ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၂၄)


၁ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ ျပည္ေတာ္ကုိ လြတ္လပ္ေစ၍ ပယ္ရွင္းေမွာက္ထားသျဖင့္၊ ျပည္သားတုိ႔ ကုိ ကြဲျပားေစေတာ္မူ၏၊၊ ၂ထုိအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ဆင္းရဲသားကဲ့သုိ႔၄င္း၊ သခင္သည္ကြၽန္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ သခင္မ သည္ ကြၽန္မကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေရာင္းေသာသူသည္ ဝယ္ေသာသူကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေၾကြးရွင္သည္ ေၾကြးတင္ေသာသူကဲ့သုိ႔၄င္း၊ အတုိးစားေသာသူသည္ အတုိးေပးေသာသူကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၃တျပည္လုံးလြတ္လပ္၍ ရွင္းရွင္းပ်က္စီးရလိမ့္ မည္ဟူေသာ အရာကိုထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၄ျပည္ေတာ္သည္ ၿငိဳျငင္ညိ‡ဳးငယ္ျခင္းရွိ၏၊၊ ေလာကသည္အားေလ်ာ့၍ ညွိဳးငယ္ျခင္းရွိ၏၊၊ ဘုန္းႀကီးေသာ ျပည္သားတုိ႔သည္ အားေလ်ာ့ၾက၏၊၊ ၅ျပည္သားတုိ႔သည္ တရားေတာ္ကုိ လြန္က်ဴးျခင္း၊ အမိန္႔ေတာ္ကုိေျပာင္းလဲျခင္း၊ ထာဝရသစၥာေတာ္ကုိ ဖ်က္ျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ျပည္ေတာ္သည္ ညစ္ညဴးျခင္း ရွိ၏၊၊ ၆ထုိေၾကာင့္၊ က်ိ္န္ေတာ္မူသည္ အက်ိန္သည္ ျပည္ေတာ္ကုိ လႊမ္းမုိးၿပီ၊၊ ျပည္သားတုိ႔အေပၚမွာ အျပစ္ေရာက္ေလၿပီ၊၊ ထုိေၾကာင့္ ျပည္သားတုိ႔သည္ ပူေလာင္ၾကသျဖင့္၊ က်န္ၾကြင္းေသာ သူတို႔သည္ နည္းၾက၏၊၊ ၇သစ္ေသာ စပ်စ္ရည္သည္ ၿငိဳျငင္ေလ၏၊၊ စပ်စ္ႏြယ္္ပင္သည္လည္း အားေလ်ာ့ေလ၏၊၊ စိတ္ရႊင္လန္းေသာသူအေပါင္း တုိ႔သည္ ညည္းတြားၾက၏၊၊ ၈သာယာေသာ ပတ္သာ အသံၿငိမ္းၿပီ၊၊ ဝမ္းေျမာက္ေသာ သူ၏အသံမရွိ။ သာယာေသာ ေစာင္းသံလည္းၿငိမ္းၿပီ၊၊ ၉သီခ်င္းဆုိလ်က္ စပ်စ္ရည္ကုိ မေသာက္ရၾက၊၊ ေသရည္ေသရက္ကုိေသာက္ေသာသူတို႔သည္ ပစပ္ခါးၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝလြတ္လပ္ေသာ ၿမိဳ႔သည္ ၿပိဳပ်က္ေလၿပီ၊၊ အဘယ္သူမွ်မဝင္ေစျခင္းငွါ၊ အိမ္မ်ားကုိပိတ္ထားၾကၿပီ။ ၁၁စပ်စ္ရည္ျပတ္ေသာေၾကာင့္ လမ္းခရီးတုိ႔၌ ျမည္တမ္းျခင္းရွိ၏၊၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းလည္း အၾကြင္းမဲ့ ကြယ္ၿပီ၊၊ တျပည္လုံး ၌ သာယာေသာအသံၿငိမ္းၿပီ၊၊ ၁၂ဆိတ္ညံျခင္းသည္ ၿမိဳ႔ထဲမွာက်န္ရစ္၏၊ ၿမိဳ႔တံခါးကုိလည္း ရုိက္ခတ္၍ ၿဖိဳဖ်က္ၿပီ၊၊

