ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၂၃)


၁တုရုၿမိဳ႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ တာရႈသေဘၤာမ်ားတုိ႔၊ ညည္းတြားျမည္တမ္းၾကေလာ့၊၊ ၿမိဳ႔သည္ အိမ္မရွိ၊ တည္းခုိစရာမရွိသည္တုိင္ေအာင္ ရွင္းရွင္းပ်က္စီးေလၿပီ၊၊ ခိတိၱမ္ျပည္မွ သိတင္းၾကားရ၏၊၊ ၂ပင္လယ္ ကူးတတ္ေသာ ဇိဒုန္ကုန္သည္တုိ႔သည္ စည္ပင္ေစေသာ၊ ပင္လယ္ကမ္းနားမွာေနေသာ သူတုိ႔၊ မိႈင္ေတြၾကေလာ့၊၊ ၃မ်ားေသာ ေရကုိအမွီျပဳေသာ ရွိေဟာရမ်ဳိးေစ့၊ ျမစ္၏အသီးအႏွံကုိ ထုိၿမိဳ႔သည္ အခြန္ရ၍၊ အတုိင္းတုိင္း အျပည္ျပည္ တုိ႔၏ ေစ်းျဖစ္ေလၿပီ၊၊ ၄အုိဇိဒုန္ၿမိဳ႔၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းရွိေလာ့၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ပင္လယ္တည္းဟူေသာ ပင္လယ္ၿမိဳ႔ ႀကီးက၊ ငါသည္ကုိယ္ဝန္မေဆာင္၊ သားမဘြား၊ လူပ်ဳိႏွင့္အပ်ဳိမတုိ႔ကုိ မေမြးျမဴရဟု ေျပာဆုိ၏၊၊ ၅အဲဂုတၱဳျပည္သားတုိ႔သည္ တုရုၿမိဳ႔သိတင္းကုိၾကားေသာအခါ၊ ထုိသိတင္းေၾကာင့္ အလြန္စိတ္ပူပန္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၆တာရႈၿမိဳ႔သုိ႔ ကူးၾက ေလာ့၊၊ ပင္လယ္နားမွာ ေနေသာ သူတုိ႔၊ ညည္းတြားျမည္တမ္း ၾကေလာ့။ ၇ဤၿမိဳ႔သည္ ေရွးကာလ၌တည္သျဖင့္ သင္တုိ႔ ရႊင္လန္းေသာ ၿမိဳ႔ေလာ၊၊ ေဝးေသာ အရပ္၌ တည္းခုိျခင္းငွါ၊ မိမိေျခတုိ႔သည္ မိမိကုိေဆာင္သြားၾက၏၊၊ ၈တုရု ၿမိဳ႔သည္ ရာဇသရဖူကုိ ေပးတတ္ေသာ ၿမိဳ႔ျဖစ္လ်က္၊ သူ၏ကုန္သည္တုိ႔သည္ မင္းသား၊ ေဖာက္ကားေရာင္းဝယ္ေသာသူတို႔သည္ ေျမႀကီမွဴးမတ္ျဖစ္လ်က္၊ ထုိၿမိဳ႔တဘက္၌ အဘယ္သူသည္ ဤအၾကံကုိ ၾကံစည္သနည္း၊၊ ၉ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ရွိသမွ်ေသာ ဘုန္းအ အသေရ၏မာနကုိ အရွက္ခြဲျခင္းငွါ၄င္း၊ ေျမၾကီးမွဴးမတ္အေပါင္း တုိ႔ကုိ ရႈတ္ခ်ျခင္းငွါ၄င္း၊ ထုိသုိ႔ၾကံစည္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝအုိတာရႈၿမိဳ႔၏သမီး၊ ကမ္းရုိးပ်က္ေလၿပီ၊၊ ျမစ္ကဲ့သုိ႔ကုိယ္ျပည္ကုိ ႏွံ႔ျပားေလာ့၊၊ ၁၁ရန္သူသည္ ပင္လယ္ေပၚမွာ လက္ကုိဆန္႔၍၊ တုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ လႈပ္ရွားေလ၏။ ခါနာန္ျပည္၌ ခုိင္ခံ့ေသာအရပ္တုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္ ရွိ၏၊၊ ၁၂ညွဥ္းဆဲျခင္းကုိခံရေသာ ကညာ၊ ဇိဒုန္ၿမိဳ႔၏သမီး၊ သင္သည္ေနာက္ တဖန္ရႊင္လန္းျခင္းမရွိရ၊၊ ထေလာ့၊၊ ခိတိၱမ္ျပည္ သုိ႔ ကူးသြားေလာ့၊၊ ထုိအရပ္၌လည္း ၿငိမ္သက္ျခင္းမရွိရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃အထက္ကမရွိေသာ ခါလဒဲအမ်ဳိးသား တုိ႔ေနေသာ ျပည္ကုိၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ထုိျပည္ကုိ အာရႈရိမင္းသည္ ေတာတြင္းသားတုိ႔ ေနစရာဘုိ႔ တည္ေထာင္၏၊၊ ထုိျပည္သားတုိ႔သည္ ျပအုိးတုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္၍၊ တုရုအိမ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႔ကုိလည္း ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးၾက၏၊၊ ၁၄တာရႈ သေဘၤာမ်ားတုိ႔၊ ညည္းတြားျမည္တမ္းၾကေလာ့။ သင္တုိ႔၏ ၿမိဳ႔ႀကီးသည္ ပ်က္ကုန္ၿပီ၊၊

၁၅ထုိကာလ၌ တုရုၿမိဳ႔ကုိ၊ မင္းဆက္တဆက္အတုိင္း အရွည္၊ အႏွစ္ခုႏွစ္ဆယ္ပတ္လုံး၊ အဘယ္သူမွ် မေအာက္ ေမ့ရ၊၊ အႏွစ္ခုနစ္ဆယ္လြန္ေသာအခါ၊ ျပည္တန္ဆာမိန္းမအား သီခ်င္းဆုိသကဲ့သုိ႔၊ တုရုၿမိဳ႔အား သီခ်င္းဆုိလိမ့္မည္။ ၁၆အဘယ္သူမွ် မေအာက္ေမ့ေသာ ျပည္တန္ဆာမိန္းမ၊ ေစာင္းကုိကုိင္၍ ၿမိဳ႔တြင္လွည့္လည္ ေလာ့၊၊ သူတပါးတုိ႔သည္ သင့္ကုိ သတိရေစျခင္းငွါ၊ သာယာေသာအသံႏွင့္တီး၍၊ သီခ်င္းကုိ မ်ားစြာဆုိေလာ့၊၊ ၁၇အႏွစ္ခုနစ္ဆယ္လြန္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ တုရုၿမိဳ႔ကုိ အၾကည့္အရႈၾကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ သူသည္လည္း တဖန္အျမတ္ရေသာ ဘာသာသုိ႔ လုိက္ျပန္၍၊ ေျမႀကီးမ်က္ႏွာေပၚမွာရွိသမွ်ေသာ ေလာကီႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ မတရားေသာ ေမထုန္ကုိ ျပဳလိမ့္မည္၊၊ ၁၈သုိ႔ရာတြင္၊ သူ၏ကုန္သြယ္ျခင္း၊ အျမတ္ရျခင္းအရာ တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ သန္႔ရွင္းလိမ့္မည္၊၊ ဆည္းဖူးသုိထား ျခင္းကုိ မျပဳရ၊၊ ကုန္သြယ္ေသာ ဥစၥာသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ေနေသာ သူတုိ႔အဘုိ႔ျဖစ္၍ သူတို႔သည္ ဝစြာစား ၍ ခုိင္ေသာအဝတ္ကုိ ဝတ္ၾကလိမ့္မည္၊၊

၁တုရုၿမိဳ႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ တာရႈသေဘၤာမ်ားတုိ႔၊ ညည္းတြားျမည္တမ္းၾကေလာ့၊၊ ၿမိဳ႔သည္ အိမ္မရွိ၊ တည္းခုိစရာမရွိသည္တုိင္ေအာင္ ရွင္းရွင္းပ်က္စီးေလၿပီ၊၊ ခိတိၱမ္ျပည္မွ သိတင္းၾကားရ၏၊၊ ၂ပင္လယ္ ကူးတတ္ေသာ ဇိဒုန္ကုန္သည္တုိ႔သည္ စည္ပင္ေစေသာ၊ ပင္လယ္ကမ္းနားမွာေနေသာ သူတုိ႔၊ မိႈင္ေတြၾကေလာ့၊၊ ၃မ်ားေသာ ေရကုိအမွီျပဳေသာ ရွိေဟာရမ်ဳိးေစ့၊ ျမစ္၏အသီးအႏွံကုိ ထုိၿမိဳ႔သည္ အခြန္ရ၍၊ အတုိင္းတုိင္း အျပည္ျပည္ တုိ႔၏ ေစ်းျဖစ္ေလၿပီ၊၊ ၄အုိဇိဒုန္ၿမိဳ႔၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းရွိေလာ့၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ပင္လယ္တည္းဟူေသာ ပင္လယ္ၿမိဳ႔ ႀကီးက၊ ငါသည္ကုိယ္ဝန္မေဆာင္၊ သားမဘြား၊ လူပ်ဳိႏွင့္အပ်ဳိမတုိ႔ကုိ မေမြးျမဴရဟု ေျပာဆုိ၏၊၊ ၅အဲဂုတၱဳျပည္သားတုိ႔သည္ တုရုၿမိဳ႔သိတင္းကုိၾကားေသာအခါ၊ ထုိသိတင္းေၾကာင့္ အလြန္စိတ္ပူပန္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၆တာရႈၿမိဳ႔သုိ႔ ကူးၾက ေလာ့၊၊ ပင္လယ္နားမွာ ေနေသာ သူတုိ႔၊ ညည္းတြားျမည္တမ္း ၾကေလာ့။ ၇ဤၿမိဳ႔သည္ ေရွးကာလ၌တည္သျဖင့္ သင္တုိ႔ ရႊင္လန္းေသာ ၿမိဳ႔ေလာ၊၊ ေဝးေသာ အရပ္၌ တည္းခုိျခင္းငွါ၊ မိမိေျခတုိ႔သည္ မိမိကုိေဆာင္သြားၾက၏၊၊ ၈တုရု ၿမိဳ႔သည္ ရာဇသရဖူကုိ ေပးတတ္ေသာ ၿမိဳ႔ျဖစ္လ်က္၊ သူ၏ကုန္သည္တုိ႔သည္ မင္းသား၊ ေဖာက္ကားေရာင္းဝယ္ေသာသူတို႔သည္ ေျမႀကီမွဴးမတ္ျဖစ္လ်က္၊ ထုိၿမိဳ႔တဘက္၌ အဘယ္သူသည္ ဤအၾကံကုိ ၾကံစည္သနည္း၊၊ ၉ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ရွိသမွ်ေသာ ဘုန္းအ အသေရ၏မာနကုိ အရွက္ခြဲျခင္းငွါ၄င္း၊ ေျမၾကီးမွဴးမတ္အေပါင္း တုိ႔ကုိ ရႈတ္ခ်ျခင္းငွါ၄င္း၊ ထုိသုိ႔ၾကံစည္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝအုိတာရႈၿမိဳ႔၏သမီး၊ ကမ္းရုိးပ်က္ေလၿပီ၊၊ ျမစ္ကဲ့သုိ႔ကုိယ္ျပည္ကုိ ႏွံ႔ျပားေလာ့၊၊ ၁၁ရန္သူသည္ ပင္လယ္ေပၚမွာ လက္ကုိဆန္႔၍၊ တုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ လႈပ္ရွားေလ၏။ ခါနာန္ျပည္၌ ခုိင္ခံ့ေသာအရပ္တုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္ ရွိ၏၊၊ ၁၂ညွဥ္းဆဲျခင္းကုိခံရေသာ ကညာ၊ ဇိဒုန္ၿမိဳ႔၏သမီး၊ သင္သည္ေနာက္ တဖန္ရႊင္လန္းျခင္းမရွိရ၊၊ ထေလာ့၊၊ ခိတိၱမ္ျပည္ သုိ႔ ကူးသြားေလာ့၊၊ ထုိအရပ္၌လည္း ၿငိမ္သက္ျခင္းမရွိရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃အထက္ကမရွိေသာ ခါလဒဲအမ်ဳိးသား တုိ႔ေနေသာ ျပည္ကုိၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ထုိျပည္ကုိ အာရႈရိမင္းသည္ ေတာတြင္းသားတုိ႔ ေနစရာဘုိ႔ တည္ေထာင္၏၊၊ ထုိျပည္သားတုိ႔သည္ ျပအုိးတုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္၍၊ တုရုအိမ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႔ကုိလည္း ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးၾက၏၊၊ ၁၄တာရႈ သေဘၤာမ်ားတုိ႔၊ ညည္းတြားျမည္တမ္းၾကေလာ့။ သင္တုိ႔၏ ၿမိဳ႔ႀကီးသည္ ပ်က္ကုန္ၿပီ၊၊

၁၅ထုိကာလ၌ တုရုၿမိဳ႔ကုိ၊ မင္းဆက္တဆက္အတုိင္း အရွည္၊ အႏွစ္ခုႏွစ္ဆယ္ပတ္လုံး၊ အဘယ္သူမွ် မေအာက္ ေမ့ရ၊၊ အႏွစ္ခုနစ္ဆယ္လြန္ေသာအခါ၊ ျပည္တန္ဆာမိန္းမအား သီခ်င္းဆုိသကဲ့သုိ႔၊ တုရုၿမိဳ႔အား သီခ်င္းဆုိလိမ့္မည္။ ၁၆အဘယ္သူမွ် မေအာက္ေမ့ေသာ ျပည္တန္ဆာမိန္းမ၊ ေစာင္းကုိကုိင္၍ ၿမိဳ႔တြင္လွည့္လည္ ေလာ့၊၊ သူတပါးတုိ႔သည္ သင့္ကုိ သတိရေစျခင္းငွါ၊ သာယာေသာအသံႏွင့္တီး၍၊ သီခ်င္းကုိ မ်ားစြာဆုိေလာ့၊၊ ၁၇အႏွစ္ခုနစ္ဆယ္လြန္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ တုရုၿမိဳ႔ကုိ အၾကည့္အရႈၾကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ သူသည္လည္း