ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၂၁)


၁ေရလႊမ္းမိုးေသာေတာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကားး ေတာင္ေလမုန္တိုင္းတိုက္သကဲ့သို႔ ေၾကာက္မက္ ဘြယ္ေသာျပည္၊ ေတာႀကီးမွလာ၏။ ၂ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ ရႈပါရုံကို ငါျမင္ရ၏။ လုယူတတ္ေသာသူသည္ လုယူ၏။ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ သူသည္ ဖ်က္ဆီး၏။ ဧလံျပည္သားတုိ႔၊ တတ္သြားၾကေလာ့။ ေမဒိျပည္သားတို႔၊ ၿမိဳ႔ကို ဝိုင္းထား ၾကေလာ့။ ထုိၿမိဳ႔ေၾကာင့္၊ သူတပါးၿငီးထြားျခင္းရွိသမွ်ကို ငါၿငိမ္းေစ၏။

၃ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ငါသည္ ခါးနာလွ၏။ သားဖြားေသာ မိန္းမခံရသကဲ့သို႔ ေဝဒနာကိုခံရ၏။ နားမၾကား ႏုိင္ေအာင္ ျပင္းထန္စြာ ခံရ၏။ မ်က္စိမျမင္ႏုိင္ေအာင္ မႈိင္ေတြလ်က္ရွိ၏။ ၄ငါ့စိတ္ႏွလံုးသည္ မူးလ်က္ရွိ၏။ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အရာျဖင့္ ငါသည္ထိတ္လန္႔ လွ်က္ရွိ၏။ ငါေပ်ာ္ေမြ႔ေသာ ညည့္ကိုေဘးႏွင့္ ျပည့္စုံေစေတာ္မူ၏။ ၅စားပြဲကို ျပင္ၿပီ။ ကင္းေစာင့္ကို ထားၿပီ။ စားေသာက္လွ်က္ေနၾက၏။ အုိမင္းမ်ားတို႔ ထၾက၊ လႊားကိုဆီေလာင္းၾက။ ၆ေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္က သင္သြား၍ ကင္းေစာင့္ကိုထားေလာ့။ ျမင္သည္ အတုိင္း ေျပာေစေလာ့ဟု ငါ့အားမိန္ေတာ္မူ၏။  ၇ကင္းေစာင့္လည္း၊ ႏွစ္စီးစီႏွစ္စီးစီ ခ်ီလာေသာ ျမင္းတပ္တတပ္၊ ျမည္းတပ္တတပ္၊ ကုလားအုပ္တတပ္ ကိုျမင္၍၊ သတိႏွင့္ ေစ့ေစ့ ၾကည့္ရႈ နားေထာင္ၿပီးလွ်င္၊ ၈သခင္၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေန႔အခ်ိန္၌ ကင္းေမွ်ာ္စဥ္ေပၚမွာ အစဥ္ရပ္၍၊ တညဥ့္လုံး၌လည္း ကင္းေစာင့္ေနပါ၏။ ၉ယခုမွာ ႏွစ္စီးစီႏွစ္စီးစီခ်ီလာေသာ ျမင္းစီးသူရဲတပ္ကို ျမင္ပါသည္ဟု ျခေသၤ ကဲ့သို႔ေၾကြးေၾကာ္၏။ သူကလည္း၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ျပိဳလဲၿပီ၊  ၿပိဳလဲၿပီ၊ သူ၏ဘုရားဆင္းရုပ္တုရွိသမွ်တို႔သည္ ေျမေပၚမွာ  က်ဳိးပဲ့ လ်က္ရွိၾကပါသည္ဟု ထပ္၍ဆိုေလ၏။ ၁ဝငါနင္းနယ္၍ ငါတလင္းျပင္မွ ထြက္ေသာစပါး၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား၊ ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို ငါၾကားရသည္အတိုင္း သင္တို႔အား ငါဆင္ ဆိုသတည္း။

၁၁ဒုမာျပည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ အိုကင္းေစာင့္၊ ညဥ့္အမႈကား အဘယ္သို႔နည္း။ အုိကင္းေစာင့္ ညဥ့္အမႈကား အဘယ္သို႔နည္းဟု စိရေတာင္ေပၚက ငါ့ကိုဟစ္ေခၚေလ၏။ ၁၂ကင္းေစာင့္ကလည္း နံနက္သည္လာ၏။ ညဥ့္လည္းလာ၏။  သင္တို႔သည္ ေမးျမန္းလိုလွ်င္ ေမးျမန္းၾက။ ျပန္သြားၾက။ တဖန္ လာၾကဟု ဆိုေလ၏။

၁၃အာရပ္ျပည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ ခရီးသြားေသာ ေဒဒန္လူစုတို႔၊ သင္တို႔သည္ အာရပ္ေတာမွာ ညဥ့္ကို လြန္ေစၾကရမည္။ ၁၄ေတမျပည္သားတို႔၊ ေရငတ္ေသာသူအဘုိ႔ ေရကိုယူခဲ့ၾက၏။ ေျပးေသာသူကို မုန္႔ႏွင့္ဆီး၍ ႀကိဳၾကသည္။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ထားေဘးမွ၄င္း၊ ထုတ္ေသာထား၊ တင္ေသာေလး၊ အလြန္ခက္ေသာ စစ္မႈမွ၄င္း ေျပးၾက၏။ ၁၆ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္ေတာ္မူသည္ကား၊ အခစားေသာသူ ေရအတြက္သည္အတိုင္း၊ တစ္ႏွစ္တြင္ ေကဒါၿမိဳ႔၏ ဘုန္းအသေရ ရွိသမွ်ကြယ္ေပ်ာက္၍၊ ၁၇က်န္ၾကြင္းေသာ ေကဒါအမ်ိဳးသား၊  ေလးစြဲသူရဲတို႔သည္ အလြန္နည္းၾကလိမ့္မည္ဟု၊  ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ေရလႊမ္းမိုးေသာေတာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကားး ေတာင္ေလမုန္တိုင္းတိုက္သကဲ့သို႔ ေၾကာက္မက္ ဘြယ္ေသာျပည္၊ ေတာႀကီးမွလာ၏။ ၂ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ ရႈပါရုံကို ငါျမင္ရ၏။ လုယူတတ္ေသာသူသည္ လုယူ၏။ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ သူသည္ ဖ်က္ဆီး၏။ ဧလံျပည္သားတုိ႔၊ တတ္သြားၾကေလာ့။ ေမဒိျပည္သားတို႔၊ ၿမိဳ႔ကို ဝိုင္းထား ၾကေလာ့။ ထုိၿမိဳ႔ေၾကာင့္၊ သူတပါးၿငီးထြားျခင္းရွိသမွ်ကို ငါၿငိမ္းေစ၏။

၃ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ငါသည္ ခါးနာလွ၏။ သားဖြားေသာ မိန္းမခံရသကဲ့သို႔ ေဝဒနာကိုခံရ၏။ နားမၾကား ႏုိင္ေအာင္ ျပင္းထန္စြာ ခံရ၏။ မ်က္စိမျမင္ႏုိင္ေအာင္ မႈိင္ေတြလ်က္ရွိ၏။ ၄ငါ့စိတ္ႏွလံုးသည္ မူးလ်က္ရွိ၏။ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အရာျဖင့္ ငါသည္ထိတ္လန္႔ လွ်က္ရွိ၏။ ငါေပ်ာ္ေမြ႔ေသာ ညည့္ကိုေဘးႏွင့္ ျပည့္စုံေစေတာ္မူ၏။ ၅စားပြဲကို ျပင္ၿပီ။ ကင္းေစာင့္ကို ထားၿပီ။ စားေသာက္လွ်က္ေနၾက၏။ အုိမင္းမ်ားတို႔ ထၾက၊ လႊားကိုဆီေလာင္းၾက။ ၆ေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္က သင္သြား၍ ကင္းေစာင့္ကိုထားေလာ့။ ျမင္သည္ အတုိင္း ေျပာေစေလာ့ဟု ငါ့အားမိန္ေတာ္မူ၏။  ၇ကင္းေစာင့္လည္း၊ ႏွစ္စီးစီႏွစ္စီးစီ ခ်ီလာေသာ ျမင္းတပ္တတပ္၊ ျမည္းတပ္တတပ္၊ ကုလားအုပ္တတပ္ ကိုျမင္၍၊ သတိႏွင့္ ေစ့ေစ့ ၾကည့္ရႈ နားေထာင္ၿပီးလွ်င္၊ ၈သခင္၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေန႔အခ်ိန္၌ ကင္းေမွ်ာ္စဥ္ေပၚမွာ အစဥ္ရပ္၍၊ တညဥ့္လုံး၌လည္း ကင္းေစာင့္ေနပါ၏။ ၉ယခုမွာ ႏွစ္စီးစီႏွစ္စီးစီခ်ီလာေသာ ျမင္းစီးသူရဲတပ္ကို ျမင္ပါသည္ဟု ျခေသၤ ကဲ့သို႔ေၾကြးေၾကာ္၏။ သူကလည္း၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ျပိဳလဲၿပီ၊  ၿပိဳလဲၿပီ၊ သူ၏ဘုရားဆင္းရုပ္တုရွိသမွ်တို႔သည္ ေျမေပၚမွာ  က်ဳိးပဲ့ လ်က္ရွိၾကပါသည္ဟု ထပ္၍ဆိုေလ၏။ ၁ဝငါနင္းနယ္၍ ငါတလင္းျပင္မွ ထြက္ေသာစပါး၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား၊ ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို ငါၾကားရသည္အတိုင္း သင္တို႔အား ငါဆင္ ဆိုသတည္း။