၁၃ထုိသုိ႔ျပည္ေတာ္အလယ္၊ ျပည္သားတုိ႔တြင္ ျဖစ္ရေသာ္လည္း သံလြင္ပင္ကုိ လႈပ္၍ အသီးကုိရသကဲ့သုိ႔၄င္း၊ စပ်စ္သီးကုိ သိမ္းယူေသာေနာက္၊ အၾကြင္းအက်န္ကုိ ေကာက္ရသကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၄ထုိသူတုိ႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္၍ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆုိၾကလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားကုိခ်ီးမြမ္းေသာ အသံ  ႏွင့္ပင္လယ္ တဘက္မွ ျမည္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၅သုိ႔ျဖစ္၍၊ အေရွ႔မ်က္ႏွာအရပ္တုိ႔၌ ထာဝရဘုရားကုိ၄င္း၊ ပင္လယ္တဘက္တကြၽန္း တႏုိင္ငံအရပ္တုိ႔၌၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ၊ ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ကုိ၄င္း ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊ ၁၆သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာသူသည္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေစသတည္း ဟု ေျမႀကီးစြန္းမွ သီခ်င္းဆုိသံကုိ ငါတုိ႔သည္ၾကားရ၏၊ ငါမူကား အလြန္ဆင္းရဲ၏၊၊ အလြန္ ဆင္းရဲ၏၊၊ အမဂၤလာရွိ၏၊၊ လုယက္ေသာ သူတုိ႔သည္ လုယက္လ်က္ေနၾက၏၊၊ လုယက္ေသာသူတို႔သည္ ၾကမ္းတမ္း စြာ လုယက္ၾက၏၊၊ ၁၇အုိျပည္သား၊ သင္သည္ ေၾကာက္လန္႔ဘြယ္ေသာ အရာေျမတြင္း၊ ေက်ာ့ကြင္းထဲသုိ႔ ေရာက္ေလၿပီ။ ၁၈ေၾကာက္လန္႔ဘြယ္ေသာ အရာမွ ေျပးေသာသူသည္ ေျမတြင္းထဲသုိ႔ က်လိမ့္မည္၊၊ ေျမတြင္းမွလြတ္ေသာသူသည္ ေက်ာ့ကြင္း၌ ေက်ာ့မိလိမ့္မည္၊၊ ေကာင္းကင္ျပြန္ဝပြင့္လ်က္ရွိ၍၊ ေျမႀကီးအျမစ္လည္း လႈပ္ရွားေလ၏၊၊ ၁၉ျပည္ေတာ္သည္ တျပည္လုံးျပဳတ္ေလၿပီ၊၊ ျပည္ေတာ္သည္ အကုန္အစင္ၿပိဳပ်က္ေလၿပီ၊၊ ျပည္ေတာ္သည္ အလြန္တုန္လႈပ္လ်က္ရွိေလ၏၊၊ ၂ဝျပည္ေတာ္သည္ ယစ္မူးေသာ သူကဲ့သုိ႔ တလူးလည္လည္ရွိ၏၊၊ ပုခက္ကဲ့သုိ႔ လႈပ္ရွား၏၊၊ မိမိအျပစ္သည္ မိမိအေပၚ မွာေလသျဖင့္၊ ျပည္ေတာ္သည္ လဲလိမ့္မည္၊၊ ေနာက္တဖန္မထရ၊၊

၂၁ထုိကာလ၌ ထာဝရဘုရားသည္၊ ျမင့္ေသာအရပ္၌ ျမင့္ေသာအလုံးအရင္းကုိ၄င္း၊ ေျမေပၚမွာ ေျမႀကီးရွင္ဘုရင္ တုိ႔ကုိ၄င္း ၾကည့္ရႈစစ္ေၾကာေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၂၂သူတုိ႔သည္ တြင္းထဲမွာတစုတည္းစုေဝး၍ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း၊ ေထာင္ထဲမွာ ခ်ဳပ္ထားျခင္းကိုခံလ်က္ ေနရၾကလိမ့္မည္၊၊ မ်ားစြာေသာ ေန႔ရက္ကာလလြန္ၿပီးမွ၊ စစ္ေၾကာျခင္းကုိခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၃လသည္လည္း မ်က္ႏွာပ်က္လိမ့္မည္၊၊ ေနသည္လည္းအရွက္ကြဲလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ မင္းျပဳ၍၊ အသက္ႀကီးသူတုိ႔ေရွ႔တြင္ ဘုန္းႀကီးေတာ္ မူလတံ့၊၊

