း သြားလာ၍ အဲဂုတၱဳလူႏွင့္ အာရႈရိလူတုိ႔သည္ တညီတညြတ္တည္း ဝတ္ျပဳ ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၄ထုိကာလ၌ ဣသေရလအမ်ဳိးသည္ အဲဂုတၱဳအမ်ဳိးႏွင့္၄င္း အာရႈရိအမ်ဳိးႏွင့္၄င္း ေပါင္း၍၊ တတိယအမ်ဳိး တည္းဟူေသာ ေျမႀကီးအလယ္၌ မဂၤလာျပဳေသာ အမ်ဳိးျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂၅ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား ကလည္း၊ ငါ၏လူအဲဂုတၱဳအမ်ဳိး၊ ငါျပဳျပင္ေသာ အာရႈရိအမ်ဳိး၊ ငါ၏အေမြဥစၥာျဖစ္ေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသည္ မဂၤလာ ရွိေစသတည္းဟု ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊           ၁အဲဂုတၱဳျပည္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ လ်င္ျမန္ေသာ မုိဃ္းတိမ္ကုိ စီး၍ အဲဂုတၱဳျပည္သုိ႔ ၾကြေတာ္မူ၏၊၊ ေရွ႔ေတာ္၌ အဲဂုတၱဳျပည္၏ ရုပ္တု၊ ဆင္းတုတုိ႔သည္ လႈပ္ရွား၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္၏ ႏွလုံးသည္ သူ၏အထဲမွာ အရည္က်ဳိလ်က္ရွိလိမ့္မည္၊၊ ၂အဲဂုတၱဳျပည္သားတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ ရန္ျပဳေစျခင္းငွါ ငါႏႈိးေဆာ္သျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ ညီအစ္ကုိခ်င္း တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္၊ အိမ္နီးခ်င္း တစ္ေယာက္ ႏွင့္တစ္ေယာက္၊ တစ္ၿမိဳ႔ႏွင့္တစ္ၿမိဳ႔၊ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ စစ္တုိက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၃အဲဂုတၱဳျပည္၏ စိတ္သည္ သူ၏အထဲ မွာ ျပတ္လိမ့္မည္၊၊ သူ၏အႀကံကုိလည္း ငါဖ်က္မည္၊၊ သူတုိ႔သည္ ရုပ္တုတုိ႔၌၄င္း၊ ျပဳစားေသာသူတုိ႔၌၄င္း၊ နတ္ဝင္ႏွင့္ စုန္းတုိ႔၌၄င္း၊ ဆည္းကပ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄အဲဂုတၱဳျပည္သားတုိ႔ကုိ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ သခင္တို႔လက္သုိ႔ ငါအပ္သျဖင့္၊ ျပင္းထန္ေသာ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးသည္ အုပ္စုိးလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၅ထုိအခါ ပင္ လယ္ေရျပတ္လိမ့္မည္၊၊ ျမစ္ေရလည္း ေလ်ာ့၍ ခန္းေျခာက္လိမ့္မည္။ ၆ေခ်ာင္းေရမ်ားလည္း ပုပ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ အဲဂုတၱဳ ျမစ္လက္ၾကားတုိ႔လည္း ေရျပတ္၍ ခမ္းေျခာက္သျဖင့္၊ က်ဴပင္ႏင့္ကုိင္းပင္တုိ႔သည္ ညွဳိးႏြမ္းၾကလိမ့္မည္၊၊ ၇ျမစ္လက္ ၾကားနားႏွင့္ ေခ်ာင္းဝနားမွာ ေပါက္ေသာ ျမက္ပင္အစရွိေသာ၊ ျမစ္နားမွာစုိက္သမွ်တုိ႔သည္ ညိ‡ဳးႏြမ္းပ်က္စီးပေပ်ာက္ ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၈တံငါတုိ႔သည္ ညည္းတြားၾကလိမ့္မည္၊၊ ျမစ္၌ငါးမ်ားကုိ ခ်သမွ်ေသာသူတုိ႔သည္ ျမည္တမ္း၍ ေျမေပၚမွာ ပုိက္ကြန္ကို ျဖတ္တတ္ေသာသူတုိ႔သည္ စိတ္ပ်က္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၉ပုိက္ဆံလုပ္ေသာသူႏွင့္ စ်ာမ်ဳိးကုိရက္ေသာသူတုိ႔ သည္လည္း အက်ဳိးနည္းရွိၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝအမီွတကဲတုိ႔သည္ ပ်က္၍၊ အခစားေသာ သူအေပါင္းတုိ႔သည္ ညိ‡ဳးငယ္ေသာ စိတ္ရွိၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၁အကယ္စင္စစ္ေဇာနမင္းတုိ႔သည္ အရူးျဖစ္ၾက၏၊၊ ဖာေရာဘုရင္၏ တုိင္ပင္မွဴးမတ္တုိ႔သည္ မုိက္ေသာအႀကံ ကုိေပးၾက၏၊၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ ပညာရွိအမ်ဳိး၊ ေရွးရွင္ဘုရင္တုိ႔အႏြယ္ျဖစ္ပါသည္ဟု ဖာေရာဘုရင္အား အဘယ္ေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ၾကသနည္း၊၊ ၁၂သူတုိ႔သည္ အဘယ္မွာရွိၾကသနည္း၊၊ သင္၏ပညာရွိတို႔သည္ အဘယ္မွာရွိၾကသနည္း။ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ အဲဂုတၱဳ ျပည္တစ္ဘက္၌ အဘယ္သုိ႔ ႀကံစည္ေတာ္မူသည္ကုိ ယခုေျပာၾကပါေစ၊၊ ေဘာ္ျပၾကပါေစ၊၊ ၁၃ေဇာနမင္းတုိ႔သည္ အရူး ျဖစ္ၾကၿပီ၊၊ ေနာဗမင္းတုိ႔သည္ မွားယြင္းၾကၿပီ၊၊ အဲဂုတၱဳျပည္၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္မ်ားကုိ အုပ္ေသာအႀကီးအကဲတုိ႔ကုိ လည္း မွားယြင္းေစၾကၿပီ။ ၁၄ထာဝရဘုရားသည္ အဲဂုတၱဳျပည္၏အလယ္၌ ယစ္မူးေသာသေဘာကုိ ျပင္ဆင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ယစ္မူးေသာသူသည္ မိမိအန္ဖတ္၌ လဲသကဲ့သုိ႔၊ အဲဂုတၱဳျပည္သားတုိ႔သည္ ျပဳေလသမွ်တို႔၌ မွားယြင္းၾကၿပီ။ ၁၅အဲဂုတၱဳျပည္၏ ဦးေခါင္းျဖစ္ေစ၊ အၿမီးျဖစ္ေစ၊ စြန္ပလြံလက္ျဖစ္ေစ၊ ကုိင္းပင္ျဖစ္ေစ၊ ၿပီးစီးႏုိင္ေသာ အမႈအလ်င္းမရွိရ။ ၁၆ထုိကာလ၌ အဲဂုတၱဳလူတုိ႔သည္ မိန္းမကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္ သူတုိ႔အေပၚမွာ လက္ေတာ္ကုိ လႈပ္ရွားေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္၊ ေၾကာက္လန္႔တုန္လႈပ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၇ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား သည္ အဲဂုတၱဳျပည္တဘက္၌ ႀကံစည္ေတာ္မူေသာ အႀကံအစည္ေၾကာင့္၊ ယုဒျပည္သည္လည္း အဲဂုတၱဳျပည္၌ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ယုဒ ျပည္ဟူ၍ ေျပာကာမွ်ႏွင့္ လူတုိင္းေၾကာက္ရြံ႕ၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၈ထုိကာလ၌ အဲဂုတၱဳျပည္တြင္ ၿမိဳ႔ငါးၿမိဳ႔တုိ႔သည္ ခါနာန္ဘာသာစကားကုိ ေျပာ၍၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ ထာဝရဘုရား၏သစၥာေတာ္ကုိခံၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိၿမိဳ႔တုိ႔တြင္၊ တၿမိဳ႔ကုိ သူရိယာၿမိဳ႔ဟူ၍ ေခၚေဝၚၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၉ထုိကာလ၌ အဲဂုတၱဳျပည္အလယ္တြင္၊ ထာဝရဘုရားကုိ ပူေဇာ္ရာယဇ္ပလႅင္ရွိလိမ့္မည္၊၊ ျပည္စြန္းနားတြင္လည္း ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ မွတ္တုိင္ရွိလိမ့္မည္။ ၂ဝထုိမွတ္တိုင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္တြင္ နိမိတ္လကၡဏာျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ သက္ေသလည္း ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတုိ႔သည္ ညွဥ္းဆဲျခင္းကုိ ခံရေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားကုိ ေအာ္ဟစ္ၾကသည္ရွိေသာ္၊ ကယ္တင္ေသာအရွင္၊ အမႈေစာင့္သခင္ကုိ သူတုိ႔ရွိရာသုိ႔ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍၊ ထုိသခင္သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၁အဲဂုတၱဳျပည္တြင္ ထာဝရဘုရားကုိ သိရၾကသည္ျဖစ္၍၊ ထုိကာလ၌ အဲဂုတၱဳလူတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားကုိ သိေသာေၾကာင့္၊ ပူေဇာ္သကၠာအလွဴဒါနကုိ ဆက္ကပ္၍ ဝတ္ျပဳၾကလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ ေတာ္၌သစၥာဂတိထား၍၊ ထားသည္အတုိင္းျပဳၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၂ထာဝရဘုရားသည္လည္း အဲဂုတၱဳျပည္ကုိ ဒဏ္ခတ္၍၊ ခတ္ၿပီးေသာ ဒဏ္ရာကုိေပ်ာက္ေစေတာ္မူမည္၊၊ သူတုိ႔သည္လည္း၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲၾကသည္ ကာလ၊ သူတုိ႔ေတာင္းပန္ျခင္းကုိ နားေထာင္၍ ဒဏ္ရာကုိေပ်ာက္ေစေတာ္မူမည္၊၊

၂၃ထုိကာလ၌ အဲဂုတၱဳျပည္မွသည္အာရႈရိျပည္တုိင္ေအာင္၊ လမ္းတြင္လိမ့္မည္၊၊ အာရႈရိလူသည္ အဲဂုတၱဳျပည္သုိ႔၄င္း၊ အဲဂုတၱဳလူသည္၊ အာရႈရိျပည္သုိ႔၄င္း သြားလာ၍ အဲဂုတၱဳလူႏွင့္ အာရႈရိလူတုိ႔သည္ တညီတညြတ္တည္း ဝတ္ျပဳ ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၄ထုိကာလ၌ ဣသေရလအမ်ဳိးသည္ အဲဂုတၱဳအမ်ဳိးႏွင့္၄င္း အာရႈရိအမ်ဳိးႏွင့္၄င္း ေပါင္း၍၊ တတိယအမ်ဳိး တည္းဟူေသာ ေျမႀကီးအလယ္၌ မဂၤလာျပဳေသာ အမ်ဳိးျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂၅ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား ကလည္း၊ ငါ၏လူအဲဂုတၱဳအမ်ဳိး၊ ငါျပဳျပင္ေသာ အာရႈရိအမ်ဳိး၊ ငါ၏အေမြဥစၥာျဖစ္ေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသည္ မဂၤလာ ရွိေစသတည္းဟု ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