ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၂၆)


၁ထုိကာလ၌ ယုဒျပည္မွာ သီခ်င္းဆိုလတံ့ေသာစကားဟူမူကား၊ ငါတုိ႔၌ ခုိင္ခ့ံေသာ ၿမိဳ႔ရွိ၏၊၊ ကယ္တင္ျခင္းေက်း ဇူးကုိျပအုိး၊ ရင္တားအရာ၌ စီရင္ခန္႔ထားေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၂-၃တံခါးတုိ႔ကုိဖြင့္ၾကေလာ့၊၊ သစၥာေစာင့္၍ ေျဖာင့္မတ္ေသာ  လူမ်ဳိးဝင္ပါေစ၊၊ စိတ္ႏွလုံးတည္ၾကည္ေသာ သူသည္ ကုိယ္ေတာ္၌ ခုိလႈံေသာေၾကာင့္၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းသက္သက္ရွိမည္ အေၾကာင္း ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၄ထာဝရဘုရားသည္ စဥ္ျမဲခိုလႈံၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ နိစၥထာဝရ ခုိလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၅ျမင့္ေသာအရပ္၌ ေနေသာ သူတုိ႔ကုိရႈတ္ခ်ေတာ္မူ၏၊၊ ျမင့္ျမတ္ေသာၿမိဳ႔ကုိကုိၿဖိဳ၍၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ ေျမမႈန္႔ထဲမွာ ထားေတာ္ မူ၏၊၊ ၆ေက်ာ္နင္းျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္။ ဆင္းရဲေသာသူႏွင့္ ငတ္မြတ္ေသာသူတုိ႔သည္ ေက်ာ္နင္းၾကလိမ့္မည္၊၊

၇ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ေျဖာင့္ေသာလမ္း၌ သြားတတ္၏၊၊ အုိေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္ သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ လမ္းခရီးကုိ ျပင္ဆင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၈အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ တရားေတာ္လမ္း ၌ သြားလ်က္၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေျမာ္လင့္၍၊ ကုိယ္ေတာ္၏အမည္ ဘြဲ႔နာမေတာ္ကုိစိတ္ႏွလုံး၌ တသလ်က္ရွိပါ၏၊၊ ၉ညဥ့္အခါအကြၽႏု္ပ္သည္ စိတ္ႏွလုံးႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေတာင့္တပါ၏၊၊ နံနက္အခါ အကြၽႏု္ပ္သည္ အတြင္းဝိညာဥ္အား  ျဖင့္  ကုိယ္ေတာ္ကုိရွာပါ၏၊၊ ေျမေပၚမွာ အမႈကုိ စစ္ေၾကာစီရင္ေတာ္မူေသာ အခါ၊ ေလာကီသားတုိ႔သည္ တရားကုိ သင္ၾက၏၊၊ ၁ဝမတရားေသာသူသည္ေက်းဇူးကုိခံရေသာ္လည္း၊ တရားကုိမသင္တတ္ပါ၊၊ တရားက်င့္ရာျပည္၌ပင္အဓမၼ ျပဳ၍ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ကုိ ပမာဏမျပဳတတ္ပါ၊၊ ၁၁အုိထာဝရဘုရား၊ လက္ေတာ္ကုိ ခ်ီေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သူတုိ႔သည္ မျမင္မမွတ္ၾကပါ၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ကုိယ္ေတာ္၏ လူတုိ႔အဘုိ႔စိတ္အားႀကီးေတာ္မူေၾကာင္းကုိ သူတုိ႔ သည္ ျမင္၍ အရွက္ကြဲၾကပါလိမ့္မည္၊၊ ကုိယ္ေတာ္၏ရန္သူတုိ႔ကုိ မီးေလာင္ရပါလိမ့္မည္၊၊

