ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၂၅)


၁အုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိေျမွာက္စား ပါမည္။ နာမေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါမည္၊၊ အ့ံဘြယ္ေသာ အမႈတုိ႔ကုိ ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ ေရွးအၾကံေတာ္တုိ႔သည္မေရြ႔၊ သစၥာႏွင့္ျမဲျမံ ၾကပါ၏၊၊ ၂ၿမိဳ႔ကုိအမႈိက္ပုံ၊ ခုိင္ခ့ံေသာၿမိဳ႔ကုိၿဖိဳဖ်က္ရာျဖစ္ေစေတာ္မူၿပီ၊၊ တကြၽန္းတနုိင္ငံသားတုိ႔၏ ေနရာဘုံဗိမာန္သည္ ၿမိဳ႔မျဖစ္၊ ေနာက္တဖန္မတည္မေဆာက္ရမည္အေၾကာင္း စီရင္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၃ထုိေၾကာင့္၊ အားႀကီးေသာ လူမ်ဳိးသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကပါလိမ့္မည္။ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ လူမ်ိဳးတို႔၏ ေနရာၿမိဳ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ပါလိမ့္မည္။ ၄ကုိယ္ေတာ္သည္ဆင္းရဲေသာသူတုိ႔ခုိလႈံရာ၊ ငတ္မြတ္ေသာ သူအမႈ ေရာက္သည္ကာလ၌ ခုိလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ထရံကုိတုိက္ေသာ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းကဲ့သုိ႔၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ သူတုိ႔၏ ေဒါသအမ်က္ထြက္ေသာအခါ၊ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းလြတ္ရာ၊ ေနေရာင္ကြယ္ကာရာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၅ေသြ႔ေျခာက္ ေသာ အရပ္၌ ေနအရွိန္ကုိကဲ့သုိ႔၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ အသံဗလံကုိ ၿငိမ္းေစေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ထူထပ္ေသာ မုိဃ္းတိမ္အားျဖင့္ ေနအရွိန္ေပ်ာက္သကဲ့သုိ႔၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ သူတို႔၏ သီခ်င္းသံေပ်ာက္ရပါလိမ့္မည္၊၊

၆ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ခဲဘြယ္စားဘြယ္ပြဲ၊ ေဟာင္းေသာ စပ်စ္ပြဲတည္းဟူေသာ၊ ဆူေသာခဲဘြယ္စားဘြယ္၊ ေကာင္းမြန္စြာစစ္ေသာစပ်စ္ရည္ေဟာင္းကုိ လူခပ္သိမ္းတုိ႔အဘုိ႔ ဤေတာင္ေပၚမွာ စီရင္ေတာ္ မူလိမ့္မည္၊၊ လူခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ ဖုံးေသာ မ်က္ႏွာဖုံးကုိ၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ဖုံးလႊမ္းေသာတင္းတိမ္ကုိ၄င္း ဤေတာင္ေပၚမွာပယ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၈ေသျခင္းကုိလည္း နစ္မြန္ဆုံးရႈံးေစေတာ္မူ လိမ့္မည္။ အရွင္ထာဝရဘုရား သည္လည္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ မ်က္ႏွာတုိ႔မွ မ်က္ရည္ကိုသူတ္ေတာ္မူလိ္မ့္မည္၊၊ ကုိယ္ေတာ္၏လူတုိ႔သည္ ခံရေသာကဲ့ ရဲ႔ျခင္းကုိလည္း ေျမႀကီးတျပင္လုံး၌ ပယ္ရွင္းေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ၊ ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္ရွိ၏၊၊

