ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၃၃)


၁သူတပါးလုယူျခင္း မခံဘဲလ်က္၊ လုယူတတ္ေသာသူ၊ သူတပါးဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ မခံဘဲလ်က္၊ ဖ်က္ဆီးတတ္ ေသာသူ၊ သင္သည္ အမဂၤလာရွိ၏၊၊ သင္သည္ မလုမယူဘဲ ေနေသာအခါ လုယူျခင္းကုိခံရမည္။ ဖ်က္ဆီး၍၊ ေမာေသာ အခါပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္၊၊

၂အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ သနားေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေျမာ္လင့္ၾကပါ၏၊၊ နံနက္တုိင္း အကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ခြန္အားကုိေပးေတာ္မူပါ၊၊ အမႈေရာက္ေသာအခါ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူပါ၊၊

၃အလုံးအရင္း၏ အသံေၾကာင့္၊ လူစုတုိ႔သည္ေျပးၾက၏၊၊ ထေတာ္မူေသာအခါ၊ လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ အရပ္ရပ္ကြဲ ျပားၾက၏၊၊ ၄သူတပါးတုိ႔သည္ သင္တုိ႔၏ ဥစၥာကုိ က်ဳိင္းေကာင္သိမ္းယူသကဲ့သို႔ သိမ္းယူၾကလိမ့္မည္၊၊ က်ဳိင္းေကာင္တုိ႔ သည္ လူးလာေျပးသကဲ့သုိ႔၊ သင္တုိ႔၏ ဥစၥာေပၚမွာ လူးလာေျပးၾကလိမ့္မည္၊၊

၅ထာဝရဘုရားသည္ ေျမွာက္ျခင္းရွိေတာ္မူ၏၊၊ ျမင့္ေသာအရပ္၌ေနေတာ္မူ၏၊၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔ကုိ တရားသျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၆ဥာဏ္ႏွင့္ ပညာသည္ သင္၏လက္ထက္၌ တည္ၾကည္ ျခင္း၊ ၿမဲၿမံစြာ ကယ္တင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းသေဘာသည္လည္း သင္၏ ဘ႑ာျဖစ္လိမ့္မည္၊၊

၇သူရဲတုိ႔သည္ျပင္၌ ေအာ္ဟစ္ၾက၏၊၊ မိႆဟာယစကားကုိေျပာေသာ တမန္ေတာ္တုိ႔သည္ ျပင္းစြာ ငုိေၾကြး ၾက၏၊၊ ၈လမ္းမတုိ႔သည္ ဆိတ္ညံၾက၏၊၊ လမ္းခရီး၌သြားလာေသာ သူမရွိ၊၊ ထုိမင္းသည္ သစၥာပ်က္ေလၿပီ၊၊ ၿမိဳ႔မ်ားကို လည္း ပယ္ေလၿပီ၊၊ အဘယ္သူ၏ မ်က္ႏွာကုိ မမွတ္တတ္၊၊ ၉ျပည္ေတာ္သည္ ၿငိဳျငင္၍ အားေလ်ာ့၏၊၊ ေလဗႏုန္ေတာ သည္ ရွက္ေၾကာက္၍ ႏြမ္းရိ၏၊၊ ရွာရုန္အရပ္သည္ ေတာကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏၊၊ ဗာရွန္ေတာင္ႏွင့္ ကရေမလေတာင္သည္ လႈပ္ရွား၏၊၊

၁ဝထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ယခုငါထမည္၊၊ ယခုေျမွာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္မည္၊၊ ကုိယ္ကုိ ကုိယ္ခ်ီး ေျမွာက္မည္၊၊ ၁၁သင္တုိ႔သည္ဖြဲကုိ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္၍၊ အမႈိက္ကုိ ဘြားျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ သင္တုိ႔စိတ္သေဘာသည္ မီးျဖစ္၍၊ သင္တို႔ကုိ ဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္၊၊ ၁၂လူမ်ားတုိ႔သည္ ထုံးေက်ာက္ကုိ ဖုတ္သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ဆူးပင္မ်ားကုိ ခုတ္၍ မီးရိႈ႔သကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၃ေဝးေသာ သူတုိ႔၊ ငါျပဳေသာ အမႈကုိမွတ္ၾကေလာ့။ နီးေသာသူတုိ႔၊ ငါ့တန္ခုိးကုိ ဝန္ခံၾကေလာ့။  ၁၄အျပစ္ရွိေသာ ဇိအုန္ၿမိဳ႔သား တုိ႔သည္ ေၾကာက္ၾက၏၊၊ အဓမၼျပဳေသာ သူတို႔သည္ ထိတ္လန္႔ၾက၏။ ငါတုိ႔တြင္အဘယ္သူသည္ ေလာင္ေသာ မီးထဲမွာ ေနရမည္နည္း။ ငါတုိ႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ထာဝရမီးေလာင္ျခင္း ကုိ ခံလ်က္ေနရမည္နည္း၊၊