၁၂အုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူ ကား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အမႈရွိသမွ်တုိ႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အဘုိ႔ျပဳေတာ္မူ၏၊၊ ၁၃အကြၽႏု္ပ္ တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကုိ္ယ္ေတာ္မွတပါး အျခားေသာသခင္တုိ႔သည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အစုိးရၾကပါၿပီ၊၊ ယခုမူကား၊ ကုိယ္ေတာ္အားျဖင့္သာ နာမေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းၾကပါမည္၊၊ ၁၄ထုိသခင္တုိ႔သည္ ေသၾကပါၿပီ၊၊ တဖန္အသက္ မရွင္ရၾကပါ၊၊ သခ်ႋဳင္းသားျဖစ္၍ ထေျမာက္ျခင္းမရွိရၾကပါ၊၊ သူတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈဖ်က္ဆီး၍၊ သူတုိ႔၏အမွတ္မွ်မရွိေစျခင္း ငွါပယ္ရွင္းေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁၅အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အမ်ဳိးကုိ တုိးပြားေစေတာ္မူၿပီ၊၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အမ်ဳိးကုိ တုိးပြားေစသျဖင့္၊ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူ၏၊၊ ျပည္ေတာ္ကုိ ပတ္ဝန္းက်င္၌ က်ယ္ေစေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁၆အုိထာဝရဘုရား၊ သူတုိ႔သည္ ဆင္းရဲခံရေသာအခါ၊ ကုိယ္ေတာ္၌ဆည္းကပ္ၾကပါၿပီ၊၊ ဆုံးမေတာ္မူေသာအခါ၊ ဆုေတာင္းပဌနာစကားကုိ သြန္းေလာင္း   ၾကပါၿပီ၊၊  ၁၇ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေသာ မိန္းမသည္ သားဘြားခ်ိန္နီးေသာ အခါ နာက်င္၍၊ နာက်င္ျခင္း ေဝဒနာေၾကာင့္ ေအာ္ဟစ္သကဲ့သုိ႔၊ ထုိအတူ အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ ျဖစ္ၾကပါၿပီ၊၊ ၁၈အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္၍ နာက်င္ျခင္းေဝဒနာကုိ ခံရေသာ္လည္း၊ ေလကုိဘြားသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၾကပါၿပီတကား၊၊ ျပည္သားတုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔မေရာက္ၾက၊၊ ေလာကီသားတုိ႔သည္ မလဲၾကပါ၊၊

၁၉ကုိယ္ေတာ္၏လူေသတုိ႔သည္ အသက္ရွင္ၾကပါလိမ့္မည္၊၊ ငါ၏အေသေကာင္တုိ႔သည္လည္း ထေျမာက္ၾက ပါလိမ့္မည္၊၊ ေျမမႈန္႔၌ေနေသာ သူတုိ႔၊ ႏုိး၍သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏွင္းသည္ ျမက္ပင္တုိ႔ ကုိ ေပါက္ေစေသာႏွင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ ေျမသည္လည္း မိမိသခ်ႋဳင္းသားတုိ႔ကုိ ထုတ္ေဘာ္ရပါလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝငါ၏လူတုိ႔လာၾက။ အတြင္းအခန္းထဲသုိ႔ဝင္၍၊ သင္တုိ႔ကုိ ကြယ္ကာေသာ တံခါးမ်ားကုိ ပိတ္ထားၾက၊၊ အမ်က္ကာလ လြန္သည္ တုိင္ေအာင္ ခဏသာပုန္းေရွာင္၍ ေနၾကေလာ့၊၊ ၂၁အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးသားတုိ႔ကုိ သူတုိ႔ဒုစရုိက္ေၾကာင့္ အျပစ္ေပးလုိေသာငွါ၊ မိမိအရပ္ဌာနထဲက ထြက္ေတာ္မူ၏၊၊ ထုိအခါ ေျမႀကီးသည္ မိမိ၌ရွိေသာ  အေသြးကုိေဘာ္ျပရလိမ့္မည္၊၊ မိမိ၌အေသခံရေသာသူတုိ႔ကုိ ေနာက္ထဖန္ဝွက္၍ မထားရ၊၊

