ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၂၂)


၁ဗ်ာဒိတ္ရႈပါရုံခ်ဳိင့္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ သင့္တၿမိဳ႔လံုးသည္ အိမ္မိုးေပၚသို႔တတ္ရမည္ အေၾကာင္း၊ အဘယ္အမႈေရာက္သနည္း။ ၂အထက္ကအသံဗလံမ်ား၍ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ျပဳတတ္ေသာၿမိဳ႔၊ ရႊင္လန္းေသာ ၿမိဳ႔၊ သင္၏လူေသတို႔သည္ ထား လက္နက္ေၾကာင့္ ဆံုးၾကသည္မဟုတ္။ ၃စစ္တိုက္ရာမွာ ေသၾကသည္ မဟုတ္။ သင္၏ မင္းအေပါင္းတို႔သည္ အတူေျပးၾက၏။ ေလးသမားတို႔လက္၌ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ ရွိၾက၏။ေတြ႔သမွ် ေသာ သင္၏ လူတို႔သည္ အေဝးသို႔ေျပးေသာ္လည္း၊ အတူခ်ဥ္ေႏွာင္ လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၄ထို႔ေၾကာင့္ငါဆိုသည္ကား၊ ငါ့ကိုမၾကည့္ပါႏွင့္။ ျပင္းစြာငိုရမည္။ငါ့အမ်ိဳးသတို႔သမီး ပ်က္စီးသည္ျဖစ္၍ ၊ငါစိတ္ေျပေစျခင္းငွာ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ၅ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ သခင္အရွင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုခ်ိဳင့္တြင္ စီရင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ဒုကၡခံရာကာလ၊ ႏွိပ္စက္ေႏွာင့္ရွက္ရာကာလ၊ ၿမိဳ႔ရိုးကိုၿဖိဳ၍ ေတာင္တို႔ကိုေအာ္ဟစ္ရာ ကာလသည္ ေရာက္ေလၿပီ။ ၆ဧလံအမ်ိဳးသည္ ျမွားေတာင့္ကိုေဆာင္လ်က္၊  ရထားစီးသူရဲ၊ ျမင္းစီးသူရဲတို႔ႏွင့္တကြ လာ၏။ ကိရအမ်ိဳးသည္ဒိုင္းလႊားကိုထုတ္ေလ၏။ ၇သင္၏အျမတ္ဆံုးေသာ ခ်ိဳင့္တို႔သည္ရထားႏွင့္ ျပည့္ၾက၏။ ျမင္းစီးသူရဲတို႔သည္ၿမိဳ႔တံခါးေရွ႔မွာ တပ္ခ်ၾက၏။ ၈ယုဒျပည္ ကိုဖြင့္လွစ္သည္ျဖစ္၍၊ သင္သည္ထိုအခါ လက္နက္စံု သိုထားရာ၊ ေတာနန္းေတာ္သို႔ ၾကည္ရႈလိမ့္မည္။ ၉ဒါဝိဒ္၏ၿမိဳ႔ အၿပိဳအပ်က္မ်ားသည္ကို သင္၏လူတို႔သည္မွတ္ ရၾကလိမ့္မည္။ ေအာက္ေရကန္မွ ထြက္ေသာေရကို စုေဝးေစၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝေယရုရွလင္္ၿမိဳ႔၌ ရွိေသာအိမ္မ်ားကို ေရတြက္ၾကလိမ့္မည္။ ၿမိဳ႔ရိုးကို ျပဳျပင္လိုေသာ ငွါ၊ အိမ္မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ေရကန္ေဟာင္းမွ ထြက္ေသာ ေရစုေဝးရာကိုလည္း၊ ၿမိဳ႔ရိုုုုးႏွစ္ထပ္ စက္ၾကားတြင္ လုပ္ၾကလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္၊ ဤအမႈကို စီရင္ေတာ္မူေသာသူကို သင္တို႔သည္ မၾကည့္မမွတ္ တက္ၾက။ ေရွးက ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာသူကို ပမာဏမျပဳတတ္ၾက၊၊ ၁၂ထုိကာလ၌ ငုိေၾကြးျမည္တမ္းျခင္း၊ ဆံပင္ကုိပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေတ အဝတ္ကုိ ဝတ္စည္းျခင္းအလိုငွါ၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ႏိႈးေဆာ္တုိက္တြန္းေသာ္မူလည္း၊ ၾကည့္ပါ၊၊ ၁၃ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းအမႈ၊ သုိးႏြားမ်ားကုိသတ္ျခင္း၊ အမဲသားစားျခင္း၊ စပ်စ္ေရေသာက္ျခင္း၊ အမႈကုိျပဳလ်က္၊ ငါတုိ႔သည္ စားၾကကုန္အံ့၊ ေသာက္ၾကကုန္အ့့ံ၊ နက္ျဖန္ေသရၾကမည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္တကား။ ၁၄ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့နား၌ ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္ကား အကယ္စင္စစ္သင္တုိ႔ အျပစ္ သည္ သင္တုိ႔မေသမခ်င္တုိင္ေအာင္ မေျပမရွင္းရဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၅ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဘ႑ာေတာ္စုိး၊ နန္းေတာ္အုပ္ ေရွဗန အိမ္သုိ႔ သြားၿပီလွ်င္၊ ၁၆ျမင့္ေသာအရပ္၌ ကုိယ္သခ်ႋဳင္းတြင္းကုိ ထြင္း၍၊ ကုိယ္ေနရာကုိ ေက်ာက္၌ ထုလုပ္ေသာသူ၊ သင္သည္ ဤအရပ္၌ သခ်ႋဳင္းတြင္းကုိ ကုိယ္အဘို႔ထြင္းေစျခင္းငွါ၊ ဤအရပ္ႏွင့္ အဘယ္သုိ႔ဆုိင္သနည္း။ ဤအရပ္သား တုိ႔တြင္ အဘယ္သူႏွင့္ ဆုိင္သနည္း၊၊ ၁၇ထာဝရဘုရားသည္ ျပင္းစြာေသာႏွင္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ကုိ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူ လိမ့္မည္၊၊ သင့္ကုိ အမွန္ကိုင္ဘမ္း၍၊ ၁၈တလိမ့္လိမ့္ လိွမ့္လ်က္၊ ေလာက္လႊဲစာကဲ့သို႔ က်ယ္ေသာျပည္သုိ႔ ပစ္လုိက္ေတာ္ မူလိမ့္မည္၊၊ သင္သည္ ထုိျပည္၌ ေသရလိမ့္မည္၊၊ ထုိျပည္၌လည္း သင္၏ ၾကက္သေရရထားတုိ႔သည္၊ သင့္အရွင္၏ အမ်ဳိးအရွက္ကြဲစရာျဖစ္ရၾက လိမ့္မည္၊၊ ၁၉ငါသည္လည္း သင္၏အရာကို ႏႈတ္မည္၊၊ သင္၏ေနရာမွ သင့္ကုိခ်မည္၊၊ ၂ဝထုိကာလ၌ ငါ့ကြၽန္၊ ဟိလခိ၏သား ဧလ်ာကိမ္ကုိ ငါေခၚ၍၊ ၂၁သင္၏ဝတ္လုံႏွင့္ ဝတ္ဆင္ေစမည္၊၊ သင္၏ခါးစည္းႏွင့္ခ်ီး ေျမွာက္၍၊ သင္၏အစုိးရေသာ အခြင့္ကုိအပ္ၿပီးလွ်င္၊ သူသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သူ၊ ယုဒအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ အဘျဖစ္လိမ့္ မည္၊၊ ၂၂ဒါဝိဒ္မင္းမ်ဳိး၏တံခါးေသာ့ကုိသူ၏ ပခုံးေပၚမွာငါတင္ထားသျဖင့္၊ သူသည္အဘယ္သူမွ်မပိတ္ ႏုိင္ေအာင္ ဖြင့္လိမ့္ မည္၊၊ အဘယ္သူမွ်မဖြင့္ႏုိင္ေအာင္ ပိတ္လိမ့္မည္၊၊ ၂၃ျမဲေသာ အရပ္၌စြဲေသာ တံစုိ႔ကဲ့သုိ႔ သူ႔ကုိငါစြဲေစမည္၊၊ ၂၄သူသည္ မိမိအဘ၏ အိမ္၌ ၾကက္သေရပလႅင္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ သူ၏အဘအိမ္၌ ရွိသမွ်ေသာ ဘုန္းအသေရ၊ အမ်ဳိးအႏြယ္၊ အျမတ္ အယုတ္၊ ခြက္ဖလားရွိသမွ် အင္တုံ၊ အုိးအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ သူ၌ဆြဲထားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၅ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ထုိကာလတြင္ ျမဲေသာအရပ္၌ အရင္စြဲေသာတံစုိ႔သည္ ေနရာမွေရြ႔၍၊ ခုတ္လွဲျခင္းကုိခံရလိမ့္မည္၊၊ သူ၌ဆြဲထားေသာ ဥစၥာသည္လည္း၊ ခုတ္ပယ္ျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္ မူ၏၊၊

