ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၁)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္ ၾသဇိမင္း၊ ေယာသံမင္း၊ အာခတ္မင္း၊ ေဟဇကိမင္းတုိ႔လက္ထက္၌ အာမုတ္၏ သား ေဟရွာရ သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွစ၍၊ ယုဒျပည္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိ ခံရသည္မွာ၊ ၂ထာဝရဘုရား မိန္၌ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ အုိေကာင္းကင္၊ ၾကားေလာ့၊ အုိေျမၾကီး၊ နားေထာင္ေလာ့။ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္ဟူမူကား၊ ငါေကြၽးေမြးျပဳစုေသာ သားသမီးတုိ႔သည္ ငါ့ကုိပုန္ ကန္ၾကၿပီ၊၊ ၃ႏြားေသာ္လည္း မိမိအရွင္ကုိသိ၏၊၊ ျမည္းေသာ္လည္း မိမိသခင္၏ ျမင္းေဇာင္းကုိ သိ၏၊၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔မူကား ငါ့ကုိမသိၾက၊၊ ငါ၏လူမ်ဳိးမူကား၊ မဆင္ခ်င္ တတ္ပါတကား၊၊

၄ဆုိးယုတ္ေသာ အမ်ိဳး၊ ဒုစရုိက္ဝန္ကို ထမ္းရြက္ေသာ လူစု၊ မတရားသျဖင့္ ျပဳေသာအႏႊယ္၊ ေဖာက္ျပန္ ေသာ သားသမီးပါတကား၊၊ ထာဝရဘုရားကို စြန္႔ၾကၿပီ၊၊ ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားကို မရုိမေသျပဳ၍ ပယ္ၾကၿပီ၊၊ ေက်ာခိုင္း၍ ခြာသြားၾကၿပီ၊၊ ၅သူတို႔ကို အဘယ္သို႔ ဒဏ္ေပးရဦးမည္နည္း၊၊ အဘယ္သို႔ ထပ္၍ ဆံုးမရဦးမည္နည္း၊၊ ဦးေခါင္းသည္ အနာသက္သက္ရွိ၏၊၊ ႏွလံုးသည္လည္း ခြန္အားအလွ်င္းမရွိ။ ၆ေျခဘဝါးမွသည္ ဦးေခါင္းတိုင္ေအာင္ က်န္းမာျခင္းမရွိ။ စုတ္ရွေသာအနာ၊ ထိခိုက္၍ ေရာင္ေသာအနာ၊ ရိယဲြေသာအနာ သက္သက္ရွိ၏။ ထိုအနာမ်ားကို မႏွိပ္မနယ္ရ၊၊ အဝတ္ႏွင့္မစည္းရ၊၊ ဘေယာင္းဆီႏွင့္ မေျပာ့ေစရေသး၊၊ ၇သင္တို႔ျပည္သည္ လူဆိတ္ညံလ်က္ရွိ၏၊၊ သင္တို႔ၿမိဳ႔မ်ားကို မီးေလာင္ၿပီ။ သင္တို႔ေျမမ်ားကိုလည္း တကြၽန္းတႏိုင္ငံသားတုိ႔သည္ သင္တို႔မ်က္ ေမွာက္၌ စားၾက၏၊၊ ရန္သူဖ်က္ၿပီးသကဲ့သို႔ လူဆိတ္ညံလ်က္ရွိ၏၊၊ ၈ဇိအုန္သတို႔သမီးသည္လည္း၊ စပ်စ္ ဥယ်ာဥ္၌ တဲကဲ့သို႔၄င္း၊ သခြါးေတာင္ယာ၌ လင့္စင္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ရန္သူဝိုင္းေသာ ၿမိဳ႔ကဲ့သို႔၄င္း က်န္ရစ္ေလ၏၊၊ ၉ေကာင္း ကင္ဗိုလ္ ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔၌ အနည္းငယ္မွ် ၾကြင္းေစေတာ္မမူလွ်င္ ငါတို႔သည္ေသာ ဒံုၿမိဳ႔ကဲ့သို႔ ျဖစ္၍ ေဂါေမာရၿမိဳ႔ႏွင့္ တူၾကၿပီ၊၊