၉ထုိကာလ၌ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ဤအရွင္ကား၊ ငါတုိ႔ေျမာ္လင့္ေသာ ငါတုိ႔၏ဘုရားသခင္တည္း၊၊ ငါတုိ႔ကုိ ကယ္ တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ဤအရွင္ကား၊ ငါတုိ႔ေျမာ္လင့့္ေသာ ထာဝရဘုရားတည္း၊၊ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးေၾကာင့္၊ ငါတုိ႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းၾကကုန္အံ့ဟုဆုိၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သည္ ဤေတာင္ေပၚမွာ ၿငိမ္းလိမ့္မည္၊၊ ေကာက္ရုိးသည္ ေနာက္ေခ်း ရႊံ႔ပြက္၌ႏွိပ္နင္းျခင္းကုိ ခံရသကဲ့သုိ႔၊ ေမာဘျပည္သည္ မိမိ၌ ႏွိပ္နင္းေတာ္မူျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္၊၊ ၁၁ေရကူးေသာ သူသည္ေရကူးျခင္းငွါ လက္ကုိဆန္႔သကဲ့သုိ႔၊ ေမာဘျပည္အလယ္၌ လက္ေတာ္ကိုဆန္႔၍၊ ေမာဘ၏မာနႏွင့္ လက္သတိၱကုိ ခ်ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂သင္တုိ႔၏ ၿမိဳ႔ရုိးျပအုိး အထြဋိ္ကိုျဖိဳ၍၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ႏွိမ့္သျဖင့္၊ ေျမမႈန္႔ထဲမွာ ခ်ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၁အုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိေျမွာက္စား ပါမည္။ နာမေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါမည္၊၊ အ့ံဘြယ္ေသာ အမႈတုိ႔ကုိ ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ ေရွးအၾကံေတာ္တုိ႔သည္မေရြ႔၊ သစၥာႏွင့္ျမဲျမံ ၾကပါ၏၊၊ ၂ၿမိဳ႔ကုိအမႈိက္ပုံ၊ ခုိင္ခ့ံေသာၿမိဳ႔ကုိၿဖိဳဖ်က္ရာျဖစ္ေစေတာ္မူၿပီ၊၊ တကြၽန္းတနုိင္ငံသားတုိ႔၏ ေနရာဘုံဗိမာန္သည္ ၿမိဳ႔မျဖစ္၊ ေနာက္တဖန္မတည္မေဆာက္ရမည္အေၾကာင္း စီရင္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၃ထုိေၾကာင့္၊ အားႀကီးေသာ လူမ်ဳိးသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကပါလိမ့္မည္။ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ လူမ်ိဳးတို႔၏ ေနရာၿမိဳ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ပါလိမ့္မည္။ ၄ကုိယ္ေတာ္သည္ဆင္းရဲေသာသူတုိ႔ခုိလႈံရာ၊ ငတ္မြတ္ေသာ သူအမႈ ေရာက္သည္ကာလ၌ ခုိလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ထရံကုိတုိက္ေသာ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းကဲ့သုိ႔၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ သူတုိ႔၏ ေဒါသအမ်က္ထြက္ေသာအခါ၊ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းလြတ္ရာ၊ ေနေရာင္ကြယ္ကာရာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၅ေသြ႔ေျခာက္ ေသာ အရပ္၌ ေနအရွိန္ကုိကဲ့သုိ႔၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ အသံဗလံကုိ ၿငိမ္းေစေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ထူထပ္ေသာ မုိဃ္းတိမ္အားျဖင့္ ေနအရွိန္ေပ်ာက္သကဲ့သုိ႔၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ သူတို႔၏ သီခ်င္းသံေပ်ာက္ရပါလိမ့္မည္၊၊

၆ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ခဲဘြယ္စားဘြယ္ပြဲ၊ ေဟာင္းေသာ စပ်စ္ပြဲတည္းဟူေသာ၊ ဆူေသာခဲဘြယ္စားဘြယ္၊ ေကာင္းမြန္စြာစစ္ေသာစပ်စ္ရည္ေဟာင္းကုိ လူခပ္သိမ္းတုိ႔အဘုိ႔ ဤေတာင္ေပၚမွာ စီရင္ေတာ္ မူလိမ့္မည္၊၊ လူခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ ဖုံးေသာ မ်က္ႏွာဖုံးကုိ၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ဖုံးလႊမ္းေသာတင္းတိမ္ကုိ၄င္း ဤေတာင္ေပၚမွာပယ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၈ေသျခင္းကုိလည္း နစ္မြန္ဆုံးရႈံးေစေတာ္မူ လိမ့္မည္။ အရွင္ထာဝရဘုရား သည္လည္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ မ်က္ႏွာတုိ႔မွ မ်က္ရည္ကိုသူတ္ေတာ္မူလိ္မ့္မည္၊၊ ကုိယ္ေတာ္၏လူတုိ႔သည္ ခံရေသာကဲ့ ရဲ႔ျခင္းကုိလည္း ေျမႀကီးတျပင္လုံး၌ ပယ္ရွင္းေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ၊ ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္ရွိ၏၊၊