၁၁ဒုမာျပည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ အိုကင္းေစာင့္၊ ညဥ့္အမႈကား အဘယ္သို႔နည္း။ အုိကင္းေစာင့္ ညဥ့္အမႈကား အဘယ္သို႔နည္းဟု စိရေတာင္ေပၚက ငါ့ကိုဟစ္ေခၚေလ၏။ ၁၂ကင္းေစာင့္ကလည္း နံနက္သည္လာ၏။ ညဥ့္လည္းလာ၏။  သင္တို႔သည္ ေမးျမန္းလိုလွ်င္ ေမးျမန္းၾက။ ျပန္သြားၾက။ တဖန္ လာၾကဟု ဆိုေလ၏။

၁၃အာရပ္ျပည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ ခရီးသြားေသာ ေဒဒန္လူစုတို႔၊ သင္တို႔သည္ အာရပ္ေတာမွာ ညဥ့္ကို လြန္ေစၾကရမည္။ ၁၄ေတမျပည္သားတို႔၊ ေရငတ္ေသာသူအဘုိ႔ ေရကိုယူခဲ့ၾက၏။ ေျပးေသာသူကို မုန္႔ႏွင့္ဆီး၍ ႀကိဳၾကသည္။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ထားေဘးမွ၄င္း၊ ထုတ္ေသာထား၊ တင္ေသာေလး၊ အလြန္ခက္ေသာ စစ္မႈမွ၄င္း ေျပးၾက၏။ ၁၆ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္ေတာ္မူသည္ကား၊ အခစားေသာသူ ေရအတြက္သည္အတိုင္း၊ တစ္ႏွစ္တြင္ ေကဒါၿမိဳ႔၏ ဘုန္းအသေရ ရွိသမွ်ကြယ္ေပ်ာက္၍၊ ၁၇က်န္ၾကြင္းေသာ ေကဒါအမ်ိဳးသား၊  ေလးစြဲသူရဲတို႔သည္ အလြန္နည္းၾကလိမ့္မည္ဟု၊  ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဗ်ာဒိတ္ရႈပါရုံခ်ဳိင့္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ သင့္တၿမိဳ႔လံုးသည္ အိမ္မိုးေပၚသို႔တတ္ရမည္ အေၾကာင္း၊ အဘယ္အမႈေရာက္သနည္း။ ၂အထက္ကအသံဗလံမ်ား၍ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ျပဳတတ္ေသာၿမိဳ႔၊ ရႊင္လန္းေသာ ၿမိဳ႔၊ သင္၏လူေသတို႔သည္ ထား လက္နက္ေၾကာင့္ ဆံုးၾကသည္မဟုတ္။ ၃စစ္တိုက္ရာမွာ ေသၾကသည္ မဟုတ္။ သင္၏ မင္းအေပါင္းတို႔သည္ အတူေျပးၾက၏။ ေလးသမားတို႔လက္၌ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ ရွိၾက၏။ေတြ႔သမွ် ေသာ သင္၏ လူတို႔သည္ အေဝးသို႔ေျပးေသာ္လည္း၊ အတူခ်ဥ္ေႏွာင္ လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၄ထို႔ေၾကာင့္ငါဆိုသည္ကား၊ ငါ့ကိုမၾကည့္ပါႏွင့္။ ျပင္းစြာငိုရမည္။ငါ့အမ်ိဳးသတို႔သမီး ပ်က္စီးသည္ျဖစ္၍ ၊ငါစိတ္ေျပေစျခင္းငွာ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ၅ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ သခင္အရွင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုခ်ိဳင့္တြင္ စီရင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ဒုကၡခံရာကာလ၊ ႏွိပ္စက္ေႏွာင့္ရွက္ရာကာလ၊ ၿမိဳ႔ရိုးကိုၿဖိဳ၍ ေတာင္တို႔ကိုေအာ္ဟစ္ရာ ကာလသည္ ေရာက္ေလၿပီ။ ၆ဧလံအမ်ိဳးသည္ ျမွားေတာင့္ကိုေဆာင္လ်က္၊  ရထားစီးသူရဲ၊ ျမင္းစီးသူရဲတို႔ႏွင့္တကြ လာ၏။ ကိရအမ်ိဳးသည္ဒိုင္းလႊားကိုထုတ္ေလ၏။ ၇သင္၏အျမတ္ဆံုးေသာ ခ်ိဳင့္တို႔သည္ရထားႏွင့္ ျပည့္ၾက၏။ ျမင္းစီးသူရဲတို႔သည္ၿမိဳ႔တံခါးေရွ႔မွာ တပ္ခ်ၾက၏။ ၈ယုဒျပည္ ကိုဖြင့္လွစ္သည္ျဖစ္၍၊ သင္သည္ထိုအခါ လက္နက္စံု သိုထားရာ၊ ေတာနန္းေတာ္သို႔ ၾကည္ရႈလိမ့္မည္။ ၉ဒါဝိဒ္၏ၿမိဳ႔ အၿပိဳအပ်က္မ်ားသည္ကို သင္၏လူတို႔သည္မွတ္ ရၾကလိမ့္မည္။ ေအာက္ေရကန္မွ ထြက္ေသာေရကို စုေဝးေစၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝေယရုရွလင္္ၿမိဳ႔၌ ရွိေသာအိမ္မ်ားကို ေရတြက္ၾကလိမ့္မည္။ ၿမိဳ႔ရိုးကို ျပဳျပင္လိုေသာ ငွါ၊ အိမ္မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ေရကန္ေဟာင္းမွ ထြက္ေသာ ေရစုေဝးရာကိုလည္း၊ ၿမိဳ႔ရိုုုုးႏွစ္ထပ္ စက္ၾကားတြင္ လုပ္ၾကလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္၊ ဤအမႈကို စီရင္ေတာ္မူေသာသူကို သင္တို႔သည္ မၾကည့္မမွတ္ တက္ၾက။ ေရွးက ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာသူကို ပမာဏမျပဳတတ္ၾက၊၊ ၁၂ထုိကာလ၌ ငုိေၾကြးျမည္တမ္းျခင္း၊ ဆံပင္ကုိပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေတ အဝတ္ကုိ ဝတ္စည္းျခင္းအလိုငွါ၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ႏိႈးေဆာ္တုိက္တြန္းေသာ္မူလည္း၊ ၾကည့္ပါ၊၊ ၁၃ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းအမႈ၊ သုိးႏြားမ်ားကုိသတ္ျခင္း၊ အမဲသားစားျခင္း၊ စပ်စ္ေရေသာက္ျခင္း၊ အမႈကုိျပဳလ်က္၊ ငါတုိ႔သည္ စားၾကကုန္အံ့၊ ေသာက္ၾကကုန္အ့့ံ၊ နက္ျဖန္ေသရၾကမည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္တကား။ ၁၄ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့နား၌ ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္ကား အကယ္စင္စစ္သင္တုိ႔ အျပစ္ သည္ သင္တုိ႔မေသမခ်င္တုိင္ေအာင္ မေျပမရွင္းရဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၅ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဘ႑ာေတာ္စုိး၊ နန္းေတာ္အုပ္ ေရွဗန အိမ္သုိ႔ သြားၿပီလွ်င္၊ ၁၆ျမင့္ေသာအရပ္၌ ကုိယ္သခ်ႋဳင္းတြင္းကုိ ထြင္း၍၊ ကုိယ္ေနရာကုိ ေက်ာက္၌ ထုလုပ္ေသာသူ၊ သင္သည္ ဤအရပ္၌ သခ်ႋဳင္းတြင္းကုိ ကုိယ္အဘို႔ထြင္းေစျခင္းငွါ၊ ဤအရပ္ႏွင့္ အဘယ္သုိ႔ဆုိင္သနည္း။ ဤအရပ္သား တုိ႔တြင္ အဘယ္သူႏွင့္ ဆုိင္သနည္း၊၊ ၁၇ထာဝရဘုရားသည္ ျပင္းစြာေသာႏွင္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ကုိ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူ လိမ့္မည္၊၊ သင့္ကုိ အမွန္ကိုင္ဘမ္း၍၊ ၁၈တလိမ့္လိမ့္ လိွမ့္လ်က္၊ ေလာက္လႊဲစာကဲ့သို႔ က်ယ္ေသာျပည္သုိ႔ ပစ္လုိက္ေတာ္ မူလိမ့္မည္၊၊ သင္သည္ ထုိျပည္၌ ေသရလိမ့္မည္၊၊ ထုိျပည္၌လည္း သင္၏ ၾကက္သေရရထားတုိ႔သည္၊ သင့္အရွင္၏ အမ်ဳိးအရွက္ကြဲစရာျဖစ္ရၾက လိမ့္မည္၊၊ ၁၉ငါသည္လည္း သင္၏အရာကို ႏႈတ္မည္၊၊ သင္၏ေနရာမွ သင့္ကုိခ်မည္၊၊ ၂ဝထုိကာလ၌ ငါ့ကြၽန္၊ ဟိလခိ၏သား ဧလ်ာကိမ္ကုိ ငါေခၚ၍၊ ၂၁သင္၏ဝတ္လုံႏွင့္ ဝတ္ဆင္ေစမည္၊၊ သင္၏ခါးစည္းႏွင့္ခ်ီး ေျမွာက္၍၊ သင္၏အစုိးရေသာ အခြင့္ကုိအပ္ၿပီးလွ်င္၊ သူသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သူ၊ ယုဒအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ အဘျဖစ္လိမ့္ မည္၊၊ ၂၂ဒါဝိဒ္မင္းမ်ဳိး၏တံခါးေသာ့ကုိသူ၏ ပခုံးေပၚမွာငါတင္ထားသျဖင့္၊ သူသည္အဘယ္သူမွ်မပိတ္ ႏုိင္ေအာင္ ဖြင့္လိမ့္ မည္၊၊ အဘယ္သူမွ်မဖြင့္ႏုိင္ေအာင္ ပိတ္လိမ့္မည္၊၊ ၂၃ျမဲေသာ အရပ္၌စြဲေသာ တံစုိ႔ကဲ့သုိ႔ သူ႔ကုိငါစြဲေစမည္၊၊ ၂၄သူသည္ မိမိအဘ၏ အိမ္၌ ၾကက္သေရပလႅင္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ သူ၏အဘအိမ္၌ ရွိသမွ်ေသာ ဘုန္းအသေရ၊ အမ်ဳိးအႏြယ္၊ အျမတ္ အယုတ္၊ ခြက္ဖလားရွိသမွ် အင္တုံ၊ အုိးအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ သူ၌ဆြဲထားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၅ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ထုိကာလတြင္ ျမဲေသာအရပ္၌ အရင္စြဲေသာတံစုိ႔သည္ ေနရာမွေရြ႔၍၊ ခုတ္လွဲျခင္းကုိခံရလိမ့္မည္၊၊ သူ၌ဆြဲထားေသာ ဥစၥာသည္လည္း၊ ခုတ္ပယ္ျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္ မူ၏၊၊

၁၁ဒုမာျပည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ အိုကင္းေစာင့္၊ ညဥ့္အမႈကား အဘယ္သို႔နည္း။ အုိကင္းေစာင့္ ညဥ့္အမႈကား အဘယ္သို႔နည္းဟု စိရေတာင္ေပၚက ငါ့ကိုဟစ္ေခၚေလ၏။ ၁၂ကင္းေစာင့္ကလည္း နံနက္သည္လာ၏။ ညဥ့္လည္းလာ၏။  သင္တို႔သည္ ေမးျမန္းလိုလွ်င္ ေမးျမန္းၾက။ ျပန္သြားၾက။ တဖန္ လာၾကဟု ဆိုေလ၏။

၁၃အာရပ္ျပည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ ခရီးသြားေသာ ေဒဒန္လူစုတို႔၊ သင္တို႔သည္ အာရပ္ေတာမွာ ညဥ့္ကို လြန္ေစၾကရမည္။ ၁၄ေတမျပည္သားတို႔၊ ေရငတ္ေသာသူအဘုိ႔ ေရကိုယူခဲ့ၾက၏။ ေျပးေသာသူကို မုန္႔ႏွင့္ဆီး၍ ႀကိဳၾကသည္။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ထားေဘးမွ၄င္း၊ ထုတ္ေသာထား၊ တင္ေသာေလး၊ အလြန္ခက္ေသာ စစ္မႈမွ၄င္း ေျပးၾက၏။ ၁၆ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္ေတာ္မူသည္ကား၊ အခစားေသာသူ ေရအတြက္သည္အတိုင္း၊ တစ္ႏွစ္တြင္ ေကဒါၿမိဳ႔၏ ဘုန္းအသေရ ရွိသမွ်ကြယ္ေပ်ာက္၍၊ ၁၇က်န္ၾကြင္းေသာ ေကဒါအမ်ိဳးသား၊  ေလးစြဲသူရဲတို႔သည္ အလြန္နည္းၾကလိမ့္မည္ဟု၊  ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဗ်ာဒိတ္ရႈပါရုံခ်ဳိင့္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ သင့္တၿမိဳ႔လံုးသည္ အိမ္မိုးေပၚသို႔တတ္ရမည္ အေၾကာင္း၊ အဘယ္အမႈေရာက္သနည္း။ ၂အထက္ကအသံဗလံမ်ား၍ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ျပဳတတ္ေသာၿမိဳ႔၊ ရႊင္လန္းေသာ ၿမိဳ႔၊ သင္၏လူေသတို႔သည္ ထား လက္နက္ေၾကာင့္ ဆံုးၾကသည္မဟုတ္။ ၃စစ္တိုက္ရာမွာ ေသၾကသည္ မဟုတ္။ သင္၏ မင္းအေပါင္းတို႔သည္ အတူေျပးၾက၏။ ေလးသမားတို႔လက္၌ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ ရွိၾက၏။ေတြ႔သမွ် ေသာ သင္၏ လူတို႔သည္ အေဝးသို႔ေျပးေသာ္လည္း၊ အတူခ်ဥ္ေႏွာင္ လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၄ထို႔ေၾကာင့္ငါဆိုသည္ကား၊ ငါ့ကိုမၾကည့္ပါႏွင့္။ ျပင္းစြာငိုရမည္။ငါ့အမ်ိဳးသတို႔သမီး ပ်က္စီးသည္ျဖစ္၍ ၊ငါစိတ္ေျပေစျခင္းငွာ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ၅ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ သခင္အရွင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုခ်ိဳင့္တြင္ စီရင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ဒုကၡခံရာကာလ၊ ႏွိပ္စက္ေႏွာင့္ရွက္ရာကာလ၊ ၿမိဳ႔ရိုးကိုၿဖိဳ၍ ေတာင္တို႔ကိုေအာ္ဟစ္ရာ ကာလသည္ ေရာက္ေလၿပီ။ ၆ဧလံအမ်ိဳးသည္ ျမွားေတာင့္ကိုေဆာင္လ်က္၊  ရထားစီးသူရဲ၊ ျမင္းစီးသူရဲတို႔ႏွင့္တကြ လာ၏။ ကိရအမ်ိဳးသည္ဒိုင္းလႊားကိုထုတ္ေလ၏။ ၇သင္၏အျမတ္ဆံုးေသာ ခ်ိဳင့္တို႔သည္ရထားႏွင့္ ျပည့္ၾက၏။ ျမင္းစီးသူရဲတို႔သည္ၿမိဳ႔တံခါးေရွ႔မွာ တပ္ခ်ၾက၏။ ၈ယုဒျပည္ ကိုဖြင့္လွစ္သည္ျဖစ္၍၊ သင္သည္ထိုအခါ လက္နက္စံု