၁ဝေသာဒံုၿမိဳ႔ကို အစိုးရေသာ မင္းတို႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားၾကေလာ့၊၊ ေဂါေမာရၿမိဳ႔သားတို႔၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ တရားေတာ္ကို နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၁၁ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ သင္တို႔ ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္အမ်ားကို ငါသည္ အဘယ္သို႔ ဆိုင္သနည္း၊၊ မီးရႈိ႕၍ပူေဇာ္ေသာ သိုုးေကာင္၊ ဆူၿဖိဳးေအာင္ ေကြၽးေသာ တိရိစျၧြာန္ တို႔၏ ဆီဥႏွင့္ငါဝၿပီ၊၊ ႏြားႏွင့္ သိုးသငယ္၊ ဆိတ္တို႔၏ အေသြးကို  ငါမႏွစ္သက္၊၊ ၁၂သင္တို႔သည္ ငါေရွ႔မွာ မ်က္ႏွာျပျခင္းငွါ လာၾကေသာအခါ ငါ့တန္တိုင္းေတာ္ကို ေက်ာ္နင္းေသာ သင္တို႔၌ ထိုသို႔ေသာ အဝတ္ကို အဘယ္သူ ေတာင္းသနည္း၊၊ ၁၃အခ်ည္းႏွီးေသာသူ ပူေဇာ္သကၠာကို ေနာက္တဖန္ မေဆာင္ခဲ့ၾကႏွင့္၊၊ သင္တို႔ မီးရႈိ႔ေသာ န႔ံသာေပါင္း ကို ငါရြံ႕ ရွာ၏၊၊ လဆန္းေန႔၊ ဥပုသ္ေန႔၊ ပရိသတ္ စည္းေဝးေသာေန႔ကိုလည္း ရြ႕ံရွာ၏၊၊ အဓမၼအမႈႏွင့္ ေရာေႏွာေသာ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းတို႔ကို သည္းမခံႏိုင္၊၊ ၁၄ငါ့ဝိညာဥ္သည္ သင္တို႔လဆန္းေန႔မ်ားႏွင့္ သင္တို႔ပဲြမ်ားကို မုန္း၏၊၊ ငါ့ကို ေႏွာက္ရွက္စရာျဖစ္၏၊၊ သည္းခံျခင္းအားျဖင့္ ငါပင္ပန္း၏၊၊ ၁၅သင္တို႔သည္ လက္ဝါးတို႔ကို ျဖန္႔ၾကေသာအခါ၊ ငါသည္မ်က္စိကုိ လဲႊမည္၊၊ မ်ားစြာေသာ ပဌာနကို ျပဳၾကေသာအခါ ငါသည္ နားမေထာင္။ သင္တို႔လက္တို႔သည္ အေသြးႏွင့္ ျပည့္ၾက၏။ ၁၆ကိုယ္ကိုကိုယ္ေဆးေၾကာၾကေလာ့။ ကိုယ္ကိုကိုယ္စင္ၾကယ္ေစၾက ေလာ့။ သင္တို႔ဒုစရိုက္မ်ားကို ငါ့မ်က္ေမွာက္မွ ပယ္ရွားၾကေလာ့။  မေကာင္းေသာအက်င့္ကို ျဖတ္ၾကေလာ့၊၊ ၁၇ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္အ့့ံေသာငွာ သင္ၾကေလာ့၊ တရားသျဖင့္ ျပဳျခင္းငွာ ရွာႀကံၾကေလာ့၊၊ ေကာက္ေသာ အရာကို ေျဖာင့္ေစၾကေလာ့၊၊ မိဘမရွိေသာသူတို႔အဘို႔ တရားသျဖင့္စီရင္ၾကေလာ့။ မုတ္ဆိုးမတို႔၏ အမႈကို ေစာင့္ၾက ေလာ့၊၊

၁၈ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ လာၾက၊၊ တရားစီရင္ၾကကုန္အ့့့ံ၊၊  သင္တုိ႔အျပစ္သည္ နီေသာ အဆင္းရွိေသာ္လည္း၊ မုိဃ္းပြင့္ကဲ့သုိ႔ျဖဴလိမ့္မည္၊၊ ကတီၱပါနီႏွင့္အမွ် နီေသာ္လည္း၊ သုိးေမြးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ၁၉သင္တုိ႔သည္ ၾကည္ညိဳနားေထာင္လွ်င္၊ ေျမအသီးအႏွံကုိ စားရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝသုိ႔မဟုတ္၊ ျငင္းဆန္ပုန္ကန္လွ်င္ ထားလက္နက္ျဖင့္ ဆုံးရၾကရလိမ့္မည္ဟု၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏၊၊