၁ထုိကာလ၌ ယုဒျပည္မွာ သီခ်င္းဆိုလတံ့ေသာစကားဟူမူကား၊ ငါတုိ႔၌ ခုိင္ခ့ံေသာ ၿမိဳ႔ရွိ၏၊၊ ကယ္တင္ျခင္းေက်း ဇူးကုိျပအုိး၊ ရင္တားအရာ၌ စီရင္ခန္႔ထားေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၂-၃တံခါးတုိ႔ကုိဖြင့္ၾကေလာ့၊၊ သစၥာေစာင့္၍ ေျဖာင့္မတ္ေသာ  လူမ်ဳိးဝင္ပါေစ၊၊ စိတ္ႏွလုံးတည္ၾကည္ေသာ သူသည္ ကုိယ္ေတာ္၌ ခုိလႈံေသာေၾကာင့္၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းသက္သက္ရွိမည္ အေၾကာင္း ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၄ထာဝရဘုရားသည္ စဥ္ျမဲခိုလႈံၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ နိစၥထာဝရ ခုိလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၅ျမင့္ေသာအရပ္၌ ေနေသာ သူတုိ႔ကုိရႈတ္ခ်ေတာ္မူ၏၊၊ ျမင့္ျမတ္ေသာၿမိဳ႔ကုိကုိၿဖိဳ၍၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ ေျမမႈန္႔ထဲမွာ ထားေတာ္ မူ၏၊၊ ၆ေက်ာ္နင္းျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္။ ဆင္းရဲေသာသူႏွင့္ ငတ္မြတ္ေသာသူတုိ႔သည္ ေက်ာ္နင္းၾကလိမ့္မည္၊၊

၇ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ေျဖာင့္ေသာလမ္း၌ သြားတတ္၏၊၊ အုိေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္ သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ လမ္းခရီးကုိ ျပင္ဆင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၈အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ တရားေတာ္လမ္း ၌ သြားလ်က္၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေျမာ္လင့္၍၊ ကုိယ္ေတာ္၏အမည္ ဘြဲ႔နာမေတာ္ကုိစိတ္ႏွလုံး၌ တသလ်က္ရွိပါ၏၊၊ ၉ညဥ့္အခါအကြၽႏု္ပ္သည္ စိတ္ႏွလုံးႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေတာင့္တပါ၏၊၊ နံနက္အခါ အကြၽႏု္ပ္သည္ အတြင္းဝိညာဥ္အား  ျဖင့္  ကုိယ္ေတာ္ကုိရွာပါ၏၊၊ ေျမေပၚမွာ အမႈကုိ စစ္ေၾကာစီရင္ေတာ္မူေသာ အခါ၊ ေလာကီသားတုိ႔သည္ တရားကုိ သင္ၾက၏၊၊ ၁ဝမတရားေသာသူသည္ေက်းဇူးကုိခံရေသာ္လည္း၊ တရားကုိမသင္တတ္ပါ၊၊ တရားက်င့္ရာျပည္၌ပင္အဓမၼ ျပဳ၍ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ကုိ ပမာဏမျပဳတတ္ပါ၊၊ ၁၁အုိထာဝရဘုရား၊ လက္ေတာ္ကုိ ခ်ီေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သူတုိ႔သည္ မျမင္မမွတ္ၾကပါ၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ကုိယ္ေတာ္၏ လူတုိ႔အဘုိ႔စိတ္အားႀကီးေတာ္မူေၾကာင္းကုိ သူတုိ႔ သည္ ျမင္၍ အရွက္ကြဲၾကပါလိမ့္မည္၊၊ ကုိယ္ေတာ္၏ရန္သူတုိ႔ကုိ မီးေလာင္ရပါလိမ့္မည္၊၊

