ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၂)


၁ယုဒျပည္ႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ရည္ေဆာင္၍၊ အာမုတ္၏သား ေဟရွာယခံရေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အခ်က္ ဟုမူကား။ ၂ေနာက္ဆုံးေသာကာလ၌ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္တည္ေသာ ေတာင္သည္ ေတာင္ႀကီးေတာင္ငယ္ တုိ႔၏ ထိပ္ေပၚမွာေျမွာက္၍ တည္လိမ့္မည္၊၊ ခပ္သိမ္းေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ထုိေတာင္သုိ႔စည္းေဝးၾကလိမ္႔မည္၊၊ ၃မ်ားျပားေသာ သူတုိ႔ကလည္း၊ လာၾကေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရား၏ေတာင္ေတာ္၊ ယာကုပ္အမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင့္အိမ္ေတာ္သုိ႔ တက္သြားၾကကုန္အံ့၊၊ လမ္းခရီးေတာ္တုိ႔ကုိ ျပသသြန္သင္ေတာ္မူ၍၊ ငါတုိ႔သည္ေျခေတာ္ရာသုိ႔ လုိက္သြားၾကမည္ ဟု ခရီးသြားလ်က္ ေျပာဆုိၾကလိမ့္မည္၊၊ တရားေတာ္သည္ ဇိအုန္ေတာင္မွ၄င္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ၄င္း ေပၚထြက္လိမ့္မည္၊၊ ၄ထာဝရဘုရားသည္ လူမ်ဳိးတုိ႔တြင္ တရားစီရင္၍၊ မ်ားျပား ေသာ လူတုိ႔ကုိ ဆုံးမေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတုိ႔ထားလက္နက္မ်ားကုိ ထြန္သြားျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ လွံမ်ားကုိ တံစဥ္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း ထုလုပ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ တျပည္ကုိ တျပည္စစ္မတုိက္၊ စစ္အတတ္ကုိလည္း ေနာက္တဖန္မသင္ရ ၾက၊၊

၅အုိယာကုပ္အမ်ဳိးသားတုိ႔၊ လာၾကေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရား၏ အလင္းေတာ္၌ က်င္လည္ၾကကုန္အံ့၊၊ ၆အကယ္ စင္ စစ္ကုိယ္ေတာ္သည္ ယာကုပ္အမ်ဳိးသားတည္းဟူေသာ ကုိယ္ေတာ္၏လူတုိ႔ကုိ စြန္႔ပစ္ေတာ္မူၿပီ၊၊ အေၾကာင္းမူ ကား၊ သူတုိ႔သည္ အေရွ႔ျပည္အတတ္ႏွင့္ၾကြယ္ဝ၍၊ ဖိလိတၱိလူတို႔ကဲ့သုိ႔ အနာဂတၱိဆရာျဖစ္ၾက၏။  တပါးအမ်ဳိးသားႏွင့္ အေပါင္းအေဘာ္ျပဳၾက၏။ ၇သူတို႔ျပည္သည္ ေရႊေငြႏွင့္ ၾကြယ္ဝ၍၊ ဥစၥာပစၥည္းအတိုင္း မသိမ်ား၏။ သူတို႔ျပည္သည္ျမင္းႏွင့္ၾကြယ္ဝ၍၊ ျမင္းရထားအတုိင္း မသိမ်ား၏၊၊ ၈သူတုိ႔ျပည္သည္ ရုပ္တုဆင္းတု ႏွင့္ၾကြယ္ဝ၍၊ မိမိလက္ႏွင့္လုပ္ေသာအရာ၊ မိမိလက္ေခ်ာင္းတုိ႔ႏွင့္ ဖန္ဆင္းေသာအရာကုိပင္ သူတို႔သည္ ဦးခ်ၾကသည္တကား။  ၉ထုိေၾကာင့္၊ ယုတ္ေသာသူ လည္းဦးႏွိမ့္ျခင္း၊ ျမတ္ေသာသူလည္းရႈတ္ခ်ျခင္းကုိခံရလိမ့္မည္၊၊ သူတုိ႔အျပစ္ကုိလည္း ကုိယ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္မမူရာ။

