ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၃၀)


 

၁ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ပုန္ကန္ေသာအမ်ဳိးသားတို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾကသည္။ သူတို႔သည္ ငါ့ကိုအမွီမျပဳဘဲ အခ်င္းခ်င္းတိုင္ပင္ၾက၏၊၊ ငါ့ဝိညာဥ္ အခြင့္မရွိဘဲ မိႆဟာယ ဖြဲ႔၍အထပ္ထပ္အျပစ္ ေရာက္ၾက၏။ ၂ဖာေရာဘုရင္၏ ဘုန္းကိုအမွီျပဳ၍၊ အဲဂုတၱဳအရိပ္ကိုခိုလႈံျခင္းငွါ၊ ငါႏႈတ္ထြက္ကို အခြင့္မပန္ဘဲ၊ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ေရာက္ေအာင္သြားၾက၏။ ၃သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ ဖာေရာဘုရင္၏ ဘုန္းကိုအမွီျပဳေသာေၾကာင့္ ရွက္ေၾကာက္ၾကလိမ့္မည္။ အဲဂုတၱဳအရိပ္ကိုခိုလႈံေသာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာပ်က္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄သူတို႔မင္းတို႔သည္ ေဇာနၿမိဳ႔၌ရွိၾကမည္။ သံတမန္တို႔သည္ ဟာနက္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ၾကၿပီ။ ၅အသံုးမဝင္၊ အကူအညီမေပး၊ ေက်းဇူးမျပဳႏုိင္ဘဲ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ အသေရပ်က္ျခင္းအေၾကာင္းသာ ျဖစ္ေသာလူမ်ဳိးကိုသူတို႔ရွိသမွ်သည္ ရွက္ေၾကာက္ၾက၏။ ၆ျခေသ့ၤမ၊ ျခေသ့ၤပ်ဳိ၊ ေျမြဆိုး၊ ပ်ံတတ္ေသာ မီးေျမြမ်ားသျဖင့္ အလြန္ခဲယဥ္း၍ ဆင္းရဲေသာ ျပည္ကို ေရွာက္လ်က္ ေတာင္မ်က္ႏွာသို႔သြားေသာ တိရစာၦန္တို႔အေပၚမွာ တင္ေသာ ဝန္မ်ားကို ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ျမည္းပခံုးေပၚမွာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို၄င္း၊ ကုလားအုပ္၏ ဘုိ႔ေပၚမွာ ဘ႑ာမ်ားကို၄င္း တင္၍၊ ေက်းဇူးမျပဳႏုိင္ေသာ လူမ်ဳိးထံသို႔ ေဆာင္ သြားၾကသည္တကား။ ၇အဲဂုတၱဳျပည္သည္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ အက်ဳိး မေပးႏုိင္။ ထုိေၾကာင့္ မလႈပ္ပဲေနတတ္ေသာ ရာခပ္ဟုငါသမုတ္ေပ၏။

၈သင္သည္ ယခုသြား၍သူတို႔ေရွ႔မွာ သင္ပုန္း၌ေရးထားရေသာအခ်က္၊ ေနာင္ကာလအစဥ္အဆက္တည္ ေစျခင္းငွါ၊ စာစီ၍မွတ္သားရေသာ အခ်က္ဟူမူကား၊ ၉ဤလူမ်ဳိးတို႔သည္ ပုန္ကန္တတ္၏။ ေဖာက္ျပန္ေသာအမ်ဳိးသား ထာဝရဘုရား၏ တရားကိုနာယူျခင္းငွာ အလုိမရွိေသာအမ်ဳိးသာ ျဖစ္ၾက၏။ ၁ဝသူတို႔ကလည္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို မခံပါႏွင့္ ဟု ဗ်ာဒိတ္ခံေသာသူမ်ားအား၄င္း မွန္ေသာစကားကို ငါတို႔အားမေဟာပါႏွင့္။ ေခ်ာ့ေမာ့ေသာစကားကို ေျပာၾကပါ။ လွည့္စားေသာစကားကို ေျပာၾကပါ။ ၁၁လမ္းလႊဲၾကပါ။ မွန္ေသာလမ္းကို