ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၃၂)


၁ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ တရားသျဖင့္ အုပ္စုိးေသာရွင္ဘုရင္တပါးေပၚထြန္းေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ မင္းသားမွဴးမတ္တုိ႔ သည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂ထုိမင္းတုိ႔သည္ ေလလုံ၍ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းကြယ္ရာအရပ္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေသြ႔ေျခာက္္ ေသာေျမ၌စီးေသာေခ်ာင္းေရကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေနပူေသာအရပ္၌ေက်ာက္လုံးႀကီးအရိပ္ကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၃မ်က္စိျမင္ေသာ သူတုိ႔သည္ ရွင္းလင္းစြာျမင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ နားၾကားေသာသူတုိ႔ လည္း နားေထာင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄သတိမရွိေသာသူ၏ စိတ္ႏွလုံးသည္ ဆင္ျခင္၍ပညာရွိလိမ့္မည္၊၊ စကားအေသာသူ၏ လွ်ာသည္လည္း စကားၿပီ ေအာင္ ေျပာတတ္လိမ့္မည္၊၊ ၅ယုတ္ေသာသူကို ေနာက္တဖန္အျမတ္ဟူ၍၄င္း၊ ေစးႏွဲေသာသူကုိလည္း ေနာက္တဖန္ စြန္႔ႀကဲတတ္ေသာသူဟူ၍၄င္းမေခၚရ၊၊ ၆အေၾကာင္းမူကား၊ ယုတ္ေသာ သူသည္ လွ်ဳိ႔ဝွက္လ်က္၊ ထာဝရဘုရားကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ျပစ္မွားလ်က္၊ မြတ္သိပ္ေသာသူကုိသာ၍ ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ေရငတ္ေသာ သူကုိေရ မေသာက္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ယုတ္ေသာစကားကုိေျပာ၍ မေကာင္းေသာအႀကံကုိႀကံ ေလဦးမည္၊၊ ၇ေစးႏွဲေသာ သူသုံးေဆာင္ရာတန္ဆာ သည္လည္းဆုိးလွ၏၊၊ ဆင္းရဲငတ္မြတ္ေသာသူ၏အမႈသည္ မွန္ေသာ္လည္း၊ ထုိသုိ႔ေသာ သူကုိမုသာစကားအားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ၊ မေကာင္းေသာအႀကံကုိသာၾကံတတ္၏၊၊ ၈ေစတနာရွိေသာ သူမူကား၊ ေစတနာႏွင့္ဆုိင္ေသာ အႀကံတုိ႔ကုိ ႀကံစည္တတ္၏၊၊ ေစတနာႏွင့္ဆုိင္ေသာ အရာမ်ားအားျဖင့္ တည္ရလိမ့္မည္၊၊

၉ၿငိမ္သက္စြာေနေသာ မိန္းမတုိ႔သည္ထၾက၊၊ ငါေျပာသံကုိၾကားၾကေလာ့၊၊ သတိမရွိေသာ သတုိ႔သမီးတို႔၊ ငါ့စကားကုိနားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၁ဝသတိမရွိေသာမိန္းမတုိ႔၊ သင္တုိ႔သည္တႏွစ္လြန္မွပူပန္ၾကလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္း မူကား၊ စပ်စ္သီးကုိသိမ္းျခင္းအမႈ ျပတ္လိမ့္မည္၊၊ စပါးအသီးအႏွံကုိ သိမ္းရာကာလမေရာက္ရ၊၊  ၁၁ၿငိမ္သက္စြာေနေသာ မိန္းမတုိ႔၊ တုန္လႈပ္ၾကေလာ့၊၊ သတိမရွိေသာသူတုိ႔၊ ပူပန္ျခင္းရွိၾကေလာ့၊၊ အဝတ္တန္ဆာရွိသမွ်တုိ႔ကို ပယ္ခြၽတ္ၿပီးမွ၊ ခါး၌ေလွ်ာ္္ ေတအဝတ္ကုိ စည္းၾကေလာ့၊၊ ၁၂ရင္ပတ္ကုိခတ္ျခင္း၊ သာယာေသာ လယ္ယာႏွင့္ အသီးမ်ားေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္အတြက္ ညည္းတြားျခင္းရွိလိမ့္မည္၊၊ ၁၃ငါ့လူတုိ႔၏ ေျမကုိ၄င္း၊ ဝမ္းေျမာက္ေသာ အိမ္ႏွင့္ရႊင္လန္းေသာ ၿမိဳ႔ကုိ၄င္း၊ ဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔သည္တက္၍ လႊမ္းမုိးၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၄ဘုံဗိမာန္တုိ႔ကုိ စြန္႔ပစ္၍ ၿမိဳ႔၏အသံဗလံ ၿငိမ္းလိမ့္မည္။ ၾသေဖလကုန္းႏွင့္ ရဲတုိက္တုိ႔သည္ အစဥ္ေျမတြင္းႏွင့္ျပည့္စုံ၍၊ ရုိင္းေသာျမည္းေပ်ာ္ေမြ႔ရာ၊ သိုးစု က်က္စားရာ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၅ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္မွ ငါတုိ႔အေပၚသုိ႔ သြန္းေလာင္း၍၊ ေတာသည္ အသီးအႏွံမ်ားေသာ လယ္ျဖစ္၍၊ အသီးအႏွံမ်ားေသာ လယ္သည္ေတာအုပ္ကဲ့သုိ႔ မွတ္ရေသာကာလ မေရာက္မွီ တုိင္ေအာင္၊ ထုိသုိ႔ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၆ထုိအခါေတာ၌ကား၊ တရားသျဖင့္စီရင္ျခင္းတည္၍၊ အသီးအႏွံမ်ားေသာ လယ္၌ကား၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ပါရမီသည္အၿမဲေနရလိမ့္မည္၊၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္လည္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ျပဳစုလိမ့္မည္၊၊ ၁၇ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားသည္လည္း ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ျပဳစုလိမ့္မည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်ဳိးမူကား၊ ထာဝရၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ လုံၿခဳံျခင္းတည္း၊၊ ၁၈ငါ၏လူတုိ႔သည္လည္း၊ ၿငိမ္သက္ေသာေနရာ၊ လုံျခဳံေသာၿမိဳ႔ရြာ၊ ေဘးလြတ္ေသာ ခ်မ္းသာရာအရပ္တုိ႔၌ ေနရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၉သုိ႔ရာတြင္၊ မုိဃ္းသီးက်သျဖင့္ ေတာအုပ္ကုိလွဲ၍၊ ၿမိဳ႔ကုိလည္း ေျမႏွင့္တညီတည္း ၿဖိဳဖ်က္လိမ့္မည္၊၊ ၂ဝေရရွိရာအရပ္ရပ္တုိ႔၌ မ်ဳိးေစ့ကုိႀကဲ၍၊ ႏြားေျခႏွင့္ျမည္းေျခတုိ႔ကုိ လႊတ္တတ္ေသာ သင္တုိ႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏၊၊

၁ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ တရားသျဖင့္ အုပ္စုိးေသာရွင္ဘုရင္တပါးေပၚထြန္းေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ မင္းသားမွဴးမတ္တုိ႔ သည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂ထုိမင္းတုိ႔သည္ ေလလုံ၍ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းကြယ္ရာအရပ္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေသြ႔ေျခာက္္ ေသာေျမ၌စီးေသာေခ်ာင္းေရကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေနပူေသာအရပ္၌ေက်ာက္လုံးႀကီးအရိပ္ကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၃မ်က္စိျမင္ေသာ သူတုိ႔သည္ ရွင္းလင္းစြာျမင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ နားၾကားေသာသူတုိ႔ လည္း နားေထာင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄သတိမရွိေသာသူ၏ စိတ္ႏွလုံးသည္ ဆင္ျခင္၍ပညာရွိလိမ့္မည္၊၊ စကားအေသာသူ၏ လွ်ာသည္လည္း စကားၿပီ ေအာင္ ေျပာတတ္လိမ့္မည္၊၊ ၅ယုတ္ေသာသူကို ေနာက္တဖန္အျမတ္ဟူ၍၄င္း၊ ေစးႏွဲေသာသူကုိလည္း ေနာက္တဖန္ စြန္႔ႀကဲတတ္ေသာသူဟူ၍၄င္းမေခၚရ၊၊ ၆အေၾကာင္းမူကား၊ ယုတ္ေသာ သူသည္ လွ်ဳိ႔ဝွက္လ်က္၊ ထာဝရဘုရားကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ျပစ္မွားလ်က္၊ မြတ္သိပ္ေသာသူကုိသာ၍ ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ေရငတ္ေသာ သူကုိေရ မေသာက္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ယုတ္ေသာစကားကုိေျပာ၍ မေကာင္းေသာအႀကံကုိႀကံ ေလဦးမည္၊၊ ၇ေစးႏွဲေသာ သူသုံးေဆာင္ရာတန္ဆာ သည္လည္းဆုိးလွ၏၊၊ ဆင္းရဲငတ္မြတ္ေသာသူ၏အမႈသည္ မွန္ေသာ္လည္း၊ ထုိသုိ႔ေသာ သူကုိမုသာစကားအားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ၊ မေကာင္းေသာအႀကံကုိသာၾကံတတ္၏၊၊ ၈ေစတနာရွိေသာ သူမူကား၊ ေစတနာႏွင့္ဆုိင္ေသာ အႀကံတုိ႔ကုိ ႀကံစည္တတ္၏၊၊ ေစတနာႏွင့္ဆုိင္ေသာ အရာမ်ားအားျဖင့္ တည္ရလိမ့္မည္၊၊

၉ၿငိမ္သက္စြာေနေသာ မိန္းမတုိ႔သည္ထၾက၊၊ ငါေျပာသံကုိၾကားၾကေလာ့၊၊ သတိမရွိေသာ သတုိ႔သမီးတို႔၊ ငါ့စကားကုိနားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၁ဝသတိမရွိေသာမိန္းမတုိ႔၊ သင္တုိ႔သည္တႏွစ္လြန္မွပူပန္ၾကလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္း မူကား၊ စပ်စ္သီးကုိသိမ္းျခင္းအမႈ ျပတ္လိမ့္မည္၊၊ စပါးအသီးအႏွံကုိ သိမ္းရာကာလမေရာက္ရ၊၊  ၁၁ၿငိမ္သက္စြာေနေသာ မိန္းမတုိ႔၊ တုန္လႈပ္ၾကေလာ့၊၊ သတိမရွိေသာသူတုိ႔၊ ပူပန္ျခင္းရွိၾကေလာ့၊၊ အဝတ္တန္ဆာရွိသမွ်တုိ႔ကို ပယ္ခြၽတ္ၿပီးမွ၊ ခါး၌ေလွ်ာ္္ ေတအဝတ္ကုိ စည္းၾကေလာ့၊၊ ၁၂ရင္ပတ္ကုိခတ္ျခင္း၊ သာယာေသာ လယ္ယာႏွင့္ အသီးမ်ားေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္အတြက္ ညည္းတြားျခင္းရွိလိမ့္မည္၊၊ ၁၃ငါ့လူတုိ႔၏ ေျမကုိ၄င္း၊ ဝမ္းေျမာက္ေသာ အိမ္ႏွင့္ရႊင္လန္းေသာ ၿမိဳ႔ကုိ၄င္း၊ ဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔သည္တက္၍ လႊမ္းမုိးၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၄ဘုံဗိမာန္တုိ႔ကုိ စြန္႔ပစ္၍ ၿမိဳ႔၏အသံဗလံ ၿငိမ္းလိမ့္မည္။ ၾသေဖလကုန္းႏွင့္ ရဲတုိက္တုိ႔သည္ အစဥ္ေျမတြင္းႏွင့္ျပည့္စုံ၍၊ ရုိင္းေသာျမည္းေပ်ာ္ေမြ႔ရာ၊ သိုးစု က်က္စားရာ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၅ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္မွ ငါတုိ႔အေပၚသုိ႔ သြန္းေလာင္း၍၊ ေတာသည္ အသီးအႏွံမ်ားေသာ လယ္ျဖစ္၍၊ အသီးအႏွံမ်ားေသာ လယ္သည္ေတာအုပ္ကဲ့သုိ႔ မွတ္ရေသာကာလ မေရာက္မွီ တုိင္ေအာင္၊ ထုိသုိ႔ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၆ထုိအခါေတာ၌ကား၊ တရားသျဖင့္စီရင္ျခင္းတည္၍၊ အသီးအႏွံမ်ားေသာ လယ္၌ကား၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ပါရမီသည္အၿမဲေနရလိမ့္မည္၊၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္လည္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ျပဳစုလိမ့္မည္၊၊ ၁၇ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားသည္လည္း ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ျပဳစုလိမ့္မည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်ဳိးမူကား၊ ထာဝရၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ လုံၿခဳံျခင္းတည္း၊၊ ၁၈ငါ၏လူတုိ႔သည္လည္း၊ ၿငိမ္သက္ေသာေနရာ၊ လုံျခဳံေသာၿမိဳ႔ရြာ၊ ေဘးလြတ္ေသာ ခ်မ္းသာရာအရပ္တုိ႔၌ ေနရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၉သုိ႔ရာတြင္၊ မုိဃ္းသီးက်သျဖင့္ ေတာအုပ္ကုိလွဲ၍၊ ၿမိဳ႔ကုိလည္း ေျမႏွင့္တညီတည္း ၿဖိဳဖ်က္လိမ့္မည္၊၊ ၂ဝေရရွိရာအရပ္ရပ္တုိ႔၌ မ်ဳိးေစ့ကုိႀကဲ၍၊ ႏြားေျခႏွင့္ျမည္းေျခတုိ႔ကုိ လႊတ္တတ္ေသာ သင္တုိ႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏၊၊

၁ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ တရားသျဖင့္ အုပ္စုိးေသာရွင္ဘုရင္တပါးေပၚထြန္းေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ မင္းသားမွဴးမတ္တုိ႔ သည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂ထုိမင္းတုိ႔သည္ ေလလုံ၍ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းကြယ္ရာအရပ္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေသြ႔ေျခာက္္ ေသာေျမ၌စီးေသာေခ်ာင္းေရကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေနပူေသာအရပ္၌ေက်ာက္လုံးႀကီးအရိပ္ကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၃မ်က္စိျမင္ေသာ သူတုိ႔သည္ ရွင္းလင္းစြာျမင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ နားၾကားေသာသူတုိ႔ လည္း နားေထာင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄သတိမရွိေသာသူ၏ စိတ္ႏွလုံးသည္ ဆင္ျခင္၍ပညာရွိလိမ့္မည္၊၊ စကားအေသာသူ၏ လွ်ာသည္လည္း စကားၿပီ ေအာင္ ေျပာတတ္လိမ့္မည္၊၊ ၅ယုတ္ေသာသူကို ေနာက္တဖန္အျမတ္ဟူ၍၄င္း၊ ေစးႏွဲေသာသူကုိလည္း ေနာက္တဖန္ စြန္႔ႀကဲတတ္ေသာသူဟူ၍၄င္းမေခၚရ၊၊ ၆အေၾကာင္းမူကား၊ ယုတ္ေသာ သူသည္ လွ်ဳိ႔ဝွက္လ်က္၊ ထာဝရဘုရားကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ျပစ္မွားလ်က္၊ မြတ္သိပ္ေသာသူကုိသာ၍ ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ေရငတ္ေသာ သူကုိေရ မေသာက္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ယုတ္ေသာစကားကုိေျပာ၍ မေကာင္းေသာအႀကံကုိႀကံ ေလဦးမည္၊၊ ၇ေစးႏွဲေသာ သူသုံးေဆာင္ရာတန္ဆာ သည္လည္းဆုိးလွ၏၊၊ ဆင္းရဲငတ္မြတ္ေသာသူ၏အမႈသည္ မွန္ေသာ္လည္း၊ ထုိသုိ႔ေသာ သူကုိမုသာစကားအားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ၊ မေကာင္းေသာအႀကံကုိသာၾကံတတ္၏၊၊ ၈ေစတနာရွိေသာ သူမူကား၊ ေစတနာႏွင့္ဆုိင္ေသာ အႀကံတုိ႔ကုိ ႀကံစည္တတ္၏၊၊ ေစတနာႏွင့္ဆုိင္ေသာ အရာမ်ားအားျဖင့္ တည္ရလိမ့္မည္၊၊

၉ၿငိမ္သက္စြာေနေသာ မိန္းမတုိ႔သည္ထၾက၊၊ ငါေျပာသံကုိၾကားၾကေလာ့၊၊ သတိမရွိေသာ သတုိ႔သမီးတို႔၊ ငါ့စကားကုိနားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၁ဝသတိမရွိေသာမိန္းမတုိ႔၊ သင္တုိ႔သည္တႏွစ္လြန္မွပူပန္ၾကလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္း မူကား၊ စပ်စ္သီးကုိသိမ္းျခင္းအမႈ ျပတ္လိမ့္မည္၊၊ စပါးအသီးအႏွံကုိ သိမ္းရာကာလမေရာက္ရ၊၊  ၁၁ၿငိမ္သက္စြာေနေသာ မိန္းမတုိ႔၊ တုန္လႈပ္ၾကေလာ့၊၊ သတိမရွိေသာသူတုိ႔၊ ပူပန္ျခင္းရွိၾကေလာ့၊၊ အဝတ္တန္ဆာရွိသမွ်တုိ႔ကို ပယ္ခြၽတ္ၿပီးမွ၊ ခါး၌ေလွ်ာ္္ ေတအဝတ္ကုိ စည္းၾကေလာ့၊၊ ၁၂ရင္ပတ္ကုိခတ္ျခင္း၊ သာယာေသာ လယ္ယာႏွင့္ အသီးမ်ားေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္အတြက္ ညည္းတြားျခင္းရွိလိမ့္မည္၊၊ ၁၃ငါ့လူတုိ႔၏ ေျမကုိ၄င္း၊ ဝမ္းေျမာက္ေသာ အိမ္ႏွင့္ရႊင္လန္းေသာ ၿမိဳ႔ကုိ၄င္း၊ ဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔သည္တက္၍ လႊမ္းမုိးၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၄ဘုံဗိမာန္တုိ႔ကုိ စြန္႔ပစ္၍ ၿမိဳ႔၏အသံဗလံ ၿငိမ္းလိမ့္မည္။ ၾသေဖလကုန္းႏွင့္ ရဲတုိက္တုိ႔သည္ အစဥ္ေျမတြင္းႏွင့္ျပည့္စုံ၍၊ ရုိင္းေသာျမည္းေပ်ာ္ေမြ႔ရာ၊ သိုးစု က်က္စားရာ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၅ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္မွ ငါတုိ႔အေပၚသုိ႔ သြန္းေလာင္း၍၊ ေတာသည္ အသီးအႏွံမ်ားေသာ လယ္ျဖစ္၍၊ အသီးအႏွံမ်ားေသာ လယ္သည္ေတာအုပ္ကဲ့သုိ႔ မွတ္ရေသာကာလ မေရာက္မွီ တုိင္ေအာင္၊ ထုိသုိ႔ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၆ထုိအခါေတာ၌ကား၊ တရားသျဖင့္စီရင္ျခင္းတည္၍၊ အသီးအႏွံမ်ားေသာ လယ္၌ကား၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ပါရမီသည္အၿမဲေနရလိမ့္မည္၊၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္လည္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ျပဳစုလိမ့္မည္၊၊ ၁၇ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားသည္လည္း ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ျပဳစုလိမ့္မည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်ဳိးမူကား၊ ထာဝရၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ လုံၿခဳံျခင္းတည္း၊၊ ၁၈ငါ၏လူတုိ႔သည္လည္း၊ ၿငိမ္သက္ေသာေနရာ၊ လုံျခဳံေသာၿမိဳ႔ရြာ၊ ေဘးလြတ္ေသာ ခ်မ္းသာရာအရပ္တုိ႔၌ ေနရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၉သုိ႔ရာတြင္၊ မုိဃ္းသီးက်သျဖင့္ ေတာအုပ္ကုိလွဲ၍၊ ၿမိဳ႔ကုိလည္း ေျမႏွင့္တညီတည္း ၿဖိဳဖ်က္လိမ့္မည္၊၊ ၂ဝေရရွိရာအရပ္ရပ္တုိ႔၌ မ်ဳိးေစ့ကုိႀကဲ၍၊ ႏြားေျခႏွင့္ျမည္းေျခတုိ႔ကုိ လႊတ္တတ္ေသာ သင္တုိ႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏၊၊

၁ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ တရားသျဖင့္ အုပ္စုိးေသာရွင္ဘုရင္တပါးေပၚထြန္းေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ မင္းသားမွဴးမတ္တုိ႔ သည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂ထုိမင္းတုိ႔သည္ ေလလုံ၍ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းကြယ္ရာအရပ္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေသြ႔ေျခာက္္ ေသာေျမ၌စီးေသာေခ်ာင္းေရကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေနပူေသာအရပ္၌ေက်ာက္လုံးႀကီးအရိပ္ကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၃မ်က္စိျမင္ေသာ သူတုိ႔သည္ ရွင္းလင္းစြာျမင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ နားၾကားေသာသူတုိ႔ လည္း နားေထာင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄သတိမရွိေသာသူ၏ စိတ္ႏွလုံးသည္ ဆင္ျခင္၍ပညာရွိလိမ့္မည္၊၊ စကားအေသာသူ၏ လွ်ာသည္လည္း စကားၿပီ ေအာင္ ေျပာတတ္လိမ့္မည္၊၊ ၅ယုတ္ေသာသူကို ေနာက္တဖန္အျမတ္ဟူ၍၄င္း၊ ေစးႏွဲေသာသူကုိလည္း ေနာက္တဖန္ စြန္႔ႀကဲတတ္ေသာသူဟူ၍၄င္းမေခၚရ၊၊ ၆အေၾကာင္းမူကား၊ ယုတ္ေသာ သူသည္ လွ်ဳိ႔ဝွက္လ်က္၊ ထာဝရဘုရားကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ျပစ္မွားလ်က္၊ မြတ္သိပ္ေသာသူကုိသာ၍ ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ေရငတ္ေသာ သူကုိေရ မေသာက္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ယုတ္ေသာစကားကုိေျပာ၍ မေကာင္းေသာအႀကံကုိႀကံ ေလဦးမည္၊၊ ၇ေစးႏွဲေသာ သူသုံးေဆာင္ရာတန္ဆာ သည္လည္းဆုိးလွ၏၊၊ ဆင္းရဲငတ္မြတ္ေသာသူ၏အမႈသည္ မွန္ေသာ္လည္း၊ ထုိသုိ႔ေသာ သူကုိမုသာစကားအားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ၊ မေကာင္းေသာအႀကံကုိသာၾကံတတ္၏၊၊ ၈ေစတနာရွိေသာ သူမူကား၊ ေစတနာႏွင့္ဆုိင္ေသာ အႀကံတုိ႔ကုိ ႀကံစည္တတ္၏၊၊ ေစတနာႏွင့္ဆုိင္ေသာ အရာမ်ားအားျဖင့္ တည္ရလိမ့္မည္၊၊