၁၅တရားသျဖင့္ က်င့္၍ ေျဖာင့္မတ္စြာ ေျပာထေသာ၊ ညွဥ္းဆဲျခင္းအားျဖင့္ ရေသာ ေငြကုိရြံ၍၊ တံစုိးကုိလည္း ျငင္းပယ္ထေသာ၊ လူအသက္သတ္ျခင္းအမႈကုိ နားမခံ၊ အဓမၼအမႈမ်ားကုိ မၾကည့္မရႈေသာသူသည္ ျမင့္ေသာ အရပ္ ၌ ေနလိမ့္မည္။ ၁၆ခုိင္ခ့ံေသာ ေက်ာက္ၿမိဳ႔၌ ခုိလႈံလိမ့္မည္၊၊ ထုိသူအား အစာကုိ အစဥ္ေပးရလိမ့္မည္၊၊ ေသာက္ေရလည္း မျပတ္ရ။ ၁၇သင္သည္ ရွင္ဘုရင္၏ တင့္တယ္ျခင္း အသေရေတာ္ကုိ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ရ၍၊ ေဝးလွေသာ ျပည္ကုိလည္း ၾကည့္ျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၈သင္သည္ ေၾကာက္လန္႔ဘြယ္ေသာ အျခင္းအရာကုိ ေအာက္ေမ့ေသာအခါ၊ စာရင္းယူေသာ သူသည္ အဘယ္မွာ ရွိသနည္း။ အခြန္ခံေသာသူသည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း၊၊ ျပအုိးတုိ႔ကုိ ေရတြက္ေသာသူသည္ အဘယ္ရွိသနည္း။ ၁၉ၾကမ္းတမ္းေသာလူမ်ဳိး၊ နားမဝင္ႏုိင္ေအာင္ နက္နဲေသာစကား၊ နားမလည္ႏုိင္ေအာင္ ခက္ခဲေသာ စကားကုိေျပာေသာ လူမ်ဳိးကုိ သင္သည္မေတြ႔မျမင္ရ။ ၂ဝငါတုိ႔ပြဲခံရာၿမိဳ႔၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔ကုိ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ တုိင္တခုမွ်မေရြ႔၊ ႀကိဳးတခုမွ်မျပတ္၊ အလွ်င္းမပ်က္ရေသာ တဲတည္းဟူေသာ၊ ၿငိမ္ဝပ္ေသာေနရာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကုိ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ ၂၁ထုိၿမိဳ႔တြင္ ဘုန္းႀကီးေသာ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔၌ က်ယ္ေသာျမစ္မ်ား ဆုံးရာအရပ္ျဖစ္ေတာ္မူ လိမ့္မည္၊၊ ထုိအရပ္၌ တက္ေသာ ရဲေလွ၊ အားႀကီးေသာ သေဘၤာတစင္းမွ် မေရွာက္မသြားရ၊ ၂၂အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔၏ တရားသူႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔၏ ပညတ္တရားရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔၏ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္၍၊ ငါတုိ႔ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၂၃သင္၏ သေဘၤာရြက္ႀကိဳးမ်ား ျပဳတ္လ်က္ရွိ၏၊၊ ရြက္တုိင္ကုိ ခုိင္ခံ့စြာမခ်ည္၊ ရြက္ကုိလည္း မျဖန္႔ႏုိင္၊၊ သုိ႔ျဖစ္၍၊ မ်ားစြာေသာ ဥစၥာကုိ လုယူေဝငွရ၏၊၊ ေျခဆြံ႔ေသာသူပင္ လုယူရာ ဥစၥာကုိလုယူရ၏၊ ၂၄ ၿမိဳ႔သားကလည္း၊ ငါနာသည္ဟုမဆုိရ၊၊ ထုိၿမိဳ႔၌ ေနေသာ သူတုိ႔သည္ အျပစ္ေျပရွင္းျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္၊၊