၁ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ ျပည္ေတာ္ကုိ လြတ္လပ္ေစ၍ ပယ္ရွင္းေမွာက္ထားသျဖင့္၊ ျပည္သားတုိ႔ ကုိ ကြဲျပားေစေတာ္မူ၏၊၊ ၂ထုိအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ဆင္းရဲသားကဲ့သုိ႔၄င္း၊ သခင္သည္ကြၽန္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ သခင္မ သည္ ကြၽန္မကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေရာင္းေသာသူသည္ ဝယ္ေသာသူကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေၾကြးရွင္သည္ ေၾကြးတင္ေသာသူကဲ့သုိ႔၄င္း၊ အတုိးစားေသာသူသည္ အတုိးေပးေသာသူကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၃တျပည္လုံးလြတ္လပ္၍ ရွင္းရွင္းပ်က္စီးရလိမ့္ မည္ဟူေသာ အရာကိုထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၄ျပည္ေတာ္သည္ ၿငိဳျငင္ညိ‡ဳးငယ္ျခင္းရွိ၏၊၊ ေလာကသည္အားေလ်ာ့၍ ညွိဳးငယ္ျခင္းရွိ၏၊၊ ဘုန္းႀကီးေသာ ျပည္သားတုိ႔သည္ အားေလ်ာ့ၾက၏၊၊ ၅ျပည္သားတုိ႔သည္ တရားေတာ္ကုိ လြန္က်ဴးျခင္း၊ အမိန္႔ေတာ္ကုိေျပာင္းလဲျခင္း၊ ထာဝရသစၥာေတာ္ကုိ ဖ်က္ျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ျပည္ေတာ္သည္ ညစ္ညဴးျခင္း ရွိ၏၊၊ ၆ထုိေၾကာင့္၊ က်ိ္န္ေတာ္မူသည္ အက်ိန္သည္ ျပည္ေတာ္ကုိ လႊမ္းမုိးၿပီ၊၊ ျပည္သားတုိ႔အေပၚမွာ အျပစ္ေရာက္ေလၿပီ၊၊ ထုိေၾကာင့္ ျပည္သားတုိ႔သည္ ပူေလာင္ၾကသျဖင့္၊ က်န္ၾကြင္းေသာ သူတို႔သည္ နည္းၾက၏၊၊ ၇သစ္ေသာ စပ်စ္ရည္သည္ ၿငိဳျငင္ေလ၏၊၊ စပ်စ္ႏြယ္္ပင္သည္လည္း အားေလ်ာ့ေလ၏၊၊ စိတ္ရႊင္လန္းေသာသူအေပါင္း တုိ႔သည္ ညည္းတြားၾက၏၊၊ ၈သာယာေသာ ပတ္သာ အသံၿငိမ္းၿပီ၊၊ ဝမ္းေျမာက္ေသာ သူ၏အသံမရွိ။ သာယာေသာ ေစာင္းသံလည္းၿငိမ္းၿပီ၊၊ ၉သီခ်င္းဆုိလ်က္ စပ်စ္ရည္ကုိ မေသာက္ရၾက၊၊ ေသရည္ေသရက္ကုိေသာက္ေသာသူတို႔သည္ ပစပ္ခါးၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝလြတ္လပ္ေသာ ၿမိဳ႔သည္ ၿပိဳပ်က္ေလၿပီ၊၊ အဘယ္သူမွ်မဝင္ေစျခင္းငွါ၊ အိမ္မ်ားကုိပိတ္ထားၾကၿပီ။ ၁၁စပ်စ္ရည္ျပတ္ေသာေၾကာင့္ လမ္းခရီးတုိ႔၌ ျမည္တမ္းျခင္းရွိ၏၊၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းလည္း အၾကြင္းမဲ့ ကြယ္ၿပီ၊၊ တျပည္လုံး ၌ သာယာေသာအသံၿငိမ္းၿပီ၊၊ ၁၂ဆိတ္ညံျခင္းသည္ ၿမိဳ႔ထဲမွာက်န္ရစ္၏၊ ၿမိဳ႔တံခါးကုိလည္း ရုိက္ခတ္၍ ၿဖိဳဖ်က္ၿပီ၊၊