သိုထားရာ၊ ေတာနန္းေတာ္သို႔ ၾကည္ရႈလိမ့္မည္။ ၉ဒါဝိဒ္၏ၿမိဳ႔ အၿပိဳအပ်က္မ်ားသည္ကို သင္၏လူတို႔သည္မွတ္ ရၾကလိမ့္မည္။ ေအာက္ေရကန္မွ ထြက္ေသာေရကို စုေဝးေစၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝေယရုရွလင္္ၿမိဳ႔၌ ရွိေသာအိမ္မ်ားကို ေရတြက္ၾကလိမ့္မည္။ ၿမိဳ႔ရိုးကို ျပဳျပင္လိုေသာ ငွါ၊ အိမ္မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ေရကန္ေဟာင္းမွ ထြက္ေသာ ေရစုေဝးရာကိုလည္း၊ ၿမိဳ႔ရိုုုုးႏွစ္ထပ္ စက္ၾကားတြင္ လုပ္ၾကလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္၊ ဤအမႈကို စီရင္ေတာ္မူေသာသူကို သင္တို႔သည္ မၾကည့္မမွတ္ တက္ၾက။ ေရွးက ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာသူကို ပမာဏမျပဳတတ္ၾက၊၊ ၁၂ထုိကာလ၌ ငုိေၾကြးျမည္တမ္းျခင္း၊ ဆံပင္ကုိပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေတ အဝတ္ကုိ ဝတ္စည္းျခင္းအလိုငွါ၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ႏိႈးေဆာ္တုိက္တြန္းေသာ္မူလည္း၊ ၾကည့္ပါ၊၊ ၁၃ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းအမႈ၊ သုိးႏြားမ်ားကုိသတ္ျခင္း၊ အမဲသားစားျခင္း၊ စပ်စ္ေရေသာက္ျခင္း၊ အမႈကုိျပဳလ်က္၊ ငါတုိ႔သည္ စားၾကကုန္အံ့၊ ေသာက္ၾကကုန္အ့့ံ၊ နက္ျဖန္ေသရၾကမည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္တကား။ ၁၄ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့နား၌ ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္ကား အကယ္စင္စစ္သင္တုိ႔ အျပစ္ သည္ သင္တုိ႔မေသမခ်င္တုိင္ေအာင္ မေျပမရွင္းရဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၅ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဘ႑ာေတာ္စုိး၊ နန္းေတာ္အုပ္ ေရွဗန အိမ္သုိ႔ သြားၿပီလွ်င္၊ ၁၆ျမင့္ေသာအရပ္၌ ကုိယ္သခ်ႋဳင္းတြင္းကုိ ထြင္း၍၊ ကုိယ္ေနရာကုိ ေက်ာက္၌ ထုလုပ္ေသာသူ၊ သင္သည္ ဤအရပ္၌ သခ်ႋဳင္းတြင္းကုိ ကုိယ္အဘို႔ထြင္းေစျခင္းငွါ၊ ဤအရပ္ႏွင့္ အဘယ္သုိ႔ဆုိင္သနည္း။ ဤအရပ္သား တုိ႔တြင္ အဘယ္သူႏွင့္ ဆုိင္သနည္း၊၊ ၁၇ထာဝရဘုရားသည္ ျပင္းစြာေသာႏွင္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ကုိ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူ လိမ့္မည္၊၊ သင့္ကုိ အမွန္ကိုင္ဘမ္း၍၊ ၁၈တလိမ့္လိမ့္ လိွမ့္လ်က္၊ ေလာက္လႊဲစာကဲ့သို႔ က်ယ္ေသာျပည္သုိ႔ ပစ္လုိက္ေတာ္ မူလိမ့္မည္၊၊ သင္သည္ ထုိျပည္၌ ေသရလိမ့္မည္၊၊ ထုိျပည္၌လည္း သင္၏ ၾကက္သေရရထားတုိ႔သည္၊ သင့္အရွင္၏ အမ်ဳိးအရွက္ကြဲစရာျဖစ္ရၾက လိမ့္မည္၊၊ ၁၉ငါသည္လည္း သင္၏အရာကို ႏႈတ္မည္၊၊ သင္၏ေနရာမွ သင့္ကုိခ်မည္၊၊ ၂ဝထုိကာလ၌ ငါ့ကြၽန္၊ ဟိလခိ၏သား ဧလ်ာကိမ္ကုိ ငါေခၚ၍၊ ၂၁သင္၏ဝတ္လုံႏွင့္ ဝတ္ဆင္ေစမည္၊၊ သင္၏ခါးစည္းႏွင့္ခ်ီး ေျမွာက္၍၊ သင္၏အစုိးရေသာ အခြင့္ကုိအပ္ၿပီးလွ်င္၊ သူသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သူ၊ ယုဒအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ အဘျဖစ္လိမ့္ မည္၊၊ ၂၂ဒါဝိဒ္မင္းမ်ဳိး၏တံခါးေသာ့ကုိသူ၏ ပခုံးေပၚမွာငါတင္ထားသျဖင့္၊ သူသည္အဘယ္သူမွ်မပိတ္ ႏုိင္ေအာင္ ဖြင့္လိမ့္ မည္၊၊ အဘယ္သူမွ်မဖြင့္ႏုိင္ေအာင္ ပိတ္လိမ့္မည္၊၊ ၂၃ျမဲေသာ အရပ္၌စြဲေသာ တံစုိ႔ကဲ့သုိ႔ သူ႔ကုိငါစြဲေစမည္၊၊ ၂၄သူသည္ မိမိအဘ၏ အိမ္၌ ၾကက္သေရပလႅင္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ သူ၏အဘအိမ္၌ ရွိသမွ်ေသာ ဘုန္းအသေရ၊ အမ်ဳိးအႏြယ္၊ အျမတ္ အယုတ္၊ ခြက္ဖလားရွိသမွ် အင္တုံ၊ အုိးအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ သူ၌ဆြဲထားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၅ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ထုိကာလတြင္ ျမဲေသာအရပ္၌ အရင္စြဲေသာတံစုိ႔သည္ ေနရာမွေရြ႔၍၊ ခုတ္လွဲျခင္းကုိခံရလိမ့္မည္၊၊ သူ၌ဆြဲထားေသာ ဥစၥာသည္လည္း၊ ခုတ္ပယ္ျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္ မူ၏၊၊

၁၁ဒုမာျပည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ အိုကင္းေစာင့္၊ ညဥ့္အမႈကား အဘယ္သို႔နည္း။ အုိကင္းေစာင့္ ညဥ့္အမႈကား အဘယ္သို႔နည္းဟု စိရေတာင္ေပၚက ငါ့ကိုဟစ္ေခၚေလ၏။ ၁၂ကင္းေစာင့္ကလည္း နံနက္သည္လာ၏။ ညဥ့္လည္းလာ၏။  သင္တို႔သည္ ေမးျမန္းလိုလွ်င္ ေမးျမန္းၾက။ ျပန္သြားၾက။ တဖန္ လာၾကဟု ဆိုေလ၏။