၉ထုိကာလ၌ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ဤအရွင္ကား၊ ငါတုိ႔ေျမာ္လင့္ေသာ ငါတုိ႔၏ဘုရားသခင္တည္း၊၊ ငါတုိ႔ကုိ ကယ္ တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ဤအရွင္ကား၊ ငါတုိ႔ေျမာ္လင့့္ေသာ ထာဝရဘုရားတည္း၊၊ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးေၾကာင့္၊ ငါတုိ႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းၾကကုန္အံ့ဟုဆုိၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သည္ ဤေတာင္ေပၚမွာ ၿငိမ္းလိမ့္မည္၊၊ ေကာက္ရုိးသည္ ေနာက္ေခ်း ရႊံ႔ပြက္၌ႏွိပ္နင္းျခင္းကုိ ခံရသကဲ့သုိ႔၊ ေမာဘျပည္သည္ မိမိ၌ ႏွိပ္နင္းေတာ္မူျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္၊၊ ၁၁ေရကူးေသာ သူသည္ေရကူးျခင္းငွါ လက္ကုိဆန္႔သကဲ့သုိ႔၊ ေမာဘျပည္အလယ္၌ လက္ေတာ္ကိုဆန္႔၍၊ ေမာဘ၏မာနႏွင့္ လက္သတိၱကုိ ခ်ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂သင္တုိ႔၏ ၿမိဳ႔ရုိးျပအုိး အထြဋိ္ကိုျဖိဳ၍၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ႏွိမ့္သျဖင့္၊ ေျမမႈန္႔ထဲမွာ ခ်ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၁အုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိေျမွာက္စား ပါမည္။ နာမေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါမည္၊၊ အ့ံဘြယ္ေသာ အမႈတုိ႔ကုိ ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ ေရွးအၾကံေတာ္တုိ႔သည္မေရြ႔၊ သစၥာႏွင့္ျမဲျမံ ၾကပါ၏၊၊ ၂ၿမိဳ႔ကုိအမႈိက္ပုံ၊ ခုိင္ခ့ံေသာၿမိဳ႔ကုိၿဖိဳဖ်က္ရာျဖစ္ေစေတာ္မူၿပီ၊၊ တကြၽန္းတနုိင္ငံသားတုိ႔၏ ေနရာဘုံဗိမာန္သည္ ၿမိဳ႔မျဖစ္၊ ေနာက္တဖန္မတည္မေဆာက္ရမည္အေၾကာင္း စီရင္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၃ထုိေၾကာင့္၊ အားႀကီးေသာ လူမ်ဳိးသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကပါလိမ့္မည္။ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ လူမ်ိဳးတို႔၏ ေနရာၿမိဳ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ပါလိမ့္မည္။ ၄ကုိယ္ေတာ္သည္ဆင္းရဲေသာသူတုိ႔ခုိလႈံရာ၊ ငတ္မြတ္ေသာ သူအမႈ ေရာက္သည္ကာလ၌ ခုိလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ထရံကုိတုိက္ေသာ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းကဲ့သုိ႔၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ သူတုိ႔၏ ေဒါသအမ်က္ထြက္ေသာအခါ၊ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းလြတ္ရာ၊ ေနေရာင္ကြယ္ကာရာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၅ေသြ႔ေျခာက္ ေသာ အရပ္၌ ေနအရွိန္ကုိကဲ့သုိ႔၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ အသံဗလံကုိ ၿငိမ္းေစေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ထူထပ္ေသာ မုိဃ္းတိမ္အားျဖင့္ ေနအရွိန္ေပ်ာက္သကဲ့သုိ႔၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ သူတို႔၏ သီခ်င္းသံေပ်ာက္ရပါလိမ့္မည္၊၊

