ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၂၈)


၁စပ်စ္ရည္ႏွင့္ယစ္မူးေသာသူတုိ႔၏ေနရာၾကြယ္ဝေသာ ခ်ဳိင့္ဦးတြင္၊ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးေသေသာက္ၾကဴးတုိ႔၏ မာနသ ရဖူႏွင့္၊ သူတုိ႔၌ ညိ‡ဳးႏြမ္းတတ္ေသာဘုန္အသေရ၏ ပန္းပြင့္သည္ အမဂၤလာရွိ၏၊၊ ၂ထာဝရဘုရား၌ ခြန္အားတန္ခုိးႀကီး ေသာ သူသည္၊ မုိဃ္းသီးပါလ်က္ ဖ်က္ဆီးေသာ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ျပင္းစြာထ၍ လႊမ္းမုိးေသာ ေရႀကီးကဲ့ သုိ႔၄င္း၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ျပင္းစြာခ်ပစ္လိမ့္မည္၊၊ ၃ဧဖရိမ္အမ်ဳိး ေသေသာက္ၾကဴးတုိ႔၏ မာနသရဖူသည္ ေက်ာ္နင္းျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္၊၊ ၄ၾကြယ္ဝေသာ ခ်ဳိင့္ဦးတြင္ သူတုိ႔၌ညွိဳးႏြမ္းတတ္ေသာ ဘုန္းအသေရ၏ ပန္းပြင့္သည္၊ ေႏြကာလ မေစ့မွီ အလ်င္ သီးေသာ အသီးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ထုိအသီးကုိ ျမင္ေသာသူသည္ ျမင္လ်က္၊ လက္ႏွင့္ကုိင္လ်က္ပင္ စားတတ္၏၊၊

၅ထုိကာလ၌လည္း၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ က်န္ၾကြင္းေသာ မိမိလူတုိ႔၌ ဘုန္းရွိေသာ သရဖူ၊ အသေရတင့္တယ္ေသာ ဦးရစ္ျဖစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၆တရားမႈကုိစီရင္ေသာ သူတုိ႔အား တရားစီရင္ေသာ ဥာဏ္ ကုိ၄င္း၊ ရန္သူမ်ဳိးတံခါးတုိင္ေအာင္ စစ္မႈကုိ လွန္ေသာသူတုိ႔အား၊ ခြန္အားဗလကုိ၄င္း ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၇သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ထုိသူတုိ႔သည္ စပ်စ္ရည္ေၾကာင့္ မွားယြင္းၾကၿပီ၊၊ ေသရည္ေသရက္ေၾကာင့္ လမ္းလြဲၾကၿပီ။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ပေရာဖက္တုိ႔သည္ ေသရည္ေသရက္ေၾကာင့္ မွားယြင္းၾကၿပီ၊၊ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ မႊန္ၾကၿပီ၊၊ ေသရည္ ေသရက္ေၾကာင့္ လမ္းလႊဲၾကၿပီ၊၊ ဗ်ာဒိတ္ခံသည္ အရာ၌ မွားယြင္းလ်က္၊ တရားစီရင္သည္ အရာ၌ထိမိ၍ လဲလ်က္ ေနၾက၏၊၊ ၈သူတုိ႔စားပြဲရွိသမွ်တုိ႔သည္၊ လြတ္လပ္ရာမရွိသည္တုိင္ေအာင္၊ အန္ဖတ္ႏွင့္၄င္း၊ အညစ္အေၾကးႏွင့္၄င္း ျပည့္ လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၉သူတုိ႔က၊ အဘယ္သူကုိ ပညာသြန္သင္ခ်င္သနည္း။ အဘယ္သူကုိ တရားနားလည္ေစခ်င္သနည္း၊၊ ငါတုိ႔သည္ ႏုိ႔ႏွင့္ကြာစ ရွိေသာသူ၊ အမိသားျမတ္ႏွင့္အႏုိင္ကြာရေသာသူ ျဖစ္ၾက သေလာ၊၊ ၁ဝပညတ္တခုေပၚမွာတခု၊ တခုေပၚမွာတခု၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ သည္ဘက္မွာ အနည္းငယ္၊ ဟိုဘက္မွာ အနည္းငယ္ ရွိပါသည္တကားဟုဆုိၾက၏၊၊ ၁၁အကယ္စင္စစ္၊ စကားမၿပီေသာ ႏႈတ္ရုိင္းေသာ လွ်ာႏွင့္ဤလူမ်ဳိးကုိ မိန္႔ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂ဤသုိ႔ျပဳလွ်င္ ၿငိမ္ဝပ္လိမ့္မည္၊၊  ပင္ပန္းေသာ သူတုိ႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္ၾကေစ။ ဤသုိ႔ျပဳလွ်င္သက္သာလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သူ႔တုိ႔သည္ နားမေထာင္ၾက၊၊ ၁၃ထုိေၾကာင့္၊ သူတုိ႔သည္ သြားရာတြင္၊ လွန္ဆုတ္၍ က်ဳိးပဲ့ေက်ာ့မိဘမ္းဆီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သည္ သူတုိ႔၌ပညတ္တခုေပၚမွာတခု၊ တခုေပၚမွာတခု၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ သည္ဘက္မွာအနည္းငယ္၊ ဟုိဘက္မွာ အနည္းငယ္ ျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊

၁၄သုိ႔ျဖစ္၍၊ ဆဲေရးတတ္ေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားအႀကီးအၾကပ္တုိ႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၁၅သင္တုိ႔က၊ ငါတုိ႔သည္ ေသမင္းႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႔ၾကၿပီ၊၊ မရဏာႏုိင္ငံႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္ၾကၿပီ၊၊ လႊမ္း မုိးေသာေဘးသည္ ခ်င္းနင္းေသာအခါ၊ ငါတုိ႔ရွိရာသုိ႔ မေရာက္ရ၊၊ ငါတုိ႔သည္မုသာကုိ ကုိးစားၾက၏၊၊ လွည့္စားျခင္းေအာက္၌ ပုန္းကြယ္၍ ေနၾက၏ဟု ဆုိတတ္ေသာေၾကာင့္၊ ၁၆အရွင္ထာဝရဘုရားက စုံစမ္းေသာ အျမစ္ ေက်ာက္တည္းဟူေသာ၊ မလႈပ္ႏုိင္ေအာင္ ျမဲျမံေသာ တုိက္ေထာင့္အျမစ္ေက်ာက္ျမတ္ကုိ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ ငါခ်ထား၏၊၊ ထုိေက်ာက္ကုိ အမွီျပဳေသာသူသည္ ေျပးရေသာ အေၾကာင္းမရွိ၊၊ ၁၇တရားမႈကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ စြာ စီရင္ျခင္းကုိ မ်ဥ္းႀကိဳးႏွင့္ မွန္ထုပ္အားျဖင့္ ငါျပဳမည္၊၊ မုိဃ္းသီးရြာ၍ ကုိးစားရာမုသာကုိ ပယ္ရွားလိမ့္မည္၊၊ ပုန္းကြယ္ရာ အရပ္ကုိလည္း ေရလႊမ္းမုိးလိမ့္မည္၊၊ ၁၈သင္တုိ႔သည္ ေသမင္းႏွင့္ ဖြ႔ဲေသာ မိႆဟာယပ်က္လိမ့္မည္၊၊ မရဏာႏုိင္ငံႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္ျခင္းသည္ အထမေျမာက္ရ၊၊ လႊမ္းမုိးေသာေဘးသည္ ခ်င္းႏွင္းေသာအခါ၊ သင္တုိ႔ကုိလည္း ေက်ာ္နင္းလိမ့္မည္၊၊ ၁၉ခ်င္းနင္းစဥ္တြင္ ပါသြားလိမ့္မည္၊၊ နံနက္ အခ်ိန္ေရာက္ျမဲ အစဥ္အတုိင္း၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ခ်င္းနင္း သည္ျဖစ္၍၊ သိတင္းၾကားကာမွ်အားျဖင့္ ထိန္လန္႔ျခင္းအေၾကာင္း ရွိလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝခုတင္သည္ ကုိယ္မဆန္႔ေလာက္ေအာင္ တုိ၏၊၊ ေစာင္သည္လည္း မျခဳံေလာက္ေအာင္ ငယ္၏၊၊ ၂၁ထာဝရဘုရားသည္ အမႈေတာ္တည္းဟူေသာ၊ ထူးျခားေသာ  အမႈေတာ္ကုိျပဳျခင္းငွါ၄င္း၊ အလုပ္ေတာ္တည္းဟူေသာ၊ လုပ္ျမဲမဟုတ္ေသာအလုပ္ေတာ္ကုိ လက္စသတ္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ေပရဇိမ္ေတာင္ေပၚမွ ျပဳသကဲ့သုိ႔ ထေတာ္မူမည္၊၊ ဂိေဗာင္ခ်ဳိင့္ထဲမွာရွိသကဲ့သုိ႔ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူမည္၊၊ ၂၂ယခုမွာ သင္တုိ႔သည္ သာ၍ ျပင္းစြာေသာဆုံးမျခင္းႏွင့္ လႊတ္မည္အေၾကာင္း၊ ေနာက္တဖန္ဆဲေရးျခင္းကုိမျပဳၾကႏွင့္၊၊ ျပည္တျပည္လုံး၌ အႏွံ႔အျပားစီရင္ဆုံးျဖတ္ေသာ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္း ရွိလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ငါၾကားရၿပီ၊၊