၁သူတပါးလုယူျခင္း မခံဘဲလ်က္၊ လုယူတတ္ေသာသူ၊ သူတပါးဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ မခံဘဲလ်က္၊ ဖ်က္ဆီးတတ္ ေသာသူ၊ သင္သည္ အမဂၤလာရွိ၏၊၊ သင္သည္ မလုမယူဘဲ ေနေသာအခါ လုယူျခင္းကုိခံရမည္။ ဖ်က္ဆီး၍၊ ေမာေသာ အခါပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္၊၊

၂အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ သနားေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေျမာ္လင့္ၾကပါ၏၊၊ နံနက္တုိင္း အကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ခြန္အားကုိေပးေတာ္မူပါ၊၊ အမႈေရာက္ေသာအခါ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူပါ၊၊

၃အလုံးအရင္း၏ အသံေၾကာင့္၊ လူစုတုိ႔သည္ေျပးၾက၏၊၊ ထေတာ္မူေသာအခါ၊ လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ အရပ္ရပ္ကြဲ ျပားၾက၏၊၊ ၄သူတပါးတုိ႔သည္ သင္တုိ႔၏ ဥစၥာကုိ က်ဳိင္းေကာင္သိမ္းယူသကဲ့သို႔ သိမ္းယူၾကလိမ့္မည္၊၊ က်ဳိင္းေကာင္တုိ႔ သည္ လူးလာေျပးသကဲ့သုိ႔၊ သင္တုိ႔၏ ဥစၥာေပၚမွာ လူးလာေျပးၾကလိမ့္မည္၊၊

၅ထာဝရဘုရားသည္ ေျမွာက္ျခင္းရွိေတာ္မူ၏၊၊ ျမင့္ေသာအရပ္၌ေနေတာ္မူ၏၊၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔ကုိ တရားသျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၆ဥာဏ္ႏွင့္ ပညာသည္ သင္၏လက္ထက္၌ တည္ၾကည္ ျခင္း၊ ၿမဲၿမံစြာ ကယ္တင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းသေဘာသည္လည္း သင္၏ ဘ႑ာျဖစ္လိမ့္မည္၊၊

၇သူရဲတုိ႔သည္ျပင္၌ ေအာ္ဟစ္ၾက၏၊၊ မိႆဟာယစကားကုိေျပာေသာ တမန္ေတာ္တုိ႔သည္ ျပင္းစြာ ငုိေၾကြး ၾက၏၊၊ ၈လမ္းမတုိ႔သည္ ဆိတ္ညံၾက၏၊၊ လမ္းခရီး၌သြားလာေသာ သူမရွိ၊၊ ထုိမင္းသည္ သစၥာပ်က္ေလၿပီ၊၊ ၿမိဳ႔မ်ားကို လည္း ပယ္ေလၿပီ၊၊ အဘယ္သူ၏ မ်က္ႏွာကုိ မမွတ္တတ္၊၊ ၉ျပည္ေတာ္သည္ ၿငိဳျငင္၍ အားေလ်ာ့၏၊၊ ေလဗႏုန္ေတာ သည္ ရွက္ေၾကာက္၍ ႏြမ္းရိ၏၊၊ ရွာရုန္အရပ္သည္ ေတာကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏၊၊ ဗာရွန္ေတာင္ႏွင့္ ကရေမလေတာင္သည္ လႈပ္ရွား၏၊၊

၁ဝထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ယခုငါထမည္၊၊ ယခုေျမွာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္မည္၊၊ ကုိယ္ကုိ ကုိယ္ခ်ီး ေျမွာက္မည္၊၊ ၁၁သင္တုိ႔သည္ဖြဲကုိ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္၍၊ အမႈိက္ကုိ ဘြားျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ သင္တုိ႔စိတ္သေဘာသည္ မီးျဖစ္၍၊ သင္တို႔ကုိ ဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္၊၊ ၁၂လူမ်ားတုိ႔သည္ ထုံးေက်ာက္ကုိ ဖုတ္သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ဆူးပင္မ်ားကုိ ခုတ္၍ မီးရိႈ႔သကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၃ေဝးေသာ သူတုိ႔၊ ငါျပဳေသာ အမႈကုိမွတ္ၾကေလာ့။ နီးေသာသူတုိ႔၊ ငါ့တန္ခုိးကုိ ဝန္ခံၾကေလာ့။  ၁၄အျပစ္ရွိေသာ ဇိအုန္ၿမိဳ႔သား တုိ႔သည္ ေၾကာက္ၾက၏၊၊ အဓမၼျပဳေသာ သူတို႔သည္ ထိတ္လန္႔ၾက၏။ ငါတုိ႔တြင္အဘယ္သူသည္ ေလာင္ေသာ မီးထဲမွာ ေနရမည္နည္း။ ငါတုိ႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ထာဝရမီးေလာင္ျခင္း ကုိ ခံလ်က္ေနရမည္နည္း၊၊