၆ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ခဲဘြယ္စားဘြယ္ပြဲ၊ ေဟာင္းေသာ စပ်စ္ပြဲတည္းဟူေသာ၊ ဆူေသာခဲဘြယ္စားဘြယ္၊ ေကာင္းမြန္စြာစစ္ေသာစပ်စ္ရည္ေဟာင္းကုိ လူခပ္သိမ္းတုိ႔အဘုိ႔ ဤေတာင္ေပၚမွာ စီရင္ေတာ္ မူလိမ့္မည္၊၊ လူခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ ဖုံးေသာ မ်က္ႏွာဖုံးကုိ၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ဖုံးလႊမ္းေသာတင္းတိမ္ကုိ၄င္း ဤေတာင္ေပၚမွာပယ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၈ေသျခင္းကုိလည္း နစ္မြန္ဆုံးရႈံးေစေတာ္မူ လိမ့္မည္။ အရွင္ထာဝရဘုရား သည္လည္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ မ်က္ႏွာတုိ႔မွ မ်က္ရည္ကိုသူတ္ေတာ္မူလိ္မ့္မည္၊၊ ကုိယ္ေတာ္၏လူတုိ႔သည္ ခံရေသာကဲ့ ရဲ႔ျခင္းကုိလည္း ေျမႀကီးတျပင္လုံး၌ ပယ္ရွင္းေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ၊ ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္ရွိ၏၊၊

၉ထုိကာလ၌ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ဤအရွင္ကား၊ ငါတုိ႔ေျမာ္လင့္ေသာ ငါတုိ႔၏ဘုရားသခင္တည္း၊၊ ငါတုိ႔ကုိ ကယ္ တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ဤအရွင္ကား၊ ငါတုိ႔ေျမာ္လင့့္ေသာ ထာဝရဘုရားတည္း၊၊ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးေၾကာင့္၊ ငါတုိ႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းၾကကုန္အံ့ဟုဆုိၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သည္ ဤေတာင္ေပၚမွာ ၿငိမ္းလိမ့္မည္၊၊ ေကာက္ရုိးသည္ ေနာက္ေခ်း ရႊံ႔ပြက္၌ႏွိပ္နင္းျခင္းကုိ ခံရသကဲ့သုိ႔၊ ေမာဘျပည္သည္ မိမိ၌ ႏွိပ္နင္းေတာ္မူျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္၊၊ ၁၁ေရကူးေသာ သူသည္ေရကူးျခင္းငွါ လက္ကုိဆန္႔သကဲ့သုိ႔၊ ေမာဘျပည္အလယ္၌ လက္ေတာ္ကိုဆန္႔၍၊ ေမာဘ၏မာနႏွင့္ လက္သတိၱကုိ ခ်ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂သင္တုိ႔၏ ၿမိဳ႔ရုိးျပအုိး အထြဋိ္ကိုျဖိဳ၍၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ႏွိမ့္သျဖင့္၊ ေျမမႈန္႔ထဲမွာ ခ်ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၁အုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိေျမွာက္စား ပါမည္။ နာမေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါမည္၊၊ အ့ံဘြယ္ေသာ အမႈတုိ႔ကုိ ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ ေရွးအၾကံေတာ္တုိ႔သည္မေရြ႔၊ သစၥာႏွင့္ျမဲျမံ ၾကပါ၏၊၊ ၂ၿမိဳ႔ကုိအမႈိက္ပုံ၊ ခုိင္ခ့ံေသာၿမိဳ႔ကုိၿဖိဳဖ်က္ရာျဖစ္ေစေတာ္မူၿပီ၊၊ တကြၽန္းတနုိင္ငံသားတုိ႔၏ ေနရာဘုံဗိမာန္သည္ ၿမိဳ႔မျဖစ္၊ ေနာက္တဖန္မတည္မေဆာက္ရမည္အေၾကာင္း စီရင္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၃ထုိေၾကာင့္၊ အားႀကီးေသာ လူမ်ဳိးသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကပါလိမ့္မည္။ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ လူမ်ိဳးတို႔၏ ေနရာၿမိဳ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ပါလိမ့္မည္။ ၄ကုိယ္ေတာ္သည္ဆင္းရဲေသာသူတုိ႔ခုိလႈံရာ၊ ငတ္မြတ္ေသာ သူအမႈ ေရာက္သည္ကာလ၌ ခုိလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ထရံကုိတုိက္ေသာ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းကဲ့သုိ႔၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ သူတုိ႔၏ ေဒါသအမ်က္ထြက္ေသာအခါ၊ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းလြတ္ရာ၊ ေနေရာင္ကြယ္ကာရာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၅ေသြ႔ေျခာက္ ေသာ အရပ္၌ ေနအရွိန္ကုိကဲ့သုိ႔၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ အသံဗလံကုိ ၿငိမ္းေစေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ထူထပ္ေသာ မုိဃ္းတိမ္အားျဖင့္ ေနအရွိန္ေပ်ာက္သကဲ့သုိ႔၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ သူတို႔၏ သီခ်င္းသံေပ်ာက္ရပါလိမ့္မည္၊၊