၁၃ထုိသုိ႔ျပည္ေတာ္အလယ္၊ ျပည္သားတုိ႔တြင္ ျဖစ္ရေသာ္လည္း သံလြင္ပင္ကုိ လႈပ္၍ အသီးကုိရသကဲ့သုိ႔၄င္း၊ စပ်စ္သီးကုိ သိမ္းယူေသာေနာက္၊ အၾကြင္းအက်န္ကုိ ေကာက္ရသကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၄ထုိသူတုိ႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္၍ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆုိၾကလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားကုိခ်ီးမြမ္းေသာ အသံ  ႏွင့္ပင္လယ္ တဘက္မွ ျမည္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၅သုိ႔ျဖစ္၍၊ အေရွ႔မ်က္ႏွာအရပ္တုိ႔၌ ထာဝရဘုရားကုိ၄င္း၊ ပင္လယ္တဘက္တကြၽန္း တႏုိင္ငံအရပ္တုိ႔၌၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ၊ ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ကုိ၄င္း ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊ ၁၆သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာသူသည္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေစသတည္း ဟု ေျမႀကီးစြန္းမွ သီခ်င္းဆုိသံကုိ ငါတုိ႔သည္ၾကားရ၏၊ ငါမူကား အလြန္ဆင္းရဲ၏၊၊ အလြန္ ဆင္းရဲ၏၊၊ အမဂၤလာရွိ၏၊၊ လုယက္ေသာ သူတုိ႔သည္ လုယက္လ်က္ေနၾက၏၊၊ လုယက္ေသာသူတို႔သည္ ၾကမ္းတမ္း စြာ လုယက္ၾက၏၊၊ ၁၇အုိျပည္သား၊ သင္သည္ ေၾကာက္လန္႔ဘြယ္ေသာ အရာေျမတြင္း၊ ေက်ာ့ကြင္းထဲသုိ႔ ေရာက္ေလၿပီ။ ၁၈ေၾကာက္လန္႔ဘြယ္ေသာ အရာမွ ေျပးေသာသူသည္ ေျမတြင္းထဲသုိ႔ က်လိမ့္မည္၊၊ ေျမတြင္းမွလြတ္ေသာသူသည္ ေက်ာ့ကြင္း၌ ေက်ာ့မိလိမ့္မည္၊၊ ေကာင္းကင္ျပြန္ဝပြင့္လ်က္ရွိ၍၊ ေျမႀကီးအျမစ္လည္း လႈပ္ရွားေလ၏၊၊ ၁၉ျပည္ေတာ္သည္ တျပည္လုံးျပဳတ္ေလၿပီ၊၊ ျပည္ေတာ္သည္ အကုန္အစင္ၿပိဳပ်က္ေလၿပီ၊၊ ျပည္ေတာ္သည္ အလြန္တုန္လႈပ္လ်က္ရွိေလ၏၊၊ ၂ဝျပည္ေတာ္သည္ ယစ္မူးေသာ သူကဲ့သုိ႔ တလူးလည္လည္ရွိ၏၊၊ ပုခက္ကဲ့သုိ႔ လႈပ္ရွား၏၊၊ မိမိအျပစ္သည္ မိမိအေပၚ မွာေလသျဖင့္၊ ျပည္ေတာ္သည္ လဲလိမ့္မည္၊၊ ေနာက္တဖန္မထရ၊၊

၂၁ထုိကာလ၌ ထာဝရဘုရားသည္၊ ျမင့္ေသာအရပ္၌ ျမင့္ေသာအလုံးအရင္းကုိ၄င္း၊ ေျမေပၚမွာ ေျမႀကီးရွင္ဘုရင္ တုိ႔ကုိ၄င္း ၾကည့္ရႈစစ္ေၾကာေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၂၂သူတုိ႔သည္ တြင္းထဲမွာတစုတည္းစုေဝး၍ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း၊ ေထာင္ထဲမွာ ခ်ဳပ္ထားျခင္းကိုခံလ်က္ ေနရၾကလိမ့္မည္၊၊ မ်ားစြာေသာ ေန႔ရက္ကာလလြန္ၿပီးမွ၊ စစ္ေၾကာျခင္းကုိခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၃လသည္လည္း မ်က္ႏွာပ်က္လိမ့္မည္၊၊ ေနသည္လည္းအရွက္ကြဲလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ မင္းျပဳ၍၊ အသက္ႀကီးသူတုိ႔ေရွ႔တြင္ ဘုန္းႀကီးေတာ္ မူလတံ့၊၊