၂၁သစၥာရွိေသာ ၿမိဳ႔သည္ အဘယ္သုိ႔ ေမ်ာက္မထားျပန္သနည္း၊၊ အထက္ကေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္ျခင္းႏွင့္ျပည့္ ၏၊၊ တရားသည္ သူ၏အထဲမွာ ေနရာက်၏၊၊ ယခုမူကား၊ လူအသက္ကုိသတ္ေသာ သူတုိ႔သည္ ေနရာက်ၾက၏၊၊ ၂၂သင္၏ ေငြသည္လည္း ေခ်ာ္ျဖစ္ေလၿပီ၊၊ သင္၏စပ်စ္ရည္သည္ ေရႏွင့္ေရာလ်က္ရွိ၏၊၊ ၂၃သင္၏မင္းတုိ႔သည္ ပုန္ကန္ၾကၿပီ။ သူခုိးလက္ခံျဖစ္ၾကၿပီ၊၊ ထုိမင္းအေပါင္းတုိ႔သည္ လက္ေဆာင္ကုိအလုိရွိၾက၏၊၊ တံစုိးကုိ စားၾက၏၊၊ မိဘမရွိေသာ သူတို႔ အဘုိ႔တရားမစီရင္ၾက၊၊ မုတ္ဆုိးမအမႈကုိ နားမေထာင္ၾက၊၊

၂၄ထုိေၾကာင့္၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ တန္ခုိးႀကီးေသာဘုရား၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အဲ၊ ငါ့တဘက္၌ ေနေသာသူတို႔ကုိ ပယ္ရွားၿပီးမွ ငါခ်င္ရဲေပမည္။ ကိုယ္အဘို႔ကိုေစာင့္၍ ငါ့ရန္သူတို႔ကို အျပစ္ႏွင့္ အေလ်ာက္စီရင္မည္။ ၂၅သင့္ကိုလည္း ငါကိုင္ယူၿပီးလွ်င္၊ ေခ်ာ္ႏွင့္ရွင္းရွင္းကင္းစင္ေစ၍ သင္၏ေၾကးျဖဴရွိသမွ် ကိုလည္းပယ္ရွားမည္။ ၂၆သင္၏ တရားသူႀကီးတုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္မွဴးမတ္ တုိ႔ကုိ ေရွ႔ဦးစြာ ခန္႔ထား သည္နည္းတူ၊ တဖန္ငါခန္႔ထားဦးမည္၊၊  ထုိေနာက္မွ၊ သင္၏နာမကုိ တရားေသာၿမိဳ႔၊ သစၥာ ေစာင့္ေသာၿမိဳ႔ဟု သမုတ္ ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၇ဇိအုန္ၿမိဳ႔သည္ တရားအားျဖင့္၄င္း၊ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားတုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အားျဖင့္၄င္း၊ ေရြးႏႈတ္ျခင္း ကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၈လြန္က်ဴးေသာ သူႏွင့္ ျပစ္မွားေသာ သူတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ အတူေရာက္၍၊ ထာဝရဘုရား ကုိ စြန္႔ေသာ သူတုိ႔သည္ ဆုံးရႈံးၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၉သင္တုိ႔သည္ တပ္မက္ဘူးေသာ သပိတ္ပင္ တုိ႔ေၾကာင့္ ရွက္ၾက လိမ့္မည္၊၊ သင္တုိ႔သည္ ေရြးယူဘူးေသာ ဥယ်ာဥ္တုိ႔ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာပ်က္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၃ဝအေၾကာင္းမူကား၊ အရြက္ႏြမ္းေသာ သပိတ္ပင္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေရမရွိေသာ ဥယ်ာဥ္ကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၃၁ခြန္အားႀကီးေသာ သူသည္ ပုိက္ဆန္ေလွ်ာ္ ျဖစ္လ်က္၊ သူ၏အမႈသည္ မီးပြားျဖစ္လ်က္၊ ထုိႏွစ္ပါးသည္ အတူေလာင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိမီးကုိ အဘယ္သူမွ် မသတ္ရ၊၊