၂၃ငါေျပာသံကုိၾကား၍ မွတ္ၾကေလာ့၊၊ ငါ့စကားကုိေစ့ေစ့နားေထာင္နာယူၾကေလာ့၊၊ ၂၄လယ္လုပ္ေသာ သူသည္ မ်ဳိးေစ့ကုိ ၾကဲျခင္းငွါ၊ ေျမကုိဆြလ်က္၊ ေျမစုိင္ကုိေခ်လ်က္ အစဥ္လယ္ထြန္တတ္သေလာ၊၊ ၂၅လယ္မ်က္ႏွာကုိ ညွိၿပီးမွ စမုန္နက္မ်ဳိးေစ့၊ ဇီယာမ်ဳိးေစ့ကုိ ၾကဲသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ဂ်ဳံစပါးမ်ဳိးေစ့ကုိ အတန္းတန္းစုိက္၍၊ မုေယာစပါးႏွင့္ေကာက္ စပါးမ်ဳိးေစ့အသီးအသီးတုိ႔ကို သူတုိ႔အရပ္၌ ၾကဲသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ၂၆အေၾကာင္းမူကား၊ သူ၏ဘုရားသခင္သည္ စီရင္တတ္ေသာဥာဏ္ကုိေပးေတာ္မူ၏၊၊ သူ႔ကုိလည္း သြန္သင္ေတာ္ မူ၏၊၊ ၂၇စမုန္နက္မ်ဳိးေစ့ကုိလည္း ပ်ဥ္ျပားႏွင့္မနယ္တတ္။ ဇီယာေစ့ေပၚ၌လည္း လွည္းဘီးကုိမလွိမ့္တတ္၊၊ စမုန္နက္ေစ့ကုိ တုတ္ႏွင့္၄င္း၊ ဇီယာေစ့ကုိႀကိမ္လုံးႏွင့္၄င္း၊ ရုိက္တတ္၏၊၊ ၂၈ဂ်ဳံစပါးကုိကား နယ္တတ္၏၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အစဥ္နယ္တတ္သည္မဟုတ္၊၊ လွည္းဘီးႏွင့္ျမင္းတုိ႔ကုိ ႏွင္ေသာ္လည္း၊ စပါးကုိညက္ေစတတ္ သည္မဟုတ္၊၊ ၂၉ထုိအမႈသည္လည္း၊ ကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားအၾကံ ေပးေတာ္မူေသာအမႈတည္း၊၊ အၾကံေပးေတာ္မူျခင္းသည္ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္၏၊၊ ဥာဏ္ေတာ္သည္လည္းထူးဆန္းေပ၏။

၁စပ်စ္ရည္ႏွင့္ယစ္မူးေသာသူတုိ႔၏ေနရာၾကြယ္ဝေသာ ခ်ဳိင့္ဦးတြင္၊ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးေသေသာက္ၾကဴးတုိ႔၏ မာနသ ရဖူႏွင့္၊ သူတုိ႔၌ ညိ‡ဳးႏြမ္းတတ္ေသာဘုန္အသေရ၏ ပန္းပြင့္သည္ အမဂၤလာရွိ၏၊၊ ၂ထာဝရဘုရား၌ ခြန္အားတန္ခုိးႀကီး ေသာ သူသည္၊ မုိဃ္းသီးပါလ်က္ ဖ်က္ဆီးေသာ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ျပင္းစြာထ၍ လႊမ္းမုိးေသာ ေရႀကီးကဲ့ သုိ႔၄င္း၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ျပင္းစြာခ်ပစ္လိမ့္မည္၊၊ ၃ဧဖရိမ္အမ်ဳိး ေသေသာက္ၾကဴးတုိ႔၏ မာနသရဖူသည္ ေက်ာ္နင္းျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္၊၊ ၄ၾကြယ္ဝေသာ ခ်ဳိင့္ဦးတြင္ သူတုိ႔၌ညွိဳးႏြမ္းတတ္ေသာ ဘုန္းအသေရ၏ ပန္းပြင့္သည္၊ ေႏြကာလ မေစ့မွီ အလ်င္ သီးေသာ အသီးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ထုိအသီးကုိ ျမင္ေသာသူသည္ ျမင္လ်က္၊ လက္ႏွင့္ကုိင္လ်က္ပင္ စားတတ္၏၊၊

၅ထုိကာလ၌လည္း၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ က်န္ၾကြင္းေသာ မိမိလူတုိ႔၌ ဘုန္းရွိေသာ သရဖူ၊ အသေရတင့္တယ္ေသာ ဦးရစ္ျဖစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၆တရားမႈကုိစီရင္ေသာ သူတုိ႔အား တရားစီရင္ေသာ ဥာဏ္ ကုိ၄င္း၊ ရန္သူမ်ဳိးတံခါးတုိင္ေအာင္ စစ္မႈကုိ လွန္ေသာသူတုိ႔အား၊ ခြန္အားဗလကုိ၄င္း ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၇သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ထုိသူတုိ႔သည္ စပ်စ္ရည္ေၾကာင့္ မွားယြင္းၾကၿပီ၊၊ ေသရည္ေသရက္ေၾကာင့္ လမ္းလြဲၾကၿပီ။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ပေရာဖက္တုိ႔သည္ ေသရည္ေသရက္ေၾကာင့္ မွားယြင္းၾကၿပီ၊၊ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ မႊန္ၾကၿပီ၊၊ ေသရည္ ေသရက္ေၾကာင့္ လမ္းလႊဲၾကၿပီ၊၊ ဗ်ာဒိတ္ခံသည္ အရာ၌ မွားယြင္းလ်က္၊ တရားစီရင္သည္ အရာ၌ထိမိ၍ လဲလ်က္ ေနၾက၏၊၊ ၈သူတုိ႔စားပြဲရွိသမွ်တုိ႔သည္၊ လြတ္လပ္ရာမရွိသည္တုိင္ေအာင္၊ အန္ဖတ္ႏွင့္၄င္း၊ အညစ္အေၾကးႏွင့္၄င္း ျပည့္ လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၉သူတုိ႔က၊ အဘယ္သူကုိ ပညာသြန္သင္ခ်င္သနည္း။ အဘယ္သူကုိ တရားနားလည္ေစခ်င္သနည္း၊၊ ငါတုိ႔သည္ ႏုိ႔ႏွင့္ကြာစ ရွိေသာသူ၊ အမိသားျမတ္ႏွင့္အႏုိင္ကြာရေသာသူ ျဖစ္ၾက သေလာ၊၊ ၁ဝပညတ္တခုေပၚမွာတခု၊ တခုေပၚမွာတခု၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ သည္ဘက္မွာ အနည္းငယ္၊ ဟိုဘက္မွာ အနည္းငယ္ ရွိပါသည္တကားဟုဆုိၾက၏၊၊ ၁၁အကယ္စင္စစ္၊ စကားမၿပီေသာ ႏႈတ္ရုိင္းေသာ လွ်ာႏွင့္ဤလူမ်ဳိးကုိ မိန္႔ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂ဤသုိ႔ျပဳလွ်င္ ၿငိမ္ဝပ္လိမ့္မည္၊၊  ပင္ပန္းေသာ သူတုိ႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္ၾကေစ။ ဤသုိ႔ျပဳလွ်င္သက္သာလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သူ႔တုိ႔သည္ နားမေထာင္ၾက၊၊ ၁၃ထုိေၾကာင့္၊ သူတုိ႔သည္ သြားရာတြင္၊ လွန္ဆုတ္၍ က်ဳိးပဲ့ေက်ာ့မိဘမ္းဆီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သည္ သူတုိ႔၌ပညတ္တခုေပၚမွာတခု၊ တခုေပၚမွာတခု၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ သည္ဘက္မွာအနည္းငယ္၊ ဟုိဘက္မွာ အနည္းငယ္ ျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊

၁၄သုိ႔ျဖစ္၍၊ ဆဲေရးတတ္ေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားအႀကီးအၾကပ္တုိ႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၁၅သင္တုိ႔က၊ ငါတုိ႔သည္ ေသမင္းႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႔ၾကၿပီ၊၊ မရဏာႏုိင္ငံႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္ၾကၿပီ၊၊ လႊမ္း မုိးေသာေဘးသည္ ခ်င္းနင္းေသာအခါ၊ ငါတုိ႔ရွိရာသုိ႔ မေရာက္ရ၊၊ ငါတုိ႔သည္မုသာကုိ ကုိးစားၾက၏၊၊ လွည့္စားျခင္းေအာက္၌ ပုန္းကြယ္၍ ေနၾက၏ဟု ဆုိတတ္ေသာေၾကာင့္၊ ၁၆အရွင္ထာဝရဘုရားက စုံစမ္းေသာ အျမစ္ ေက်ာက္တည္းဟူေသာ၊ မလႈပ္ႏုိင္ေအာင္ ျမဲျမံေသာ တုိက္ေထာင့္အျမစ္ေက်ာက္ျမတ္ကုိ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ ငါခ်ထား၏၊၊ ထုိေက်ာက္ကုိ အမွီျပဳေသာသူသည္ ေျပးရေသာ အေၾကာင္းမရွိ၊၊ ၁၇တရားမႈကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ စြာ စီရင္ျခင္းကုိ မ်ဥ္းႀကိဳးႏွင့္ မွန္ထုပ္အားျဖင့္ ငါျပဳမည္၊၊ မုိဃ္းသီးရြာ၍ ကုိးစားရာမုသာကုိ ပယ္ရွားလိမ့္မည္၊၊ ပုန္းကြယ္ရာ အရပ္ကုိလည္း ေရလႊမ္းမုိးလိမ့္မည္၊၊ ၁၈သင္တုိ႔သည္ ေသမင္းႏွင့္ ဖြ႔ဲေသာ မိႆဟာယပ်က္လိမ့္မည္၊၊ မရဏာႏုိင္ငံႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္ျခင္းသည္ အထမေျမာက္ရ၊၊ လႊမ္းမုိးေသာေဘးသည္ ခ်င္းႏွင္းေသာအခါ၊ သင္တုိ႔ကုိလည္း ေက်ာ္နင္းလိမ့္မည္၊၊ ၁၉ခ်င္းနင္းစဥ္တြင္ ပါသြားလိမ့္မည္၊၊ နံနက္ အခ်ိန္ေရာက္ျမဲ အစဥ္အတုိင္း၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ခ်င္းနင္း သည္ျဖစ္၍၊ သိတင္းၾကားကာမွ်အားျဖင့္ ထိန္လန္႔ျခင္းအေၾကာင္း ရွိလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝခုတင္သည္ ကုိယ္မဆန္႔ေလာက္ေအာင္ တုိ၏၊၊ ေစာင္သည္လည္း မျခဳံေလာက္ေအာင္ ငယ္၏၊၊ ၂၁ထာဝရဘုရားသည္ အမႈေတာ္တည္းဟူေသာ၊ ထူးျခားေသာ  အမႈေတာ္ကုိျပဳျခင္းငွါ၄င္း၊ အလုပ္ေတာ္တည္းဟူေသာ၊ လုပ္ျမဲမဟုတ္ေသာအလုပ္ေတာ္ကုိ လက္စသတ္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ေပရဇိမ္ေတာင္ေပၚမွ ျပဳသကဲ့သုိ႔ ထေတာ္မူမည္၊၊ ဂိေဗာင္ခ်ဳိင့္ထဲမွာရွိသကဲ့သုိ႔ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူမည္၊၊ ၂၂ယခုမွာ သင္တုိ႔သည္ သာ၍ ျပင္းစြာေသာဆုံးမျခင္းႏွင့္ လႊတ္မည္အေၾကာင္း၊ ေနာက္တဖန္ဆဲေရးျခင္းကုိမျပဳၾကႏွင့္၊၊ ျပည္တျပည္လုံး၌ အႏွံ႔အျပားစီရင္ဆုံးျဖတ္ေသာ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္း ရွိလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ငါၾကားရၿပီ၊၊

