ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၂၇)


၁ထုိကာလ၌ ထာဝရဘုရားသည္ ေျပးတတ္ေသာ ေျမြလဝိသန္ကုိ၄င္း၊ လိမ္ေသာ ေျမြလဝိသန္ကုိ၄င္း ခုိင္ခ့ံ ႀကီးမားေသာ ထားေတာ္ႏွင့္ဒဏ္ေပး၍၊  ပင္လယ္၌ရွိေသာ နဂါးကုိလည္း သတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၂ထုိကာလ၌ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍၊ ဤသုိ႔သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့၊၊ ၃ငါထာဝရဘုရားသည္ ဥယ်ာဥ္ေစာင့္ ျဖစ္၏၊၊ မျခားမလပ္ေရေလာင္းမည္၊၊ အဘယ္သူမွ်မဖ်က္ေစျခင္းငွါ၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ေစာင့္ေရွာက္မည္၊၊ ၄ငါ့အမ်က္ၿငိမ္း ၿပီ၊၊ ဆူးပင္မ်ဳိးကုိမူကား၊ စစ္ပြဲ၌ငါေတြ႔ပါေစေသာ၊၊ ခ်က္ျခင္းတုိက္၍ ထၿပိဳင္နက္မီးရႈိ႔မည္၊၊ ၅သုိ႔မဟုတ္ ငါ၏အစြမ္းသတိၱ ကုိ ကုိးစား၍၊ ငါႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႔ၾကေစ၊၊ ငါႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႔ၾကေစေသာ၊၊

၆ေနာင္ကာလ၌ ယာကုပ္သည္ အျမစ္က်လိမ့္မည္၊၊ ဣသေရလသည္ စိမ္းလန္း၍ အဖူးအငုံထြက္သျဖင့္၊ ေလာကီႏုိင္ငံကုိအသီးႏွင့္ျပည့္ေစလိမ့္မည္၊၊ ၇သူ႔ကုိညွဥ္းဆဲေသာ သူတုိ႔ကုိ ညွဥ္းဆဲေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ သူ႔ကိုညွဥ္းဆဲ ေတာ္မူသေလာ၊၊ သူ႔ကုိသတ္ေသာ သူတုိ႔သည္ အေသသတ္ျခင္းကုိ ခံရသည္နည္းတူ၊ သူသည္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရသေလာ၊၊ ၈သူ႔ကုိစြန္႔ပစ္၍ အေတာ္အတန္ဆုံးမေတာ္မူ၏၊၊ အေရွ႔ေလလာေသာအခါ၊ ျပင္းစြာေသာ ေလျဖင့္ တုိက္သြားေတာ္မူ၏၊၊ ၉ထုိသုိ႔ယာကုပ္အမ်ဳိးသည္ ယဇ္ပလႅင္ေက်ာက္တုိ႔ကုိ ထုံးေက်ာက္ ကဲ့သုိ႔ ခ်ဳိးဖဲ့၍၊ အာရွရပင္ႏွင့္ ရုပ္တုတုိ႔ကုိ လဲွေသာအခါ၊ မိမိအျပစ္ေျပ၍၊ အျပစ္ေျပရွင္းျခင္း အက်ဳိးေက်းဇူးရွိသမွ်ကုိ ခံရလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝသုိ႔ေသာ္လည္း၊ ခုိင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔သည္၊ ဆိတ္ညံေသာအရပ္၊ ေတာကဲ့သုိ႔စြန္႔၍ ပစ္ထားေသာေနရာျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ထုိအရပ္၌ႏြားသငယ္သည္ က်က္စားလ်က္၊ အိပ္လ်က္ေန၍၊ အညြန္႔မ်ားကုိ ကုိက္စားလိမ့္မည္၊၊ ၁၁အခက္အလက္ တုိ႔သည္ ေသြ႔ေျခာက္ေသာအခါ ခ်ဳိးျခင္းသုိ႔ေရာက္၍၊ မိန္းမတုိ႔သည္ လာ၍ မီးရိႈၾကလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညာမဲ့ေသာအမ်ဳိးျဖစ္၏၊၊ ထုိေၾကာင့္၊ ဖန္ဆင္းျပဳျပင္ေတာ္မူေသာသူသည္ မသနား၊ ေက်းဇူးမျပဳဘဲ ေနေတာ္မူလိမ့္မည္။