၉ၿငိမ္သက္စြာေနေသာ မိန္းမတုိ႔သည္ထၾက၊၊ ငါေျပာသံကုိၾကားၾကေလာ့၊၊ သတိမရွိေသာ သတုိ႔သမီးတို႔၊ ငါ့စကားကုိနားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၁ဝသတိမရွိေသာမိန္းမတုိ႔၊ သင္တုိ႔သည္တႏွစ္လြန္မွပူပန္ၾကလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္း မူကား၊ စပ်စ္သီးကုိသိမ္းျခင္းအမႈ ျပတ္လိမ့္မည္၊၊ စပါးအသီးအႏွံကုိ သိမ္းရာကာလမေရာက္ရ၊၊  ၁၁ၿငိမ္သက္စြာေနေသာ မိန္းမတုိ႔၊ တုန္လႈပ္ၾကေလာ့၊၊ သတိမရွိေသာသူတုိ႔၊ ပူပန္ျခင္းရွိၾကေလာ့၊၊ အဝတ္တန္ဆာရွိသမွ်တုိ႔ကို ပယ္ခြၽတ္ၿပီးမွ၊ ခါး၌ေလွ်ာ္္ ေတအဝတ္ကုိ စည္းၾကေလာ့၊၊ ၁၂ရင္ပတ္ကုိခတ္ျခင္း၊ သာယာေသာ လယ္ယာႏွင့္ အသီးမ်ားေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္အတြက္ ညည္းတြားျခင္းရွိလိမ့္မည္၊၊ ၁၃ငါ့လူတုိ႔၏ ေျမကုိ၄င္း၊ ဝမ္းေျမာက္ေသာ အိမ္ႏွင့္ရႊင္လန္းေသာ ၿမိဳ႔ကုိ၄င္း၊ ဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔သည္တက္၍ လႊမ္းမုိးၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၄ဘုံဗိမာန္တုိ႔ကုိ စြန္႔ပစ္၍ ၿမိဳ႔၏အသံဗလံ ၿငိမ္းလိမ့္မည္။ ၾသေဖလကုန္းႏွင့္ ရဲတုိက္တုိ႔သည္ အစဥ္ေျမတြင္းႏွင့္ျပည့္စုံ၍၊ ရုိင္းေသာျမည္းေပ်ာ္ေမြ႔ရာ၊ သိုးစု က်က္စားရာ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၅ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္မွ ငါတုိ႔အေပၚသုိ႔ သြန္းေလာင္း၍၊ ေတာသည္ အသီးအႏွံမ်ားေသာ လယ္ျဖစ္၍၊ အသီးအႏွံမ်ားေသာ လယ္သည္ေတာအုပ္ကဲ့သုိ႔ မွတ္ရေသာကာလ မေရာက္မွီ တုိင္ေအာင္၊ ထုိသုိ႔ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၆ထုိအခါေတာ၌ကား၊ တရားသျဖင့္စီရင္ျခင္းတည္၍၊ အသီးအႏွံမ်ားေသာ လယ္၌ကား၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ပါရမီသည္အၿမဲေနရလိမ့္မည္၊၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္လည္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ျပဳစုလိမ့္မည္၊၊ ၁၇ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားသည္လည္း ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ျပဳစုလိမ့္မည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်ဳိးမူကား၊ ထာဝရၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ လုံၿခဳံျခင္းတည္း၊၊ ၁၈ငါ၏လူတုိ႔သည္လည္း၊ ၿငိမ္သက္ေသာေနရာ၊ လုံျခဳံေသာၿမိဳ႔ရြာ၊ ေဘးလြတ္ေသာ ခ်မ္းသာရာအရပ္တုိ႔၌ ေနရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၉သုိ႔ရာတြင္၊ မုိဃ္းသီးက်သျဖင့္ ေတာအုပ္ကုိလွဲ၍၊ ၿမိဳ႔ကုိလည္း ေျမႏွင့္တညီတည္း ၿဖိဳဖ်က္လိမ့္မည္၊၊ ၂ဝေရရွိရာအရပ္ရပ္တုိ႔၌ မ်ဳိးေစ့ကုိႀကဲ၍၊ ႏြားေျခႏွင့္ျမည္းေျခတုိ႔ကုိ လႊတ္တတ္ေသာ သင္တုိ႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏၊၊