၁၅တရားသျဖင့္ က်င့္၍ ေျဖာင့္မတ္စြာ ေျပာထေသာ၊ ညွဥ္းဆဲျခင္းအားျဖင့္ ရေသာ ေငြကုိရြံ၍၊ တံစုိးကုိလည္း ျငင္းပယ္ထေသာ၊ လူအသက္သတ္ျခင္းအမႈကုိ နားမခံ၊ အဓမၼအမႈမ်ားကုိ မၾကည့္မရႈေသာသူသည္ ျမင့္ေသာ အရပ္ ၌ ေနလိမ့္မည္။ ၁၆ခုိင္ခ့ံေသာ ေက်ာက္ၿမိဳ႔၌ ခုိလႈံလိမ့္မည္၊၊ ထုိသူအား အစာကုိ အစဥ္ေပးရလိမ့္မည္၊၊ ေသာက္ေရလည္း မျပတ္ရ။ ၁၇သင္သည္ ရွင္ဘုရင္၏ တင့္တယ္ျခင္း အသေရေတာ္ကုိ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ရ၍၊ ေဝးလွေသာ ျပည္ကုိလည္း ၾကည့္ျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၈သင္သည္ ေၾကာက္လန္႔ဘြယ္ေသာ အျခင္းအရာကုိ ေအာက္ေမ့ေသာအခါ၊ စာရင္းယူေသာ သူသည္ အဘယ္မွာ ရွိသနည္း။ အခြန္ခံေသာသူသည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း၊၊ ျပအုိးတုိ႔ကုိ ေရတြက္ေသာသူသည္ အဘယ္ရွိသနည္း။ ၁၉ၾကမ္းတမ္းေသာလူမ်ဳိး၊ နားမဝင္ႏုိင္ေအာင္ နက္နဲေသာစကား၊ နားမလည္ႏုိင္ေအာင္ ခက္ခဲေသာ စကားကုိေျပာေသာ လူမ်ဳိးကုိ သင္သည္မေတြ႔မျမင္ရ။ ၂ဝငါတုိ႔ပြဲခံရာၿမိဳ႔၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔ကုိ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ တုိင္တခုမွ်မေရြ႔၊ ႀကိဳးတခုမွ်မျပတ္၊ အလွ်င္းမပ်က္ရေသာ တဲတည္းဟူေသာ၊ ၿငိမ္ဝပ္ေသာေနရာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကုိ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ ၂၁ထုိၿမိဳ႔တြင္ ဘုန္းႀကီးေသာ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔၌ က်ယ္ေသာျမစ္မ်ား ဆုံးရာအရပ္ျဖစ္ေတာ္မူ လိမ့္မည္၊၊ ထုိအရပ္၌ တက္ေသာ ရဲေလွ၊ အားႀကီးေသာ သေဘၤာတစင္းမွ် မေရွာက္မသြားရ၊ ၂၂အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔၏ တရားသူႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔၏ ပညတ္တရားရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔၏ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္၍၊ ငါတုိ႔ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၂၃သင္၏ သေဘၤာရြက္ႀကိဳးမ်ား ျပဳတ္လ်က္ရွိ၏၊၊ ရြက္တုိင္ကုိ ခုိင္ခံ့စြာမခ်ည္၊ ရြက္ကုိလည္း မျဖန္႔ႏုိင္၊၊ သုိ႔ျဖစ္၍၊ မ်ားစြာေသာ ဥစၥာကုိ လုယူေဝငွရ၏၊၊ ေျခဆြံ႔ေသာသူပင္ လုယူရာ ဥစၥာကုိလုယူရ၏၊ ၂၄ ၿမိဳ႔သားကလည္း၊ ငါနာသည္ဟုမဆုိရ၊၊ ထုိၿမိဳ႔၌ ေနေသာ သူတုိ႔သည္ အျပစ္ေျပရွင္းျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္၊၊