၁၂အုိဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔၊ ထုိကာလ၌လည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ျမစ္ႀကီးမွစ၍၊ အဲဂုတၱဳျမစ္တုိင္ ေအာင္ သစ္သီးမ်ားကုိ သိမ္းယူေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္တုိ႔သည္ တေယာက္ေနာက္တေယာက္၊ ေကာက္သိမ္းျခင္း ေက်းဇူး ေတာ္ကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၃ထုိကာလ၌လည္း၊ ႀကီးေသာတံပုိးကုိ မႈတ္ရလိမ့္မည္၊၊ အာရႈရိျပည္၌ ေပ်ာက္ေသာသူ၊ အဲဂုတၱျပည္၌ စြန္႔ပစ္လ်က္ေနေသာ သူတုိ႔သည္လာ၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္ေပၚမွာ ထာဝရ ဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ဝတ္ျပဳ၍ ကုိးကြယ္ၾကလိမ့္မည္၊၊

၁ထုိကာလ၌ ထာဝရဘုရားသည္ ေျပးတတ္ေသာ ေျမြလဝိသန္ကုိ၄င္း၊ လိမ္ေသာ ေျမြလဝိသန္ကုိ၄င္း ခုိင္ခ့ံ ႀကီးမားေသာ ထားေတာ္ႏွင့္ဒဏ္ေပး၍၊  ပင္လယ္၌ရွိေသာ နဂါးကုိလည္း သတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၂ထုိကာလ၌ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍၊ ဤသုိ႔သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့၊၊ ၃ငါထာဝရဘုရားသည္ ဥယ်ာဥ္ေစာင့္ ျဖစ္၏၊၊ မျခားမလပ္ေရေလာင္းမည္၊၊ အဘယ္သူမွ်မဖ်က္ေစျခင္းငွါ၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ေစာင့္ေရွာက္မည္၊၊ ၄ငါ့အမ်က္ၿငိမ္း ၿပီ၊၊ ဆူးပင္မ်ဳိးကုိမူကား၊ စစ္ပြဲ၌ငါေတြ႔ပါေစေသာ၊၊ ခ်က္ျခင္းတုိက္၍ ထၿပိဳင္နက္မီးရႈိ႔မည္၊၊ ၅သုိ႔မဟုတ္ ငါ၏အစြမ္းသတိၱ ကုိ ကုိးစား၍၊ ငါႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႔ၾကေစ၊၊ ငါႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႔ၾကေစေသာ၊၊

၆ေနာင္ကာလ၌ ယာကုပ္သည္ အျမစ္က်လိမ့္မည္၊၊ ဣသေရလသည္ စိမ္းလန္း၍ အဖူးအငုံထြက္သျဖင့္၊ ေလာကီႏုိင္ငံကုိအသီးႏွင့္ျပည့္ေစလိမ့္မည္၊၊ ၇သူ႔ကုိညွဥ္းဆဲေသာ သူတုိ႔ကုိ ညွဥ္းဆဲေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ သူ႔ကိုညွဥ္းဆဲ ေတာ္မူသေလာ၊၊ သူ႔ကုိသတ္ေသာ သူတုိ႔သည္ အေသသတ္ျခင္းကုိ ခံရသည္နည္းတူ၊ သူသည္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရသေလာ၊၊ ၈သူ႔ကုိစြန္႔ပစ္၍ အေတာ္အတန္ဆုံးမေတာ္မူ၏၊၊ အေရွ႔ေလလာေသာအခါ၊ ျပင္းစြာေသာ ေလျဖင့္ တုိက္သြားေတာ္မူ၏၊၊ ၉ထုိသုိ႔ယာကုပ္အမ်ဳိးသည္ ယဇ္ပလႅင္ေက်ာက္တုိ႔ကုိ ထုံးေက်ာက္ ကဲ့သုိ႔ ခ်ဳိးဖဲ့၍၊ အာရွရပင္ႏွင့္ ရုပ္တုတုိ႔ကုိ လဲွေသာအခါ၊ မိမိအျပစ္ေျပ၍၊ အျပစ္ေျပရွင္းျခင္း အက်ဳိးေက်းဇူးရွိသမွ်ကုိ ခံရလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝသုိ႔ေသာ္လည္း၊ ခုိင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔သည္၊ ဆိတ္ညံေသာအရပ္၊ ေတာကဲ့သုိ႔စြန္႔၍ ပစ္ထားေသာေနရာျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ထုိအရပ္၌ႏြားသငယ္သည္ က်က္စားလ်က္၊ အိပ္လ်က္ေန၍၊ အညြန္႔မ်ားကုိ ကုိက္စားလိမ့္မည္၊၊ ၁၁အခက္အလက္ တုိ႔သည္ ေသြ႔ေျခာက္ေသာအခါ ခ်ဳိးျခင္းသုိ႔ေရာက္၍၊ မိန္းမတုိ႔သည္ လာ၍ မီးရိႈၾကလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညာမဲ့ေသာအမ်ဳိးျဖစ္၏၊၊ ထုိေၾကာင့္၊ ဖန္ဆင္းျပဳျပင္ေတာ္မူေသာသူသည္ မသနား၊ ေက်းဇူးမျပဳဘဲ ေနေတာ္မူလိမ့္မည္။

