ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၃၄)


၁အုိလူမ်ဳိးတုိ႔ သင္တုိ႔သည္ ၾကားရအံ့ေသာငွါခ်ဥ္းကပ္ၾကေလာ့၊၊ အုိလူစုတုိ႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ေျမႀကီး ႏွင့္ ေျမႀကီး၌ ပါသမွ်ေသာအရာ၊ ေလာကဓာတ္ႏွင့္ ေလာကဓာတ္ တန္ဆာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ ၾကားၾကပါေစ၊၊ ၂ထာဝရ ဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္သည္ လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔၌ထြက္၍၊ ျပင္းစြာေသာ အမ်က္ေတာ္သည္ သူတုိ႔အလုံးအရင္း အေပၚမွာ သင့္ေရာက္ေလ၏၊၊ သူတုိ႔ကုိ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီး၍၊ အေသသတ္ျခင္း၌ အပ္လုိက္ေတာ္မူ၏၊၊ ၃သူတုိ႔တြင္ အေသခံရေသာ သူတုိ႔ကုိ ျပင္သုိ႔ပစ္လုိက္သျဖင့္၊ အေသေကာင္တုိ႔သည္ နံေစာ္၍၊ သူတုိ႔၏ အေသြးျဖင့္ ေတာင္တုိ႔ သည္ အရည္ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄ခပ္သိမ္းေသာ ေကာင္းကင္တန္ဆာတုိ႔သည္ျပဳတ္၍၊ မုိဃ္းေကာင္းကင္သည္ စာလိပ္ ကဲ့သုိ႔ လိပ္လ်က္ရွိလိမ့္မည္၊၊ စပ်စ္ႏြယ္ပင္မွ အရြက္က်သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ သေဘၤာသဖန္းပင္မွ သီးက်သကဲ့သုိ႔၄င္း၊  ခပ္သိမ္း ေသာ ေကာင္းကင္တန္ဆာတုိ႔သည္ က်ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့ထားသည္ မုိဃ္းေကာင္းကင္၌ ေရာင့္ရဲၿပီးမွ၊ တဖန္ဧဒုံျပည္အေပၚမွာ၄င္း၊ ငါက်ိန္ေသာ လူမ်ားတုိ႔အေပၚမွာ၄င္း၊ ဒဏ္ေပးျခင္းငွါ ေရာက္လိမ့္မည္၊၊ ၆ထာဝရဘုရား၏ထားေတာ္သည္ အေသြးႏွင့္ဝၿပီ၊၊ ဆီဥႏွင့္ဆူၿပီ၊၊ သုိးသငယ္ႏွင့္ဆိတ္တုိ႔၏ အေသြး၊ သုိးထီးတုိ႔၏ ေက်ာက္ ကပ္ဆီဥႏွင့္ဆူဝၿပီ၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေဗာဇရၿမိဳ႔၌ ယဇ္ပြဲကုိ၄င္း၊ ဧဒုံျပည္၌ ႀကီးစြာေသာ သတ္ျခင္းပြဲကုိ၄င္း ခံေတာ္မူ၏၊၊ ၇ႀကံ့မ်ားႏွွင့္ ႏြားလားဥႆဘမ်ားတုိ႔သည္ လဲၾကသျဖင့္၊ သူတုိ႔ေနရာေျမသည္ သူတုိ႔အေသြးႏွင့္ ယစ္မူး၍၊ ေျမ မႈန္႔သည္လည္း ဆီဥႏွင့္ဆူဝလိမ့္မည္၊၊ ၈ထာဝရဘုရားဒဏ္ေပးေတာ္မူရာေန႔၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔၏ အမႈကုိေစာင့္၍ အျပစ္ေပးေတာ္မူရာ ႏွစ္ေရာက္ေလၿပီ၊၊ ၉ထုိျပည္၏ျမစ္ေရသည္ ထင္းရူးေစး၊ ေျမမႈန္႔လည္းကန္႔၊ တျပည္လုံးသည္ မီးေလာင္ေသာ အေစးျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ၁ဝေန႔ညဥ္႔မျပတ္ မီးမၿငိမ္းရ၊၊ မီးခုိးလည္း အစဥ္တက္လိမ့္မည္၊၊ ထုိျပည္သည္ လူမ်ဳိးအစဥ္အဆက္ ဆိတ္ညံ၍၊ ကာလအစဥ္အျမဲ အဘယ္သူမွ်မေရွာက္မသြားရ၊၊ ၁၁ ဝံပုိငွက္ႏွင့္ ျဖဴေကာင္တုိ႔သည္ ထုိျပည္ကုိအေမြခံ၍၊ ဣဗိတ္ငွက္ႏွင့္ က်ီးအတုိ႔သည္လည္း ေနၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိေျမအေပၚမွာလြတ္လပ္ျခင္း မ်ဥ္းႀကိဳးကုိ တန္း၍၊ လဟာမွန္ထုပ္ကုိ စီရင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂မင္းအရာ၌ ေျမွာက္ရေသာ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္မရွိရ၊၊ မင္းရုိးျပတ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၃ဘုံဗိမာန္တုိ႔၌၄င္း၊ ရဲတုိက္တုိ႔၌၄င္း၊ ဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ေျမေခြးခုိရာ၊ ကုလားအုပ္ငွက္ ေနရာျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၄ထုိအရပ္၌ ေတာသားရဲတုိ႔သည္ ေတာေခြးတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံၾကလိမ့္မည္၊၊ ေမ်ာက္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းတေကာင္ကုိ တေကာင္ျမည္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိအရပ္၌ လိလိတ္ငွက္သည္လည္း နား၍ ခုိလႈံရာကို ေတြ႔လိမ့္မည္၊၊ ၁၅ခုန္တတ္ေသာ ေျမြသည္လည္း၊ ထုိအရပ္၌ အသုိက္လုပ္၍ဥလိမ့္မည္၊၊ အဥေပါက္ၿပီးမွ ေျမြသငယ္တုိ႔ကုိ စုသိမ္း၍ကြယ္ကာလိမ့္မည္၊ လင္းတတုိ႔သည္လည္း ထုိအရပ္၌ စုေဝး၍၊ အထီးအမမ်ားေပါင္း ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၆ထာဝရဘုရား၏ က်မ္းစာကုိၾကည့္ရႈ၍ ဘတ္ၾကေလာ့၊၊ ထုိတိရစာၦန္တေကာင္မွ်မေပၚဘဲမေနရ။ အမတေကာင္မွ် မိမိအေဘာ္ကုိမလုိရ၊၊ ထာဝရဘုရာ၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏၊၊ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္လည္း ၁၇သူတုိ႔ကုိစာေရးတံျပဳလ်က္၊ လက္ေတာ္ႏွင့္မ်ဥ္းႀကိဳးကုိတန္းလ်က္၊ သူတုိ႔ေနရာကုိခြဲေဝေတာ္မူ၏၊၊ သူတုိ႔သည္ ထုိျပည္ကုိအျမဲအေမြခံ၍၊ အမ်ဳိးအႏႊယ္အစဥ္အဆက္ ေနရၾကလိမ့္မည္၊            ၁အုိလူမ်ဳိးတုိ႔ သင္တုိ႔သည္ ၾကားရအံ့ေသာငွါခ်ဥ္းကပ္ၾကေလာ့၊၊ အုိလူစုတုိ႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ေျမႀကီး ႏွင့္ ေျမႀကီး၌ ပါသမွ်ေသာအရာ၊ ေလာကဓာတ္ႏွင့္ ေလာကဓာတ္ တန္ဆာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ ၾကားၾကပါေစ၊၊ ၂ထာဝရ ဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္သည္ လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔၌ထြက္၍၊ ျပင္းစြာေသာ အမ်က္ေတာ္သည္ သူတုိ႔အလုံးအရင္း အေပၚမွာ သင့္ေရာက္ေလ၏၊၊ သူတုိ႔ကုိ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီး၍၊ အေသသတ္ျခင္း၌ အပ္လုိက္ေတာ္မူ၏၊၊ ၃သူတုိ႔တြင္ အေသခံရေသာ သူတုိ႔ကုိ ျပင္သုိ႔ပစ္လုိက္သျဖင့္၊ အေသေကာင္တုိ႔သည္ နံေစာ္၍၊ သူတုိ႔၏ အေသြးျဖင့္ ေတာင္တုိ႔ သည္ အရည္ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄ခပ္သိမ္းေသာ ေကာင္းကင္တန္ဆာတုိ႔သည္ျပဳတ္၍၊ မုိဃ္းေကာင္းကင္သည္ စာလိပ္ ကဲ့သုိ႔ လိပ္လ်က္ရွိလိမ့္မည္၊၊ စပ်စ္ႏြယ္ပင္မွ အရြက္က်သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ သေဘၤာသဖန္းပင္မွ သီးက်သကဲ့သုိ႔၄င္း၊  ခပ္သိမ္း ေသာ ေကာင္းကင္တန္ဆာတုိ႔သည္ က်ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့ထားသည္ မုိဃ္းေကာင္းကင္၌ ေရာင့္ရဲၿပီးမွ၊ တဖန္ဧဒုံျပည္အေပၚမွာ၄င္း၊ ငါက်ိန္ေသာ လူမ်ားတုိ႔အေပၚမွာ၄င္း၊ ဒဏ္ေပးျခင္းငွါ ေရာက္လိမ့္မည္၊၊ ၆ထာဝရဘုရား၏ထားေတာ္သည္ အေသြးႏွင့္ဝၿပီ၊၊ ဆီဥႏွင့္ဆူၿပီ၊၊ သုိးသငယ္ႏွင့္ဆိတ္တုိ႔၏ အေသြး၊ သုိးထီးတုိ႔၏ ေက်ာက္ ကပ္ဆီဥႏွင့္ဆူဝၿပီ၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေဗာဇရၿမိဳ႔၌ ယဇ္ပြဲကုိ၄င္း၊ ဧဒုံျပည္၌ ႀကီးစြာေသာ သတ္ျခင္းပြဲကုိ၄င္း ခံေတာ္မူ၏၊၊ ၇ႀကံ့မ်ားႏွွင့္ ႏြားလားဥႆဘမ်ားတုိ႔သည္ လဲၾကသျဖင့္၊ သူတုိ႔ေနရာေျမသည္ သူတုိ႔အေသြးႏွင့္ ယစ္မူး၍၊ ေျမ မႈန္႔သည္လည္း ဆီဥႏွင့္ဆူဝလိမ့္မည္၊၊ ၈ထာဝရဘုရားဒဏ္ေပးေတာ္မူရာေန႔၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔၏ အမႈကုိေစာင့္၍ အျပစ္ေပးေတာ္မူရာ ႏွစ္ေရာက္ေလၿပီ၊၊ ၉ထုိျပည္၏ျမစ္ေရသည္ ထင္းရူးေစး၊ ေျမမႈန္႔လည္းကန္႔၊ တျပည္လုံးသည္ မီးေလာင္ေသာ အေစးျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ၁ဝေန႔ညဥ္႔မျပတ္ မီးမၿငိမ္းရ၊၊ မီးခုိးလည္း အစဥ္တက္လိမ့္မည္၊၊ ထုိျပည္သည္ လူမ်ဳိးအစဥ္အဆက္ ဆိတ္ညံ၍၊ ကာလအစဥ္အျမဲ အဘယ္သူမွ်မေရွာက္မသြားရ၊၊ ၁၁ ဝံပုိငွက္ႏွင့္ ျဖဴေကာင္တုိ႔သည္ ထုိျပည္ကုိအေမြခံ၍၊ ဣဗိတ္ငွက္ႏွင့္ က်ီးအတုိ႔သည္လည္း ေနၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိေျမအေပၚမွာလြတ္လပ္ျခင္း မ်ဥ္းႀကိဳးကုိ တန္း၍၊ လဟာမွန္ထုပ္ကုိ စီရင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂မင္းအရာ၌ ေျမွာက္ရေသာ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္မရွိရ၊၊ မင္းရုိးျပတ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၃ဘုံဗိမာန္တုိ႔၌၄င္း၊ ရဲတုိက္တုိ႔၌၄င္း၊ ဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ေျမေခြးခုိရာ၊ ကုလားအုပ္ငွက္ ေနရာျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၄ထုိအရပ္၌ ေတာသားရဲတုိ႔သည္ ေတာေခြးတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံၾကလိမ့္မည္၊၊ ေမ်ာက္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းတေကာင္ကုိ တေကာင္ျမည္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိအရပ္၌ လိလိတ္ငွက္သည္လည္း နား၍ ခုိလႈံရာကို ေတြ႔လိမ့္မည္၊၊ ၁၅ခုန္တတ္ေသာ ေျမြသည္လည္း၊ ထုိအရပ္၌ အသုိက္လုပ္၍ဥလိမ့္မည္၊၊ အဥေပါက္ၿပီးမွ ေျမြသငယ္တုိ႔ကုိ စုသိမ္း၍ကြယ္ကာလိမ့္မည္၊ လင္းတတုိ႔သည္လည္း ထုိအရပ္၌ စုေဝး၍၊ အထီးအမမ်ားေပါင္း ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၆ထာဝရဘုရား၏ က်မ္းစာကုိၾကည့္ရႈ၍ ဘတ္ၾကေလာ့၊၊ ထုိတိရစာၦန္တေကာင္မွ်မေပၚဘဲမေနရ။ အမတေကာင္မွ် မိမိအေဘာ္ကုိမလုိရ၊၊ ထာဝရဘုရာ၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏၊၊ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္လည္း ၁၇သူတုိ႔ကုိစာေရးတံျပဳလ်က္၊ လက္ေတာ္ႏွင့္မ်ဥ္းႀကိဳးကုိတန္းလ်က္၊ သူတုိ႔ေနရာကုိခြဲေဝေတာ္မူ၏၊၊ သူတုိ႔သည္ ထုိျပည္ကုိအျမဲအေမြခံ၍၊ အမ်ဳိးအႏႊယ္အစဥ္အဆက္ ေနရၾကလိမ့္မည္၊            ၁အုိလူမ်ဳိးတုိ႔ သင္တုိ႔သည္ ၾကားရအံ့ေသာငွါခ်ဥ္းကပ္ၾကေလာ့၊၊ အုိလူစုတုိ႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ေျမႀကီး ႏွင့္ ေျမႀကီး၌ ပါသမွ်ေသာအရာ၊ ေလာကဓာတ္ႏွင့္ ေလာကဓာတ္ တန္ဆာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ ၾကားၾကပါေစ၊၊ ၂ထာဝရ ဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္သည္ လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔၌ထြက္၍၊ ျပင္းစြာေသာ အမ်က္ေတာ္သည္ သူတုိ႔အလုံးအရင္း အေပၚမွာ သင့္ေရာက္ေလ၏၊၊ သူတုိ႔ကုိ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီး၍၊ အေသသတ္ျခင္း၌ အပ္လုိက္ေတာ္မူ၏၊၊ ၃သူတုိ႔တြင္ အေသခံရေသာ သူတုိ႔ကုိ ျပင္သုိ႔ပစ္လုိက္သျဖင့္၊ အေသေကာင္တုိ႔သည္ နံေစာ္၍၊ သူတုိ႔၏ အေသြးျဖင့္ ေတာင္တုိ႔ သည္ အရည္ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄ခပ္သိမ္းေသာ ေကာင္းကင္တန္ဆာတုိ႔သည္ျပဳတ္၍၊ မုိဃ္းေကာင္းကင္သည္ စာလိပ္ ကဲ့သုိ႔ လိပ္လ်က္ရွိလိမ့္မည္၊၊ စပ်စ္ႏြယ္ပင္မွ အရြက္က်သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ သေဘၤာသဖန္းပင္မွ သီးက်သကဲ့သုိ႔၄င္း၊  ခပ္သိမ္း ေသာ ေကာင္းကင္တန္ဆာတုိ႔သည္ က်ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့ထားသည္ မုိဃ္းေကာင္းကင္၌ ေရာင့္ရဲၿပီးမွ၊ တဖန္ဧဒုံျပည္အေပၚမွာ၄င္း၊ ငါက်ိန္ေသာ လူမ်ားတုိ႔အေပၚမွာ၄င္း၊ ဒဏ္ေပးျခင္းငွါ ေရာက္လိမ့္မည္၊၊ ၆ထာဝရဘုရား၏ထားေတာ္သည္ အေသြးႏွင့္ဝၿပီ၊၊ ဆီဥႏွင့္ဆူၿပီ၊၊ သုိးသငယ္ႏွင့္ဆိတ္တုိ႔၏ အေသြး၊ သုိးထီးတုိ႔၏ ေက်ာက္ ကပ္ဆီဥႏွင့္ဆူဝၿပီ၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေဗာဇရၿမိဳ႔၌ ယဇ္ပြဲကုိ၄င္း၊ ဧဒုံျပည္၌ ႀကီးစြာေသာ သတ္ျခင္းပြဲကုိ၄င္း ခံေတာ္မူ၏၊၊ ၇ႀကံ့မ်ားႏွွင့္ ႏြားလားဥႆဘမ်ားတုိ႔သည္ လဲၾကသျဖင့္၊ သူတုိ႔ေနရာေျမသည္ သူတုိ႔အေသြးႏွင့္ ယစ္မူး၍၊ ေျမ မႈန္႔သည္လည္း ဆီဥႏွင့္ဆူဝလိမ့္မည္၊၊ ၈ထာဝရဘုရားဒဏ္ေပးေတာ္မူရာေန႔၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔၏ အမႈကုိေစာင့္၍ အျပစ္ေပးေတာ္မူရာ ႏွစ္ေရာက္ေလၿပီ၊၊ ၉ထုိျပည္၏ျမစ္ေရသည္ ထင္းရူးေစး၊ ေျမမႈန္႔လည္းကန္႔၊ တျပည္လုံးသည္ မီးေလာင္ေသာ အေစးျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ၁ဝေန႔ညဥ္႔မျပတ္ မီးမၿငိမ္းရ၊၊ မီးခုိးလည္း အစဥ္တက္လိမ့္မည္၊၊ ထုိျပည္သည္ လူမ်ဳိးအစဥ္အဆက္ ဆိတ္ညံ၍၊ ကာလအစဥ္အျမဲ အဘယ္သူမွ်မေရွာက္မသြားရ၊၊ ၁၁ ဝံပုိငွက္ႏွင့္ ျဖဴေကာင္တုိ႔သည္ ထုိျပည္ကုိအေမြခံ၍၊ ဣဗိတ္ငွက္ႏွင့္ က်ီးအတုိ႔သည္လည္း ေနၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိေျမအေပၚမွာလြတ္လပ္ျခင္း မ်ဥ္းႀကိဳးကုိ တန္း၍၊ လဟာမွန္ထုပ္ကုိ စီရင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂မင္းအရာ၌ ေျမွာက္ရေသာ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္မရွိရ၊၊ မင္းရုိးျပတ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၃ဘုံဗိမာန္တုိ႔၌၄င္း၊ ရဲတုိက္တုိ႔၌၄င္း၊ ဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ေျမေခြးခုိရာ၊ ကုလားအုပ္ငွက္ ေနရာျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၄ထုိအရပ္၌ ေတာသားရဲတုိ႔သည္ ေတာေခြးတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံၾကလိမ့္မည္၊၊ ေမ်ာက္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းတေကာင္ကုိ တေကာင္ျမည္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိအရပ္၌ လိလိတ္ငွက္သည္လည္း နား၍ ခုိလႈံရာကို ေတြ႔လိမ့္မည္၊၊ ၁၅ခုန္တတ္ေသာ ေျမြသည္လည္း၊ ထုိအရပ္၌ အသုိက္လုပ္၍ဥလိမ့္မည္၊၊ အဥေပါက္ၿပီးမွ ေျမြသငယ္တုိ႔ကုိ စုသိမ္း၍ကြယ္ကာလိမ့္မည္၊ လင္းတတုိ႔သည္လည္း ထုိအရပ္၌ စုေဝး၍၊ အထီးအမမ်ားေပါင္း ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၆ထာဝရဘုရား၏ က်မ္းစာကုိၾကည့္ရႈ၍ ဘတ္ၾကေလာ့၊၊ ထုိတိရစာၦန္တေကာင္မွ်မေပၚဘဲမေနရ။ အမတေကာင္မွ် မိမိအေဘာ္ကုိမလုိရ၊၊ ထာဝရဘုရာ၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏၊၊ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္လည္း ၁၇သူတုိ႔ကုိစာေရးတံျပဳလ်က္၊ လက္ေတာ္ႏွင့္မ်ဥ္းႀကိဳးကုိတန္းလ်က္၊ သူတုိ႔ေနရာကုိခြဲေဝေတာ္မူ၏၊၊ သူတုိ႔သည္ ထုိျပည္ကုိအျမဲအေမြခံ၍၊ အမ်ဳိးအႏႊယ္အစဥ္အဆက္ ေနရၾကလိမ့္မည္၊            ၁အုိလူမ်ဳိးတုိ႔ သင္တုိ႔သည္ ၾကားရအံ့ေသာငွါခ်ဥ္းကပ္ၾကေလာ့၊၊ အုိလူစုတုိ႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ေျမႀကီး ႏွင့္ ေျမႀကီး၌ ပါသမွ်ေသာအရာ၊ ေလာကဓာတ္ႏွင့္ ေလာကဓာတ္ တန္ဆာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ ၾကားၾကပါေစ၊၊ ၂ထာဝရ ဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္သည္ လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔၌ထြက္၍၊ ျပင္းစြာေသာ အမ်က္ေတာ္သည္ သူတုိ႔အလုံးအရင္း အေပၚမွာ သင့္ေရာက္ေလ၏၊၊ သူတုိ႔ကုိ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီး၍၊ အေသသတ္ျခင္း၌ အပ္လုိက္ေတာ္မူ၏၊၊ ၃သူတုိ႔တြင္ အေသခံရေသာ သူတုိ႔ကုိ ျပင္သုိ႔ပစ္လုိက္သျဖင့္၊ အေသေကာင္တုိ႔သည္ နံေစာ္၍၊ သူတုိ႔၏ အေသြးျဖင့္ ေတာင္တုိ႔ သည္ အရည္ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄ခပ္သိမ္းေသာ ေကာင္းကင္တန္ဆာတုိ႔သည္ျပဳတ္၍၊ မုိဃ္းေကာင္းကင္သည္ စာလိပ္ ကဲ့သုိ႔ လိပ္လ်က္ရွိလိမ့္မည္၊၊ စပ်စ္ႏြယ္ပင္မွ အရြက္က်သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ သေဘၤာသဖန္းပင္မွ သီးက်သကဲ့သုိ႔၄င္း၊  ခပ္သိမ္း ေသာ ေကာင္းကင္တန္ဆာတုိ႔သည္ က်ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့ထားသည္ မုိဃ္းေကာင္းကင္၌ ေရာင့္ရဲၿပီးမွ၊ တဖန္ဧဒုံျပည္အေပၚမွာ၄င္း၊ ငါက်ိန္ေသာ လူမ်ားတုိ႔အေပၚမွာ၄င္း၊ ဒဏ္ေပးျခင္းငွါ ေရာက္လိမ့္မည္၊၊ ၆ထာဝရဘုရား၏ထားေတာ္သည္ အေသြးႏွင့္ဝၿပီ၊၊ ဆီဥႏွင့္ဆူၿပီ၊၊ သုိးသငယ္ႏွင့္ဆိတ္တုိ႔၏ အေသြး၊ သုိးထီးတုိ႔၏ ေက်ာက္ ကပ္ဆီဥႏွင့္ဆူဝၿပီ၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေဗာဇရၿမိဳ႔၌ ယဇ္ပြဲကုိ၄င္း၊ ဧဒုံျပည္၌ ႀကီးစြာေသာ သတ္ျခင္းပြဲကုိ၄င္း ခံေတာ္မူ၏၊၊ ၇ႀကံ့မ်ားႏွွင့္ ႏြားလားဥႆဘမ်ားတုိ႔သည္ လဲၾကသျဖင့္၊ သူတုိ႔ေနရာေျမသည္ သူတုိ႔အေသြးႏွင့္ ယစ္မူး၍၊ ေျမ မႈန္႔သည္လည္း ဆီဥႏွင့္ဆူဝလိမ့္မည္၊၊ ၈ထာဝရဘုရားဒဏ္ေပးေတာ္မူရာေန႔၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔၏ အမႈကုိေစာင့္၍ အျပစ္ေပးေတာ္မူရာ ႏွစ္ေရာက္ေလၿပီ၊၊ ၉ထုိျပည္၏ျမစ္ေရသည္ ထင္းရူးေစး၊ ေျမမႈန္႔လည္းကန္႔၊ တျပည္လုံးသည္ မီးေလာင္ေသာ အေစးျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ၁ဝေန႔ညဥ္႔မျပတ္ မီးမၿငိမ္းရ၊၊ မီးခုိးလည္း အစဥ္တက္လိမ့္မည္၊၊ ထုိျပည္သည္ လူမ်ဳိးအစဥ္အဆက္ ဆိတ္ညံ၍၊ ကာလအစဥ္အျမဲ အဘယ္သူမွ်မေရွာက္မသြားရ၊၊ ၁၁ ဝံပုိငွက္ႏွင့္ ျဖဴေကာင္တုိ႔သည္ ထုိျပည္ကုိအေမြခံ၍၊ ဣဗိတ္ငွက္ႏွင့္ က်ီးအတုိ႔သည္လည္း ေနၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိေျမအေပၚမွာလြတ္လပ္ျခင္း မ်ဥ္းႀကိဳးကုိ တန္း၍၊ လဟာမွန္ထုပ္ကုိ စီရင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂မင္းအရာ၌ ေျမွာက္ရေသာ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္မရွိရ၊၊ မင္းရုိးျပတ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၃ဘုံဗိမာန္တုိ႔၌၄င္း၊ ရဲတုိက္တုိ႔၌၄င္း၊ ဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ေျမေခြးခုိရာ၊ ကုလားအုပ္ငွက္ ေနရာျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၄ထုိအရပ္၌ ေတာသားရဲတုိ႔သည္ ေတာေခြးတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံၾကလိမ့္မည္၊၊ ေမ်ာက္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းတေကာင္ကုိ တေကာင္ျမည္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိအရပ္၌ လိလိတ္ငွက္သည္လည္း နား၍ ခုိလႈံရာကို ေတြ႔လိမ့္မည္၊၊ ၁၅ခုန္တတ္ေသာ ေျမြသည္လည္း၊ ထုိအရပ္၌ အသုိက္လုပ္၍ဥလိမ့္မည္၊၊ အဥေပါက္ၿပီးမွ ေျမြသငယ္တုိ႔ကုိ စုသိမ္း၍ကြယ္ကာလိမ့္မည္၊ လင္းတတုိ႔သည္လည္း ထုိအရပ္၌ စုေဝး၍၊ အထီးအမမ်ားေပါင္း ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၆ထာဝရဘုရား၏ က်မ္းစာကုိၾကည့္ရႈ၍ ဘတ္ၾကေလာ့၊၊ ထုိတိရစာၦန္တေကာင္မွ်မေပၚဘဲမေနရ။ အမတေကာင္မွ် မိမိအေဘာ္ကုိမလုိရ၊၊ ထာဝရဘုရာ၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏၊၊ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္လည္း ၁၇သူတုိ႔ကုိစာေရးတံျပဳလ်က္၊ လက္ေတာ္ႏွင့္မ်ဥ္းႀကိဳးကုိတန္းလ်က္၊ သူတုိ႔ေနရာကုိခြဲေဝေတာ္မူ၏၊၊ သူတုိ႔သည္ ထုိျပည္ကုိအျမဲအေမြခံ၍၊ အမ်ဳိးအႏႊယ္အစဥ္အဆက္ ေနရၾကလိမ့္မည္၊