ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၂၉)


 

၁အေရလၿမိဳ႔၊ ဒါဝိဒ္မင္းေနေသာ အေရလၿမိဳ႔သည္ အမဂၤလာရွိ၏၊၊ တႏွစ္ေပၚမွာ တစ္ႏွစ္ထပ္ၾကေလာ့၊၊ ပြဲတုိ႔ ကုိ အလွည့္လွည့္ခံၾကေလာ့၊၊ ၂သုိ႔ရာတြင္၊ အေရလၿမိဳ႔ကို ငါဆင္းရဲေစ၍ ထိုၿမိဳ႔သည္ ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္ ညည္းတြားျခင္း ရွိေသာ္လည္း၊ အေရလၿမိဳ႔ကဲ့သို႔ ငါ့ေရွ႔မွာျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ၃ငါသည္ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္၌ တပ္ခ်မည္။ ေျမရုိးႏွင့္ဝိုင္းထား၍၊ ေျမကတုပ္မ်ားကိုလည္းတူးလုပ္မည္။ ၄သင္သည္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံ၍ ေျမထဲကေျပာရလိမ့္မည္၊ ေျမမႈန္႔ထဲက ငယ္ေသာအသံႏွင့္ျမြက္ရလိ္မ့္မည္။ သင္ေျပာေသာအသံသည္ နတ္ဝင္သူေျပာသံကဲ့သို႔ ေျမထဲကထြက္၍၊  သင္သည္ေျမမႈန္ထဲက အသံေသးႏွင့္တိုးတိုး ျမြက္ဆုိရလိမ့္မည္။ ၅သို႔ရာတြင္၊ သင္၏ရန္သူ အလံုးအရင္းသည္ အဏုျမဴကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ သူအလုံးအရင္းသည္ လြင့္သြားေသာဖြဲကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္၍၊ အလ်င္တေစာ ခ်က္ခ်င္းအမႈေရာက္လိမ့္မည္။ ၆ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ မိုဃ္းခ်ဳန္းျခင္း၊ ေျမလႈပ္ျခင္း၊ အသံဗလံျမည္ျခင္းႏွင့္တကြ မိုဃ္းသက္မုန္တိုင္း၊ ေလာင္တတ္ေသာ မီလွ်ံအားျဖင့္အျပစ္ေပးေတာ္မူမည္။ ၇အျပည္ျပည္ ကလာ၍၊ အေရလၿမိဳ႔ကိုစစ္တိုက္ေသာ အလံုးအရင္း၊ အေရလၿမိဳ႔ႏွင့္ ရဲတိုက္ကိုတိုက္၍ ညွဥ္းဆဲေသာ သူေပါင္းတို႔သည္၊ အိပ္မက္တည္းဟူေသာ ညဥ့္ရႈပါရုံကဲ့သို႔ ျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္။ ၈မြတ္သိပ္ေသာသူသည္ အိပ္မက္တြင္ စားရသည္ဟုထင္ေသာ္လည္း၊ ႏုိးေသာအခါ အမြတ္အသိပ္မေျပသကဲ့သို႔၄င္း၊ ေရငတ္ေသာသူသည္ အိပ္မက္တြင္ေသာက္ရသည္ ဟုထင္ေသာ္လည္း၊ ႏုိးေသာအခါ ႏြမ္းနယ္လွ်က္၊ ေတာင့္တလွ်က္ရွိသကဲ့သို႔၄င္း၊ အျပည္ျပည္မွလာ၍၊ ဇိအုန္ေတာင္သုိ႔ စစ္တိုက္ေသာအလံုးအရင္းသည္ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။