ေရွာင္ၾကပါ။ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားကို ငါတို႔ေရွ႔မွာ ကြယ္ထားၾကပါဟု ပေရာဖက္တုိ႔အား၄င္း ဆိုတတ္ၾက၏။ ၁၂သို႔ျဖစ္၍၊ ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ပယ္၍၊ လိမ္ေကာက္ယိုယြင္း ျခင္းကုိသာ မွီဝဲခိုလံႈေသာေၾကာင့္၊ ၁၃သင္တို႔အျပစ္သည္ ၿပိဳက်လုေသာ အုတ္ရိုးပ်က္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ျမင့္ေသာ အုတ္ထရံ၌ မညီမညြတ္ထြက္ဝင္ သကဲ့သို႔၄င္း၊ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထိုထရံသည္ အလ်င္တေဆာ ခ်က္ျခင္းၿပိဳပ်က္တက္၏။ ၁၄ေျမအိုးကြဲသကဲ့သို႔ ကြဲရလိမ့္မည္။ ကြဲရာတြင္လည္း မီးဖိုထဲ က မီးခဲခံစရာဘို႔၊ ေရကန္ထဲက ေရခပ္စရာဘို႔ အိုးျခမ္းတစ္ခုမွ် မရွိေစျခင္းငွာ၊ ႏွေျမာျခင္းမရွိဘဲ ခြဲျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။

၁၅ဣသေရလအမိ်ဳး၏ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရား၊ အရွင္ထာဝရဘုရား၊ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနလွ်င္၊ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ခြန္အားအစြမ္းကို ရၾကလိမ့္မည္။သင္တို႔သည္ ထိုသို႔ေသာ အလိုမရွိၾက။ ၁၆ငါတို႔သည္ ထိုသို႔မေန၊ ျမင္းစီး၍ ေျပးမည္ ဟုဆုိေသာေၾကာင့္၊ သူတပါးတုိ႔သည္ သင္တုိ႔ကုိေျပးေစမည္၊၊ ငါတုိ႔သည္လ်င္ျမန္စြာ စီးသြားမည္ဟု ဆုိေသာေၾကာင့္္၊ သင္တုိ႔ကုိ လုိက္ေသာသူတုိ႔သည္ လ်င္ျမန္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၇သင္တုိ႔သည္ ေတာင္ထိပ္ေပၚမွာစုိက္ေသာ မွတ္တုိင္ကဲ့သုိ႔  ၄င္း၊ ကုန္းေပၚမွာထူေသာ အလံကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ျဖစ္ရသည္တုိင္ေအာင္၊ တေယာက္ေသာ သူသည္ၿခိမ္းလွ်င္၊ တေထာင္ ေသာသူတုိ႔သည္ ေျပးၾကလိမ့္မည္၊၊ ငါးေယာက္ၿခိမ္းလွ်င္၊ တေသာင္းေျပးၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၈သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔၌ ေက်းဇူးျပဳလုိေသာငွါ ေျမာ္လင့္ေတာ္မူမည္၊၊ ကရုဏာျပဳလုိ ေသာငွါ ေျမွာက္ျခင္းကုိ ခံေတာ္မူမည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ တရားေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိေျမာ္လင့္ေသာ သူအေပါင္းတုိ႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏၊၊ ၁၉ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေနေသာ ဇိအုန္အမ်ဳိး၊ သင္သည္အစဥ္ ငိုေၾကြးရမည္ မဟုတ္၊၊ သင္ေအာ္ဟစ္သံကုိ နားေထာင္၍ ကယ္မသနားေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝထုိအသံကုိ ၾကားေသာအခါ ထူးေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အား  ဒုကၡမုန္႔ကုိ ေကြၽး၍ ဆင္းရဲျခင္းေရကုိ တုိက္ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သင္၏ဆရာတုိ႔သည္ ေနာက္တဖန္ ပုန္းေရွာင္၍မေန ရၾက၊၊ ကုိယ္မ်က္စိႏွင့္ ကုိယ္ဆရာတုိ႔ကုိ ျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ ၂၁သင္သည္ လက်္ာဘက္၊ လက္ဝဲဘက္သုိ႔ လမ္းလြဲလွ်င္၊ ၂၂ထုလုပ္ေသာေငြရုပ္တုတန္ဆာႏွင့္ သြန္းေသာေရႊရုပ္တုတန္ဆာမ်ားကုိ မရုိမေသျပဳ၍၊ ညစ္ညဴးေသာ အဝတ္ကဲ့သုိ႔ ပစ္ပယ္လ်က္၊ သြားေတာ့ဟုဆုိရလိမ့္မည္၊၊ ၂၃သင္သည္လယ္၌ ၾကဲေသာ မ်ဳိးေစ့တုိ႔ မိုဃ္းကုိရြာေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ ေျမအသီးအႏွံမွျဖစ္ေသာ မုန္႔ကုိ အလြန္ၾကြယ္ဝစြာ ေပးသနားေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ထုိအခါ သင္၏သုိးႏြားတုိ႔သည္ က်ယ္ေသာအရပ္၌ က်က္စားရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၄စံေကာႏွင့္ ဆန္ခါျဖင့္ သန္႔ရွင္းေစ၍ ေကာင္းမြန္စြာေရာေႏွာေသာ စပါးကုိ သာေျမ၌လုပ္ေသာ ႏြားႏွင့္ျမည္းတုိ႔သည္လည္း စားရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၅မ်ားစြာေသာ လူတုိ႔ကုိ သတ္၍ ရဲတုိက္တုိ႔သည္ ၿပိဳလဲေသာအခါ ျမင့္ေသာေတာင္ရွိသမွ်ႏွင့္ ထင္ရွားေသာ ကုန္းရွိသမွ်တုိ႔အေပၚမွာ ေရစီးရာျမစ္ႏွင့္ေခ်ာင္းမ်ားၾကလိမ့္ မည္၊၊ ၂၆ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူတုိ႔၏ က်ဳိးပ်က္ရာကုိ ျပဳျပင္၍၊ သူ႔တုိ႔ခံရေသာ ဒဏ္ခ်က္ရာကုိ ေပ်ာက္ေစေတာ္မူ ေသာအခါ၊ လ၏အလင္းသည္ ေန၏အလင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ ေန၏အလင္းသည္လည္း ပကတိထက္ခုနစ္ဆလင္းလိမ့္ မည္၊၊

၂၇ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ ေဝးေသာ အရပ္မွလာ၏၊၊ အမ်က္ေတာ္ ေလာင္၍မီးလွ်ံ ဟုန္း ေလ၏၊၊ ႏႈတ္ေတာ္သည္ အမ်က္ႏွင့္ျပည့္၍ လွ်ာေတာ္သည္ မီးရႈိ႔သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေလ၏။ ၂၈ထြက္သက္ေတာ္သည္လည္း လူမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ၊ လႊမ္းမုိးေသာ ေရကဲ့သို႔လည္ပင္းကိုမွီလိမ့္မည္။ လမ္းလြဲေစေသာဇက္ကို သူတုိ႔ ပစပ္၌ ခြံ႔ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၂၉သင္တုိ႔သည္ ပြဲခံေသာေန႔ညဥ္႔တြင္ျပဳသကဲ့သုိ႔ သီခ်င္းဆုိရၾကလိမ့္မည္၊၊ ဣသေရလအမ်ဳိး ၏ ေက်ာက္၊ ထာဝရဘုရား၏ ေတာင္ေတာ္သုိ႔ ပုေလြမႈတ္လ်က္ သြားသကဲ့သုိ႔ ဝမ္းေျမာက္ရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၃ဝထာဝရ ဘုရားသည္လည္း ဘုန္းႀကီးေသာ အသံေတာ္ကုိ လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ လက္ရုံးေတာ္သက္ေရာက္ျခင္း၊ ျပင္းစြာ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ မီးလွ်ံေလာင္ျခင္း၊ မုိဃ္္းသီးပါလ်က္၊ မုိဃ္းသကမုန္တုိင္းမ်ားတုိ႔ကုိ ျပေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၃၁သုိ႔ျဖစ္၍၊ အာရႈရိလူသည္ ထာဝရဘုရား၏ အသံေတာ္အားျဖင့္ လွဲခ်ျခင္း၊ လွံတံေတာ္အားျဖင့္ ဒဏ္ခတ္ျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္။ ၃၂ထာဝရဘုရားစီရင္၍၊ သူ၏အေပၚမွာ ေလးစြာခ်ထားေတာ္မူေသာ လွံတံသည္ ေရွာက္သြားရာ၌ေစာင္း၊ ပတ္သာတီး  ျခင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ သူ႔ကုိျပင္းစြာ စစ္တုိက္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၃၃အေၾကာင္းမူကား၊ ေတာဖက္အရပ္သည္ ေရွး ကာလ၌ စီရင္လ်က္ရွိ၏၊၊ အကယ္စင္စစ္ရွင္ဘုရင္အဘုိ႔ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိ၏၊၊ နက္နဲက်ယ္ဝန္းေစျခင္းငွါ ဖန္ဆင္းေတာ္ မူၿပီ၊၊ မီးရႈိ႔ဘုိ႔ထင္းပုံႀကီးလည္းရွိ၏၊၊ ထာဝရဘုရား၏ ထြက္သက္ေတာ္သည္ အရည္က်ဳိေသာကန္႔ကဲ့သုိ႔၊ ထုိထင္းပုံ ကုိ မီးရႈိ႔ရလိမ့္မည္၊၊

၁ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ပုန္ကန္ေသာအမ်ဳိးသားတို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾကသည္။ သူတို႔သည္ ငါ့ကိုအမွီမျပဳဘဲ အခ်င္းခ်င္းတိုင္ပင္ၾက၏၊၊ ငါ့ဝိညာဥ္ အခြင့္မရွိဘဲ မိႆဟာယ ဖြဲ႔၍အထပ္ထပ္အျပစ္ ေရာက္ၾက၏။ ၂ဖာေရာဘုရင္၏ ဘုန္းကိုအမွီျပဳ၍၊ အဲဂုတၱဳအရိပ္ကိုခိုလႈံျခင္းငွါ၊ ငါႏႈတ္ထြက္ကို အခြင့္မပန္ဘဲ၊ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ေရာက္ေအာင္သြားၾက၏။ ၃သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ ဖာေရာဘုရင္၏ ဘုန္းကိုအမွီျပဳေသာေၾကာင့္ ရွက္ေၾကာက္ၾကလိမ့္မည္။ အဲဂုတၱဳအရိပ္ကိုခိုလႈံေသာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာပ်က္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄သူတို႔မင္းတို႔သည္ ေဇာနၿမိဳ႔၌ရွိၾကမည္။ သံတမန္တို႔သည္ ဟာနက္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ၾကၿပီ။ ၅အသံုးမဝင္၊ အကူအညီမေပး၊ ေက်းဇူးမျပဳႏုိင္ဘဲ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ အသေရပ်က္ျခင္းအေၾကာင္းသာ ျဖစ္ေသာလူမ်ဳိးကိုသူတို႔ရွိသမွ်သည္ ရွက္ေၾကာက္ၾက၏။ ၆ျခေသ့ၤမ၊ ျခေသ့ၤပ်ဳိ၊ ေျမြဆိုး၊ ပ်ံတတ္ေသာ မီးေျမြမ်ားသျဖင့္ အလြန္ခဲယဥ္း၍ ဆင္းရဲေသာ ျပည္ကို ေရွာက္လ်က္ ေတာင္မ်က္ႏွာသို႔သြားေသာ တိရစာၦန္တို႔အေပၚမွာ တင္ေသာ ဝန္မ်ားကို ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ျမည္းပခံုးေပၚမွာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို၄င္း၊ ကုလားအုပ္၏ ဘုိ႔ေပၚမွာ ဘ႑ာမ်ားကို၄င္း တင္၍၊ ေက်းဇူးမျပဳႏုိင္ေသာ လူမ်ဳိးထံသို႔ ေဆာင္ သြားၾကသည္တကား။ ၇အဲဂုတၱဳျပည္သည္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ အက်ဳိး မေပးႏုိင္။ ထုိေၾကာင့္ မလႈပ္ပဲေနတတ္ေသာ ရာခပ္ဟုငါသမုတ္ေပ၏။

၈သင္သည္ ယခုသြား၍သူတို႔ေရွ႔မွာ သင္ပုန္း၌ေရးထားရေသာအခ်က္၊ ေနာင္ကာလအစဥ္အဆက္တည္ ေစျခင္းငွါ၊ စာစီ၍မွတ္သားရေသာ အခ်က္ဟူမူကား၊ ၉ဤလူမ်ဳိးတို႔သည္ ပုန္ကန္တတ္၏။ ေဖာက္ျပန္ေသာအမ်ဳိးသား ထာဝရဘုရား၏ တရားကိုနာယူျခင္းငွာ အလုိမရွိေသာအမ်ဳိးသာ ျဖစ္ၾက၏။ ၁ဝသူတို႔ကလည္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို မခံပါႏွင့္ ဟု ဗ်ာဒိတ္ခံေသာသူမ်ားအား၄င္း မွန္ေသာစကားကို ငါတို႔အားမေဟာပါႏွင့္။ ေခ်ာ့ေမာ့ေသာစကားကို ေျပာၾကပါ။ လွည့္စားေသာစကားကို ေျပာၾကပါ။ ၁၁လမ္းလႊဲၾကပါ။ မွန္ေသာလမ္းကို ေရွာင္ၾကပါ။ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားကို ငါတို႔ေရွ႔မွာ ကြယ္ထားၾကပါဟု ပေရာဖက္တုိ႔အား၄င္း ဆိုတတ္ၾက၏။ ၁၂သို႔ျဖစ္၍၊ ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ပယ္၍၊ လိမ္ေကာက္ယိုယြင္း ျခင္းကုိသာ မွီဝဲခိုလံႈေသာေၾကာင့္၊ ၁၃သင္တို႔အျပစ္သည္ ၿပိဳက်လုေသာ အုတ္ရိုးပ်က္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ျမင့္ေသာ အုတ္ထရံ၌ မညီမညြတ္ထြက္ဝင္ သကဲ့သို႔၄င္း၊ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထိုထရံသည္ အလ်င္တေဆာ ခ်က္ျခင္းၿပိဳပ်က္တက္၏။ ၁၄ေျမအိုးကြဲသကဲ့သို႔ ကြဲရလိမ့္မည္။ ကြဲရာတြင္လည္း မီးဖိုထဲ က မီးခဲခံစရာဘို႔၊ ေရကန္ထဲက ေရခပ္စရာဘို႔ အိုးျခမ္းတစ္ခုမွ် မရွိေစျခင္းငွာ၊ ႏွေျမာျခင္းမရွိဘဲ ခြဲျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။

၁၅ဣသေရလအမိ်ဳး၏ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရား၊ အရွင္ထာဝရဘုရား၊ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနလွ်င္၊ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ခြန္အားအစြမ္းကို ရၾကလိမ့္မည္။သင္တို႔သည္ ထိုသို႔ေသာ အလိုမရွိၾက။ ၁၆ငါတို႔သည္ ထိုသို႔မေန၊ ျမင္းစီး၍ ေျပးမည္ ဟုဆုိေသာေၾကာင့္၊ သူတပါးတုိ႔သည္ သင္တုိ႔ကုိေျပးေစမည္၊၊ ငါတုိ႔သည္လ်င္ျမန္စြာ စီးသြားမည္ဟု ဆုိေသာေၾကာင့္္၊ သင္တုိ႔ကုိ လုိက္ေသာသူတုိ႔သည္ လ်င္ျမန္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၇သင္တုိ႔သည္ ေတာင္ထိပ္ေပၚမွာစုိက္ေသာ မွတ္တုိင္ကဲ့သုိ႔  ၄င္း၊ ကုန္းေပၚမွာထူေသာ အလံကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ျဖစ္ရသည္တုိင္ေအာင္၊ တေယာက္ေသာ သူသည္ၿခိမ္းလွ်င္၊ တေထာင္ ေသာသူတုိ႔သည္ ေျပးၾကလိမ့္မည္၊၊ ငါးေယာက္ၿခိမ္းလွ်င္၊ တေသာင္းေျပးၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၈သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔၌ ေက်းဇူးျပဳလုိေသာငွါ ေျမာ္လင့္ေတာ္မူမည္၊၊ ကရုဏာျပဳလုိ ေသာငွါ ေျမွာက္ျခင္းကုိ ခံေတာ္မူမည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ တရားေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိေျမာ္လင့္ေသာ သူအေပါင္းတုိ႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏၊၊ ၁၉ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေနေသာ ဇိအုန္အမ်ဳိး၊ သင္သည္အစဥ္ ငိုေၾကြးရမည္ မဟုတ္၊၊ သင္ေအာ္ဟစ္သံကုိ နားေထာင္၍ ကယ္မသနားေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝထုိအသံကုိ ၾကားေသာအခါ ထူးေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အား  ဒုကၡမုန္႔ကုိ ေကြၽး၍ ဆင္းရဲျခင္းေရကုိ တုိက္ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သင္၏ဆရာတုိ႔သည္ ေနာက္တဖန္ ပုန္းေရွာင္၍မေန ရၾက၊၊ ကုိယ္မ်က္စိႏွင့္ ကုိယ္ဆရာတုိ႔ကုိ ျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ ၂၁သင္သည္ လက်္ာဘက္၊ လက္ဝဲဘက္သုိ႔ လမ္းလြဲလွ်င္၊ ၂၂ထုလုပ္ေသာေငြရုပ္တုတန္ဆာႏွင့္ သြန္းေသာေရႊရုပ္တုတန္ဆာမ်ားကုိ မရုိမေသျပဳ၍၊ ညစ္ညဴးေသာ အဝတ္ကဲ့သုိ႔ ပစ္ပယ္လ်က္၊ သြားေတာ့ဟုဆုိရလိမ့္မည္၊၊ ၂၃သင္သည္လယ္၌ ၾကဲေသာ မ်ဳိးေစ့တုိ႔ မိုဃ္းကုိရြာေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ ေျမအသီးအႏွံမွျဖစ္ေသာ မုန္႔ကုိ အလြန္ၾကြယ္ဝစြာ ေပးသနားေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ထုိအခါ သင္၏သုိးႏြားတုိ႔သည္ က်ယ္ေသာအရပ္၌ က်က္စားရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၄စံေကာႏွင့္ ဆန္ခါျဖင့္ သန္႔ရွင္းေစ၍ ေကာင္းမြန္စြာေရာေႏွာေသာ စပါးကုိ သာေျမ၌လုပ္ေသာ ႏြားႏွင့္ျမည္းတုိ႔သည္လည္း စားရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၅မ်ားစြာေသာ လူတုိ႔ကုိ သတ္၍ ရဲတုိက္တုိ႔သည္ ၿပိဳလဲေသာအခါ ျမင့္ေသာေတာင္ရွိသမွ်ႏွင့္ ထင္ရွားေသာ ကုန္းရွိသမွ်တုိ႔အေပၚမွာ ေရစီးရာျမစ္ႏွင့္ေခ်ာင္းမ်ားၾကလိမ့္ မည္၊၊ ၂၆ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူတုိ႔၏ က်ဳိးပ်က္ရာကုိ ျပဳျပင္၍၊ သူ႔တုိ႔ခံရေသာ ဒဏ္ခ်က္ရာကုိ ေပ်ာက္ေစေတာ္မူ ေသာအခါ၊ လ၏အလင္းသည္ ေန၏အလင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ ေန၏အလင္းသည္လည္း ပကတိထက္ခုနစ္ဆလင္းလိမ့္ မည္၊၊

၂၇ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ ေဝးေသာ အရပ္မွလာ၏၊၊ အမ်က္ေတာ္ ေလာင္၍မီးလွ်ံ ဟုန္း ေလ၏၊၊ ႏႈတ္ေတာ္သည္ အမ်က္ႏွင့္ျပည့္၍ လွ်ာေတာ္သည္ မီးရႈိ႔သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေလ၏။ ၂၈ထြက္သက္ေတာ္သည္လည္း လူမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ၊ လႊမ္းမုိးေသာ ေရကဲ့သို႔လည္ပင္းကိုမွီလိမ့္မည္။ လမ္းလြဲေစေသာဇက္ကို သူတုိ႔ ပစပ္၌ ခြံ႔ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၂၉သင္တုိ႔သည္ ပြဲခံေသာေန႔ညဥ္႔တြင္ျပဳသကဲ့သုိ႔ သီခ်င္းဆုိရၾကလိမ့္မည္၊၊ ဣသေရလအမ်ဳိး ၏ ေက်ာက္၊ ထာဝရဘုရား၏ ေတာင္ေတာ္သုိ႔ ပုေလြမႈတ္လ်က္ သြားသကဲ့သုိ႔ ဝမ္းေျမာက္ရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၃ဝထာဝရ ဘုရားသည္လည္း ဘုန္းႀကီးေသာ အသံေတာ္ကုိ လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ လက္ရုံးေတာ္သက္ေရာက္ျခင္း၊ ျပင္းစြာ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ မီးလွ်ံေလာင္ျခင္း၊ မုိဃ္္းသီးပါလ်က္၊ မုိဃ္းသကမုန္တုိင္းမ်ားတုိ႔ကုိ ျပေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၃၁သုိ႔ျဖစ္၍၊ အာရႈရိလူသည္ ထာဝရဘုရား၏ အသံေတာ္အားျဖင့္ လွဲခ်ျခင္း၊ လွံတံေတာ္အားျဖင့္ ဒဏ္ခတ္ျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္။ ၃၂ထာဝရဘုရားစီရင္၍၊ သူ၏အေပၚမွာ ေလးစြာခ်ထားေတာ္မူေသာ လွံတံသည္ ေရွာက္သြားရာ၌ေစာင္း၊ ပတ္သာတီး  ျခင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ သူ႔ကုိျပင္းစြာ စစ္တုိက္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၃၃အေၾကာင္းမူကား၊ ေတာဖက္အရပ္သည္ ေရွး ကာလ၌ စီရင္လ်က္ရွိ၏၊၊ အကယ္စင္စစ္ရွင္ဘုရင္အဘုိ႔ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိ၏၊၊ နက္နဲက်ယ္ဝန္းေစျခင္းငွါ ဖန္ဆင္းေတာ္ မူၿပီ၊၊ မီးရႈိ႔ဘုိ႔ထင္းပုံႀကီးလည္းရွိ၏၊၊ ထာဝရဘုရား၏ ထြက္သက္ေတာ္သည္ အရည္က်ဳိေသာကန္႔ကဲ့သုိ႔၊ ထုိထင္းပုံ ကုိ မီးရႈိ႔ရလိမ့္မည္၊၊