၁၂အုိဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔၊ ထုိကာလ၌လည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ျမစ္ႀကီးမွစ၍၊ အဲဂုတၱဳျမစ္တုိင္ ေအာင္ သစ္သီးမ်ားကုိ သိမ္းယူေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္တုိ႔သည္ တေယာက္ေနာက္တေယာက္၊ ေကာက္သိမ္းျခင္း ေက်းဇူး ေတာ္ကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၃ထုိကာလ၌လည္း၊ ႀကီးေသာတံပုိးကုိ မႈတ္ရလိမ့္မည္၊၊ အာရႈရိျပည္၌ ေပ်ာက္ေသာသူ၊ အဲဂုတၱျပည္၌ စြန္႔ပစ္လ်က္ေနေသာ သူတုိ႔သည္လာ၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္ေပၚမွာ ထာဝရ ဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ဝတ္ျပဳ၍ ကုိးကြယ္ၾကလိမ့္မည္၊၊

၁ထုိကာလ၌ ထာဝရဘုရားသည္ ေျပးတတ္ေသာ ေျမြလဝိသန္ကုိ၄င္း၊ လိမ္ေသာ ေျမြလဝိသန္ကုိ၄င္း ခုိင္ခ့ံ ႀကီးမားေသာ ထားေတာ္ႏွင့္ဒဏ္ေပး၍၊  ပင္လယ္၌ရွိေသာ နဂါးကုိလည္း သတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၂ထုိကာလ၌ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍၊ ဤသုိ႔သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့၊၊ ၃ငါထာဝရဘုရားသည္ ဥယ်ာဥ္ေစာင့္ ျဖစ္၏၊၊ မျခားမလပ္ေရေလာင္းမည္၊၊ အဘယ္သူမွ်မဖ်က္ေစျခင္းငွါ၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ေစာင့္ေရွာက္မည္၊၊ ၄ငါ့အမ်က္ၿငိမ္း ၿပီ၊၊ ဆူးပင္မ်ဳိးကုိမူကား၊ စစ္ပြဲ၌ငါေတြ႔ပါေစေသာ၊၊ ခ်က္ျခင္းတုိက္၍ ထၿပိဳင္နက္မီးရႈိ႔မည္၊၊ ၅သုိ႔မဟုတ္ ငါ၏အစြမ္းသတိၱ ကုိ ကုိးစား၍၊ ငါႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႔ၾကေစ၊၊ ငါႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႔ၾကေစေသာ၊၊