၁၃အာရပ္ျပည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ ခရီးသြားေသာ ေဒဒန္လူစုတို႔၊ သင္တို႔သည္ အာရပ္ေတာမွာ ညဥ့္ကို လြန္ေစၾကရမည္။ ၁၄ေတမျပည္သားတို႔၊ ေရငတ္ေသာသူအဘုိ႔ ေရကိုယူခဲ့ၾက၏။ ေျပးေသာသူကို မုန္႔ႏွင့္ဆီး၍ ႀကိဳၾကသည္။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ထားေဘးမွ၄င္း၊ ထုတ္ေသာထား၊ တင္ေသာေလး၊ အလြန္ခက္ေသာ စစ္မႈမွ၄င္း ေျပးၾက၏။ ၁၆ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္ေတာ္မူသည္ကား၊ အခစားေသာသူ ေရအတြက္သည္အတိုင္း၊ တစ္ႏွစ္တြင္ ေကဒါၿမိဳ႔၏ ဘုန္းအသေရ ရွိသမွ်ကြယ္ေပ်ာက္၍၊ ၁၇က်န္ၾကြင္းေသာ ေကဒါအမ်ိဳးသား၊  ေလးစြဲသူရဲတို႔သည္ အလြန္နည္းၾကလိမ့္မည္ဟု၊  ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဗ်ာဒိတ္ရႈပါရုံခ်ဳိင့္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ သင့္တၿမိဳ႔လံုးသည္ အိမ္မိုးေပၚသို႔တတ္ရမည္ အေၾကာင္း၊ အဘယ္အမႈေရာက္သနည္း။ ၂အထက္ကအသံဗလံမ်ား၍ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ျပဳတတ္ေသာၿမိဳ႔၊ ရႊင္လန္းေသာ ၿမိဳ႔၊ သင္၏လူေသတို႔သည္ ထား လက္နက္ေၾကာင့္ ဆံုးၾကသည္မဟုတ္။ ၃စစ္တိုက္ရာမွာ ေသၾကသည္ မဟုတ္။ သင္၏ မင္းအေပါင္းတို႔သည္ အတူေျပးၾက၏။ ေလးသမားတို႔လက္၌ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ ရွိၾက၏။ေတြ႔သမွ် ေသာ သင္၏ လူတို႔သည္ အေဝးသို႔ေျပးေသာ္လည္း၊ အတူခ်ဥ္ေႏွာင္ လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၄ထို႔ေၾကာင့္ငါဆိုသည္ကား၊ ငါ့ကိုမၾကည့္ပါႏွင့္။ ျပင္းစြာငိုရမည္။ငါ့အမ်ိဳးသတို႔သမီး ပ်က္စီးသည္ျဖစ္၍ ၊ငါစိတ္ေျပေစျခင္းငွာ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ၅ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ သခင္အရွင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုခ်ိဳင့္တြင္ စီရင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ဒုကၡခံရာကာလ၊ ႏွိပ္စက္ေႏွာင့္ရွက္ရာကာလ၊ ၿမိဳ႔ရိုးကိုၿဖိဳ၍ ေတာင္တို႔ကိုေအာ္ဟစ္ရာ ကာလသည္ ေရာက္ေလၿပီ။ ၆ဧလံအမ်ိဳးသည္ ျမွားေတာင့္ကိုေဆာင္လ်က္၊  ရထားစီးသူရဲ၊ ျမင္းစီးသူရဲတို႔ႏွင့္တကြ လာ၏။ ကိရအမ်ိဳးသည္ဒိုင္းလႊားကိုထုတ္ေလ၏။ ၇သင္၏အျမတ္ဆံုးေသာ ခ်ိဳင့္တို႔သည္ရထားႏွင့္ ျပည့္ၾက၏။ ျမင္းစီးသူရဲတို႔သည္ၿမိဳ႔တံခါးေရွ႔မွာ တပ္ခ်ၾက၏။ ၈ယုဒျပည္ ကိုဖြင့္လွစ္သည္ျဖစ္၍၊ သင္သည္ထိုအခါ လက္နက္စံု သိုထားရာ၊ ေတာနန္းေတာ္သို႔ ၾကည္ရႈလိမ့္မည္။ ၉ဒါဝိဒ္၏ၿမိဳ႔ အၿပိဳအပ်က္မ်ားသည္ကို သင္၏လူတို႔သည္မွတ္ ရၾကလိမ့္မည္။ ေအာက္ေရကန္မွ ထြက္ေသာေရကို စုေဝးေစၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝေယရုရွလင္္ၿမိဳ႔၌ ရွိေသာအိမ္မ်ားကို ေရတြက္ၾကလိမ့္မည္။ ၿမိဳ႔ရိုးကို ျပဳျပင္လိုေသာ ငွါ၊ အိမ္မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ေရကန္ေဟာင္းမွ ထြက္ေသာ ေရစုေဝးရာကိုလည္း၊ ၿမိဳ႔ရိုုုုးႏွစ္ထပ္ စက္ၾကားတြင္ လုပ္ၾကလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္၊ ဤအမႈကို စီရင္ေတာ္မူေသာသူကို သင္တို႔သည္ မၾကည့္မမွတ္ တက္ၾက။ ေရွးက ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာသူကို ပမာဏမျပဳတတ္ၾက၊၊ ၁၂ထုိကာလ၌ ငုိေၾကြးျမည္တမ္းျခင္း၊ ဆံပင္ကုိပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေတ အဝတ္ကုိ ဝတ္စည္းျခင္းအလိုငွါ၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ႏိႈးေဆာ္တုိက္တြန္းေသာ္မူလည္း၊ ၾကည့္ပါ၊၊ ၁၃ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းအမႈ၊ သုိးႏြားမ်ားကုိသတ္ျခင္း၊ အမဲသားစားျခင္း၊ စပ်စ္ေရေသာက္ျခင္း၊ အမႈကုိျပဳလ်က္၊ ငါတုိ႔သည္ စားၾကကုန္အံ့၊ ေသာက္ၾကကုန္အ့့ံ၊ နက္ျဖန္ေသရၾကမည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္တကား။ ၁၄ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့နား၌ ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္ကား အကယ္စင္စစ္သင္တုိ႔ အျပစ္ သည္ သင္တုိ႔မေသမခ်င္တုိင္ေအာင္ မေျပမရွင္းရဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၅ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဘ႑ာေတာ္စုိး၊ နန္းေတာ္အုပ္ ေရွဗန အိမ္သုိ႔ သြားၿပီလွ်င္၊ ၁၆ျမင့္ေသာအရပ္၌ ကုိယ္သခ်ႋဳင္းတြင္းကုိ ထြင္း၍၊ ကုိယ္ေနရာကုိ ေက်ာက္၌ ထုလုပ္ေသာသူ၊ သင္သည္ ဤအရပ္၌ သခ်ႋဳင္းတြင္းကုိ ကုိယ္အဘို႔ထြင္းေစျခင္းငွါ၊ ဤအရပ္ႏွင့္ အဘယ္သုိ႔ဆုိင္သနည္း။ ဤအရပ္သား တုိ႔တြင္ အဘယ္သူႏွင့္ ဆုိင္သနည္း၊၊ ၁၇ထာဝရဘုရားသည္ ျပင္းစြာေသာႏွင္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ကုိ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူ လိမ့္မည္၊၊ သင့္ကုိ အမွန္ကိုင္ဘမ္း၍၊ ၁၈တလိမ့္လိမ့္ လိွမ့္လ်က္၊ ေလာက္လႊဲစာကဲ့သို႔ က်ယ္ေသာျပည္သုိ႔ ပစ္လုိက္ေတာ္ မူလိမ့္မည္၊၊ သင္သည္ ထုိျပည္၌ ေသရလိမ့္မည္၊၊ ထုိျပည္၌လည္း သင္၏ ၾကက္သေရရထားတုိ႔သည္၊ သင့္အရွင္၏ အမ်ဳိးအရွက္ကြဲစရာျဖစ္ရၾက လိမ့္မည္၊၊ ၁၉ငါသည္လည္း သင္၏အရာကို ႏႈတ္မည္၊၊ သင္၏ေနရာမွ သင့္ကုိခ်မည္၊၊ ၂ဝထုိကာလ၌ ငါ့ကြၽန္၊ ဟိလခိ၏သား ဧလ်ာကိမ္ကုိ ငါေခၚ၍၊ ၂၁သင္၏ဝတ္လုံႏွင့္ ဝတ္ဆင္ေစမည္၊၊ သင္၏ခါးစည္းႏွင့္ခ်ီး ေျမွာက္၍၊ သင္၏အစုိးရေသာ အခြင့္ကုိအပ္ၿပီးလွ်င္၊ သူသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သူ၊ ယုဒအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ အဘျဖစ္လိမ့္ မည္၊၊ ၂၂ဒါဝိဒ္မင္းမ်ဳိး၏တံခါးေသာ့ကုိသူ၏ ပခုံးေပၚမွာငါတင္ထားသျဖင့္၊ သူသည္အဘယ္သူမွ်မပိတ္ ႏုိင္ေအာင္ ဖြင့္လိမ့္ မည္၊၊ အဘယ္သူမွ်မဖြင့္ႏုိင္ေအာင္ ပိတ္လိမ့္မည္၊၊ ၂၃ျမဲေသာ အရပ္၌စြဲေသာ တံစုိ႔ကဲ့သုိ႔ သူ႔ကုိငါစြဲေစမည္၊၊ ၂၄သူသည္ မိမိအဘ၏ အိမ္၌ ၾကက္သေရပလႅင္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ သူ၏အဘအိမ္၌ ရွိသမွ်ေသာ ဘုန္းအသေရ၊ အမ်ဳိးအႏြယ္၊ အျမတ္ အယုတ္၊ ခြက္ဖလားရွိသမွ် အင္တုံ၊ အုိးအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ သူ၌ဆြဲထားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၅ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ထုိကာလတြင္ ျမဲေသာအရပ္၌ အရင္စြဲေသာတံစုိ႔သည္ ေနရာမွေရြ႔၍၊ ခုတ္လွဲျခင္းကုိခံရလိမ့္မည္၊၊ သူ၌ဆြဲထားေသာ ဥစၥာသည္လည္း၊ ခုတ္ပယ္ျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္ မူ၏၊၊