၁သူတပါးလုယူျခင္း မခံဘဲလ်က္၊ လုယူတတ္ေသာသူ၊ သူတပါးဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ မခံဘဲလ်က္၊ ဖ်က္ဆီးတတ္ ေသာသူ၊ သင္သည္ အမဂၤလာရွိ၏၊၊ သင္သည္ မလုမယူဘဲ ေနေသာအခါ လုယူျခင္းကုိခံရမည္။ ဖ်က္ဆီး၍၊ ေမာေသာ အခါပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္၊၊

၂အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ သနားေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေျမာ္လင့္ၾကပါ၏၊၊ နံနက္တုိင္း အကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ခြန္အားကုိေပးေတာ္မူပါ၊၊ အမႈေရာက္ေသာအခါ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူပါ၊၊

၃အလုံးအရင္း၏ အသံေၾကာင့္၊ လူစုတုိ႔သည္ေျပးၾက၏၊၊ ထေတာ္မူေသာအခါ၊ လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ အရပ္ရပ္ကြဲ ျပားၾက၏၊၊ ၄သူတပါးတုိ႔သည္ သင္တုိ႔၏ ဥစၥာကုိ က်ဳိင္းေကာင္သိမ္းယူသကဲ့သို႔ သိမ္းယူၾကလိမ့္မည္၊၊ က်ဳိင္းေကာင္တုိ႔ သည္ လူးလာေျပးသကဲ့သုိ႔၊ သင္တုိ႔၏ ဥစၥာေပၚမွာ လူးလာေျပးၾကလိမ့္မည္၊၊

၅ထာဝရဘုရားသည္ ေျမွာက္ျခင္းရွိေတာ္မူ၏၊၊ ျမင့္ေသာအရပ္၌ေနေတာ္မူ၏၊၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔ကုိ တရားသျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၆ဥာဏ္ႏွင့္ ပညာသည္ သင္၏လက္ထက္၌ တည္ၾကည္ ျခင္း၊ ၿမဲၿမံစြာ ကယ္တင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းသေဘာသည္လည္း သင္၏ ဘ႑ာျဖစ္လိမ့္မည္၊၊

၇သူရဲတုိ႔သည္ျပင္၌ ေအာ္ဟစ္ၾက၏၊၊ မိႆဟာယစကားကုိေျပာေသာ တမန္ေတာ္တုိ႔သည္ ျပင္းစြာ ငုိေၾကြး ၾက၏၊၊ ၈လမ္းမတုိ႔သည္ ဆိတ္ညံၾက၏၊၊ လမ္းခရီး၌သြားလာေသာ သူမရွိ၊၊ ထုိမင္းသည္ သစၥာပ်က္ေလၿပီ၊၊ ၿမိဳ႔မ်ားကို လည္း ပယ္ေလၿပီ၊၊ အဘယ္သူ၏ မ်က္ႏွာကုိ မမွတ္တတ္၊၊ ၉ျပည္ေတာ္သည္ ၿငိဳျငင္၍ အားေလ်ာ့၏၊၊ ေလဗႏုန္ေတာ သည္ ရွက္ေၾကာက္၍ ႏြမ္းရိ၏၊၊ ရွာရုန္အရပ္သည္ ေတာကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏၊၊ ဗာရွန္ေတာင္ႏွင့္ ကရေမလေတာင္သည္ လႈပ္ရွား၏၊၊

၁ဝထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ယခုငါထမည္၊၊ ယခုေျမွာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္မည္၊၊ ကုိယ္ကုိ ကုိယ္ခ်ီး ေျမွာက္မည္၊၊ ၁၁သင္တုိ႔သည္ဖြဲကုိ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္၍၊ အမႈိက္ကုိ ဘြားျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ သင္တုိ႔စိတ္သေဘာသည္ မီးျဖစ္၍၊ သင္တို႔ကုိ ဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္၊၊ ၁၂လူမ်ားတုိ႔သည္ ထုံးေက်ာက္ကုိ ဖုတ္သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ဆူးပင္မ်ားကုိ ခုတ္၍ မီးရိႈ႔သကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၃ေဝးေသာ သူတုိ႔၊ ငါျပဳေသာ အမႈကုိမွတ္ၾကေလာ့။ နီးေသာသူတုိ႔၊ ငါ့တန္ခုိးကုိ ဝန္ခံၾကေလာ့။  ၁၄အျပစ္ရွိေသာ ဇိအုန္ၿမိဳ႔သား တုိ႔သည္ ေၾကာက္ၾက၏၊၊ အဓမၼျပဳေသာ သူတို႔သည္ ထိတ္လန္႔ၾက၏။ ငါတုိ႔တြင္အဘယ္သူသည္ ေလာင္ေသာ မီးထဲမွာ ေနရမည္နည္း။ ငါတုိ႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ထာဝရမီးေလာင္ျခင္း ကုိ ခံလ်က္ေနရမည္နည္း၊၊