၆ေနာင္ကာလ၌ ယာကုပ္သည္ အျမစ္က်လိမ့္မည္၊၊ ဣသေရလသည္ စိမ္းလန္း၍ အဖူးအငုံထြက္သျဖင့္၊ ေလာကီႏုိင္ငံကုိအသီးႏွင့္ျပည့္ေစလိမ့္မည္၊၊ ၇သူ႔ကုိညွဥ္းဆဲေသာ သူတုိ႔ကုိ ညွဥ္းဆဲေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ သူ႔ကိုညွဥ္းဆဲ ေတာ္မူသေလာ၊၊ သူ႔ကုိသတ္ေသာ သူတုိ႔သည္ အေသသတ္ျခင္းကုိ ခံရသည္နည္းတူ၊ သူသည္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရသေလာ၊၊ ၈သူ႔ကုိစြန္႔ပစ္၍ အေတာ္အတန္ဆုံးမေတာ္မူ၏၊၊ အေရွ႔ေလလာေသာအခါ၊ ျပင္းစြာေသာ ေလျဖင့္ တုိက္သြားေတာ္မူ၏၊၊ ၉ထုိသုိ႔ယာကုပ္အမ်ဳိးသည္ ယဇ္ပလႅင္ေက်ာက္တုိ႔ကုိ ထုံးေက်ာက္ ကဲ့သုိ႔ ခ်ဳိးဖဲ့၍၊ အာရွရပင္ႏွင့္ ရုပ္တုတုိ႔ကုိ လဲွေသာအခါ၊ မိမိအျပစ္ေျပ၍၊ အျပစ္ေျပရွင္းျခင္း အက်ဳိးေက်းဇူးရွိသမွ်ကုိ ခံရလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝသုိ႔ေသာ္လည္း၊ ခုိင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔သည္၊ ဆိတ္ညံေသာအရပ္၊ ေတာကဲ့သုိ႔စြန္႔၍ ပစ္ထားေသာေနရာျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ထုိအရပ္၌ႏြားသငယ္သည္ က်က္စားလ်က္၊ အိပ္လ်က္ေန၍၊ အညြန္႔မ်ားကုိ ကုိက္စားလိမ့္မည္၊၊ ၁၁အခက္အလက္ တုိ႔သည္ ေသြ႔ေျခာက္ေသာအခါ ခ်ဳိးျခင္းသုိ႔ေရာက္၍၊ မိန္းမတုိ႔သည္ လာ၍ မီးရိႈၾကလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညာမဲ့ေသာအမ်ဳိးျဖစ္၏၊၊ ထုိေၾကာင့္၊ ဖန္ဆင္းျပဳျပင္ေတာ္မူေသာသူသည္ မသနား၊ ေက်းဇူးမျပဳဘဲ ေနေတာ္မူလိမ့္မည္။

၁၂အုိဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔၊ ထုိကာလ၌လည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ျမစ္ႀကီးမွစ၍၊ အဲဂုတၱဳျမစ္တုိင္ ေအာင္ သစ္သီးမ်ားကုိ သိမ္းယူေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္တုိ႔သည္ တေယာက္ေနာက္တေယာက္၊ ေကာက္သိမ္းျခင္း ေက်းဇူး ေတာ္ကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၃ထုိကာလ၌လည္း၊ ႀကီးေသာတံပုိးကုိ မႈတ္ရလိမ့္မည္၊၊ အာရႈရိျပည္၌ ေပ်ာက္ေသာသူ၊ အဲဂုတၱျပည္၌ စြန္႔ပစ္လ်က္ေနေသာ သူတုိ႔သည္လာ၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္ေပၚမွာ ထာဝရ ဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ဝတ္ျပဳ၍ ကုိးကြယ္ၾကလိမ့္မည္၊၊

၁ထုိကာလ၌ ထာဝရဘုရားသည္ ေျပးတတ္ေသာ ေျမြလဝိသန္ကုိ၄င္း၊ လိမ္ေသာ ေျမြလဝိသန္ကုိ၄င္း ခုိင္ခ့ံ ႀကီးမားေသာ ထားေတာ္ႏွင့္ဒဏ္ေပး၍၊  ပင္လယ္၌ရွိေသာ နဂါးကုိလည္း သတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၂ထုိကာလ၌ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍၊ ဤသုိ႔သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့၊၊ ၃ငါထာဝရဘုရားသည္ ဥယ်ာဥ္ေစာင့္ ျဖစ္၏၊၊ မျခားမလပ္ေရေလာင္းမည္၊၊ အဘယ္သူမွ်မဖ်က္ေစျခင္းငွါ၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ေစာင့္ေရွာက္မည္၊၊ ၄ငါ့အမ်က္ၿငိမ္း ၿပီ၊၊ ဆူးပင္မ်ဳိးကုိမူကား၊ စစ္ပြဲ၌ငါေတြ႔ပါေစေသာ၊၊ ခ်က္ျခင္းတုိက္၍ ထၿပိဳင္နက္မီးရႈိ႔မည္၊၊ ၅သုိ႔မဟုတ္ ငါ၏အစြမ္းသတိၱ ကုိ ကုိးစား၍၊ ငါႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႔ၾကေစ၊၊ ငါႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႔ၾကေစေသာ၊၊