၂၃ငါေျပာသံကုိၾကား၍ မွတ္ၾကေလာ့၊၊ ငါ့စကားကုိေစ့ေစ့နားေထာင္နာယူၾကေလာ့၊၊ ၂၄လယ္လုပ္ေသာ သူသည္ မ်ဳိးေစ့ကုိ ၾကဲျခင္းငွါ၊ ေျမကုိဆြလ်က္၊ ေျမစုိင္ကုိေခ်လ်က္ အစဥ္လယ္ထြန္တတ္သေလာ၊၊ ၂၅လယ္မ်က္ႏွာကုိ ညွိၿပီးမွ စမုန္နက္မ်ဳိးေစ့၊ ဇီယာမ်ဳိးေစ့ကုိ ၾကဲသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ဂ်ဳံစပါးမ်ဳိးေစ့ကုိ အတန္းတန္းစုိက္၍၊ မုေယာစပါးႏွင့္ေကာက္ စပါးမ်ဳိးေစ့အသီးအသီးတုိ႔ကို သူတုိ႔အရပ္၌ ၾကဲသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ၂၆အေၾကာင္းမူကား၊ သူ၏ဘုရားသခင္သည္ စီရင္တတ္ေသာဥာဏ္ကုိေပးေတာ္မူ၏၊၊ သူ႔ကုိလည္း သြန္သင္ေတာ္ မူ၏၊၊ ၂၇စမုန္နက္မ်ဳိးေစ့ကုိလည္း ပ်ဥ္ျပားႏွင့္မနယ္တတ္။ ဇီယာေစ့ေပၚ၌လည္း လွည္းဘီးကုိမလွိမ့္တတ္၊၊ စမုန္နက္ေစ့ကုိ တုတ္ႏွင့္၄င္း၊ ဇီယာေစ့ကုိႀကိမ္လုံးႏွင့္၄င္း၊ ရုိက္တတ္၏၊၊ ၂၈ဂ်ဳံစပါးကုိကား နယ္တတ္၏၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အစဥ္နယ္တတ္သည္မဟုတ္၊၊ လွည္းဘီးႏွင့္ျမင္းတုိ႔ကုိ ႏွင္ေသာ္လည္း၊ စပါးကုိညက္ေစတတ္ သည္မဟုတ္၊၊ ၂၉ထုိအမႈသည္လည္း၊ ကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားအၾကံ ေပးေတာ္မူေသာအမႈတည္း၊၊ အၾကံေပးေတာ္မူျခင္းသည္ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္၏၊၊ ဥာဏ္ေတာ္သည္လည္းထူးဆန္းေပ၏။

၁စပ်စ္ရည္ႏွင့္ယစ္မူးေသာသူတုိ႔၏ေနရာၾကြယ္ဝေသာ ခ်ဳိင့္ဦးတြင္၊ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးေသေသာက္ၾကဴးတုိ႔၏ မာနသ ရဖူႏွင့္၊ သူတုိ႔၌ ညိ‡ဳးႏြမ္းတတ္ေသာဘုန္အသေရ၏ ပန္းပြင့္သည္ အမဂၤလာရွိ၏၊၊ ၂ထာဝရဘုရား၌ ခြန္အားတန္ခုိးႀကီး ေသာ သူသည္၊ မုိဃ္းသီးပါလ်က္ ဖ်က္ဆီးေသာ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ျပင္းစြာထ၍ လႊမ္းမုိးေသာ ေရႀကီးကဲ့ သုိ႔၄င္း၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ျပင္းစြာခ်ပစ္လိမ့္မည္၊၊ ၃ဧဖရိမ္အမ်ဳိး ေသေသာက္ၾကဴးတုိ႔၏ မာနသရဖူသည္ ေက်ာ္နင္းျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္၊၊ ၄ၾကြယ္ဝေသာ ခ်ဳိင့္ဦးတြင္ သူတုိ႔၌ညွိဳးႏြမ္းတတ္ေသာ ဘုန္းအသေရ၏ ပန္းပြင့္သည္၊ ေႏြကာလ မေစ့မွီ အလ်င္ သီးေသာ အသီးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ထုိအသီးကုိ ျမင္ေသာသူသည္ ျမင္လ်က္၊ လက္ႏွင့္ကုိင္လ်က္ပင္ စားတတ္၏၊၊

၅ထုိကာလ၌လည္း၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ က်န္ၾကြင္းေသာ မိမိလူတုိ႔၌ ဘုန္းရွိေသာ သရဖူ၊ အသေရတင့္တယ္ေသာ ဦးရစ္ျဖစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၆တရားမႈကုိစီရင္ေသာ သူတုိ႔အား တရားစီရင္ေသာ ဥာဏ္ ကုိ၄င္း၊ ရန္သူမ်ဳိးတံခါးတုိင္ေအာင္ စစ္မႈကုိ လွန္ေသာသူတုိ႔အား၊ ခြန္အားဗလကုိ၄င္း ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၇သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ထုိသူတုိ႔သည္ စပ်စ္ရည္ေၾကာင့္ မွားယြင္းၾကၿပီ၊၊ ေသရည္ေသရက္ေၾကာင့္ လမ္းလြဲၾကၿပီ။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ပေရာဖက္တုိ႔သည္ ေသရည္ေသရက္ေၾကာင့္ မွားယြင္းၾကၿပီ၊၊ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ မႊန္ၾကၿပီ၊၊ ေသရည္ ေသရက္ေၾကာင့္ လမ္းလႊဲၾကၿပီ၊၊ ဗ်ာဒိတ္ခံသည္ အရာ၌ မွားယြင္းလ်က္၊ တရားစီရင္သည္ အရာ၌ထိမိ၍ လဲလ်က္ ေနၾက၏၊၊ ၈သူတုိ႔စားပြဲရွိသမွ်တုိ႔သည္၊ လြတ္လပ္ရာမရွိသည္တုိင္ေအာင္၊ အန္ဖတ္ႏွင့္၄င္း၊ အညစ္အေၾကးႏွင့္၄င္း ျပည့္ လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၉သူတုိ႔က၊ အဘယ္သူကုိ ပညာသြန္သင္ခ်င္သနည္း။ အဘယ္သူကုိ တရားနားလည္ေစခ်င္သနည္း၊၊ ငါတုိ႔သည္ ႏုိ႔ႏွင့္ကြာစ ရွိေသာသူ၊ အမိသားျမတ္ႏွင့္အႏုိင္ကြာရေသာသူ ျဖစ္ၾက သေလာ၊၊ ၁ဝပညတ္တခုေပၚမွာတခု၊ တခုေပၚမွာတခု၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ သည္ဘက္မွာ အနည္းငယ္၊ ဟိုဘက္မွာ အနည္းငယ္ ရွိပါသည္တကားဟုဆုိၾက၏၊၊ ၁၁အကယ္စင္စစ္၊ စကားမၿပီေသာ ႏႈတ္ရုိင္းေသာ လွ်ာႏွင့္ဤလူမ်ဳိးကုိ မိန္႔ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂ဤသုိ႔ျပဳလွ်င္ ၿငိမ္ဝပ္လိမ့္မည္၊၊  ပင္ပန္းေသာ သူတုိ႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္ၾကေစ။ ဤသုိ႔ျပဳလွ်င္သက္သာလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သူ႔တုိ႔သည္ နားမေထာင္ၾက၊၊ ၁၃ထုိေၾကာင့္၊ သူတုိ႔သည္ သြားရာတြင္၊ လွန္ဆုတ္၍ က်ဳိးပဲ့ေက်ာ့မိဘမ္းဆီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သည္ သူတုိ႔၌ပညတ္တခုေပၚမွာတခု၊ တခုေပၚမွာတခု၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ သည္ဘက္မွာအနည္းငယ္၊ ဟုိဘက္မွာ အနည္းငယ္ ျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊

၁၄သုိ႔ျဖစ္၍၊ ဆဲေရးတတ္ေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားအႀကီးအၾကပ္တုိ႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၁၅သင္တုိ႔က၊ ငါတုိ႔သည္ ေသမင္းႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႔ၾကၿပီ၊၊ မရဏာႏုိင္ငံႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္ၾကၿပီ၊၊ လႊမ္း မုိးေသာေဘးသည္ ခ်င္းနင္းေသာအခါ၊ ငါတုိ႔ရွိရာသုိ႔ မေရာက္ရ၊၊ ငါတုိ႔သည္မုသာကုိ ကုိးစားၾက၏၊၊ လွည့္စားျခင္းေအာက္၌ ပုန္းကြယ္၍ ေနၾက၏ဟု ဆုိတတ္ေသာေၾကာင့္၊ ၁၆အရွင္ထာဝရဘုရားက စုံစမ္းေသာ အျမစ္ ေက်ာက္တည္းဟူေသာ၊ မလႈပ္ႏုိင္ေအာင္ ျမဲျမံေသာ တုိက္ေထာင့္အျမစ္ေက်ာက္ျမတ္ကုိ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ ငါခ်ထား၏၊၊ ထုိေက်ာက္ကုိ အမွီျပဳေသာသူသည္ ေျပးရေသာ အေၾကာင္းမရွိ၊၊ ၁၇တရားမႈကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ စြာ စီရင္ျခင္းကုိ မ်ဥ္းႀကိဳးႏွင့္ မွန္ထုပ္အားျဖင့္ ငါျပဳမည္၊၊ မုိဃ္းသီးရြာ၍ ကုိးစားရာမုသာကုိ ပယ္ရွားလိမ့္မည္၊၊ ပုန္းကြယ္ရာ အရပ္ကုိလည္း ေရလႊမ္းမုိးလိမ့္မည္၊၊ ၁၈သင္တုိ႔သည္ ေသမင္းႏွင့္ ဖြ႔ဲေသာ မိႆဟာယပ်က္လိမ့္မည္၊၊ မရဏာႏုိင္ငံႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္ျခင္းသည္ အထမေျမာက္ရ၊၊ လႊမ္းမုိးေသာေဘးသည္ ခ်င္းႏွင္းေသာအခါ၊ သင္တုိ႔ကုိလည္း ေက်ာ္နင္းလိမ့္မည္၊၊ ၁၉ခ်င္းနင္းစဥ္တြင္ ပါသြားလိမ့္မည္၊၊ နံနက္ အခ်ိန္ေရာက္ျမဲ အစဥ္အတုိင္း၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ခ်င္းနင္း သည္ျဖစ္၍၊ သိတင္းၾကားကာမွ်အားျဖင့္ ထိန္လန္႔ျခင္းအေၾကာင္း ရွိလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝခုတင္သည္ ကုိယ္မဆန္႔ေလာက္ေအာင္ တုိ၏၊၊ ေစာင္သည္လည္း မျခဳံေလာက္ေအာင္ ငယ္၏၊၊ ၂၁ထာဝရဘုရားသည္ အမႈေတာ္တည္းဟူေသာ၊ ထူးျခားေသာ  အမႈေတာ္ကုိျပဳျခင္းငွါ၄င္း၊ အလုပ္ေတာ္တည္းဟူေသာ၊ လုပ္ျမဲမဟုတ္ေသာအလုပ္ေတာ္ကုိ လက္စသတ္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ေပရဇိမ္ေတာင္ေပၚမွ ျပဳသကဲ့သုိ႔ ထေတာ္မူမည္၊၊ ဂိေဗာင္ခ်ဳိင့္ထဲမွာရွိသကဲ့သုိ႔ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူမည္၊၊ ၂၂ယခုမွာ သင္တုိ႔သည္ သာ၍ ျပင္းစြာေသာဆုံးမျခင္းႏွင့္ လႊတ္မည္အေၾကာင္း၊ ေနာက္တဖန္ဆဲေရးျခင္းကုိမျပဳၾကႏွင့္၊၊ ျပည္တျပည္လုံး၌ အႏွံ႔အျပားစီရင္ဆုံးျဖတ္ေသာ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္း ရွိလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ငါၾကားရၿပီ၊၊