၁ဝထာဝရဘုရားသည္ ေျမၾကီးကုိ ေခ်ာက္လွန္႔အ့ံေသာငွါ ထေတာ္မူေသာ ထုိအခါ၊ ဘုရားကုိ ေၾကာက္ျခင္း အရွိန္၊ ဘုန္းတန္ခုိးအာႏုေဘာ္ေတာ္အရွိန္ေၾကာင့္၊ ေက်ာက္ထဲသုိ႔ဝင္ေလာ့၊၊ ေျမမႈန္႔၌ ပုန္း၍ေနေလာ့၊၊ ၁၁ထုိကာလ၌ လူတုိ႔၏ ေမာ္ေသာမ်က္ႏွာကုိႏွိမ့္ရမည္၊၊ လူတုိ႔၏မာနကုိလည္း ရႈတ္ခ်ရမည္၊၊ ထာဝရဘုရားတပါတည္းသာ ေျမွာက္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား၏ ေန႔ရက္ကာလသည္ ႀကီးျမင့္ေသာ အရာ ႏွင့္ မုိေမာက္ေသာ အရာရွိသမွ်တုိ႔ကို ဆီးတား၍၊ သူတုိ႔သည္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းရွိၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၃ႀကီးျမင့္ေသာ ေလဗႏုန္အာရဇ္ ပင္ရွိသမွ်ကုိ၄င္း၊ ဗာရွန္သပိတ္ပင္ရွိသမွ်ကုိ၄င္း၊ ၁၄ျမင့္ေသာေတာင္ရွိသမွ်ကုိ၄င္း၊ မုိေမာက္ေသာ ေတာင္ပုိ႔ရွိသမွ်ကုိ၄င္း၊ ၁၅ျမင့္ေသာ ရဲတုိက္ရွိသမွ်ကုိ၄င္း၊ ခုိင္ခ့ံေသာ ၿမိဳ႔ရိုးရွိသမွ်ကုိ၄င္း၊ ၁၆တာရႈသေဘၤာအေပါင္း တုိ႔ကို၄င္း၊ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ ရူပါရုံအလုံးစုံတုိ႔ကုိ ၄င္းဆီးတားလိမ့္မည္၊၊ ၁၇ထုိကာလ၌ လူတုိ႔၏ မာနကုိရႈတ္ခ်၍၊ လူတုိ႔၏ စိတ္ျမင့္ေသာ သေဘာကုိ ႏွိမ့္ရမည္။ ထာဝရဘုရားတပါးတည္းသာ  ေျမွာက္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူလိမ့္ မည္၊၊ ၁၈ရုပ္တုဆင္းတုတုိ႔သည္ ရွင္းရွင္းကြယ္ ေပ်ာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၉ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးကုိ ေခ်ာက္လွန္႔ အံ့ေသာငွါထေတာ္မူေသာအခါ၊ ထုိဘုရားကုိ ေၾကာက္ျခင္းအရွိန္၊ ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ေတာ္အရွိန္ေၾကာင့္ လူတုိ႔သည္ ေက်ာက္တြင္း၊ ေျမတြင္းထဲသုိ႔ ဝင္ၾက လိမ့္မည္၊၊ ၂ဝထုိကာလ၌လူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ကုိးကြယ္ဘုိ႔  မိမိတုိ႔လုပ္ဘူးေသာ ေငြရုပ္တု၊ ေရႊရုပ္တုတုိ႔ကုိေပြးမ်ား၊ လင္းႏုိ႔မ်ား၌ ပစ္ထားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၁ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးကုိ ေခ်ာက္လွန္႔အံ့ေသာငွါထေတာ္မူေသာအခါ၊ ထုိဘုရားကုိေၾကာက္ျခင္းအရွိန္၊ ဘုန္းတန္ခုိး အာႏုေဘာ္ေတာ္အရွိန္ေၾကာင့္ ေက်ာက္တြင္း၊ ေခ်ာက္ၾကားထဲသုိ႔ ေျပးဝင္ ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၂ႏွာေခါင္းႏွင့္ အသက္ရႈတတ္ေသာ လူသတၱဝါကုိ မကုိးစားၾကႏွင့္၊၊ ထုိသုိ႔ေသာသူကုိအဘယ္သုိ႔ ပမာဏ ျပဳစရာရွိသနည္း၊၊