၁၅တရားသျဖင့္ က်င့္၍ ေျဖာင့္မတ္စြာ ေျပာထေသာ၊ ညွဥ္းဆဲျခင္းအားျဖင့္ ရေသာ ေငြကုိရြံ၍၊ တံစုိးကုိလည္း ျငင္းပယ္ထေသာ၊ လူအသက္သတ္ျခင္းအမႈကုိ နားမခံ၊ အဓမၼအမႈမ်ားကုိ မၾကည့္မရႈေသာသူသည္ ျမင့္ေသာ အရပ္ ၌ ေနလိမ့္မည္။ ၁၆ခုိင္ခ့ံေသာ ေက်ာက္ၿမိဳ႔၌ ခုိလႈံလိမ့္မည္၊၊ ထုိသူအား အစာကုိ အစဥ္ေပးရလိမ့္မည္၊၊ ေသာက္ေရလည္း မျပတ္ရ။ ၁၇သင္သည္ ရွင္ဘုရင္၏ တင့္တယ္ျခင္း အသေရေတာ္ကုိ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ရ၍၊ ေဝးလွေသာ ျပည္ကုိလည္း ၾကည့္ျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၈သင္သည္ ေၾကာက္လန္႔ဘြယ္ေသာ အျခင္းအရာကုိ ေအာက္ေမ့ေသာအခါ၊ စာရင္းယူေသာ သူသည္ အဘယ္မွာ ရွိသနည္း။ အခြန္ခံေသာသူသည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း၊၊ ျပအုိးတုိ႔ကုိ ေရတြက္ေသာသူသည္ အဘယ္ရွိသနည္း။ ၁၉ၾကမ္းတမ္းေသာလူမ်ဳိး၊ နားမဝင္ႏုိင္ေအာင္ နက္နဲေသာစကား၊ နားမလည္ႏုိင္ေအာင္ ခက္ခဲေသာ စကားကုိေျပာေသာ လူမ်ဳိးကုိ သင္သည္မေတြ႔မျမင္ရ။ ၂ဝငါတုိ႔ပြဲခံရာၿမိဳ႔၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔ကုိ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ တုိင္တခုမွ်မေရြ႔၊ ႀကိဳးတခုမွ်မျပတ္၊ အလွ်င္းမပ်က္ရေသာ တဲတည္းဟူေသာ၊ ၿငိမ္ဝပ္ေသာေနရာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကုိ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ ၂၁ထုိၿမိဳ႔တြင္ ဘုန္းႀကီးေသာ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔၌ က်ယ္ေသာျမစ္မ်ား ဆုံးရာအရပ္ျဖစ္ေတာ္မူ လိမ့္မည္၊၊ ထုိအရပ္၌ တက္ေသာ ရဲေလွ၊ အားႀကီးေသာ သေဘၤာတစင္းမွ် မေရွာက္မသြားရ၊ ၂၂အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔၏ တရားသူႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔၏ ပညတ္တရားရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔၏ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္၍၊ ငါတုိ႔ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၂၃သင္၏ သေဘၤာရြက္ႀကိဳးမ်ား ျပဳတ္လ်က္ရွိ၏၊၊ ရြက္တုိင္ကုိ ခုိင္ခံ့စြာမခ်ည္၊ ရြက္ကုိလည္း မျဖန္႔ႏုိင္၊၊ သုိ႔ျဖစ္၍၊ မ်ားစြာေသာ ဥစၥာကုိ လုယူေဝငွရ၏၊၊ ေျခဆြံ႔ေသာသူပင္ လုယူရာ ဥစၥာကုိလုယူရ၏၊ ၂၄ ၿမိဳ႔သားကလည္း၊ ငါနာသည္ဟုမဆုိရ၊၊ ထုိၿမိဳ႔၌ ေနေသာ သူတုိ႔သည္ အျပစ္ေျပရွင္းျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္၊၊