၂၃ငါေျပာသံကုိၾကား၍ မွတ္ၾကေလာ့၊၊ ငါ့စကားကုိေစ့ေစ့နားေထာင္နာယူၾကေလာ့၊၊ ၂၄လယ္လုပ္ေသာ သူသည္ မ်ဳိးေစ့ကုိ ၾကဲျခင္းငွါ၊ ေျမကုိဆြလ်က္၊ ေျမစုိင္ကုိေခ်လ်က္ အစဥ္လယ္ထြန္တတ္သေလာ၊၊ ၂၅လယ္မ်က္ႏွာကုိ ညွိၿပီးမွ စမုန္နက္မ်ဳိးေစ့၊ ဇီယာမ်ဳိးေစ့ကုိ ၾကဲသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ဂ်ဳံစပါးမ်ဳိးေစ့ကုိ အတန္းတန္းစုိက္၍၊ မုေယာစပါးႏွင့္ေကာက္ စပါးမ်ဳိးေစ့အသီးအသီးတုိ႔ကို သူတုိ႔အရပ္၌ ၾကဲသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ၂၆အေၾကာင္းမူကား၊ သူ၏ဘုရားသခင္သည္ စီရင္တတ္ေသာဥာဏ္ကုိေပးေတာ္မူ၏၊၊ သူ႔ကုိလည္း သြန္သင္ေတာ္ မူ၏၊၊ ၂၇စမုန္နက္မ်ဳိးေစ့ကုိလည္း ပ်ဥ္ျပားႏွင့္မနယ္တတ္။ ဇီယာေစ့ေပၚ၌လည္း လွည္းဘီးကုိမလွိမ့္တတ္၊၊ စမုန္နက္ေစ့ကုိ တုတ္ႏွင့္၄င္း၊ ဇီယာေစ့ကုိႀကိမ္လုံးႏွင့္၄င္း၊ ရုိက္တတ္၏၊၊ ၂၈ဂ်ဳံစပါးကုိကား နယ္တတ္၏၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အစဥ္နယ္တတ္သည္မဟုတ္၊၊ လွည္းဘီးႏွင့္ျမင္းတုိ႔ကုိ ႏွင္ေသာ္လည္း၊ စပါးကုိညက္ေစတတ္ သည္မဟုတ္၊၊ ၂၉ထုိအမႈသည္လည္း၊ ကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားအၾကံ ေပးေတာ္မူေသာအမႈတည္း၊၊ အၾကံေပးေတာ္မူျခင္းသည္ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္၏၊၊ ဥာဏ္ေတာ္သည္လည္းထူးဆန္းေပ၏။

၁စပ်စ္ရည္ႏွင့္ယစ္မူးေသာသူတုိ႔၏ေနရာၾကြယ္ဝေသာ ခ်ဳိင့္ဦးတြင္၊ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးေသေသာက္ၾကဴးတုိ႔၏ မာနသ ရဖူႏွင့္၊ သူတုိ႔၌ ညိ‡ဳးႏြမ္းတတ္ေသာဘုန္အသေရ၏ ပန္းပြင့္သည္ အမဂၤလာရွိ၏၊၊ ၂ထာဝရဘုရား၌ ခြန္အားတန္ခုိးႀကီး ေသာ သူသည္၊ မုိဃ္းသီးပါလ်က္ ဖ်က္ဆီးေသာ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ျပင္းစြာထ၍ လႊမ္းမုိးေသာ ေရႀကီးကဲ့ သုိ႔၄င္း၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ျပင္းစြာခ်ပစ္လိမ့္မည္၊၊ ၃ဧဖရိမ္အမ်ဳိး ေသေသာက္ၾကဴးတုိ႔၏ မာနသရဖူသည္ ေက်ာ္နင္းျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္၊၊ ၄ၾကြယ္ဝေသာ ခ်ဳိင့္ဦးတြင္ သူတုိ႔၌ညွိဳးႏြမ္းတတ္ေသာ ဘုန္းအသေရ၏ ပန္းပြင့္သည္၊ ေႏြကာလ မေစ့မွီ အလ်င္ သီးေသာ အသီးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ထုိအသီးကုိ ျမင္ေသာသူသည္ ျမင္လ်က္၊ လက္ႏွင့္ကုိင္လ်က္ပင္ စားတတ္၏၊၊

၅ထုိကာလ၌လည္း၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ က်န္ၾကြင္းေသာ မိမိလူတုိ႔၌ ဘုန္းရွိေသာ သရဖူ၊ အသေရတင့္တယ္ေသာ ဦးရစ္ျဖစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၆တရားမႈကုိစီရင္ေသာ သူတုိ႔အား တရားစီရင္ေသာ ဥာဏ္ ကုိ၄င္း၊ ရန္သူမ်ဳိးတံခါးတုိင္ေအာင္ စစ္မႈကုိ လွန္ေသာသူတုိ႔အား၊ ခြန္အားဗလကုိ၄င္း ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၇သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ထုိသူတုိ႔သည္ စပ်စ္ရည္ေၾကာင့္ မွားယြင္းၾကၿပီ၊၊ ေသရည္ေသရက္ေၾကာင့္ လမ္းလြဲၾကၿပီ။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ပေရာဖက္တုိ႔သည္ ေသရည္ေသရက္ေၾကာင့္ မွားယြင္းၾကၿပီ၊၊ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ မႊန္ၾကၿပီ၊၊ ေသရည္ ေသရက္ေၾကာင့္ လမ္းလႊဲၾကၿပီ၊၊ ဗ်ာဒိတ္ခံသည္ အရာ၌ မွားယြင္းလ်က္၊ တရားစီရင္သည္ အရာ၌ထိမိ၍ လဲလ်က္ ေနၾက၏၊၊ ၈သူတုိ႔စားပြဲရွိသမွ်တုိ႔သည္၊ လြတ္လပ္ရာမရွိသည္တုိင္ေအာင္၊ အန္ဖတ္ႏွင့္၄င္း၊ အညစ္အေၾကးႏွင့္၄င္း ျပည့္ လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၉သူတုိ႔က၊ အဘယ္သူကုိ ပညာသြန္သင္ခ်င္သနည္း။ အဘယ္သူကုိ တရားနားလည္ေစခ်င္သနည္း၊၊ ငါတုိ႔သည္ ႏုိ႔ႏွင့္ကြာစ ရွိေသာသူ၊ အမိသားျမတ္ႏွင့္အႏုိင္ကြာရေသာသူ ျဖစ္ၾက သေလာ၊၊ ၁ဝပညတ္တခုေပၚမွာတခု၊ တခုေပၚမွာတခု၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ သည္ဘက္မွာ အနည္းငယ္၊ ဟိုဘက္မွာ အနည္းငယ္ ရွိပါသည္တကားဟုဆုိၾက၏၊၊ ၁၁အကယ္စင္စစ္၊ စကားမၿပီေသာ ႏႈတ္ရုိင္းေသာ လွ်ာႏွင့္ဤလူမ်ဳိးကုိ မိန္႔ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂ဤသုိ႔ျပဳလွ်င္ ၿငိမ္ဝပ္လိမ့္မည္၊၊  ပင္ပန္းေသာ သူတုိ႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္ၾကေစ။ ဤသုိ႔ျပဳလွ်င္သက္သာလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သူ႔တုိ႔သည္ နားမေထာင္ၾက၊၊ ၁၃ထုိေၾကာင့္၊ သူတုိ႔သည္ သြားရာတြင္၊ လွန္ဆုတ္၍ က်ဳိးပဲ့ေက်ာ့မိဘမ္းဆီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သည္ သူတုိ႔၌ပညတ္တခုေပၚမွာတခု၊ တခုေပၚမွာတခု၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ သည္ဘက္မွာအနည္းငယ္၊ ဟုိဘက္မွာ အနည္းငယ္ ျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊

၁၄သုိ႔ျဖစ္၍၊ ဆဲေရးတတ္ေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားအႀကီးအၾကပ္တုိ႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၁၅သင္တုိ႔က၊ ငါတုိ႔သည္ ေသမင္းႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႔ၾကၿပီ၊၊ မရဏာႏုိင္ငံႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္ၾကၿပီ၊၊ လႊမ္း မုိးေသာေဘးသည္ ခ်င္းနင္းေသာအခါ၊ ငါတုိ႔ရွိရာသုိ႔ မေရာက္ရ၊၊ ငါတုိ႔သည္မုသာကုိ ကုိးစားၾက၏၊၊ လွည့္စားျခင္းေအာက္၌ ပုန္းကြယ္၍ ေနၾက၏ဟု ဆုိတတ္ေသာေၾကာင့္၊ ၁၆အရွင္ထာဝရဘုရားက စုံစမ္းေသာ အျမစ္ ေက်ာက္တည္းဟူေသာ၊ မလႈပ္ႏုိင္ေအာင္ ျမဲျမံေသာ တုိက္ေထာင့္အျမစ္ေက်ာက္ျမတ္ကုိ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ ငါခ်ထား၏၊၊ ထုိေက်ာက္ကုိ အမွီျပဳေသာသူသည္ ေျပးရေသာ အေၾကာင္းမရွိ၊၊ ၁၇တရားမႈကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ စြာ စီရင္ျခင္းကုိ မ်ဥ္းႀကိဳးႏွင့္ မွန္ထုပ္အားျဖင့္ ငါျပဳမည္၊၊ မုိဃ္းသီးရြာ၍ ကုိးစားရာမုသာကုိ ပယ္ရွားလိမ့္မည္၊၊ ပုန္းကြယ္ရာ အရပ္ကုိလည္း ေရလႊမ္းမုိးလိမ့္မည္၊၊ ၁၈သင္တုိ႔သည္ ေသမင္းႏွင့္ ဖြ႔ဲေသာ မိႆဟာယပ်က္လိမ့္မည္၊၊ မရဏာႏုိင္ငံႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္ျခင္းသည္ အထမေျမာက္ရ၊၊ လႊမ္းမုိးေသာေဘးသည္ ခ်င္းႏွင္းေသာအခါ၊ သင္တုိ႔ကုိလည္း ေက်ာ္နင္းလိမ့္မည္၊၊ ၁၉ခ်င္းနင္းစဥ္တြင္ ပါသြားလိမ့္မည္၊၊ နံနက္ အခ်ိန္ေရာက္ျမဲ အစဥ္အတုိင္း၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ခ်င္းနင္း သည္ျဖစ္၍၊ သိတင္းၾကားကာမွ်အားျဖင့္ ထိန္လန္႔ျခင္းအေၾကာင္း ရွိလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝခုတင္သည္ ကုိယ္မဆန္႔ေလာက္ေအာင္ တုိ၏၊၊ ေစာင္သည္လည္း မျခဳံေလာက္ေအာင္ ငယ္၏၊၊ ၂၁ထာဝရဘုရားသည္ အမႈေတာ္တည္းဟူေသာ၊ ထူးျခားေသာ  အမႈေတာ္ကုိျပဳျခင္းငွါ၄င္း၊ အလုပ္ေတာ္တည္းဟူေသာ၊ လုပ္ျမဲမဟုတ္ေသာအလုပ္ေတာ္ကုိ လက္စသတ္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ေပရဇိမ္ေတာင္ေပၚမွ ျပဳသကဲ့သုိ႔ ထေတာ္မူမည္၊၊ ဂိေဗာင္ခ်ဳိင့္ထဲမွာရွိသကဲ့သုိ႔ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူမည္၊၊ ၂၂ယခုမွာ သင္တုိ႔သည္ သာ၍ ျပင္းစြာေသာဆုံးမျခင္းႏွင့္ လႊတ္မည္အေၾကာင္း၊ ေနာက္တဖန္ဆဲေရးျခင္းကုိမျပဳၾကႏွင့္၊၊ ျပည္တျပည္လုံး၌ အႏွံ႔အျပားစီရင္ဆုံးျဖတ္ေသာ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္း ရွိလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ငါၾကားရၿပီ၊၊

၂၃ငါေျပာသံကုိၾကား၍ မွတ္ၾကေလာ့၊၊ ငါ့စကားကုိေစ့ေစ့နားေထာင္နာယူၾကေလာ့၊၊ ၂၄လယ္လုပ္ေသာ သူသည္ မ်ဳိးေစ့ကုိ ၾကဲျခင္းငွါ၊ ေျမကုိဆြလ်က္၊ ေျမစုိင္ကုိေခ်လ်က္ အစဥ္လယ္ထြန္တတ္သေလာ၊၊ ၂၅လယ္မ်က္ႏွာကုိ ညွိၿပီးမွ စမုန္နက္မ်ဳိးေစ့၊ ဇီယာမ်ဳိးေစ့ကုိ ၾကဲသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ဂ်ဳံစပါးမ်ဳိးေစ့ကုိ အတန္းတန္းစုိက္၍၊ မုေယာစပါးႏွင့္ေကာက္ စပါးမ်ဳိးေစ့အသီးအသီးတုိ႔ကို သူတုိ႔အရပ္၌ ၾကဲသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ၂၆အေၾကာင္းမူကား၊ သူ၏ဘုရားသခင္သည္ စီရင္တတ္ေသာဥာဏ္ကုိေပးေတာ္မူ၏၊၊ သူ႔ကုိလည္း သြန္သင္ေတာ္ မူ၏၊၊ ၂၇စမုန္နက္မ်ဳိးေစ့ကုိလည္း ပ်ဥ္ျပားႏွင့္မနယ္တတ္။ ဇီယာေစ့ေပၚ၌လည္း လွည္းဘီးကုိမလွိမ့္တတ္၊၊ စမုန္နက္ေစ့ကုိ တုတ္ႏွင့္၄င္း၊ ဇီယာေစ့ကုိႀကိမ္လုံးႏွင့္၄င္း၊ ရုိက္တတ္၏၊၊ ၂၈ဂ်ဳံစပါးကုိကား နယ္တတ္၏၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အစဥ္နယ္တတ္သည္မဟုတ္၊၊ လွည္းဘီးႏွင့္ျမင္းတုိ႔ကုိ ႏွင္ေသာ္လည္း၊ စပါးကုိညက္ေစတတ္ သည္မဟုတ္၊၊ ၂၉ထုိအမႈသည္လည္း၊ ကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားအၾကံ ေပးေတာ္မူေသာအမႈတည္း၊၊ အၾကံေပးေတာ္မူျခင္းသည္ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္၏၊၊ ဥာဏ္ေတာ္သည္လည္းထူးဆန္းေပ၏။

၁စပ်စ္ရည္ႏွင့္ယစ္မူးေသာသူတုိ႔၏ေနရာၾကြယ္ဝေသာ ခ်ဳိင့္ဦးတြင္၊ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးေသေသာက္ၾကဴးတုိ႔၏ မာနသ ရဖူႏွင့္၊ သူတုိ႔၌ ညိ‡ဳးႏြမ္းတတ္ေသာဘုန္အသေရ၏ ပန္းပြင့္သည္ အမဂၤလာရွိ၏၊၊ ၂ထာဝရဘုရား၌ ခြန္အားတန္ခုိးႀကီး ေသာ သူသည္၊ မုိဃ္းသီးပါလ်က္ ဖ်က္ဆီးေသာ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ျပင္းစြာထ၍ လႊမ္းမုိးေသာ ေရႀကီးကဲ့ သုိ႔၄င္း၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ျပင္းစြာခ်ပစ္လိမ့္မည္၊၊ ၃ဧဖရိမ္အမ်ဳိး ေသေသာက္ၾကဴးတုိ႔၏ မာနသရဖူသည္ ေက်ာ္နင္းျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္၊၊ ၄ၾကြယ္ဝေသာ ခ်ဳိင့္ဦးတြင္ သူတုိ႔၌ညွိဳးႏြမ္းတတ္ေသာ ဘုန္းအသေရ၏ ပန္းပြင့္သည္၊ ေႏြကာလ မေစ့မွီ အလ်င္ သီးေသာ အသီးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ထုိအသီးကုိ ျမင္ေသာသူသည္ ျမင္လ်က္၊ လက္ႏွင့္ကုိင္လ်က္ပင္ စားတတ္၏၊၊

၅ထုိကာလ၌လည္း၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ က်န္ၾကြင္းေသာ မိမိလူတုိ႔၌ ဘုန္းရွိေသာ သရဖူ၊ အသေရတင့္တယ္ေသာ ဦးရစ္ျဖစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၆တရားမႈကုိစီရင္ေသာ သူတုိ႔အား တရားစီရင္ေသာ ဥာဏ္ ကုိ၄င္း၊ ရန္သူမ်ဳိးတံခါးတုိင္ေအာင္ စစ္မႈကုိ လွန္ေသာသူတုိ႔အား၊ ခြန္အားဗလကုိ၄င္း ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၇သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ထုိသူတုိ႔သည္ စပ်စ္ရည္ေၾကာင့္ မွားယြင္းၾကၿပီ၊၊ ေသရည္ေသရက္ေၾကာင့္ လမ္းလြဲၾကၿပီ။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ပေရာဖက္တုိ႔သည္ ေသရည္ေသရက္ေၾကာင့္ မွားယြင္းၾကၿပီ၊၊ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ မႊန္ၾကၿပီ၊၊ ေသရည္ ေသရက္ေၾကာင့္ လမ္းလႊဲၾကၿပီ၊၊ ဗ်ာဒိတ္ခံသည္ အရာ၌ မွားယြင္းလ်က္၊ တရားစီရင္သည္ အရာ၌ထိမိ၍ လဲလ်က္ ေနၾက၏၊၊ ၈သူတုိ႔စားပြဲရွိသမွ်တုိ႔သည္၊ လြတ္လပ္ရာမရွိသည္တုိင္ေအာင္၊ အန္ဖတ္ႏွင့္၄င္း၊ အညစ္အေၾကးႏွင့္၄င္း ျပည့္ လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၉သူတုိ႔က၊ အဘယ္သူကုိ ပညာသြန္သင္ခ်င္သနည္း။ အဘယ္သူကုိ တရားနားလည္ေစခ်င္သနည္း၊၊ ငါတုိ႔သည္ ႏုိ႔ႏွင့္ကြာစ ရွိေသာသူ၊ အမိသားျမတ္ႏွင့္အႏုိင္ကြာရေသာသူ ျဖစ္ၾက သေလာ၊၊ ၁ဝပညတ္တခုေပၚမွာတခု၊ တခုေပၚမွာတခု၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ သည္ဘက္မွာ အနည္းငယ္၊ ဟိုဘက္မွာ အနည္းငယ္ ရွိပါသည္တကားဟုဆုိၾက၏၊၊ ၁၁အကယ္စင္စစ္၊ စကားမၿပီေသာ ႏႈတ္ရုိင္းေသာ လွ်ာႏွင့္ဤလူမ်ဳိးကုိ မိန္႔ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂ဤသုိ႔ျပဳလွ်င္ ၿငိမ္ဝပ္လိမ့္မည္၊၊  ပင္ပန္းေသာ သူတုိ႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္ၾကေစ။ ဤသုိ႔ျပဳလွ်င္သက္သာလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သူ႔တုိ႔သည္ နားမေထာင္ၾက၊၊ ၁၃ထုိေၾကာင့္၊ သူတုိ႔သည္ သြားရာတြင္၊ လွန္ဆုတ္၍ က်ဳိးပဲ့ေက်ာ့မိဘမ္းဆီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သည္ သူတုိ႔၌ပညတ္တခုေပၚမွာတခု၊ တခုေပၚမွာတခု၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ သည္ဘက္မွာအနည္းငယ္၊ ဟုိဘက္မွာ အနည္းငယ္ ျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊

၁၄သုိ႔ျဖစ္၍၊ ဆဲေရးတတ္ေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားအႀကီးအၾကပ္တုိ႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၁၅သင္တုိ႔က၊ ငါတုိ႔သည္ ေသမင္းႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႔ၾကၿပီ၊၊ မရဏာႏုိင္ငံႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္ၾကၿပီ၊၊ လႊမ္း မုိးေသာေဘးသည္ ခ်င္းနင္းေသာအခါ၊ ငါတုိ႔ရွိရာသုိ႔ မေရာက္ရ၊၊ ငါတုိ႔သည္မုသာကုိ ကုိးစားၾက၏၊၊ လွည့္စားျခင္းေအာက္၌ ပုန္းကြယ္၍ ေနၾက၏ဟု ဆုိတတ္ေသာေၾကာင့္၊ ၁၆အရွင္ထာဝရဘုရားက စုံစမ္းေသာ အျမစ္ ေက်ာက္တည္းဟူေသာ၊ မလႈပ္ႏုိင္ေအာင္ ျမဲျမံေသာ တုိက္ေထာင့္အျမစ္ေက်ာက္ျမတ္ကုိ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ ငါခ်ထား၏၊၊ ထုိေက်ာက္ကုိ အမွီျပဳေသာသူသည္ ေျပးရေသာ အေၾကာင္းမရွိ၊၊ ၁၇တရားမႈကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ စြာ စီရင္ျခင္းကုိ မ်ဥ္းႀကိဳးႏွင့္ မွန္ထုပ္အားျဖင့္ ငါျပဳမည္၊၊ မုိဃ္းသီးရြာ၍ ကုိးစားရာမုသာကုိ ပယ္ရွားလိမ့္မည္၊၊ ပုန္းကြယ္ရာ အရပ္ကုိလည္း ေရလႊမ္းမုိးလိမ့္မည္၊၊ ၁၈သင္တုိ႔သည္ ေသမင္းႏွင့္ ဖြ႔ဲေသာ မိႆဟာယပ်က္လိမ့္မည္၊၊ မရဏာႏုိင္ငံႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္ျခင္းသည္ အထမေျမာက္ရ၊၊ လႊမ္းမုိးေသာေဘးသည္ ခ်င္းႏွင္းေသာအခါ၊ သင္တုိ႔ကုိလည္း ေက်ာ္နင္းလိမ့္မည္၊၊ ၁၉ခ်င္းနင္းစဥ္တြင္ ပါသြားလိမ့္မည္၊၊ နံနက္ အခ်ိန္ေရာက္ျမဲ အစဥ္အတုိင္း၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ခ်င္းနင္း သည္ျဖစ္၍၊ သိတင္းၾကားကာမွ်အားျဖင့္ ထိန္လန္႔ျခင္းအေၾကာင္း ရွိလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝခုတင္သည္ ကုိယ္မဆန္႔ေလာက္ေအာင္ တုိ၏၊၊ ေစာင္သည္လည္း မျခဳံေလာက္ေအာင္ ငယ္၏၊၊ ၂၁ထာဝရဘုရားသည္ အမႈေတာ္တည္းဟူေသာ၊ ထူးျခားေသာ  အမႈေတာ္ကုိျပဳျခင္းငွါ၄င္း၊ အလုပ္ေတာ္တည္းဟူေသာ၊ လုပ္ျမဲမဟုတ္ေသာအလုပ္ေတာ္ကုိ လက္စသတ္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ေပရဇိမ္ေတာင္ေပၚမွ ျပဳသကဲ့သုိ႔ ထေတာ္မူမည္၊၊ ဂိေဗာင္ခ်ဳိင့္ထဲမွာရွိသကဲ့သုိ႔ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူမည္၊၊ ၂၂ယခုမွာ သင္တုိ႔သည္ သာ၍ ျပင္းစြာေသာဆုံးမျခင္းႏွင့္ လႊတ္မည္အေၾကာင္း၊ ေနာက္တဖန္ဆဲေရးျခင္းကုိမျပဳၾကႏွင့္၊၊ ျပည္တျပည္လုံး၌ အႏွံ႔အျပားစီရင္ဆုံးျဖတ္ေသာ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္း ရွိလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ငါၾကားရၿပီ၊၊

၂၃ငါေျပာသံကုိၾကား၍ မွတ္ၾကေလာ့၊၊ ငါ့စကားကုိေစ့ေစ့နားေထာင္နာယူၾကေလာ့၊၊ ၂၄လယ္လုပ္ေသာ သူသည္ မ်ဳိးေစ့ကုိ ၾကဲျခင္းငွါ၊ ေျမကုိဆြလ်က္၊ ေျမစုိင္ကုိေခ်လ်က္ အစဥ္လယ္ထြန္တတ္သေလာ၊၊ ၂၅လယ္မ်က္ႏွာကုိ ညွိၿပီးမွ စမုန္နက္မ်ဳိးေစ့၊ ဇီယာမ်ဳိးေစ့ကုိ ၾကဲသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ဂ်ဳံစပါးမ်ဳိးေစ့ကုိ အတန္းတန္းစုိက္၍၊ မုေယာစပါးႏွင့္ေကာက္ စပါးမ်ဳိးေစ့အသီးအသီးတုိ႔ကို သူတုိ႔အရပ္၌ ၾကဲသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ၂၆အေၾကာင္းမူကား၊ သူ၏ဘုရားသခင္သည္ စီရင္တတ္ေသာဥာဏ္ကုိေပးေတာ္မူ၏၊၊ သူ႔ကုိလည္း သြန္သင္ေတာ္ မူ၏၊၊ ၂၇စမုန္နက္မ်ဳိးေစ့ကုိလည္း ပ်ဥ္ျပားႏွင့္မနယ္တတ္။ ဇီယာေစ့ေပၚ၌လည္း လွည္းဘီးကုိမလွိမ့္တတ္၊၊ စမုန္နက္ေစ့ကုိ တုတ္ႏွင့္၄င္း၊ ဇီယာေစ့ကုိႀကိမ္လုံးႏွင့္၄င္း၊ ရုိက္တတ္၏၊၊ ၂၈ဂ်ဳံစပါးကုိကား နယ္တတ္၏၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အစဥ္နယ္တတ္သည္မဟုတ္၊၊ လွည္းဘီးႏွင့္ျမင္းတုိ႔ကုိ ႏွင္ေသာ္လည္း၊ စပါးကုိညက္ေစတတ္ သည္မဟုတ္၊၊ ၂၉ထုိအမႈသည္လည္း၊ ကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားအၾကံ ေပးေတာ္မူေသာအမႈတည္း၊၊ အၾကံေပးေတာ္မူျခင္းသည္ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္၏၊၊ ဥာဏ္ေတာ္သည္လည္းထူးဆန္းေပ၏။

၁စပ်စ္ရည္ႏွင့္ယစ္မူးေသာသူတုိ႔၏ေနရာၾကြယ္ဝေသာ ခ်ဳိင့္ဦးတြင္၊ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးေသေသာက္ၾကဴးတုိ႔၏ မာနသ ရဖူႏွင့္၊ သူတုိ႔၌ ညိ‡ဳးႏြမ္းတတ္ေသာဘုန္အသေရ၏ ပန္းပြင့္သည္ အမဂၤလာရွိ၏၊၊ ၂ထာဝရဘုရား၌ ခြန္အားတန္ခုိးႀကီး ေသာ သူသည္၊ မုိဃ္းသီးပါလ်က္ ဖ်က္ဆီးေသာ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ျပင္းစြာထ၍ လႊမ္းမုိးေသာ ေရႀကီးကဲ့ သုိ႔၄င္း၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ျပင္းစြာခ်ပစ္လိမ့္မည္၊၊ ၃ဧဖရိမ္အမ်ဳိး ေသေသာက္ၾကဴးတုိ႔၏ မာနသရဖူသည္ ေက်ာ္နင္းျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္၊၊ ၄ၾကြယ္ဝေသာ ခ်ဳိင့္ဦးတြင္ သူတုိ႔၌ညွိဳးႏြမ္းတတ္ေသာ ဘုန္းအသေရ၏ ပန္းပြင့္သည္၊ ေႏြကာလ မေစ့မွီ အလ်င္ သီးေသာ အသီးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ထုိအသီးကုိ ျမင္ေသာသူသည္ ျမင္လ်က္၊ လက္ႏွင့္ကုိင္လ်က္ပင္ စားတတ္၏၊၊