၁၂အုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူ ကား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အမႈရွိသမွ်တုိ႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အဘုိ႔ျပဳေတာ္မူ၏၊၊ ၁၃အကြၽႏု္ပ္ တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကုိ္ယ္ေတာ္မွတပါး အျခားေသာသခင္တုိ႔သည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အစုိးရၾကပါၿပီ၊၊ ယခုမူကား၊ ကုိယ္ေတာ္အားျဖင့္သာ နာမေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းၾကပါမည္၊၊ ၁၄ထုိသခင္တုိ႔သည္ ေသၾကပါၿပီ၊၊ တဖန္အသက္ မရွင္ရၾကပါ၊၊ သခ်ႋဳင္းသားျဖစ္၍ ထေျမာက္ျခင္းမရွိရၾကပါ၊၊ သူတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈဖ်က္ဆီး၍၊ သူတုိ႔၏အမွတ္မွ်မရွိေစျခင္း ငွါပယ္ရွင္းေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁၅အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အမ်ဳိးကုိ တုိးပြားေစေတာ္မူၿပီ၊၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အမ်ဳိးကုိ တုိးပြားေစသျဖင့္၊ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူ၏၊၊ ျပည္ေတာ္ကုိ ပတ္ဝန္းက်င္၌ က်ယ္ေစေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁၆အုိထာဝရဘုရား၊ သူတုိ႔သည္ ဆင္းရဲခံရေသာအခါ၊ ကုိယ္ေတာ္၌ဆည္းကပ္ၾကပါၿပီ၊၊ ဆုံးမေတာ္မူေသာအခါ၊ ဆုေတာင္းပဌနာစကားကုိ သြန္းေလာင္း   ၾကပါၿပီ၊၊  ၁၇ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေသာ မိန္းမသည္ သားဘြားခ်ိန္နီးေသာ အခါ နာက်င္၍၊ နာက်င္ျခင္း ေဝဒနာေၾကာင့္ ေအာ္ဟစ္သကဲ့သုိ႔၊ ထုိအတူ အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ ျဖစ္ၾကပါၿပီ၊၊ ၁၈အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္၍ နာက်င္ျခင္းေဝဒနာကုိ ခံရေသာ္လည္း၊ ေလကုိဘြားသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၾကပါၿပီတကား၊၊ ျပည္သားတုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔မေရာက္ၾက၊၊ ေလာကီသားတုိ႔သည္ မလဲၾကပါ၊၊

၁၉ကုိယ္ေတာ္၏လူေသတုိ႔သည္ အသက္ရွင္ၾကပါလိမ့္မည္၊၊ ငါ၏အေသေကာင္တုိ႔သည္လည္း ထေျမာက္ၾက ပါလိမ့္မည္၊၊ ေျမမႈန္႔၌ေနေသာ သူတုိ႔၊ ႏုိး၍သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏွင္းသည္ ျမက္ပင္တုိ႔ ကုိ ေပါက္ေစေသာႏွင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ ေျမသည္လည္း မိမိသခ်ႋဳင္းသားတုိ႔ကုိ ထုတ္ေဘာ္ရပါလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝငါ၏လူတုိ႔လာၾက။ အတြင္းအခန္းထဲသုိ႔ဝင္၍၊ သင္တုိ႔ကုိ ကြယ္ကာေသာ တံခါးမ်ားကုိ ပိတ္ထားၾက၊၊ အမ်က္ကာလ လြန္သည္ တုိင္ေအာင္ ခဏသာပုန္းေရွာင္၍ ေနၾကေလာ့၊၊ ၂၁အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးသားတုိ႔ကုိ သူတုိ႔ဒုစရုိက္ေၾကာင့္ အျပစ္ေပးလုိေသာငွါ၊ မိမိအရပ္ဌာနထဲက ထြက္ေတာ္မူ၏၊၊ ထုိအခါ ေျမႀကီးသည္ မိမိ၌ရွိေသာ  အေသြးကုိေဘာ္ျပရလိမ့္မည္၊၊ မိမိ၌အေသခံရေသာသူတုိ႔ကုိ ေနာက္ထဖန္ဝွက္၍ မထားရ၊၊