၆ေနာင္ကာလ၌ ယာကုပ္သည္ အျမစ္က်လိမ့္မည္၊၊ ဣသေရလသည္ စိမ္းလန္း၍ အဖူးအငုံထြက္သျဖင့္၊ ေလာကီႏုိင္ငံကုိအသီးႏွင့္ျပည့္ေစလိမ့္မည္၊၊ ၇သူ႔ကုိညွဥ္းဆဲေသာ သူတုိ႔ကုိ ညွဥ္းဆဲေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ သူ႔ကိုညွဥ္းဆဲ ေတာ္မူသေလာ၊၊ သူ႔ကုိသတ္ေသာ သူတုိ႔သည္ အေသသတ္ျခင္းကုိ ခံရသည္နည္းတူ၊ သူသည္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရသေလာ၊၊ ၈သူ႔ကုိစြန္႔ပစ္၍ အေတာ္အတန္ဆုံးမေတာ္မူ၏၊၊ အေရွ႔ေလလာေသာအခါ၊ ျပင္းစြာေသာ ေလျဖင့္ တုိက္သြားေတာ္မူ၏၊၊ ၉ထုိသုိ႔ယာကုပ္အမ်ဳိးသည္ ယဇ္ပလႅင္ေက်ာက္တုိ႔ကုိ ထုံးေက်ာက္ ကဲ့သုိ႔ ခ်ဳိးဖဲ့၍၊ အာရွရပင္ႏွင့္ ရုပ္တုတုိ႔ကုိ လဲွေသာအခါ၊ မိမိအျပစ္ေျပ၍၊ အျပစ္ေျပရွင္းျခင္း အက်ဳိးေက်းဇူးရွိသမွ်ကုိ ခံရလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝသုိ႔ေသာ္လည္း၊ ခုိင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔သည္၊ ဆိတ္ညံေသာအရပ္၊ ေတာကဲ့သုိ႔စြန္႔၍ ပစ္ထားေသာေနရာျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ထုိအရပ္၌ႏြားသငယ္သည္ က်က္စားလ်က္၊ အိပ္လ်က္ေန၍၊ အညြန္႔မ်ားကုိ ကုိက္စားလိမ့္မည္၊၊ ၁၁အခက္အလက္ တုိ႔သည္ ေသြ႔ေျခာက္ေသာအခါ ခ်ဳိးျခင္းသုိ႔ေရာက္၍၊ မိန္းမတုိ႔သည္ လာ၍ မီးရိႈၾကလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညာမဲ့ေသာအမ်ဳိးျဖစ္၏၊၊ ထုိေၾကာင့္၊ ဖန္ဆင္းျပဳျပင္ေတာ္မူေသာသူသည္ မသနား၊ ေက်းဇူးမျပဳဘဲ ေနေတာ္မူလိမ့္မည္။

၁၂အုိဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔၊ ထုိကာလ၌လည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ျမစ္ႀကီးမွစ၍၊ အဲဂုတၱဳျမစ္တုိင္ ေအာင္ သစ္သီးမ်ားကုိ သိမ္းယူေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္တုိ႔သည္ တေယာက္ေနာက္တေယာက္၊ ေကာက္သိမ္းျခင္း ေက်းဇူး ေတာ္ကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၃ထုိကာလ၌လည္း၊ ႀကီးေသာတံပုိးကုိ မႈတ္ရလိမ့္မည္၊၊ အာရႈရိျပည္၌ ေပ်ာက္ေသာသူ၊ အဲဂုတၱျပည္၌ စြန္႔ပစ္လ်က္ေနေသာ သူတုိ႔သည္လာ၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္ေပၚမွာ ထာဝရ ဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ဝတ္ျပဳ၍ ကုိးကြယ္ၾကလိမ့္မည္၊၊