၅ထုိကာလ၌လည္း၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ က်န္ၾကြင္းေသာ မိမိလူတုိ႔၌ ဘုန္းရွိေသာ သရဖူ၊ အသေရတင့္တယ္ေသာ ဦးရစ္ျဖစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၆တရားမႈကုိစီရင္ေသာ သူတုိ႔အား တရားစီရင္ေသာ ဥာဏ္ ကုိ၄င္း၊ ရန္သူမ်ဳိးတံခါးတုိင္ေအာင္ စစ္မႈကုိ လွန္ေသာသူတုိ႔အား၊ ခြန္အားဗလကုိ၄င္း ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၇သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ထုိသူတုိ႔သည္ စပ်စ္ရည္ေၾကာင့္ မွားယြင္းၾကၿပီ၊၊ ေသရည္ေသရက္ေၾကာင့္ လမ္းလြဲၾကၿပီ။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ပေရာဖက္တုိ႔သည္ ေသရည္ေသရက္ေၾကာင့္ မွားယြင္းၾကၿပီ၊၊ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ မႊန္ၾကၿပီ၊၊ ေသရည္ ေသရက္ေၾကာင့္ လမ္းလႊဲၾကၿပီ၊၊ ဗ်ာဒိတ္ခံသည္ အရာ၌ မွားယြင္းလ်က္၊ တရားစီရင္သည္ အရာ၌ထိမိ၍ လဲလ်က္ ေနၾက၏၊၊ ၈သူတုိ႔စားပြဲရွိသမွ်တုိ႔သည္၊ လြတ္လပ္ရာမရွိသည္တုိင္ေအာင္၊ အန္ဖတ္ႏွင့္၄င္း၊ အညစ္အေၾကးႏွင့္၄င္း ျပည့္ လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၉သူတုိ႔က၊ အဘယ္သူကုိ ပညာသြန္သင္ခ်င္သနည္း။ အဘယ္သူကုိ တရားနားလည္ေစခ်င္သနည္း၊၊ ငါတုိ႔သည္ ႏုိ႔ႏွင့္ကြာစ ရွိေသာသူ၊ အမိသားျမတ္ႏွင့္အႏုိင္ကြာရေသာသူ ျဖစ္ၾက သေလာ၊၊ ၁ဝပညတ္တခုေပၚမွာတခု၊ တခုေပၚမွာတခု၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ သည္ဘက္မွာ အနည္းငယ္၊ ဟိုဘက္မွာ အနည္းငယ္ ရွိပါသည္တကားဟုဆုိၾက၏၊၊ ၁၁အကယ္စင္စစ္၊ စကားမၿပီေသာ ႏႈတ္ရုိင္းေသာ လွ်ာႏွင့္ဤလူမ်ဳိးကုိ မိန္႔ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂ဤသုိ႔ျပဳလွ်င္ ၿငိမ္ဝပ္လိမ့္မည္၊၊  ပင္ပန္းေသာ သူတုိ႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္ၾကေစ။ ဤသုိ႔ျပဳလွ်င္သက္သာလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သူ႔တုိ႔သည္ နားမေထာင္ၾက၊၊ ၁၃ထုိေၾကာင့္၊ သူတုိ႔သည္ သြားရာတြင္၊ လွန္ဆုတ္၍ က်ဳိးပဲ့ေက်ာ့မိဘမ္းဆီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သည္ သူတုိ႔၌ပညတ္တခုေပၚမွာတခု၊ တခုေပၚမွာတခု၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ သည္ဘက္မွာအနည္းငယ္၊ ဟုိဘက္မွာ အနည္းငယ္ ျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊

၁၄သုိ႔ျဖစ္၍၊ ဆဲေရးတတ္ေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားအႀကီးအၾကပ္တုိ႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၁၅သင္တုိ႔က၊ ငါတုိ႔သည္ ေသမင္းႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႔ၾကၿပီ၊၊ မရဏာႏုိင္ငံႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္ၾကၿပီ၊၊ လႊမ္း မုိးေသာေဘးသည္ ခ်င္းနင္းေသာအခါ၊ ငါတုိ႔ရွိရာသုိ႔ မေရာက္ရ၊၊ ငါတုိ႔သည္မုသာကုိ ကုိးစားၾက၏၊၊ လွည့္စားျခင္းေအာက္၌ ပုန္းကြယ္၍ ေနၾက၏ဟု ဆုိတတ္ေသာေၾကာင့္၊ ၁၆အရွင္ထာဝရဘုရားက စုံစမ္းေသာ အျမစ္ ေက်ာက္တည္းဟူေသာ၊ မလႈပ္ႏုိင္ေအာင္ ျမဲျမံေသာ တုိက္ေထာင့္အျမစ္ေက်ာက္ျမတ္ကုိ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ ငါခ်ထား၏၊၊ ထုိေက်ာက္ကုိ အမွီျပဳေသာသူသည္ ေျပးရေသာ အေၾကာင္းမရွိ၊၊ ၁၇တရားမႈကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ စြာ စီရင္ျခင္းကုိ မ်ဥ္းႀကိဳးႏွင့္ မွန္ထုပ္အားျဖင့္ ငါျပဳမည္၊၊ မုိဃ္းသီးရြာ၍ ကုိးစားရာမုသာကုိ ပယ္ရွားလိမ့္မည္၊၊ ပုန္းကြယ္ရာ အရပ္ကုိလည္း ေရလႊမ္းမုိးလိမ့္မည္၊၊ ၁၈သင္တုိ႔သည္ ေသမင္းႏွင့္ ဖြ႔ဲေသာ မိႆဟာယပ်က္လိမ့္မည္၊၊ မရဏာႏုိင္ငံႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္ျခင္းသည္ အထမေျမာက္ရ၊၊ လႊမ္းမုိးေသာေဘးသည္ ခ်င္းႏွင္းေသာအခါ၊ သင္တုိ႔ကုိလည္း ေက်ာ္နင္းလိမ့္မည္၊၊ ၁၉ခ်င္းနင္းစဥ္တြင္ ပါသြားလိမ့္မည္၊၊ နံနက္ အခ်ိန္ေရာက္ျမဲ အစဥ္အတုိင္း၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ခ်င္းနင္း သည္ျဖစ္၍၊ သိတင္းၾကားကာမွ်အားျဖင့္ ထိန္လန္႔ျခင္းအေၾကာင္း ရွိလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝခုတင္သည္ ကုိယ္မဆန္႔ေလာက္ေအာင္ တုိ၏၊၊ ေစာင္သည္လည္း မျခဳံေလာက္ေအာင္ ငယ္၏၊၊ ၂၁ထာဝရဘုရားသည္ အမႈေတာ္တည္းဟူေသာ၊ ထူးျခားေသာ  အမႈေတာ္ကုိျပဳျခင္းငွါ၄င္း၊ အလုပ္ေတာ္တည္းဟူေသာ၊ လုပ္ျမဲမဟုတ္ေသာအလုပ္ေတာ္ကုိ လက္စသတ္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ေပရဇိမ္ေတာင္ေပၚမွ ျပဳသကဲ့သုိ႔ ထေတာ္မူမည္၊၊ ဂိေဗာင္ခ်ဳိင့္ထဲမွာရွိသကဲ့သုိ႔ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူမည္၊၊ ၂၂ယခုမွာ သင္တုိ႔သည္ သာ၍ ျပင္းစြာေသာဆုံးမျခင္းႏွင့္ လႊတ္မည္အေၾကာင္း၊ ေနာက္တဖန္ဆဲေရးျခင္းကုိမျပဳၾကႏွင့္၊၊ ျပည္တျပည္လုံး၌ အႏွံ႔အျပားစီရင္ဆုံးျဖတ္ေသာ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္း ရွိလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ငါၾကားရၿပီ၊၊

၂၃ငါေျပာသံကုိၾကား၍ မွတ္ၾကေလာ့၊၊ ငါ့စကားကုိေစ့ေစ့နားေထာင္နာယူၾကေလာ့၊၊ ၂၄လယ္လုပ္ေသာ သူသည္ မ်ဳိးေစ့ကုိ ၾကဲျခင္းငွါ၊ ေျမကုိဆြလ်က္၊ ေျမစုိင္ကုိေခ်လ်က္ အစဥ္လယ္ထြန္တတ္သေလာ၊၊ ၂၅လယ္မ်က္ႏွာကုိ ညွိၿပီးမွ စမုန္နက္မ်ဳိးေစ့၊ ဇီယာမ်ဳိးေစ့ကုိ ၾကဲသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ဂ်ဳံစပါးမ်ဳိးေစ့ကုိ အတန္းတန္းစုိက္၍၊ မုေယာစပါးႏွင့္ေကာက္ စပါးမ်ဳိးေစ့အသီးအသီးတုိ႔ကို သူတုိ႔အရပ္၌ ၾကဲသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ၂၆အေၾကာင္းမူကား၊ သူ၏ဘုရားသခင္သည္ စီရင္တတ္ေသာဥာဏ္ကုိေပးေတာ္မူ၏၊၊ သူ႔ကုိလည္း သြန္သင္ေတာ္ မူ၏၊၊ ၂၇စမုန္နက္မ်ဳိးေစ့ကုိလည္း ပ်ဥ္ျပားႏွင့္မနယ္တတ္။ ဇီယာေစ့ေပၚ၌လည္း လွည္းဘီးကုိမလွိမ့္တတ္၊၊ စမုန္နက္ေစ့ကုိ တုတ္ႏွင့္၄င္း၊ ဇီယာေစ့ကုိႀကိမ္လုံးႏွင့္၄င္း၊ ရုိက္တတ္၏၊၊ ၂၈ဂ်ဳံစပါးကုိကား နယ္တတ္၏၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အစဥ္နယ္တတ္သည္မဟုတ္၊၊ လွည္းဘီးႏွင့္ျမင္းတုိ႔ကုိ ႏွင္ေသာ္လည္း၊ စပါးကုိညက္ေစတတ္ သည္မဟုတ္၊၊ ၂၉ထုိအမႈသည္လည္း၊ ကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားအၾကံ ေပးေတာ္မူေသာအမႈတည္း၊၊ အၾကံေပးေတာ္မူျခင္းသည္ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္၏၊၊ ဥာဏ္ေတာ္သည္လည္းထူးဆန္းေပ၏။

၁စပ်စ္ရည္ႏွင့္ယစ္မူးေသာသူတုိ႔၏ေနရာၾကြယ္ဝေသာ ခ်ဳိင့္ဦးတြင္၊ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးေသေသာက္ၾကဴးတုိ႔၏ မာနသ ရဖူႏွင့္၊ သူတုိ႔၌ ညိ‡ဳးႏြမ္းတတ္ေသာဘုန္အသေရ၏ ပန္းပြင့္သည္ အမဂၤလာရွိ၏၊၊ ၂ထာဝရဘုရား၌ ခြန္အားတန္ခုိးႀကီး ေသာ သူသည္၊ မုိဃ္းသီးပါလ်က္ ဖ်က္ဆီးေသာ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ျပင္းစြာထ၍ လႊမ္းမုိးေသာ ေရႀကီးကဲ့ သုိ႔၄င္း၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ျပင္းစြာခ်ပစ္လိမ့္မည္၊၊ ၃ဧဖရိမ္အမ်ဳိး ေသေသာက္ၾကဴးတုိ႔၏ မာနသရဖူသည္ ေက်ာ္နင္းျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္၊၊ ၄ၾကြယ္ဝေသာ ခ်ဳိင့္ဦးတြင္ သူတုိ႔၌ညွိဳးႏြမ္းတတ္ေသာ ဘုန္းအသေရ၏ ပန္းပြင့္သည္၊ ေႏြကာလ မေစ့မွီ အလ်င္ သီးေသာ အသီးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ထုိအသီးကုိ ျမင္ေသာသူသည္ ျမင္လ်က္၊ လက္ႏွင့္ကုိင္လ်က္ပင္ စားတတ္၏၊၊

