ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၂၀)


၁အာရႈရိရွင္ဘုရင္သာဂုန္ေစလႊတ္ေသာ ဗုိလ္မင္းတာတန္သည္ အာဇုတ္ၿမိဳ႔သုိ႔စစ္ခ်ီ၍၊ ထုိၿမိဳ႔ကို လုပ္ႀကံေသာ ႏွစ္တြင္၊ ၂ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္သြား၍ ခါးစည္းေသာ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ႏွင့္ ေျခနင္းကိုခြၽတ္ေလာ့ဟု၊ အာဇုတ္ သားေဟရွာယကိုမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ သူသည္ျပဳ၍ အဝတ္ကိုမဝတ္၊ ေျခနင္းကို မစီးဘဲ သြားလာလ်က္ေန၏။ ၃ထာဝရဘုရား ကလည္း ငါ့ကြၽန္ေဟရွာယသည္ အဲဂုတၱဳျပည္ႏွင့္ ကုရွျပည္၌ ပုပၸနိမိတ္၊ အံ့ဖြယ္ေသာအရာကိုျပျခင္းငါွ၊  သံုးႏွစ္ပတ္လံုး အဝတ္ကိုမဝတ္၊ ေျခနင္းကိုမစီးဘဲ သြားလာသကဲ့သို႔၊ ၄ထုိနည္းတူ၊ အဲဂုတၱဳလူမ်ားကို အရွက္ခြဲျခင္း အလုိငွါ၊ အာရႈရိ ရွင္ဘုရင္သည္ အဲဂုတၱဳလူႏွင့္ ကုရွလူ အႀကီး အငယ္တုိ႔အားအဝတ္ႏွင့္ေျခနင္းကိုခြၽတ္၍၊ တင္ပါးကို မွ်မဖံုးေစဘဲ ဘမ္းဆီး ခ်ဳပ္ထားသိမ္းသြားလိမ့္မည္။ ၅အာဇုတ္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ေၾကာက္ၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔ကိုးစား ေသာကုရွျပည္ကို ၄င္း၊ ဝါၾကြားေသာ အဲဂုတၱဳျပည္ကို၄င္း ရွက္ၾကလိမ့္မည္။ ၆ထုိကမ္းနားမွာေနေသာ သူမ်ားကလည္း၊ ၾကည့္ပါ၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္၏ လက္မွလြတ္ျခင္းငွါ ငါတို႔ေမွ်ာ္လင့္ရာအရာ၊ ေျပး၍ခိုလံုရာအရာသည္ ထိုသို႔ျဖစ္သည္တ ကား။ ငါတို႔သည္ အဘယ္သို႔လြတ္ႏုိင္ပါမည္နည္းဟု ထိအခါဆိုၾကလိမ့္မည္။