၁သူတပါးလုယူျခင္း မခံဘဲလ်က္၊ လုယူတတ္ေသာသူ၊ သူတပါးဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ မခံဘဲလ်က္၊ ဖ်က္ဆီးတတ္ ေသာသူ၊ သင္သည္ အမဂၤလာရွိ၏၊၊ သင္သည္ မလုမယူဘဲ ေနေသာအခါ လုယူျခင္းကုိခံရမည္။ ဖ်က္ဆီး၍၊ ေမာေသာ အခါပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္၊၊

၂အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ သနားေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေျမာ္လင့္ၾကပါ၏၊၊ နံနက္တုိင္း အကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ခြန္အားကုိေပးေတာ္မူပါ၊၊ အမႈေရာက္ေသာအခါ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူပါ၊၊

၃အလုံးအရင္း၏ အသံေၾကာင့္၊ လူစုတုိ႔သည္ေျပးၾက၏၊၊ ထေတာ္မူေသာအခါ၊ လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ အရပ္ရပ္ကြဲ ျပားၾက၏၊၊ ၄သူတပါးတုိ႔သည္ သင္တုိ႔၏ ဥစၥာကုိ က်ဳိင္းေကာင္သိမ္းယူသကဲ့သို႔ သိမ္းယူၾကလိမ့္မည္၊၊ က်ဳိင္းေကာင္တုိ႔ သည္ လူးလာေျပးသကဲ့သုိ႔၊ သင္တုိ႔၏ ဥစၥာေပၚမွာ လူးလာေျပးၾကလိမ့္မည္၊၊

၅ထာဝရဘုရားသည္ ေျမွာက္ျခင္းရွိေတာ္မူ၏၊၊ ျမင့္ေသာအရပ္၌ေနေတာ္မူ၏၊၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔ကုိ တရားသျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၆ဥာဏ္ႏွင့္ ပညာသည္ သင္၏လက္ထက္၌ တည္ၾကည္ ျခင္း၊ ၿမဲၿမံစြာ ကယ္တင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းသေဘာသည္လည္း သင္၏ ဘ႑ာျဖစ္လိမ့္မည္၊၊

၇သူရဲတုိ႔သည္ျပင္၌ ေအာ္ဟစ္ၾက၏၊၊ မိႆဟာယစကားကုိေျပာေသာ တမန္ေတာ္တုိ႔သည္ ျပင္းစြာ ငုိေၾကြး ၾက၏၊၊ ၈လမ္းမတုိ႔သည္ ဆိတ္ညံၾက၏၊၊ လမ္းခရီး၌သြားလာေသာ သူမရွိ၊၊ ထုိမင္းသည္ သစၥာပ်က္ေလၿပီ၊၊ ၿမိဳ႔မ်ားကို လည္း ပယ္ေလၿပီ၊၊ အဘယ္သူ၏ မ်က္ႏွာကုိ မမွတ္တတ္၊၊ ၉ျပည္ေတာ္သည္ ၿငိဳျငင္၍ အားေလ်ာ့၏၊၊ ေလဗႏုန္ေတာ သည္ ရွက္ေၾကာက္၍ ႏြမ္းရိ၏၊၊ ရွာရုန္အရပ္သည္ ေတာကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏၊၊ ဗာရွန္ေတာင္ႏွင့္ ကရေမလေတာင္သည္ လႈပ္ရွား၏၊၊

၁ဝထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ယခုငါထမည္၊၊ ယခုေျမွာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္မည္၊၊ ကုိယ္ကုိ ကုိယ္ခ်ီး ေျမွာက္မည္၊၊ ၁၁သင္တုိ႔သည္ဖြဲကုိ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္၍၊ အမႈိက္ကုိ ဘြားျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ သင္တုိ႔စိတ္သေဘာသည္ မီးျဖစ္၍၊ သင္တို႔ကုိ ဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္၊၊ ၁၂လူမ်ားတုိ႔သည္ ထုံးေက်ာက္ကုိ ဖုတ္သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ဆူးပင္မ်ားကုိ ခုတ္၍ မီးရိႈ႔သကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၃ေဝးေသာ သူတုိ႔၊ ငါျပဳေသာ အမႈကုိမွတ္ၾကေလာ့။ နီးေသာသူတုိ႔၊ ငါ့တန္ခုိးကုိ ဝန္ခံၾကေလာ့။  ၁၄အျပစ္ရွိေသာ ဇိအုန္ၿမိဳ႔သား တုိ႔သည္ ေၾကာက္ၾက၏၊၊ အဓမၼျပဳေသာ သူတို႔သည္ ထိတ္လန္႔ၾက၏။ ငါတုိ႔တြင္အဘယ္သူသည္ ေလာင္ေသာ မီးထဲမွာ ေနရမည္နည္း။ ငါတုိ႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ထာဝရမီးေလာင္ျခင္း ကုိ ခံလ်က္ေနရမည္နည္း၊၊