၅ထုိကာလ၌လည္း၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ က်န္ၾကြင္းေသာ မိမိလူတုိ႔၌ ဘုန္းရွိေသာ သရဖူ၊ အသေရတင့္တယ္ေသာ ဦးရစ္ျဖစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၆တရားမႈကုိစီရင္ေသာ သူတုိ႔အား တရားစီရင္ေသာ ဥာဏ္ ကုိ၄င္း၊ ရန္သူမ်ဳိးတံခါးတုိင္ေအာင္ စစ္မႈကုိ လွန္ေသာသူတုိ႔အား၊ ခြန္အားဗလကုိ၄င္း ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၇သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ထုိသူတုိ႔သည္ စပ်စ္ရည္ေၾကာင့္ မွားယြင္းၾကၿပီ၊၊ ေသရည္ေသရက္ေၾကာင့္ လမ္းလြဲၾကၿပီ။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ပေရာဖက္တုိ႔သည္ ေသရည္ေသရက္ေၾကာင့္ မွားယြင္းၾကၿပီ၊၊ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ မႊန္ၾကၿပီ၊၊ ေသရည္ ေသရက္ေၾကာင့္ လမ္းလႊဲၾကၿပီ၊၊ ဗ်ာဒိတ္ခံသည္ အရာ၌ မွားယြင္းလ်က္၊ တရားစီရင္သည္ အရာ၌ထိမိ၍ လဲလ်က္ ေနၾက၏၊၊ ၈သူတုိ႔စားပြဲရွိသမွ်တုိ႔သည္၊ လြတ္လပ္ရာမရွိသည္တုိင္ေအာင္၊ အန္ဖတ္ႏွင့္၄င္း၊ အညစ္အေၾကးႏွင့္၄င္း ျပည့္ လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၉သူတုိ႔က၊ အဘယ္သူကုိ ပညာသြန္သင္ခ်င္သနည္း။ အဘယ္သူကုိ တရားနားလည္ေစခ်င္သနည္း၊၊ ငါတုိ႔သည္ ႏုိ႔ႏွင့္ကြာစ ရွိေသာသူ၊ အမိသားျမတ္ႏွင့္အႏုိင္ကြာရေသာသူ ျဖစ္ၾက သေလာ၊၊ ၁ဝပညတ္တခုေပၚမွာတခု၊ တခုေပၚမွာတခု၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ သည္ဘက္မွာ အနည္းငယ္၊ ဟိုဘက္မွာ အနည္းငယ္ ရွိပါသည္တကားဟုဆုိၾက၏၊၊ ၁၁အကယ္စင္စစ္၊ စကားမၿပီေသာ ႏႈတ္ရုိင္းေသာ လွ်ာႏွင့္ဤလူမ်ဳိးကုိ မိန္႔ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂ဤသုိ႔ျပဳလွ်င္ ၿငိမ္ဝပ္လိမ့္မည္၊၊  ပင္ပန္းေသာ သူတုိ႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္ၾကေစ။ ဤသုိ႔ျပဳလွ်င္သက္သာလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သူ႔တုိ႔သည္ နားမေထာင္ၾက၊၊ ၁၃ထုိေၾကာင့္၊ သူတုိ႔သည္ သြားရာတြင္၊ လွန္ဆုတ္၍ က်ဳိးပဲ့ေက်ာ့မိဘမ္းဆီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သည္ သူတုိ႔၌ပညတ္တခုေပၚမွာတခု၊ တခုေပၚမွာတခု၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ သည္ဘက္မွာအနည္းငယ္၊ ဟုိဘက္မွာ အနည္းငယ္ ျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊

၁၄သုိ႔ျဖစ္၍၊ ဆဲေရးတတ္ေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားအႀကီးအၾကပ္တုိ႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၁၅သင္တုိ႔က၊ ငါတုိ႔သည္ ေသမင္းႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႔ၾကၿပီ၊၊ မရဏာႏုိင္ငံႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္ၾကၿပီ၊၊ လႊမ္း မုိးေသာေဘးသည္ ခ်င္းနင္းေသာအခါ၊ ငါတုိ႔ရွိရာသုိ႔ မေရာက္ရ၊၊ ငါတုိ႔သည္မုသာကုိ ကုိးစားၾက၏၊၊ လွည့္စားျခင္းေအာက္၌ ပုန္းကြယ္၍ ေနၾက၏ဟု ဆုိတတ္ေသာေၾကာင့္၊ ၁၆အရွင္ထာဝရဘုရားက စုံစမ္းေသာ အျမစ္ ေက်ာက္တည္းဟူေသာ၊ မလႈပ္ႏုိင္ေအာင္ ျမဲျမံေသာ တုိက္ေထာင့္အျမစ္ေက်ာက္ျမတ္ကုိ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ ငါခ်ထား၏၊၊ ထုိေက်ာက္ကုိ အမွီျပဳေသာသူသည္ ေျပးရေသာ အေၾကာင္းမရွိ၊၊ ၁၇တရားမႈကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ စြာ စီရင္ျခင္းကုိ မ်ဥ္းႀကိဳးႏွင့္ မွန္ထုပ္အားျဖင့္ ငါျပဳမည္၊၊ မုိဃ္းသီးရြာ၍ ကုိးစားရာမုသာကုိ ပယ္ရွားလိမ့္မည္၊၊ ပုန္းကြယ္ရာ အရပ္ကုိလည္း ေရလႊမ္းမုိးလိမ့္မည္၊၊ ၁၈သင္တုိ႔သည္ ေသမင္းႏွင့္ ဖြ႔ဲေသာ မိႆဟာယပ်က္လိမ့္မည္၊၊ မရဏာႏုိင္ငံႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္ျခင္းသည္ အထမေျမာက္ရ၊၊ လႊမ္းမုိးေသာေဘးသည္ ခ်င္းႏွင္းေသာအခါ၊ သင္တုိ႔ကုိလည္း ေက်ာ္နင္းလိမ့္မည္၊၊ ၁၉ခ်င္းနင္းစဥ္တြင္ ပါသြားလိမ့္မည္၊၊ နံနက္ အခ်ိန္ေရာက္ျမဲ အစဥ္အတုိင္း၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ခ်င္းနင္း သည္ျဖစ္၍၊ သိတင္းၾကားကာမွ်အားျဖင့္ ထိန္လန္႔ျခင္းအေၾကာင္း ရွိလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝခုတင္သည္ ကုိယ္မဆန္႔ေလာက္ေအာင္ တုိ၏၊၊ ေစာင္သည္လည္း မျခဳံေလာက္ေအာင္ ငယ္၏၊၊ ၂၁ထာဝရဘုရားသည္ အမႈေတာ္တည္းဟူေသာ၊ ထူးျခားေသာ  အမႈေတာ္ကုိျပဳျခင္းငွါ၄င္း၊ အလုပ္ေတာ္တည္းဟူေသာ၊ လုပ္ျမဲမဟုတ္ေသာအလုပ္ေတာ္ကုိ လက္စသတ္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ေပရဇိမ္ေတာင္ေပၚမွ ျပဳသကဲ့သုိ႔ ထေတာ္မူမည္၊၊ ဂိေဗာင္ခ်ဳိင့္ထဲမွာရွိသကဲ့သုိ႔ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူမည္၊၊ ၂၂ယခုမွာ သင္တုိ႔သည္ သာ၍ ျပင္းစြာေသာဆုံးမျခင္းႏွင့္ လႊတ္မည္အေၾကာင္း၊ ေနာက္တဖန္ဆဲေရးျခင္းကုိမျပဳၾကႏွင့္၊၊ ျပည္တျပည္လုံး၌ အႏွံ႔အျပားစီရင္ဆုံးျဖတ္ေသာ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္း ရွိလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္ အရွင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ငါၾကားရၿပီ၊၊

၂၃ငါေျပာသံကုိၾကား၍ မွတ္ၾကေလာ့၊၊ ငါ့စကားကုိေစ့ေစ့နားေထာင္နာယူၾကေလာ့၊၊ ၂၄လယ္လုပ္ေသာ သူသည္ မ်ဳိးေစ့ကုိ ၾကဲျခင္းငွါ၊ ေျမကုိဆြလ်က္၊ ေျမစုိင္ကုိေခ်လ်က္ အစဥ္လယ္ထြန္တတ္သေလာ၊၊ ၂၅လယ္မ်က္ႏွာကုိ ညွိၿပီးမွ စမုန္နက္မ်ဳိးေစ့၊ ဇီယာမ်ဳိးေစ့ကုိ ၾကဲသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ဂ်ဳံစပါးမ်ဳိးေစ့ကုိ အတန္းတန္းစုိက္၍၊ မုေယာစပါးႏွင့္ေကာက္ စပါးမ်ဳိးေစ့အသီးအသီးတုိ႔ကို သူတုိ႔အရပ္၌ ၾကဲသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ၂၆အေၾကာင္းမူကား၊ သူ၏ဘုရားသခင္သည္ စီရင္တတ္ေသာဥာဏ္ကုိေပးေတာ္မူ၏၊၊ သူ႔ကုိလည္း သြန္သင္ေတာ္ မူ၏၊၊ ၂၇စမုန္နက္မ်ဳိးေစ့ကုိလည္း ပ်ဥ္ျပားႏွင့္မနယ္တတ္။ ဇီယာေစ့ေပၚ၌လည္း လွည္းဘီးကုိမလွိမ့္တတ္၊၊ စမုန္နက္ေစ့ကုိ တုတ္ႏွင့္၄င္း၊ ဇီယာေစ့ကုိႀကိမ္လုံးႏွင့္၄င္း၊ ရုိက္တတ္၏၊၊ ၂၈ဂ်ဳံစပါးကုိကား နယ္တတ္၏၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အစဥ္နယ္တတ္သည္မဟုတ္၊၊ လွည္းဘီးႏွင့္ျမင္းတုိ႔ကုိ ႏွင္ေသာ္လည္း၊ စပါးကုိညက္ေစတတ္ သည္မဟုတ္၊၊ ၂၉ထုိအမႈသည္လည္း၊ ကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားအၾကံ ေပးေတာ္မူေသာအမႈတည္း၊၊ အၾကံေပးေတာ္မူျခင္းသည္ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္၏၊၊ ဥာဏ္ေတာ္သည္လည္းထူးဆန္းေပ၏။