တဖန္အျမတ္ရေသာ ဘာသာသုိ႔ လုိက္ျပန္၍၊ ေျမႀကီးမ်က္ႏွာေပၚမွာရွိသမွ်ေသာ ေလာကီႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ မတရားေသာ ေမထုန္ကုိ ျပဳလိမ့္မည္၊၊ ၁၈သုိ႔ရာတြင္၊ သူ၏ကုန္သြယ္ျခင္း၊ အျမတ္ရျခင္းအရာ တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ သန္႔ရွင္းလိမ့္မည္၊၊ ဆည္းဖူးသုိထား ျခင္းကုိ မျပဳရ၊၊ ကုန္သြယ္ေသာ ဥစၥာသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ေနေသာ သူတုိ႔အဘုိ႔ျဖစ္၍ သူတို႔သည္ ဝစြာစား ၍ ခုိင္ေသာအဝတ္ကုိ ဝတ္ၾကလိမ့္မည္၊၊

၁တုရုၿမိဳ႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ တာရႈသေဘၤာမ်ားတုိ႔၊ ညည္းတြားျမည္တမ္းၾကေလာ့၊၊ ၿမိဳ႔သည္ အိမ္မရွိ၊ တည္းခုိစရာမရွိသည္တုိင္ေအာင္ ရွင္းရွင္းပ်က္စီးေလၿပီ၊၊ ခိတိၱမ္ျပည္မွ သိတင္းၾကားရ၏၊၊ ၂ပင္လယ္ ကူးတတ္ေသာ ဇိဒုန္ကုန္သည္တုိ႔သည္ စည္ပင္ေစေသာ၊ ပင္လယ္ကမ္းနားမွာေနေသာ သူတုိ႔၊ မိႈင္ေတြၾကေလာ့၊၊ ၃မ်ားေသာ ေရကုိအမွီျပဳေသာ ရွိေဟာရမ်ဳိးေစ့၊ ျမစ္၏အသီးအႏွံကုိ ထုိၿမိဳ႔သည္ အခြန္ရ၍၊ အတုိင္းတုိင္း အျပည္ျပည္ တုိ႔၏ ေစ်းျဖစ္ေလၿပီ၊၊ ၄အုိဇိဒုန္ၿမိဳ႔၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းရွိေလာ့၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ပင္လယ္တည္းဟူေသာ ပင္လယ္ၿမိဳ႔ ႀကီးက၊ ငါသည္ကုိယ္ဝန္မေဆာင္၊ သားမဘြား၊ လူပ်ဳိႏွင့္အပ်ဳိမတုိ႔ကုိ မေမြးျမဴရဟု ေျပာဆုိ၏၊၊ ၅အဲဂုတၱဳျပည္သားတုိ႔သည္ တုရုၿမိဳ႔သိတင္းကုိၾကားေသာအခါ၊ ထုိသိတင္းေၾကာင့္ အလြန္စိတ္ပူပန္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၆တာရႈၿမိဳ႔သုိ႔ ကူးၾက ေလာ့၊၊ ပင္လယ္နားမွာ ေနေသာ သူတုိ႔၊ ညည္းတြားျမည္တမ္း ၾကေလာ့။ ၇ဤၿမိဳ႔သည္ ေရွးကာလ၌တည္သျဖင့္ သင္တုိ႔ ရႊင္လန္းေသာ ၿမိဳ႔ေလာ၊၊ ေဝးေသာ အရပ္၌ တည္းခုိျခင္းငွါ၊ မိမိေျခတုိ႔သည္ မိမိကုိေဆာင္သြားၾက၏၊၊ ၈တုရု ၿမိဳ႔သည္ ရာဇသရဖူကုိ ေပးတတ္ေသာ ၿမိဳ႔ျဖစ္လ်က္၊ သူ၏ကုန္သည္တုိ႔သည္ မင္းသား၊ ေဖာက္ကားေရာင္းဝယ္ေသာသူတို႔သည္ ေျမႀကီမွဴးမတ္ျဖစ္လ်က္၊ ထုိၿမိဳ႔တဘက္၌ အဘယ္သူသည္ ဤအၾကံကုိ ၾကံစည္သနည္း၊၊ ၉ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ရွိသမွ်ေသာ ဘုန္းအ အသေရ၏မာနကုိ အရွက္ခြဲျခင္းငွါ၄င္း၊ ေျမၾကီးမွဴးမတ္အေပါင္း တုိ႔ကုိ ရႈတ္ခ်ျခင္းငွါ၄င္း၊ ထုိသုိ႔ၾကံစည္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝအုိတာရႈၿမိဳ႔၏သမီး၊ ကမ္းရုိးပ်က္ေလၿပီ၊၊ ျမစ္ကဲ့သုိ႔ကုိယ္ျပည္ကုိ ႏွံ႔ျပားေလာ့၊၊ ၁၁ရန္သူသည္ ပင္လယ္ေပၚမွာ လက္ကုိဆန္႔၍၊ တုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ လႈပ္ရွားေလ၏။ ခါနာန္ျပည္၌ ခုိင္ခံ့ေသာအရပ္တုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္ ရွိ၏၊၊ ၁၂ညွဥ္းဆဲျခင္းကုိခံရေသာ ကညာ၊ ဇိဒုန္ၿမိဳ႔၏သမီး၊ သင္သည္ေနာက္ တဖန္ရႊင္လန္းျခင္းမရွိရ၊၊ ထေလာ့၊၊ ခိတိၱမ္ျပည္ သုိ႔ ကူးသြားေလာ့၊၊ ထုိအရပ္၌လည္း ၿငိမ္သက္ျခင္းမရွိရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃အထက္ကမရွိေသာ ခါလဒဲအမ်ဳိးသား တုိ႔ေနေသာ ျပည္ကုိၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ထုိျပည္ကုိ အာရႈရိမင္းသည္ ေတာတြင္းသားတုိ႔ ေနစရာဘုိ႔ တည္ေထာင္၏၊၊ ထုိျပည္သားတုိ႔သည္ ျပအုိးတုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္၍၊ တုရုအိမ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႔ကုိလည္း ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးၾက၏၊၊ ၁၄တာရႈ သေဘၤာမ်ားတုိ႔၊ ညည္းတြားျမည္တမ္းၾကေလာ့။ သင္တုိ႔၏ ၿမိဳ႔ႀကီးသည္ ပ်က္ကုန္ၿပီ၊၊

၁၅ထုိကာလ၌ တုရုၿမိဳ႔ကုိ၊ မင္းဆက္တဆက္အတုိင္း အရွည္၊ အႏွစ္ခုႏွစ္ဆယ္ပတ္လုံး၊ အဘယ္သူမွ် မေအာက္ ေမ့ရ၊၊ အႏွစ္ခုနစ္ဆယ္လြန္ေသာအခါ၊ ျပည္တန္ဆာမိန္းမအား သီခ်င္းဆုိသကဲ့သုိ႔၊ တုရုၿမိဳ႔အား သီခ်င္းဆုိလိမ့္မည္။ ၁၆အဘယ္သူမွ် မေအာက္ေမ့ေသာ ျပည္တန္ဆာမိန္းမ၊ ေစာင္းကုိကုိင္၍ ၿမိဳ႔တြင္လွည့္လည္ ေလာ့၊၊ သူတပါးတုိ႔သည္ သင့္ကုိ သတိရေစျခင္းငွါ၊ သာယာေသာအသံႏွင့္တီး၍၊ သီခ်င္းကုိ မ်ားစြာဆုိေလာ့၊၊ ၁၇အႏွစ္ခုနစ္ဆယ္လြန္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ တုရုၿမိဳ႔ကုိ အၾကည့္အရႈၾကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ သူသည္လည္း တဖန္အျမတ္ရေသာ ဘာသာသုိ႔ လုိက္ျပန္၍၊ ေျမႀကီးမ်က္ႏွာေပၚမွာရွိသမွ်ေသာ ေလာကီႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ မတရားေသာ ေမထုန္ကုိ ျပဳလိမ့္မည္၊၊ ၁၈သုိ႔ရာတြင္၊ သူ၏ကုန္သြယ္ျခင္း၊ အျမတ္ရျခင္းအရာ တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ သန္႔ရွင္းလိမ့္မည္၊၊ ဆည္းဖူးသုိထား ျခင္းကုိ မျပဳရ၊၊ ကုန္သြယ္ေသာ ဥစၥာသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ေနေသာ သူတုိ႔အဘုိ႔ျဖစ္၍ သူတို႔သည္ ဝစြာစား ၍ ခုိင္ေသာအဝတ္ကုိ ဝတ္ၾကလိမ့္မည္၊၊

၁တုရုၿမိဳ႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ တာရႈသေဘၤာမ်ားတုိ႔၊ ညည္းတြားျမည္တမ္းၾကေလာ့၊၊ ၿမိဳ႔သည္ အိမ္မရွိ၊ တည္းခုိစရာမရွိသည္တုိင္ေအာင္ ရွင္းရွင္းပ်က္စီးေလၿပီ၊၊ ခိတိၱမ္ျပည္မွ သိတင္းၾကားရ၏၊၊ ၂ပင္လယ္ ကူးတတ္ေသာ ဇိဒုန္ကုန္သည္တုိ႔သည္ စည္ပင္ေစေသာ၊ ပင္လယ္ကမ္းနားမွာေနေသာ သူတုိ႔၊ မိႈင္ေတြၾကေလာ့၊၊ ၃မ်ားေသာ ေရကုိအမွီျပဳေသာ ရွိေဟာရမ်ဳိးေစ့၊ ျမစ္၏အသီးအႏွံကုိ ထုိၿမိဳ႔သည္ အခြန္ရ၍၊ အတုိင္းတုိင္း အျပည္ျပည္ တုိ႔၏ ေစ်းျဖစ္ေလၿပီ၊၊ ၄အုိဇိဒုန္ၿမိဳ႔၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းရွိေလာ့၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ပင္လယ္တည္းဟူေသာ ပင္လယ္ၿမိဳ႔ ႀကီးက၊ ငါသည္ကုိယ္ဝန္မေဆာင္၊ သားမဘြား၊ လူပ်ဳိႏွင့္အပ်ဳိမတုိ႔ကုိ မေမြးျမဴရဟု ေျပာဆုိ၏၊၊ ၅အဲဂုတၱဳျပည္သားတုိ႔သည္ တုရုၿမိဳ႔သိတင္းကုိၾကားေသာအခါ၊ ထုိသိတင္းေၾကာင့္ အလြန္စိတ္ပူပန္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၆တာရႈၿမိဳ႔သုိ႔ ကူးၾက ေလာ့၊၊ ပင္လယ္နားမွာ ေနေသာ သူတုိ႔၊ ညည္းတြားျမည္တမ္း ၾကေလာ့။ ၇ဤၿမိဳ႔သည္ ေရွးကာလ၌တည္သျဖင့္ သင္တုိ႔ ရႊင္လန္းေသာ ၿမိဳ႔ေလာ၊၊ ေဝးေသာ အရပ္၌ တည္းခုိျခင္းငွါ၊ မိမိေျခတုိ႔သည္ မိမိကုိေဆာင္သြားၾက၏၊၊ ၈တုရု ၿမိဳ႔သည္ ရာဇသရဖူကုိ ေပးတတ္ေသာ ၿမိဳ႔ျဖစ္လ်က္၊ သူ၏ကုန္သည္တုိ႔သည္ မင္းသား၊ ေဖာက္ကားေရာင္းဝယ္ေသာသူတို႔သည္ ေျမႀကီမွဴးမတ္ျဖစ္လ်က္၊ ထုိၿမိဳ႔တဘက္၌ အဘယ္သူသည္ ဤအၾကံကုိ ၾကံစည္သနည္း၊၊ ၉ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ရွိသမွ်ေသာ ဘုန္းအ အသေရ၏မာနကုိ အရွက္ခြဲျခင္းငွါ၄င္း၊ ေျမၾကီးမွဴးမတ္အေပါင္း တုိ႔ကုိ ရႈတ္ခ်ျခင္းငွါ၄င္း၊ ထုိသုိ႔ၾကံစည္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝအုိတာရႈၿမိဳ႔၏သမီး၊ ကမ္းရုိးပ်က္ေလၿပီ၊၊ ျမစ္ကဲ့သုိ႔ကုိယ္ျပည္ကုိ ႏွံ႔ျပားေလာ့၊၊ ၁၁ရန္သူသည္ ပင္လယ္ေပၚမွာ လက္ကုိဆန္႔၍၊ တုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ လႈပ္ရွားေလ၏။ ခါနာန္ျပည္၌ ခုိင္ခံ့ေသာအရပ္တုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္ ရွိ၏၊၊ ၁၂ညွဥ္းဆဲျခင္းကုိခံရေသာ ကညာ၊ ဇိဒုန္ၿမိဳ႔၏သမီး၊ သင္သည္ေနာက္ တဖန္ရႊင္လန္းျခင္းမရွိရ၊၊ ထေလာ့၊၊ ခိတိၱမ္ျပည္ သုိ႔ ကူးသြားေလာ့၊၊ ထုိအရပ္၌လည္း ၿငိမ္သက္ျခင္းမရွိရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃အထက္ကမရွိေသာ ခါလဒဲအမ်ဳိးသား တုိ႔ေနေသာ ျပည္ကုိၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ထုိျပည္ကုိ အာရႈရိမင္းသည္ ေတာတြင္းသားတုိ႔ ေနစရာဘုိ႔ တည္ေထာင္၏၊၊ ထုိျပည္သားတုိ႔သည္ ျပအုိးတုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္၍၊ တုရုအိမ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႔ကုိလည္း ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးၾက၏၊၊ ၁၄တာရႈ သေဘၤာမ်ားတုိ႔၊ ညည္းတြားျမည္တမ္းၾကေလာ့။ သင္တုိ႔၏ ၿမိဳ႔ႀကီးသည္ ပ်က္ကုန္ၿပီ၊၊