၁၁ဒုမာျပည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ အိုကင္းေစာင့္၊ ညဥ့္အမႈကား အဘယ္သို႔နည္း။ အုိကင္းေစာင့္ ညဥ့္အမႈကား အဘယ္သို႔နည္းဟု စိရေတာင္ေပၚက ငါ့ကိုဟစ္ေခၚေလ၏။ ၁၂ကင္းေစာင့္ကလည္း နံနက္သည္လာ၏။ ညဥ့္လည္းလာ၏။  သင္တို႔သည္ ေမးျမန္းလိုလွ်င္ ေမးျမန္းၾက။ ျပန္သြားၾက။ တဖန္ လာၾကဟု ဆိုေလ၏။

၁၃အာရပ္ျပည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ ခရီးသြားေသာ ေဒဒန္လူစုတို႔၊ သင္တို႔သည္ အာရပ္ေတာမွာ ညဥ့္ကို လြန္ေစၾကရမည္။ ၁၄ေတမျပည္သားတို႔၊ ေရငတ္ေသာသူအဘုိ႔ ေရကိုယူခဲ့ၾက၏။ ေျပးေသာသူကို မုန္႔ႏွင့္ဆီး၍ ႀကိဳၾကသည္။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ထားေဘးမွ၄င္း၊ ထုတ္ေသာထား၊ တင္ေသာေလး၊ အလြန္ခက္ေသာ စစ္မႈမွ၄င္း ေျပးၾက၏။ ၁၆ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္ေတာ္မူသည္ကား၊ အခစားေသာသူ ေရအတြက္သည္အတိုင္း၊ တစ္ႏွစ္တြင္ ေကဒါၿမိဳ႔၏ ဘုန္းအသေရ ရွိသမွ်ကြယ္ေပ်ာက္၍၊ ၁၇က်န္ၾကြင္းေသာ ေကဒါအမ်ိဳးသား၊  ေလးစြဲသူရဲတို႔သည္ အလြန္နည္းၾကလိမ့္မည္ဟု၊  ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဗ်ာဒိတ္ရႈပါရုံခ်ဳိင့္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ သင့္တၿမိဳ႔လံုးသည္ အိမ္မိုးေပၚသို႔တတ္ရမည္ အေၾကာင္း၊ အဘယ္အမႈေရာက္သနည္း။ ၂အထက္ကအသံဗလံမ်ား၍ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ျပဳတတ္ေသာၿမိဳ႔၊ ရႊင္လန္းေသာ ၿမိဳ႔၊ သင္၏လူေသတို႔သည္ ထား လက္နက္ေၾကာင့္ ဆံုးၾကသည္မဟုတ္။ ၃စစ္တိုက္ရာမွာ ေသၾကသည္ မဟုတ္။ သင္၏ မင္းအေပါင္းတို႔သည္ အတူေျပးၾက၏။ ေလးသမားတို႔လက္၌ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ ရွိၾက၏။ေတြ႔သမွ် ေသာ သင္၏ လူတို႔သည္ အေဝးသို႔ေျပးေသာ္လည္း၊ အတူခ်ဥ္ေႏွာင္ လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၄ထို႔ေၾကာင့္ငါဆိုသည္ကား၊ ငါ့ကိုမၾကည့္ပါႏွင့္။ ျပင္းစြာငိုရမည္။ငါ့အမ်ိဳးသတို႔သမီး ပ်က္စီးသည္ျဖစ္၍ ၊ငါစိတ္ေျပေစျခင္းငွာ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ၅ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ သခင္အရွင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုခ်ိဳင့္တြင္ စီရင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ဒုကၡခံရာကာလ၊ ႏွိပ္စက္ေႏွာင့္ရွက္ရာကာလ၊ ၿမိဳ႔ရိုးကိုၿဖိဳ၍ ေတာင္တို႔ကိုေအာ္ဟစ္ရာ ကာလသည္ ေရာက္ေလၿပီ။ ၆ဧလံအမ်ိဳးသည္ ျမွားေတာင့္ကိုေဆာင္လ်က္၊  ရထားစီးသူရဲ၊ ျမင္းစီးသူရဲတို႔ႏွင့္တကြ လာ၏။ ကိရအမ်ိဳးသည္ဒိုင္းလႊားကိုထုတ္ေလ၏။ ၇သင္၏အျမတ္ဆံုးေသာ ခ်ိဳင့္တို႔သည္ရထားႏွင့္ ျပည့္ၾက၏။ ျမင္းစီးသူရဲတို႔သည္ၿမိဳ႔တံခါးေရွ႔မွာ တပ္ခ်ၾက၏။ ၈ယုဒျပည္ ကိုဖြင့္လွစ္သည္ျဖစ္၍၊ သင္သည္ထိုအခါ လက္နက္စံု သိုထားရာ၊ ေတာနန္းေတာ္သို႔ ၾကည္ရႈလိမ့္မည္။ ၉ဒါဝိဒ္၏ၿမိဳ႔ အၿပိဳအပ်က္မ်ားသည္ကို သင္၏လူတို႔သည္မွတ္ ရၾကလိမ့္မည္။ ေအာက္ေရကန္မွ ထြက္ေသာေရကို စုေဝးေစၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝေယရုရွလင္္ၿမိဳ႔၌ ရွိေသာအိမ္မ်ားကို ေရတြက္ၾကလိမ့္မည္။ ၿမိဳ႔ရိုးကို ျပဳျပင္လိုေသာ ငွါ၊ အိမ္မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ေရကန္ေဟာင္းမွ ထြက္ေသာ ေရစုေဝးရာကိုလည္း၊ ၿမိဳ႔ရိုုုုးႏွစ္ထပ္ စက္ၾကားတြင္ လုပ္ၾကလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္၊ ဤအမႈကို စီရင္ေတာ္မူေသာသူကို သင္တို႔သည္ မၾကည့္မမွတ္ တက္ၾက။ ေရွးက ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာသူကို ပမာဏမျပဳတတ္ၾက၊၊ ၁၂ထုိကာလ၌ ငုိေၾကြးျမည္တမ္းျခင္း၊ ဆံပင္ကုိပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေတ အဝတ္ကုိ ဝတ္စည္းျခင္းအလိုငွါ၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ႏိႈးေဆာ္တုိက္တြန္းေသာ္မူလည္း၊ ၾကည့္ပါ၊၊ ၁၃ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းအမႈ၊ သုိးႏြားမ်ားကုိသတ္ျခင္း၊ အမဲသားစားျခင္း၊ စပ်စ္ေရေသာက္ျခင္း၊ အမႈကုိျပဳလ်က္၊ ငါတုိ႔သည္ စားၾကကုန္အံ့၊ ေသာက္ၾကကုန္အ့့ံ၊ နက္ျဖန္ေသရၾကမည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္တကား။ ၁၄ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့နား၌ ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္ကား အကယ္စင္စစ္သင္တုိ႔ အျပစ္ သည္ သင္တုိ႔မေသမခ်င္တုိင္ေအာင္ မေျပမရွင္းရဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၅ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဘ႑ာေတာ္စုိး၊ နန္းေတာ္အုပ္ ေရွဗန အိမ္သုိ႔ သြားၿပီလွ်င္၊ ၁၆ျမင့္ေသာအရပ္၌ ကုိယ္သခ်ႋဳင္းတြင္းကုိ ထြင္း၍၊ ကုိယ္ေနရာကုိ ေက်ာက္၌ ထုလုပ္ေသာသူ၊ သင္သည္ ဤအရပ္၌ သခ်ႋဳင္းတြင္းကုိ ကုိယ္အဘို႔ထြင္းေစျခင္းငွါ၊ ဤအရပ္ႏွင့္ အဘယ္သုိ႔ဆုိင္သနည္း။ ဤအရပ္သား တုိ႔တြင္ အဘယ္သူႏွင့္ ဆုိင္သနည္း၊၊ ၁၇ထာဝရဘုရားသည္ ျပင္းစြာေသာႏွင္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ကုိ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူ လိမ့္မည္၊၊ သင့္ကုိ အမွန္ကိုင္ဘမ္း၍၊ ၁၈တလိမ့္လိမ့္ လိွမ့္လ်က္၊ ေလာက္လႊဲစာကဲ့သို႔ က်ယ္ေသာျပည္သုိ႔ ပစ္လုိက္ေတာ္ မူလိမ့္မည္၊၊ သင္သည္ ထုိျပည္၌ ေသရလိမ့္မည္၊၊ ထုိျပည္၌လည္း သင္၏ ၾကက္သေရရထားတုိ႔သည္၊ သင့္အရွင္၏ အမ်ဳိးအရွက္ကြဲစရာျဖစ္ရၾက လိမ့္မည္၊၊ ၁၉ငါသည္လည္း သင္၏အရာကို ႏႈတ္မည္၊၊ သင္၏ေနရာမွ သင့္ကုိခ်မည္၊၊ ၂ဝထုိကာလ၌ ငါ့ကြၽန္၊ ဟိလခိ၏သား ဧလ်ာကိမ္ကုိ ငါေခၚ၍၊ ၂၁သင္၏ဝတ္လုံႏွင့္ ဝတ္ဆင္ေစမည္၊၊ သင္၏ခါးစည္းႏွင့္ခ်ီး ေျမွာက္၍၊ သင္၏အစုိးရေသာ အခြင့္ကုိအပ္ၿပီးလွ်င္၊ သူသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သူ၊ ယုဒအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ အဘျဖစ္လိမ့္ မည္၊၊ ၂၂ဒါဝိဒ္မင္းမ်ဳိး၏တံခါးေသာ့ကုိသူ၏ ပခုံးေပၚမွာငါတင္ထားသျဖင့္၊ သူသည္အဘယ္သူမွ်မပိတ္ ႏုိင္ေအာင္ ဖြင့္လိမ့္ မည္၊၊ အဘယ္သူမွ်မဖြင့္ႏုိင္ေအာင္ ပိတ္လိမ့္မည္၊၊ ၂၃ျမဲေသာ အရပ္၌စြဲေသာ တံစုိ႔ကဲ့သုိ႔ သူ႔ကုိငါစြဲေစမည္၊၊ ၂၄သူသည္ မိမိအဘ၏ အိမ္၌ ၾကက္သေရပလႅင္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ သူ၏အဘအိမ္၌ ရွိသမွ်ေသာ ဘုန္းအသေရ၊ အမ်ဳိးအႏြယ္၊ အျမတ္ အယုတ္၊ ခြက္ဖလားရွိသမွ် အင္တုံ၊ အုိးအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ သူ၌ဆြဲထားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၅ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ထုိကာလတြင္ ျမဲေသာအရပ္၌ အရင္စြဲေသာတံစုိ႔သည္ ေနရာမွေရြ႔၍၊ ခုတ္လွဲျခင္းကုိခံရလိမ့္မည္၊၊ သူ၌ဆြဲထားေသာ ဥစၥာသည္လည္း၊ ခုတ္ပယ္ျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္ မူ၏၊၊

၁၁ဒုမာျပည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ အိုကင္းေစာင့္၊ ညဥ့္အမႈကား အဘယ္သို႔နည္း။ အုိကင္းေစာင့္ ညဥ့္အမႈကား အဘယ္သို႔နည္းဟု စိရေတာင္ေပၚက ငါ့ကိုဟစ္ေခၚေလ၏။ ၁၂ကင္းေစာင့္ကလည္း နံနက္သည္လာ၏။ ညဥ့္လည္းလာ၏။  သင္တို႔သည္ ေမးျမန္းလိုလွ်င္ ေမးျမန္းၾက။ ျပန္သြားၾက။ တဖန္ လာၾကဟု ဆိုေလ၏။

၁၃အာရပ္ျပည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ ခရီးသြားေသာ ေဒဒန္လူစုတို႔၊ သင္တို႔သည္ အာရပ္ေတာမွာ ညဥ့္ကို လြန္ေစၾကရမည္။ ၁၄ေတမျပည္သားတို႔၊ ေရငတ္ေသာသူအဘုိ႔ ေရကိုယူခဲ့ၾက၏။ ေျပးေသာသူကို မုန္႔ႏွင့္ဆီး၍ ႀကိဳၾကသည္။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ထားေဘးမွ၄င္း၊ ထုတ္ေသာထား၊ တင္ေသာေလး၊ အလြန္ခက္ေသာ စစ္မႈမွ၄င္း ေျပးၾက၏။ ၁၆ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္ေတာ္မူသည္ကား၊ အခစားေသာသူ ေရအတြက္သည္အတိုင္း၊ တစ္ႏွစ္တြင္ ေကဒါၿမိဳ႔၏ ဘုန္းအသေရ ရွိသမွ်ကြယ္ေပ်ာက္၍၊ ၁၇က်န္ၾကြင္းေသာ ေကဒါအမ်ိဳးသား၊  ေလးစြဲသူရဲတို႔သည္ အလြန္နည္းၾကလိမ့္မည္ဟု၊  ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဗ်ာဒိတ္ရႈပါရုံခ်ဳိင့္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ သင့္တၿမိဳ႔လံုးသည္ အိမ္မိုးေပၚသို႔တတ္ရမည္ အေၾကာင္း၊ အဘယ္အမႈေရာက္သနည္း။ ၂အထက္ကအသံဗလံမ်ား၍ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ျပဳတတ္ေသာၿမိဳ႔၊ ရႊင္လန္းေသာ ၿမိဳ႔၊ သင္၏လူေသတို႔သည္ ထား လက္နက္ေၾကာင့္ ဆံုးၾကသည္မဟုတ္။ ၃စစ္တိုက္ရာမွာ ေသၾကသည္ မဟုတ္။ သင္၏ မင္းအေပါင္းတို႔သည္ အတူေျပးၾက၏။ ေလးသမားတို႔လက္၌ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ ရွိၾက၏။ေတြ႔သမွ် ေသာ သင္၏ လူတို႔သည္ အေဝးသို႔ေျပးေသာ္လည္း၊ အတူခ်ဥ္ေႏွာင္ လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၄ထို႔ေၾကာင့္ငါဆိုသည္ကား၊ ငါ့ကိုမၾကည့္ပါႏွင့္။ ျပင္းစြာငိုရမည္။ငါ့အမ်ိဳးသတို႔သမီး ပ်က္စီးသည္ျဖစ္၍ ၊ငါစိတ္ေျပေစျခင္းငွာ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ၅ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ သခင္အရွင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုခ်ိဳင့္တြင္ စီရင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ဒုကၡခံရာကာလ၊ ႏွိပ္စက္ေႏွာင့္ရွက္ရာကာလ၊ ၿမိဳ႔ရိုးကိုၿဖိဳ၍ ေတာင္တို႔ကိုေအာ္ဟစ္ရာ ကာလသည္ ေရာက္ေလၿပီ။ ၆ဧလံအမ်ိဳးသည္ ျမွားေတာင့္ကိုေဆာင္လ်က္၊  ရထားစီးသူရဲ၊ ျမင္းစီးသူရဲတို႔ႏွင့္တကြ လာ၏။ ကိရအမ်ိဳးသည္ဒိုင္းလႊားကိုထုတ္ေလ၏။ ၇သင္၏အျမတ္ဆံုးေသာ ခ်ိဳင့္တို႔သည္ရထားႏွင့္ ျပည့္ၾက၏။ ျမင္းစီးသူရဲတို႔သည္ၿမိဳ႔တံခါးေရွ႔မွာ တပ္ခ်ၾက၏။ ၈ယုဒျပည္ ကိုဖြင့္လွစ္သည္ျဖစ္၍၊ သင္သည္ထိုအခါ လက္နက္စံု သိုထားရာ၊ ေတာနန္းေတာ္သို႔ ၾကည္ရႈလိမ့္မည္။ ၉ဒါဝိဒ္၏ၿမိဳ႔ အၿပိဳအပ်က္မ်ားသည္ကို သင္၏လူတို႔သည္မွတ္ ရၾကလိမ့္မည္။ ေအာက္ေရကန္မွ ထြက္ေသာေရကို စုေဝးေစၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝေယရုရွလင္္ၿမိဳ႔၌ ရွိေသာအိမ္မ်ားကို ေရတြက္ၾကလိမ့္မည္။ ၿမိဳ႔ရိုးကို ျပဳျပင္လိုေသာ ငွါ၊ အိမ္မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ေရကန္ေဟာင္းမွ ထြက္ေသာ ေရစုေဝးရာကိုလည္း၊ ၿမိဳ႔ရိုုုုးႏွစ္ထပ္ စက္ၾကားတြင္ လုပ္ၾကလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္၊ ဤအမႈကို စီရင္ေတာ္မူေသာသူကို သင္တို႔သည္ မၾကည့္မမွတ္ တက္ၾက။ ေရွးက ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာသူကို ပမာဏမျပဳတတ္ၾက၊၊ ၁၂ထုိကာလ၌ ငုိေၾကြးျမည္တမ္းျခင္း၊ ဆံပင္ကုိပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေတ အဝတ္ကုိ ဝတ္စည္းျခင္းအလိုငွါ၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ႏိႈးေဆာ္တုိက္တြန္းေသာ္မူလည္း၊ ၾကည့္ပါ၊၊ ၁၃ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းအမႈ၊ သုိးႏြားမ်ားကုိသတ္ျခင္း၊ အမဲသားစားျခင္း၊ စပ်စ္ေရေသာက္ျခင္း၊ အမႈကုိျပဳလ်က္၊ ငါတုိ႔သည္ စားၾကကုန္အံ့၊ ေသာက္ၾကကုန္အ့့ံ၊ နက္ျဖန္ေသရၾကမည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္တကား။ ၁၄ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့နား၌ ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္ကား အကယ္စင္စစ္သင္တုိ႔ အျပစ္ သည္ သင္တုိ႔မေသမခ်င္တုိင္ေအာင္ မေျပမရွင္းရဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၅ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဘ႑ာေတာ္စုိး၊ နန္းေတာ္အုပ္ ေရွဗန အိမ္သုိ႔ သြားၿပီလွ်င္၊ ၁၆ျမင့္ေသာအရပ္၌ ကုိယ္သခ်ႋဳင္းတြင္းကုိ ထြင္း၍၊ ကုိယ္ေနရာကုိ ေက်ာက္၌ ထုလုပ္ေသာသူ၊ သင္သည္ ဤအရပ္၌ သခ်ႋဳင္းတြင္းကုိ ကုိယ္အဘို႔ထြင္းေစျခင္းငွါ၊ ဤအရပ္ႏွင့္ အဘယ္သုိ႔ဆုိင္သနည္း။ ဤအရပ္သား တုိ႔တြင္ အဘယ္သူႏွင့္ ဆုိင္သနည္း၊၊ ၁၇ထာဝရဘုရားသည္ ျပင္းစြာေသာႏွင္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ကုိ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူ လိမ့္မည္၊၊ သင့္ကုိ အမွန္ကိုင္ဘမ္း၍၊ ၁၈တလိမ့္လိမ့္ လိွမ့္လ်က္၊ ေလာက္လႊဲစာကဲ့သို႔ က်ယ္ေသာျပည္သုိ႔ ပစ္လုိက္ေတာ္ မူလိမ့္မည္၊၊ သင္သည္ ထုိျပည္၌ ေသရလိမ့္မည္၊၊ ထုိျပည္၌လည္း သင္၏ ၾကက္သေရရထားတုိ႔သည္၊ သင့္အရွင္၏ အမ်ဳိးအရွက္ကြဲစရာျဖစ္ရၾက လိမ့္မည္၊၊ ၁၉ငါသည္လည္း သင္၏အရာကို ႏႈတ္မည္၊၊ သင္၏ေနရာမွ သင့္ကုိခ်မည္၊၊ ၂ဝထုိကာလ၌ ငါ့ကြၽန္၊ ဟိလခိ၏သား ဧလ်ာကိမ္ကုိ ငါေခၚ၍၊ ၂၁သင္၏ဝတ္လုံႏွင့္ ဝတ္ဆင္ေစမည္၊၊ သင္၏ခါးစည္းႏွင့္ခ်ီး ေျမွာက္၍၊ သင္၏အစုိးရေသာ အခြင့္ကုိအပ္ၿပီးလွ်င္၊ သူသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သူ၊ ယုဒအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ အဘျဖစ္လိမ့္ မည္၊၊ ၂၂ဒါဝိဒ္မင္းမ်ဳိး၏တံခါးေသာ့ကုိသူ၏ ပခုံးေပၚမွာငါတင္ထားသျဖင့္၊ သူသည္အဘယ္သူမွ်မပိတ္ ႏုိင္ေအာင္ ဖြင့္လိမ့္ မည္၊၊ အဘယ္သူမွ်မဖြင့္ႏုိင္ေအာင္ ပိတ္လိမ့္မည္၊၊ ၂၃ျမဲေသာ အရပ္၌စြဲေသာ တံစုိ႔ကဲ့သုိ႔ သူ႔ကုိငါစြဲေစမည္၊၊ ၂၄သူသည္ မိမိအဘ၏ အိမ္၌ ၾကက္သေရပလႅင္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ သူ၏အဘအိမ္၌ ရွိသမွ်ေသာ ဘုန္းအသေရ၊ အမ်ဳိးအႏြယ္၊ အျမတ္ အယုတ္၊ ခြက္ဖလားရွိသမွ် အင္တုံ၊ အုိးအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ သူ၌ဆြဲထားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၅ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ထုိကာလတြင္ ျမဲေသာအရပ္၌ အရင္စြဲေသာတံစုိ႔သည္ ေနရာမွေရြ႔၍၊ ခုတ္လွဲျခင္းကုိခံရလိမ့္မည္၊၊ သူ၌ဆြဲထားေသာ ဥစၥာသည္လည္း၊ ခုတ္ပယ္ျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္ မူ၏၊၊

၁၁ဒုမာျပည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ အိုကင္းေစာင့္၊ ညဥ့္အမႈကား အဘယ္သို႔နည္း။ အုိကင္းေစာင့္ ညဥ့္အမႈကား အဘယ္သို႔နည္းဟု စိရေတာင္ေပၚက ငါ့ကိုဟစ္ေခၚေလ၏။ ၁၂ကင္းေစာင့္ကလည္း နံနက္သည္လာ၏။ ညဥ့္လည္းလာ၏။  သင္တို႔သည္ ေမးျမန္းလိုလွ်င္ ေမးျမန္းၾက။ ျပန္သြားၾက။ တဖန္ လာၾကဟု ဆိုေလ၏။

၁၃အာရပ္ျပည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ ခရီးသြားေသာ ေဒဒန္လူစုတို႔၊ သင္တို႔သည္ အာရပ္ေတာမွာ ညဥ့္ကို လြန္ေစၾကရမည္။ ၁၄ေတမျပည္သားတို႔၊ ေရငတ္ေသာသူအဘုိ႔ ေရကိုယူခဲ့ၾက၏။ ေျပးေသာသူကို မုန္႔ႏွင့္ဆီး၍ ႀကိဳၾကသည္။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ထားေဘးမွ၄င္း၊ ထုတ္ေသာထား၊ တင္ေသာေလး၊ အလြန္ခက္ေသာ စစ္မႈမွ၄င္း ေျပးၾက၏။ ၁၆ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္ေတာ္မူသည္ကား၊ အခစားေသာသူ ေရအတြက္သည္အတိုင္း၊ တစ္ႏွစ္တြင္ ေကဒါၿမိဳ႔၏ ဘုန္းအသေရ ရွိသမွ်ကြယ္ေပ်ာက္၍၊ ၁၇က်န္ၾကြင္းေသာ ေကဒါအမ်ိဳးသား၊  ေလးစြဲသူရဲတို႔သည္ အလြန္နည္းၾကလိမ့္မည္ဟု၊  ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။