၁ထုိကာလ၌ ယုဒျပည္မွာ သီခ်င္းဆိုလတံ့ေသာစကားဟူမူကား၊ ငါတုိ႔၌ ခုိင္ခ့ံေသာ ၿမိဳ႔ရွိ၏၊၊ ကယ္တင္ျခင္းေက်း ဇူးကုိျပအုိး၊ ရင္တားအရာ၌ စီရင္ခန္႔ထားေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၂-၃တံခါးတုိ႔ကုိဖြင့္ၾကေလာ့၊၊ သစၥာေစာင့္၍ ေျဖာင့္မတ္ေသာ  လူမ်ဳိးဝင္ပါေစ၊၊ စိတ္ႏွလုံးတည္ၾကည္ေသာ သူသည္ ကုိယ္ေတာ္၌ ခုိလႈံေသာေၾကာင့္၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းသက္သက္ရွိမည္ အေၾကာင္း ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၄ထာဝရဘုရားသည္ စဥ္ျမဲခိုလႈံၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ နိစၥထာဝရ ခုိလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၅ျမင့္ေသာအရပ္၌ ေနေသာ သူတုိ႔ကုိရႈတ္ခ်ေတာ္မူ၏၊၊ ျမင့္ျမတ္ေသာၿမိဳ႔ကုိကုိၿဖိဳ၍၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ ေျမမႈန္႔ထဲမွာ ထားေတာ္ မူ၏၊၊ ၆ေက်ာ္နင္းျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္။ ဆင္းရဲေသာသူႏွင့္ ငတ္မြတ္ေသာသူတုိ႔သည္ ေက်ာ္နင္းၾကလိမ့္မည္၊၊

၇ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ေျဖာင့္ေသာလမ္း၌ သြားတတ္၏၊၊ အုိေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္ သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ လမ္းခရီးကုိ ျပင္ဆင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၈အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ တရားေတာ္လမ္း ၌ သြားလ်က္၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေျမာ္လင့္၍၊ ကုိယ္ေတာ္၏အမည္ ဘြဲ႔နာမေတာ္ကုိစိတ္ႏွလုံး၌ တသလ်က္ရွိပါ၏၊၊ ၉ညဥ့္အခါအကြၽႏု္ပ္သည္ စိတ္ႏွလုံးႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေတာင့္တပါ၏၊၊ နံနက္အခါ အကြၽႏု္ပ္သည္ အတြင္းဝိညာဥ္အား  ျဖင့္  ကုိယ္ေတာ္ကုိရွာပါ၏၊၊ ေျမေပၚမွာ အမႈကုိ စစ္ေၾကာစီရင္ေတာ္မူေသာ အခါ၊ ေလာကီသားတုိ႔သည္ တရားကုိ သင္ၾက၏၊၊ ၁ဝမတရားေသာသူသည္ေက်းဇူးကုိခံရေသာ္လည္း၊ တရားကုိမသင္တတ္ပါ၊၊ တရားက်င့္ရာျပည္၌ပင္အဓမၼ ျပဳ၍ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ကုိ ပမာဏမျပဳတတ္ပါ၊၊ ၁၁အုိထာဝရဘုရား၊ လက္ေတာ္ကုိ ခ်ီေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သူတုိ႔သည္ မျမင္မမွတ္ၾကပါ၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ကုိယ္ေတာ္၏ လူတုိ႔အဘုိ႔စိတ္အားႀကီးေတာ္မူေၾကာင္းကုိ သူတုိ႔ သည္ ျမင္၍ အရွက္ကြဲၾကပါလိမ့္မည္၊၊ ကုိယ္ေတာ္၏ရန္သူတုိ႔ကုိ မီးေလာင္ရပါလိမ့္မည္၊၊

၁၂အုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူ ကား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အမႈရွိသမွ်တုိ႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အဘုိ႔ျပဳေတာ္မူ၏၊၊ ၁၃အကြၽႏု္ပ္ တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကုိ္ယ္ေတာ္မွတပါး အျခားေသာသခင္တုိ႔သည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အစုိးရၾကပါၿပီ၊၊ ယခုမူကား၊ ကုိယ္ေတာ္အားျဖင့္သာ နာမေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းၾကပါမည္၊၊ ၁၄ထုိသခင္တုိ႔သည္ ေသၾကပါၿပီ၊၊ တဖန္အသက္ မရွင္ရၾကပါ၊၊ သခ်ႋဳင္းသားျဖစ္၍ ထေျမာက္ျခင္းမရွိရၾကပါ၊၊ သူတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈဖ်က္ဆီး၍၊ သူတုိ႔၏အမွတ္မွ်မရွိေစျခင္း ငွါပယ္ရွင္းေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁၅အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အမ်ဳိးကုိ တုိးပြားေစေတာ္မူၿပီ၊၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အမ်ဳိးကုိ တုိးပြားေစသျဖင့္၊ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူ၏၊၊ ျပည္ေတာ္ကုိ ပတ္ဝန္းက်င္၌ က်ယ္ေစေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁၆အုိထာဝရဘုရား၊ သူတုိ႔သည္ ဆင္းရဲခံရေသာအခါ၊ ကုိယ္ေတာ္၌ဆည္းကပ္ၾကပါၿပီ၊၊ ဆုံးမေတာ္မူေသာအခါ၊ ဆုေတာင္းပဌနာစကားကုိ သြန္းေလာင္း   ၾကပါၿပီ၊၊  ၁၇ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေသာ မိန္းမသည္ သားဘြားခ်ိန္နီးေသာ အခါ နာက်င္၍၊ နာက်င္ျခင္း ေဝဒနာေၾကာင့္ ေအာ္ဟစ္သကဲ့သုိ႔၊ ထုိအတူ အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ ျဖစ္ၾကပါၿပီ၊၊ ၁၈အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္၍ နာက်င္ျခင္းေဝဒနာကုိ ခံရေသာ္လည္း၊ ေလကုိဘြားသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၾကပါၿပီတကား၊၊ ျပည္သားတုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔မေရာက္ၾက၊၊ ေလာကီသားတုိ႔သည္ မလဲၾကပါ၊၊

၁၉ကုိယ္ေတာ္၏လူေသတုိ႔သည္ အသက္ရွင္ၾကပါလိမ့္မည္၊၊ ငါ၏အေသေကာင္တုိ႔သည္လည္း ထေျမာက္ၾက ပါလိမ့္မည္၊၊ ေျမမႈန္႔၌ေနေသာ သူတုိ႔၊ ႏုိး၍သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏွင္းသည္ ျမက္ပင္တုိ႔ ကုိ ေပါက္ေစေသာႏွင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ ေျမသည္လည္း မိမိသခ်ႋဳင္းသားတုိ႔ကုိ ထုတ္ေဘာ္ရပါလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝငါ၏လူတုိ႔လာၾက။ အတြင္းအခန္းထဲသုိ႔ဝင္၍၊ သင္တုိ႔ကုိ ကြယ္ကာေသာ တံခါးမ်ားကုိ ပိတ္ထားၾက၊၊ အမ်က္ကာလ လြန္သည္ တုိင္ေအာင္ ခဏသာပုန္းေရွာင္၍ ေနၾကေလာ့၊၊ ၂၁အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးသားတုိ႔ကုိ သူတုိ႔ဒုစရုိက္ေၾကာင့္ အျပစ္ေပးလုိေသာငွါ၊ မိမိအရပ္ဌာနထဲက ထြက္ေတာ္မူ၏၊၊ ထုိအခါ ေျမႀကီးသည္ မိမိ၌ရွိေသာ  အေသြးကုိေဘာ္ျပရလိမ့္မည္၊၊ မိမိ၌အေသခံရေသာသူတုိ႔ကုိ ေနာက္ထဖန္ဝွက္၍ မထားရ၊၊