၁၅ထုိကာလ၌ တုရုၿမိဳ႔ကုိ၊ မင္းဆက္တဆက္အတုိင္း အရွည္၊ အႏွစ္ခုႏွစ္ဆယ္ပတ္လုံး၊ အဘယ္သူမွ် မေအာက္ ေမ့ရ၊၊ အႏွစ္ခုနစ္ဆယ္လြန္ေသာအခါ၊ ျပည္တန္ဆာမိန္းမအား သီခ်င္းဆုိသကဲ့သုိ႔၊ တုရုၿမိဳ႔အား သီခ်င္းဆုိလိမ့္မည္။ ၁၆အဘယ္သူမွ် မေအာက္ေမ့ေသာ ျပည္တန္ဆာမိန္းမ၊ ေစာင္းကုိကုိင္၍ ၿမိဳ႔တြင္လွည့္လည္ ေလာ့၊၊ သူတပါးတုိ႔သည္ သင့္ကုိ သတိရေစျခင္းငွါ၊ သာယာေသာအသံႏွင့္တီး၍၊ သီခ်င္းကုိ မ်ားစြာဆုိေလာ့၊၊ ၁၇အႏွစ္ခုနစ္ဆယ္လြန္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ တုရုၿမိဳ႔ကုိ အၾကည့္အရႈၾကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ သူသည္လည္း တဖန္အျမတ္ရေသာ ဘာသာသုိ႔ လုိက္ျပန္၍၊ ေျမႀကီးမ်က္ႏွာေပၚမွာရွိသမွ်ေသာ ေလာကီႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ မတရားေသာ ေမထုန္ကုိ ျပဳလိမ့္မည္၊၊ ၁၈သုိ႔ရာတြင္၊ သူ၏ကုန္သြယ္ျခင္း၊ အျမတ္ရျခင္းအရာ တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ သန္႔ရွင္းလိမ့္မည္၊၊ ဆည္းဖူးသုိထား ျခင္းကုိ မျပဳရ၊၊ ကုန္သြယ္ေသာ ဥစၥာသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ေနေသာ သူတုိ႔အဘုိ႔ျဖစ္၍ သူတို႔သည္ ဝစြာစား ၍ ခုိင္ေသာအဝတ္ကုိ ဝတ္ၾကလိမ့္မည္၊၊

၁တုရုၿမိဳ႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ တာရႈသေဘၤာမ်ားတုိ႔၊ ညည္းတြားျမည္တမ္းၾကေလာ့၊၊ ၿမိဳ႔သည္ အိမ္မရွိ၊ တည္းခုိစရာမရွိသည္တုိင္ေအာင္ ရွင္းရွင္းပ်က္စီးေလၿပီ၊၊ ခိတိၱမ္ျပည္မွ သိတင္းၾကားရ၏၊၊ ၂ပင္လယ္ ကူးတတ္ေသာ ဇိဒုန္ကုန္သည္တုိ႔သည္ စည္ပင္ေစေသာ၊ ပင္လယ္ကမ္းနားမွာေနေသာ သူတုိ႔၊ မိႈင္ေတြၾကေလာ့၊၊ ၃မ်ားေသာ ေရကုိအမွီျပဳေသာ ရွိေဟာရမ်ဳိးေစ့၊ ျမစ္၏အသီးအႏွံကုိ ထုိၿမိဳ႔သည္ အခြန္ရ၍၊ အတုိင္းတုိင္း အျပည္ျပည္ တုိ႔၏ ေစ်းျဖစ္ေလၿပီ၊၊ ၄အုိဇိဒုန္ၿမိဳ႔၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းရွိေလာ့၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ပင္လယ္တည္းဟူေသာ ပင္လယ္ၿမိဳ႔ ႀကီးက၊ ငါသည္ကုိယ္ဝန္မေဆာင္၊ သားမဘြား၊ လူပ်ဳိႏွင့္အပ်ဳိမတုိ႔ကုိ မေမြးျမဴရဟု ေျပာဆုိ၏၊၊ ၅အဲဂုတၱဳျပည္သားတုိ႔သည္ တုရုၿမိဳ႔သိတင္းကုိၾကားေသာအခါ၊ ထုိသိတင္းေၾကာင့္ အလြန္စိတ္ပူပန္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၆တာရႈၿမိဳ႔သုိ႔ ကူးၾက ေလာ့၊၊ ပင္လယ္နားမွာ ေနေသာ သူတုိ႔၊ ညည္းတြားျမည္တမ္း ၾကေလာ့။ ၇ဤၿမိဳ႔သည္ ေရွးကာလ၌တည္သျဖင့္ သင္တုိ႔ ရႊင္လန္းေသာ ၿမိဳ႔ေလာ၊၊ ေဝးေသာ အရပ္၌ တည္းခုိျခင္းငွါ၊ မိမိေျခတုိ႔သည္ မိမိကုိေဆာင္သြားၾက၏၊၊ ၈တုရု ၿမိဳ႔သည္ ရာဇသရဖူကုိ ေပးတတ္ေသာ ၿမိဳ႔ျဖစ္လ်က္၊ သူ၏ကုန္သည္တုိ႔သည္ မင္းသား၊ ေဖာက္ကားေရာင္းဝယ္ေသာသူတို႔သည္ ေျမႀကီမွဴးမတ္ျဖစ္လ်က္၊ ထုိၿမိဳ႔တဘက္၌ အဘယ္သူသည္ ဤအၾကံကုိ ၾကံစည္သနည္း၊၊ ၉ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ရွိသမွ်ေသာ ဘုန္းအ အသေရ၏မာနကုိ အရွက္ခြဲျခင္းငွါ၄င္း၊ ေျမၾကီးမွဴးမတ္အေပါင္း တုိ႔ကုိ ရႈတ္ခ်ျခင္းငွါ၄င္း၊ ထုိသုိ႔ၾကံစည္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝအုိတာရႈၿမိဳ႔၏သမီး၊ ကမ္းရုိးပ်က္ေလၿပီ၊၊ ျမစ္ကဲ့သုိ႔ကုိယ္ျပည္ကုိ ႏွံ႔ျပားေလာ့၊၊ ၁၁ရန္သူသည္ ပင္လယ္ေပၚမွာ လက္ကုိဆန္႔၍၊ တုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ လႈပ္ရွားေလ၏။ ခါနာန္ျပည္၌ ခုိင္ခံ့ေသာအရပ္တုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္ ရွိ၏၊၊ ၁၂ညွဥ္းဆဲျခင္းကုိခံရေသာ ကညာ၊ ဇိဒုန္ၿမိဳ႔၏သမီး၊ သင္သည္ေနာက္ တဖန္ရႊင္လန္းျခင္းမရွိရ၊၊ ထေလာ့၊၊ ခိတိၱမ္ျပည္ သုိ႔ ကူးသြားေလာ့၊၊ ထုိအရပ္၌လည္း ၿငိမ္သက္ျခင္းမရွိရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃အထက္ကမရွိေသာ ခါလဒဲအမ်ဳိးသား တုိ႔ေနေသာ ျပည္ကုိၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ထုိျပည္ကုိ အာရႈရိမင္းသည္ ေတာတြင္းသားတုိ႔ ေနစရာဘုိ႔ တည္ေထာင္၏၊၊ ထုိျပည္သားတုိ႔သည္ ျပအုိးတုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္၍၊ တုရုအိမ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႔ကုိလည္း ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးၾက၏၊၊ ၁၄တာရႈ သေဘၤာမ်ားတုိ႔၊ ညည္းတြားျမည္တမ္းၾကေလာ့။ သင္တုိ႔၏ ၿမိဳ႔ႀကီးသည္ ပ်က္ကုန္ၿပီ၊၊

၁၅ထုိကာလ၌ တုရုၿမိဳ႔ကုိ၊ မင္းဆက္တဆက္အတုိင္း အရွည္၊ အႏွစ္ခုႏွစ္ဆယ္ပတ္လုံး၊ အဘယ္သူမွ် မေအာက္ ေမ့ရ၊၊ အႏွစ္ခုနစ္ဆယ္လြန္ေသာအခါ၊ ျပည္တန္ဆာမိန္းမအား သီခ်င္းဆုိသကဲ့သုိ႔၊ တုရုၿမိဳ႔အား သီခ်င္းဆုိလိမ့္မည္။ ၁၆အဘယ္သူမွ် မေအာက္ေမ့ေသာ ျပည္တန္ဆာမိန္းမ၊ ေစာင္းကုိကုိင္၍ ၿမိဳ႔တြင္လွည့္လည္ ေလာ့၊၊ သူတပါးတုိ႔သည္ သင့္ကုိ သတိရေစျခင္းငွါ၊ သာယာေသာအသံႏွင့္တီး၍၊ သီခ်င္းကုိ မ်ားစြာဆုိေလာ့၊၊ ၁၇အႏွစ္ခုနစ္ဆယ္လြန္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ တုရုၿမိဳ႔ကုိ အၾကည့္အရႈၾကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ သူသည္လည္း တဖန္အျမတ္ရေသာ ဘာသာသုိ႔ လုိက္ျပန္၍၊ ေျမႀကီးမ်က္ႏွာေပၚမွာရွိသမွ်ေသာ ေလာကီႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ မတရားေသာ ေမထုန္ကုိ ျပဳလိမ့္မည္၊၊ ၁၈သုိ႔ရာတြင္၊ သူ၏ကုန္သြယ္ျခင္း၊ အျမတ္ရျခင္းအရာ တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ သန္႔ရွင္းလိမ့္မည္၊၊ ဆည္းဖူးသုိထား ျခင္းကုိ မျပဳရ၊၊ ကုန္သြယ္ေသာ ဥစၥာသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ေနေသာ သူတုိ႔အဘုိ႔ျဖစ္၍ သူတို႔သည္ ဝစြာစား ၍ ခုိင္ေသာအဝတ္ကုိ ဝတ္ၾကလိမ့္မည္၊၊