၆ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ခဲဘြယ္စားဘြယ္ပြဲ၊ ေဟာင္းေသာ စပ်စ္ပြဲတည္းဟူေသာ၊ ဆူေသာခဲဘြယ္စားဘြယ္၊ ေကာင္းမြန္စြာစစ္ေသာစပ်စ္ရည္ေဟာင္းကုိ လူခပ္သိမ္းတုိ႔အဘုိ႔ ဤေတာင္ေပၚမွာ စီရင္ေတာ္ မူလိမ့္မည္၊၊ လူခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ ဖုံးေသာ မ်က္ႏွာဖုံးကုိ၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ဖုံးလႊမ္းေသာတင္းတိမ္ကုိ၄င္း ဤေတာင္ေပၚမွာပယ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၈ေသျခင္းကုိလည္း နစ္မြန္ဆုံးရႈံးေစေတာ္မူ လိမ့္မည္။ အရွင္ထာဝရဘုရား သည္လည္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ မ်က္ႏွာတုိ႔မွ မ်က္ရည္ကိုသူတ္ေတာ္မူလိ္မ့္မည္၊၊ ကုိယ္ေတာ္၏လူတုိ႔သည္ ခံရေသာကဲ့ ရဲ႔ျခင္းကုိလည္း ေျမႀကီးတျပင္လုံး၌ ပယ္ရွင္းေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ၊ ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္ရွိ၏၊၊

၉ထုိကာလ၌ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ဤအရွင္ကား၊ ငါတုိ႔ေျမာ္လင့္ေသာ ငါတုိ႔၏ဘုရားသခင္တည္း၊၊ ငါတုိ႔ကုိ ကယ္ တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ဤအရွင္ကား၊ ငါတုိ႔ေျမာ္လင့့္ေသာ ထာဝရဘုရားတည္း၊၊ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးေၾကာင့္၊ ငါတုိ႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းၾကကုန္အံ့ဟုဆုိၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သည္ ဤေတာင္ေပၚမွာ ၿငိမ္းလိမ့္မည္၊၊ ေကာက္ရုိးသည္ ေနာက္ေခ်း ရႊံ႔ပြက္၌ႏွိပ္နင္းျခင္းကုိ ခံရသကဲ့သုိ႔၊ ေမာဘျပည္သည္ မိမိ၌ ႏွိပ္နင္းေတာ္မူျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္၊၊ ၁၁ေရကူးေသာ သူသည္ေရကူးျခင္းငွါ လက္ကုိဆန္႔သကဲ့သုိ႔၊ ေမာဘျပည္အလယ္၌ လက္ေတာ္ကိုဆန္႔၍၊ ေမာဘ၏မာနႏွင့္ လက္သတိၱကုိ ခ်ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂သင္တုိ႔၏ ၿမိဳ႔ရုိးျပအုိး အထြဋိ္ကိုျဖိဳ၍၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ႏွိမ့္သျဖင့္၊ ေျမမႈန္႔ထဲမွာ ခ်ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၁အုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိေျမွာက္စား ပါမည္။ နာမေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါမည္၊၊ အ့ံဘြယ္ေသာ အမႈတုိ႔ကုိ ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ ေရွးအၾကံေတာ္တုိ႔သည္မေရြ႔၊ သစၥာႏွင့္ျမဲျမံ ၾကပါ၏၊၊ ၂ၿမိဳ႔ကုိအမႈိက္ပုံ၊ ခုိင္ခ့ံေသာၿမိဳ႔ကုိၿဖိဳဖ်က္ရာျဖစ္ေစေတာ္မူၿပီ၊၊ တကြၽန္းတနုိင္ငံသားတုိ႔၏ ေနရာဘုံဗိမာန္သည္ ၿမိဳ႔မျဖစ္၊ ေနာက္တဖန္မတည္မေဆာက္ရမည္အေၾကာင္း စီရင္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၃ထုိေၾကာင့္၊ အားႀကီးေသာ လူမ်ဳိးသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကပါလိမ့္မည္။ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ လူမ်ိဳးတို႔၏ ေနရာၿမိဳ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ပါလိမ့္မည္။ ၄ကုိယ္ေတာ္သည္ဆင္းရဲေသာသူတုိ႔ခုိလႈံရာ၊ ငတ္မြတ္ေသာ သူအမႈ ေရာက္သည္ကာလ၌ ခုိလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ထရံကုိတုိက္ေသာ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းကဲ့သုိ႔၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ သူတုိ႔၏ ေဒါသအမ်က္ထြက္ေသာအခါ၊ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းလြတ္ရာ၊ ေနေရာင္ကြယ္ကာရာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၅ေသြ႔ေျခာက္ ေသာ အရပ္၌ ေနအရွိန္ကုိကဲ့သုိ႔၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ အသံဗလံကုိ ၿငိမ္းေစေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ထူထပ္ေသာ မုိဃ္းတိမ္အားျဖင့္ ေနအရွိန္ေပ်ာက္သကဲ့သုိ႔၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ သူတို႔၏ သီခ်င္းသံေပ်ာက္ရပါလိမ့္မည္၊၊