၁၁ဒုမာျပည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ အိုကင္းေစာင့္၊ ညဥ့္အမႈကား အဘယ္သို႔နည္း။ အုိကင္းေစာင့္ ညဥ့္အမႈကား အဘယ္သို႔နည္းဟု စိရေတာင္ေပၚက ငါ့ကိုဟစ္ေခၚေလ၏။ ၁၂ကင္းေစာင့္ကလည္း နံနက္သည္လာ၏။ ညဥ့္လည္းလာ၏။  သင္တို႔သည္ ေမးျမန္းလိုလွ်င္ ေမးျမန္းၾက။ ျပန္သြားၾက။ တဖန္ လာၾကဟု ဆိုေလ၏။

၁၃အာရပ္ျပည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ ခရီးသြားေသာ ေဒဒန္လူစုတို႔၊ သင္တို႔သည္ အာရပ္ေတာမွာ ညဥ့္ကို လြန္ေစၾကရမည္။ ၁၄ေတမျပည္သားတို႔၊ ေရငတ္ေသာသူအဘုိ႔ ေရကိုယူခဲ့ၾက၏။ ေျပးေသာသူကို မုန္႔ႏွင့္ဆီး၍ ႀကိဳၾကသည္။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ထားေဘးမွ၄င္း၊ ထုတ္ေသာထား၊ တင္ေသာေလး၊ အလြန္ခက္ေသာ စစ္မႈမွ၄င္း ေျပးၾက၏။ ၁၆ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္ေတာ္မူသည္ကား၊ အခစားေသာသူ ေရအတြက္သည္အတိုင္း၊ တစ္ႏွစ္တြင္ ေကဒါၿမိဳ႔၏ ဘုန္းအသေရ ရွိသမွ်ကြယ္ေပ်ာက္၍၊ ၁၇က်န္ၾကြင္းေသာ ေကဒါအမ်ိဳးသား၊  ေလးစြဲသူရဲတို႔သည္ အလြန္နည္းၾကလိမ့္မည္ဟု၊  ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ေရလႊမ္းမိုးေသာေတာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကားး ေတာင္ေလမုန္တိုင္းတိုက္သကဲ့သို႔ ေၾကာက္မက္ ဘြယ္ေသာျပည္၊ ေတာႀကီးမွလာ၏။ ၂ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ ရႈပါရုံကို ငါျမင္ရ၏။ လုယူတတ္ေသာသူသည္ လုယူ၏။ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ သူသည္ ဖ်က္ဆီး၏။ ဧလံျပည္သားတုိ႔၊ တတ္သြားၾကေလာ့။ ေမဒိျပည္သားတို႔၊ ၿမိဳ႔ကို ဝိုင္းထား ၾကေလာ့။ ထုိၿမိဳ႔ေၾကာင့္၊ သူတပါးၿငီးထြားျခင္းရွိသမွ်ကို ငါၿငိမ္းေစ၏။