၁၅တရားသျဖင့္ က်င့္၍ ေျဖာင့္မတ္စြာ ေျပာထေသာ၊ ညွဥ္းဆဲျခင္းအားျဖင့္ ရေသာ ေငြကုိရြံ၍၊ တံစုိးကုိလည္း ျငင္းပယ္ထေသာ၊ လူအသက္သတ္ျခင္းအမႈကုိ နားမခံ၊ အဓမၼအမႈမ်ားကုိ မၾကည့္မရႈေသာသူသည္ ျမင့္ေသာ အရပ္ ၌ ေနလိမ့္မည္။ ၁၆ခုိင္ခ့ံေသာ ေက်ာက္ၿမိဳ႔၌ ခုိလႈံလိမ့္မည္၊၊ ထုိသူအား အစာကုိ အစဥ္ေပးရလိမ့္မည္၊၊ ေသာက္ေရလည္း မျပတ္ရ။ ၁၇သင္သည္ ရွင္ဘုရင္၏ တင့္တယ္ျခင္း အသေရေတာ္ကုိ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ရ၍၊ ေဝးလွေသာ ျပည္ကုိလည္း ၾကည့္ျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၈သင္သည္ ေၾကာက္လန္႔ဘြယ္ေသာ အျခင္းအရာကုိ ေအာက္ေမ့ေသာအခါ၊ စာရင္းယူေသာ သူသည္ အဘယ္မွာ ရွိသနည္း။ အခြန္ခံေသာသူသည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း၊၊ ျပအုိးတုိ႔ကုိ ေရတြက္ေသာသူသည္ အဘယ္ရွိသနည္း။ ၁၉ၾကမ္းတမ္းေသာလူမ်ဳိး၊ နားမဝင္ႏုိင္ေအာင္ နက္နဲေသာစကား၊ နားမလည္ႏုိင္ေအာင္ ခက္ခဲေသာ စကားကုိေျပာေသာ လူမ်ဳိးကုိ သင္သည္မေတြ႔မျမင္ရ။ ၂ဝငါတုိ႔ပြဲခံရာၿမိဳ႔၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔ကုိ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ တုိင္တခုမွ်မေရြ႔၊ ႀကိဳးတခုမွ်မျပတ္၊ အလွ်င္းမပ်က္ရေသာ တဲတည္းဟူေသာ၊ ၿငိမ္ဝပ္ေသာေနရာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကုိ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ ၂၁ထုိၿမိဳ႔တြင္ ဘုန္းႀကီးေသာ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔၌ က်ယ္ေသာျမစ္မ်ား ဆုံးရာအရပ္ျဖစ္ေတာ္မူ လိမ့္မည္၊၊ ထုိအရပ္၌ တက္ေသာ ရဲေလွ၊ အားႀကီးေသာ သေဘၤာတစင္းမွ် မေရွာက္မသြားရ၊ ၂၂အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔၏ တရားသူႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔၏ ပညတ္တရားရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔၏ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္၍၊ ငါတုိ႔ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၂၃သင္၏ သေဘၤာရြက္ႀကိဳးမ်ား ျပဳတ္လ်က္ရွိ၏၊၊ ရြက္တုိင္ကုိ ခုိင္ခံ့စြာမခ်ည္၊ ရြက္ကုိလည္း မျဖန္႔ႏုိင္၊၊ သုိ႔ျဖစ္၍၊ မ်ားစြာေသာ ဥစၥာကုိ လုယူေဝငွရ၏၊၊ ေျခဆြံ႔ေသာသူပင္ လုယူရာ ဥစၥာကုိလုယူရ၏၊ ၂၄ ၿမိဳ႔သားကလည္း၊ ငါနာသည္ဟုမဆုိရ၊၊ ထုိၿမိဳ႔၌ ေနေသာ သူတုိ႔သည္ အျပစ္ေျပရွင္းျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္၊၊