၁ထုိကာလ၌ ယုဒျပည္မွာ သီခ်င္းဆိုလတံ့ေသာစကားဟူမူကား၊ ငါတုိ႔၌ ခုိင္ခ့ံေသာ ၿမိဳ႔ရွိ၏၊၊ ကယ္တင္ျခင္းေက်း ဇူးကုိျပအုိး၊ ရင္တားအရာ၌ စီရင္ခန္႔ထားေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၂-၃တံခါးတုိ႔ကုိဖြင့္ၾကေလာ့၊၊ သစၥာေစာင့္၍ ေျဖာင့္မတ္ေသာ  လူမ်ဳိးဝင္ပါေစ၊၊ စိတ္ႏွလုံးတည္ၾကည္ေသာ သူသည္ ကုိယ္ေတာ္၌ ခုိလႈံေသာေၾကာင့္၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းသက္သက္ရွိမည္ အေၾကာင္း ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၄ထာဝရဘုရားသည္ စဥ္ျမဲခိုလႈံၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ နိစၥထာဝရ ခုိလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၅ျမင့္ေသာအရပ္၌ ေနေသာ သူတုိ႔ကုိရႈတ္ခ်ေတာ္မူ၏၊၊ ျမင့္ျမတ္ေသာၿမိဳ႔ကုိကုိၿဖိဳ၍၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ ေျမမႈန္႔ထဲမွာ ထားေတာ္ မူ၏၊၊ ၆ေက်ာ္နင္းျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္။ ဆင္းရဲေသာသူႏွင့္ ငတ္မြတ္ေသာသူတုိ႔သည္ ေက်ာ္နင္းၾကလိမ့္မည္၊၊

၇ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ေျဖာင့္ေသာလမ္း၌ သြားတတ္၏၊၊ အုိေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္ သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ လမ္းခရီးကုိ ျပင္ဆင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၈အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ တရားေတာ္လမ္း ၌ သြားလ်က္၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေျမာ္လင့္၍၊ ကုိယ္ေတာ္၏အမည္ ဘြဲ႔နာမေတာ္ကုိစိတ္ႏွလုံး၌ တသလ်က္ရွိပါ၏၊၊ ၉ညဥ့္အခါအကြၽႏု္ပ္သည္ စိတ္ႏွလုံးႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေတာင့္တပါ၏၊၊ နံနက္အခါ အကြၽႏု္ပ္သည္ အတြင္းဝိညာဥ္အား  ျဖင့္  ကုိယ္ေတာ္ကုိရွာပါ၏၊၊ ေျမေပၚမွာ အမႈကုိ စစ္ေၾကာစီရင္ေတာ္မူေသာ အခါ၊ ေလာကီသားတုိ႔သည္ တရားကုိ သင္ၾက၏၊၊ ၁ဝမတရားေသာသူသည္ေက်းဇူးကုိခံရေသာ္လည္း၊ တရားကုိမသင္တတ္ပါ၊၊ တရားက်င့္ရာျပည္၌ပင္အဓမၼ ျပဳ၍ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ကုိ ပမာဏမျပဳတတ္ပါ၊၊ ၁၁အုိထာဝရဘုရား၊ လက္ေတာ္ကုိ ခ်ီေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သူတုိ႔သည္ မျမင္မမွတ္ၾကပါ၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ကုိယ္ေတာ္၏ လူတုိ႔အဘုိ႔စိတ္အားႀကီးေတာ္မူေၾကာင္းကုိ သူတုိ႔ သည္ ျမင္၍ အရွက္ကြဲၾကပါလိမ့္မည္၊၊ ကုိယ္ေတာ္၏ရန္သူတုိ႔ကုိ မီးေလာင္ရပါလိမ့္မည္၊၊