၃ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ငါသည္ ခါးနာလွ၏။ သားဖြားေသာ မိန္းမခံရသကဲ့သို႔ ေဝဒနာကိုခံရ၏။ နားမၾကား ႏုိင္ေအာင္ ျပင္းထန္စြာ ခံရ၏။ မ်က္စိမျမင္ႏုိင္ေအာင္ မႈိင္ေတြလ်က္ရွိ၏။ ၄ငါ့စိတ္ႏွလံုးသည္ မူးလ်က္ရွိ၏။ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အရာျဖင့္ ငါသည္ထိတ္လန္႔ လွ်က္ရွိ၏။ ငါေပ်ာ္ေမြ႔ေသာ ညည့္ကိုေဘးႏွင့္ ျပည့္စုံေစေတာ္မူ၏။ ၅စားပြဲကို ျပင္ၿပီ။ ကင္းေစာင့္ကို ထားၿပီ။ စားေသာက္လွ်က္ေနၾက၏။ အုိမင္းမ်ားတို႔ ထၾက၊ လႊားကိုဆီေလာင္းၾက။ ၆ေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္က သင္သြား၍ ကင္းေစာင့္ကိုထားေလာ့။ ျမင္သည္ အတုိင္း ေျပာေစေလာ့ဟု ငါ့အားမိန္ေတာ္မူ၏။  ၇ကင္းေစာင့္လည္း၊ ႏွစ္စီးစီႏွစ္စီးစီ ခ်ီလာေသာ ျမင္းတပ္တတပ္၊ ျမည္းတပ္တတပ္၊ ကုလားအုပ္တတပ္ ကိုျမင္၍၊ သတိႏွင့္ ေစ့ေစ့ ၾကည့္ရႈ နားေထာင္ၿပီးလွ်င္၊ ၈သခင္၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေန႔အခ်ိန္၌ ကင္းေမွ်ာ္စဥ္ေပၚမွာ အစဥ္ရပ္၍၊ တညဥ့္လုံး၌လည္း ကင္းေစာင့္ေနပါ၏။ ၉ယခုမွာ ႏွစ္စီးစီႏွစ္စီးစီခ်ီလာေသာ ျမင္းစီးသူရဲတပ္ကို ျမင္ပါသည္ဟု ျခေသၤ ကဲ့သို႔ေၾကြးေၾကာ္၏။ သူကလည္း၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ျပိဳလဲၿပီ၊  ၿပိဳလဲၿပီ၊ သူ၏ဘုရားဆင္းရုပ္တုရွိသမွ်တို႔သည္ ေျမေပၚမွာ  က်ဳိးပဲ့ လ်က္ရွိၾကပါသည္ဟု ထပ္၍ဆိုေလ၏။ ၁ဝငါနင္းနယ္၍ ငါတလင္းျပင္မွ ထြက္ေသာစပါး၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား၊ ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို ငါၾကားရသည္အတိုင္း သင္တို႔အား ငါဆင္ ဆိုသတည္း။

၁၁ဒုမာျပည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ အိုကင္းေစာင့္၊ ညဥ့္အမႈကား အဘယ္သို႔နည္း။ အုိကင္းေစာင့္ ညဥ့္အမႈကား အဘယ္သို႔နည္းဟု စိရေတာင္ေပၚက ငါ့ကိုဟစ္ေခၚေလ၏။ ၁၂ကင္းေစာင့္ကလည္း နံနက္သည္လာ၏။ ညဥ့္လည္းလာ၏။  သင္တို႔သည္ ေမးျမန္းလိုလွ်င္ ေမးျမန္းၾက။ ျပန္သြားၾက။ တဖန္ လာၾကဟု ဆိုေလ၏။

၁၃အာရပ္ျပည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ ခရီးသြားေသာ ေဒဒန္လူစုတို႔၊ သင္တို႔သည္ အာရပ္ေတာမွာ ညဥ့္ကို လြန္ေစၾကရမည္။ ၁၄ေတမျပည္သားတို႔၊ ေရငတ္ေသာသူအဘုိ႔ ေရကိုယူခဲ့ၾက၏။ ေျပးေသာသူကို မုန္႔ႏွင့္ဆီး၍ ႀကိဳၾကသည္။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ထားေဘးမွ၄င္း၊ ထုတ္ေသာထား၊ တင္ေသာေလး၊ အလြန္ခက္ေသာ စစ္မႈမွ၄င္း ေျပးၾက၏။ ၁၆ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္ေတာ္မူသည္ကား၊ အခစားေသာသူ ေရအတြက္သည္အတိုင္း၊ တစ္ႏွစ္တြင္ ေကဒါၿမိဳ႔၏ ဘုန္းအသေရ ရွိသမွ်ကြယ္ေပ်ာက္၍၊ ၁၇က်န္ၾကြင္းေသာ ေကဒါအမ်ိဳးသား၊  ေလးစြဲသူရဲတို႔သည္ အလြန္နည္းၾကလိမ့္မည္ဟု၊  ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။