၆ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ခဲဘြယ္စားဘြယ္ပြဲ၊ ေဟာင္းေသာ စပ်စ္ပြဲတည္းဟူေသာ၊ ဆူေသာခဲဘြယ္စားဘြယ္၊ ေကာင္းမြန္စြာစစ္ေသာစပ်စ္ရည္ေဟာင္းကုိ လူခပ္သိမ္းတုိ႔အဘုိ႔ ဤေတာင္ေပၚမွာ စီရင္ေတာ္ မူလိမ့္မည္၊၊ လူခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ ဖုံးေသာ မ်က္ႏွာဖုံးကုိ၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ဖုံးလႊမ္းေသာတင္းတိမ္ကုိ၄င္း ဤေတာင္ေပၚမွာပယ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၈ေသျခင္းကုိလည္း နစ္မြန္ဆုံးရႈံးေစေတာ္မူ လိမ့္မည္။ အရွင္ထာဝရဘုရား သည္လည္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ မ်က္ႏွာတုိ႔မွ မ်က္ရည္ကိုသူတ္ေတာ္မူလိ္မ့္မည္၊၊ ကုိယ္ေတာ္၏လူတုိ႔သည္ ခံရေသာကဲ့ ရဲ႔ျခင္းကုိလည္း ေျမႀကီးတျပင္လုံး၌ ပယ္ရွင္းေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ၊ ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္ရွိ၏၊၊

၉ထုိကာလ၌ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ဤအရွင္ကား၊ ငါတုိ႔ေျမာ္လင့္ေသာ ငါတုိ႔၏ဘုရားသခင္တည္း၊၊ ငါတုိ႔ကုိ ကယ္ တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ဤအရွင္ကား၊ ငါတုိ႔ေျမာ္လင့့္ေသာ ထာဝရဘုရားတည္း၊၊ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးေၾကာင့္၊ ငါတုိ႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းၾကကုန္အံ့ဟုဆုိၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သည္ ဤေတာင္ေပၚမွာ ၿငိမ္းလိမ့္မည္၊၊ ေကာက္ရုိးသည္ ေနာက္ေခ်း ရႊံ႔ပြက္၌ႏွိပ္နင္းျခင္းကုိ ခံရသကဲ့သုိ႔၊ ေမာဘျပည္သည္ မိမိ၌ ႏွိပ္နင္းေတာ္မူျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္၊၊ ၁၁ေရကူးေသာ သူသည္ေရကူးျခင္းငွါ လက္ကုိဆန္႔သကဲ့သုိ႔၊ ေမာဘျပည္အလယ္၌ လက္ေတာ္ကိုဆန္႔၍၊ ေမာဘ၏မာနႏွင့္ လက္သတိၱကုိ ခ်ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂သင္တုိ႔၏ ၿမိဳ႔ရုိးျပအုိး အထြဋိ္ကိုျဖိဳ၍၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ႏွိမ့္သျဖင့္၊ ေျမမႈန္႔ထဲမွာ ခ်ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