၁၂အုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူ ကား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အမႈရွိသမွ်တုိ႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အဘုိ႔ျပဳေတာ္မူ၏၊၊ ၁၃အကြၽႏု္ပ္ တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကုိ္ယ္ေတာ္မွတပါး အျခားေသာသခင္တုိ႔သည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အစုိးရၾကပါၿပီ၊၊ ယခုမူကား၊ ကုိယ္ေတာ္အားျဖင့္သာ နာမေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းၾကပါမည္၊၊ ၁၄ထုိသခင္တုိ႔သည္ ေသၾကပါၿပီ၊၊ တဖန္အသက္ မရွင္ရၾကပါ၊၊ သခ်ႋဳင္းသားျဖစ္၍ ထေျမာက္ျခင္းမရွိရၾကပါ၊၊ သူတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈဖ်က္ဆီး၍၊ သူတုိ႔၏အမွတ္မွ်မရွိေစျခင္း ငွါပယ္ရွင္းေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁၅အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အမ်ဳိးကုိ တုိးပြားေစေတာ္မူၿပီ၊၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အမ်ဳိးကုိ တုိးပြားေစသျဖင့္၊ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူ၏၊၊ ျပည္ေတာ္ကုိ ပတ္ဝန္းက်င္၌ က်ယ္ေစေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁၆အုိထာဝရဘုရား၊ သူတုိ႔သည္ ဆင္းရဲခံရေသာအခါ၊ ကုိယ္ေတာ္၌ဆည္းကပ္ၾကပါၿပီ၊၊ ဆုံးမေတာ္မူေသာအခါ၊ ဆုေတာင္းပဌနာစကားကုိ သြန္းေလာင္း   ၾကပါၿပီ၊၊  ၁၇ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေသာ မိန္းမသည္ သားဘြားခ်ိန္နီးေသာ အခါ နာက်င္၍၊ နာက်င္ျခင္း ေဝဒနာေၾကာင့္ ေအာ္ဟစ္သကဲ့သုိ႔၊ ထုိအတူ အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ ျဖစ္ၾကပါၿပီ၊၊ ၁၈အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္၍ နာက်င္ျခင္းေဝဒနာကုိ ခံရေသာ္လည္း၊ ေလကုိဘြားသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၾကပါၿပီတကား၊၊ ျပည္သားတုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔မေရာက္ၾက၊၊ ေလာကီသားတုိ႔သည္ မလဲၾကပါ၊၊

၁၉ကုိယ္ေတာ္၏လူေသတုိ႔သည္ အသက္ရွင္ၾကပါလိမ့္မည္၊၊ ငါ၏အေသေကာင္တုိ႔သည္လည္း ထေျမာက္ၾက ပါလိမ့္မည္၊၊ ေျမမႈန္႔၌ေနေသာ သူတုိ႔၊ ႏုိး၍သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏွင္းသည္ ျမက္ပင္တုိ႔ ကုိ ေပါက္ေစေသာႏွင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ ေျမသည္လည္း မိမိသခ်ႋဳင္းသားတုိ႔ကုိ ထုတ္ေဘာ္ရပါလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝငါ၏လူတုိ႔လာၾက။ အတြင္းအခန္းထဲသုိ႔ဝင္၍၊ သင္တုိ႔ကုိ ကြယ္ကာေသာ တံခါးမ်ားကုိ ပိတ္ထားၾက၊၊ အမ်က္ကာလ လြန္သည္ တုိင္ေအာင္ ခဏသာပုန္းေရွာင္၍ ေနၾကေလာ့၊၊ ၂၁အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးသားတုိ႔ကုိ သူတုိ႔ဒုစရုိက္ေၾကာင့္ အျပစ္ေပးလုိေသာငွါ၊ မိမိအရပ္ဌာနထဲက ထြက္ေတာ္မူ၏၊၊ ထုိအခါ ေျမႀကီးသည္ မိမိ၌ရွိေသာ  အေသြးကုိေဘာ္ျပရလိမ့္မည္၊၊ မိမိ၌အေသခံရေသာသူတုိ႔ကုိ ေနာက္ထဖန္ဝွက္၍ မထားရ၊၊