၉ဖင့္ႏြဲ႔၍မႈိင္ေတြၾကေလာ့။ ကာမဂုဏ္၌ ေပ်ာ္ေမြ႔၍ မႊန္လွ်က္ေနၾကေလာ့။ စပ်စ္ေရကိုမေသာက္ပဲ ယစ္မူးလွ်က္၊ ေသရည္ေသရက္ကို မေသာက္ဘဲ တိမ္းယိမ္းလွ်က္ရွိၾက၏။ ၁ဝအေၾကာင္မူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ အိပ္ခ်င္ေသာသေဘာကို သင္တုိ႔၌သြင္းသျဖင့္၊ သင္တို႔မ်က္စိကိုပိတ္၍၊ သင္တို႔၏ပေရာဖက္မ်ားကို မင္းမ်ား၊ ဗ်ာဒိတ္ခံသူမ်ား တို႔ကိုဖံုးလႊမ္းေတာ္မူၿပီ။ ၁၁ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရွိသမသည္ တံဆိပ္ခတ္ေသာစာကဲ့သို႔ သင္တို႔၌ျဖစ္၏။ ထုိစာကုိစာတတ္ေသာ သူအားေပး၍၊ ဤစာကုိဘတ္ပါေလာ့ဟုဆိုလွ်င္၊ ထိုသူက၊ ဤစာကို ငါမဘတ္ႏုိင္၊၊ တဆိပ္ ခတ္လ်က္ရွိ၏ဟုျပန္ေျပာတတ္၏။ ၁၂ထိုစာကိုစာမတတ္ေသာသူအားေပး၍၊ ဤစာကိုဘတ္ပါေလာ့ဟုဆိုလ်င္၊ ထိုသူက ငါသည္စာမဘတ္ဟုျပန္ေျပာတတ္၏။ ၁၃ထာဝရဘုရားကလည္း ဤလူမ်ဳိးသည္ႏႈတ္ႏွင့္ ငါ့ထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ ငါ့ကိုရုိေသၾက၏၊၊ စိတ္ႏွလံုးမူကား ငါႏွင့္ေဝးလွ၏။ လူတို႔စီရင္ေသာ ပညတ္တို႔ကိုအမွီျပဳ၍ ငါ့ကိုေၾကာက္ရြံ႔ၾ့က၏။ ၁၄ထုိ႔ေၾကာင့္ အံၾသေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာအမႈကို ဤလူမ်ဳိးတုိ႔တြင္ တဖန္ငါျပဳအံုးမည္၊၊ သူတို႔ တြင္ပညာရွိတို႔၏ ပညာသည္ပ်က္စီးလိမ့္မည္။ ဥာဏ္ေကာင္းေသာ သူတို႔၏   ဥာဏ္သည္လည္းကြယ္ ေပ်ာက္လိမ့္ မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၅ထာဝရဘုရား မသိေစျခင္းငွာ၊ နက္နဲေသာအၾကံကိုၾကံ၍၊ ေမွာင္မိုက္ထဲမွာ အမႈကိုျပဳလ်က္၊ ငါတို႔ကိုအဘယ္သူ ျမင္သနည္း။ ငါတို႔ကိုအဘယ္သူသိသနည္းဟု ေျပာဆုိတတ္ေသာသူတို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ ၁၆သင္တို႔သည္ ေဖာက္ျပန္ၾကသည္တကား။ အိုးထိန္းသမားကို၊ အိုးေျမကဲ့သို႔မွတ္ရမည္ေလာ။ လုပ္အပ္ေသာအရာသည္ လုပ္တတ္ေသာသူကိုရည္မွတ္၍၊ ဤသူသည္ ငါ့ကိုမလုပ္ဟုဆိုရမည္ေလာ။ ဖန္ဆင္းအပ္ေသာအရာသည္ ဖန္ဆင္းတတ္ေသာသူကိုရည္မွတ္၍၊ ဤသူ၌ ပညာအတတ္မရွိဟု ဆိုရမည္ေလာ။

၁၇ေလဗႏုန္ေတာင္သည္ ဝေျပာေသာလယ္ျပင္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ဝေျပာေသာလယ္ျပင္သည္ ေတာကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ရေသာအခ်ိန္နီးၿပီ မဟုတ္လား။ ၁၈ထုိကာလ၌ နားပင္းေသာသူတို႔သည္ က်မ္းစကားကုိၾကားၾကလိမ့္မည္။ မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔သည္ ေျမွးရွက္ျခင္း၊ ေမွာင္မိုက္ျခင္းႏွင့္ကင္းလြတ္၍ ျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ ၁၉စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူတို႔သည္ ထာဝရဘုရားကိုအမွီျပဳ၍၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းတိုးပြားၾကလိမ့္မည္၊၊ လူတို႔တြင္ ဆင္းရဲေသာသူတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားကို အမွီျပဳ၍ရႊင္လန္းၾကလိမ့္မည္။ ၂ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေၾကာက္မက္ ဘြယ္ေသာ သူသည္ ဆံုးရႈံးရ၏။ ဆဲေရးေသာသူသည္ ေပ်ာက္ကုန္ရ၏။ သူ႔အျပစ္ကိုေခ်ာင္းေျမာင္းေသာသူ၊ ၂၁တရားေတြ႔၍ ဆင္းရဲသားကို အျပစ္ေရာက္ေစေသာသူ၊ ၿမိဳ႔တံခါးမွာ အမႈသည္ကိုေက်ာ့မိေစျခင္းငွာျပဳေသာသူ၊ အျပစ္မရွိေသာသူကို မတရားသျဖင့္ ရႈံးေစေသာသူအေပါင္းတို႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းရ၏။

၂၂သို႔ျဖစ္၍ အာျဗဟံ အမ်ဳိးကို ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားသည္ ယာကုပ္အမ်ဳိးကုိ ရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ယာကုပ္အမ်ဳိးသည္ ေနာက္တဖန္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာပ်က္ျခင္းမရွိရ၊၊ ၂၃ထုိအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ငါစီရင္ေသာ အမႈကုိကုိျမင္လွ်င္ ငါ့နာမကုိမိမိတုိ႔တြင္ ရိုေသၾကလိမ့္မည္၊၊ ယာကုပ္အမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားကို ရိုေသ၍၊ ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ၾကလိမ့္မည္။ ၂၄စိတ္သေဘာ ေဖာက္ျပန္ေသာသူတို႔သည္ ပညာသတိကိုရၾက၍၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳေသာသူတို႔သည္လည္း၊ ဆံုးမၾသဝါ စကားကို နာယူၾကလိမ့္မည္။