ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၃၅)


၁ေတာႏွင့္လြင္ျပင္သည္ ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္၊၊ ဆိတ္ညံေသာ အရပ္သည္လည္း ရႊင္လန္း၍၊ ႏွင္းပြင့္ကဲ့သို႔ အပြင့္ပြင့္လိမ့္မည္၊၊ ၂အလြန္ပြင့္လန္း၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ သီခ်င္းဆုိျခင္းနွင့္တကြ ျမဴးထူးလိမ့္မည္၊၊ ေလဗႏုန္ေတာင္၏ ဘုန္းႏွင့္၄င္း၊ ကရေမလေတာင္၊ ရွာရုန္အရပ္တုိ႔၏ တင့္တယ္ျခင္းအသေရႏွင့္၄င္း ျပည္စုံလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ကုိ၄င္း၊ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္၏တန္ခုိးအာႏုေဘာ္ေတာ္ကုိ၄င္း ျမင္ရၾကလိမ့္မည္၊၊

၃အားမရွိေသာလက္တုိ႔ကို ခုိင္ခံ့ေစၾကေလာ့၊၊ လႈပ္တတ္ေသာဒူးတုိ႔ကုိျမဲျမံေစၾကေလာ့၊၊ ၄အားယူၾက ေလာ့။ မစုိးရိမ္ၾကႏွင့္ဟု ေၾကာက္တတ္ေသာသူတုိ႔အား ဆုိၾကေလာ့၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ေပးလ်က္၊ ဒဏ္စီရင္လ်က္ၾကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ၾကြလာ၍၊ သင္တုိ႔ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၅ထုိအခါ မ်က္စိကန္းေသာသူတုိ႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္းၾက လိမ့္မည္၊၊ နားပင္းေသာ သူတုိ႔ သည္ နားးပင္းျခင္းႏွင့္ လြတ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၆ေျခဆြံ႔ေသာ သူတုိ႔သည္ ဒရယ္ကဲ့သုိ႔ ခုန္ၾကလိမ့္မည္၊၊ စကားအေသာသူ  တုိ႔သည္ သီခ်င္းဆုိၾကလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ေတာ၌စမ္းေရထြက္၍၊ လြင္ျပင္၌ျမစ္ေရစီးလိမ့္မည္၊၊ ၇တံလွ်ပ္သည္ ေရကန္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာေျမသည္ စမ္းေရတြင္းျဖစ္ လိမ့္မည္။ ေျမေခြးအိပ္ရာေနရာ၌ က်ဴပင္ႏွင့္ဂမာပင္အစား၊ ျမက္ပင္ေပါက္လိမ့္မည္၊၊ ၈ထုိအရပ္၌လမ္းမႀကီး ရွိလိမ့္မည္၊၊ ထုိလမ္းကုိ သန္႔ရွင္းရာလမ္းဟု သမုတ္ၾကလိမ့္မည္။  မစင္ၾကယ္ေသာသူသည္ ထုိလမ္းကုိ မေရွာက္မသြားရ၊၊ သြားေသာသူတုိ႔ႏွင့္အတူ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ခရီးသြားလ်က္ ရွိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ မုိက္ေသာသူေသာ္လည္း လမ္းမလြဲရ၊၊ ၉ထုိလမ္း၌ ျခေသၤ့မရွိရ၊၊ သားရဲတေကာင္မွ်မတက္မလာရ။ ရွာ၍မေတြ႔ရ၊၊ ေရြးႏႈတ္ေသာသူတုိ႔သာလွ်င္ ခရီးသြားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝထာဝရဘုရား ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသာ သူတို႔သည္ျပန္ လာ၍၊ သီခ်င္းဆုိလ်က္ ထာဝရဝမ္းေျမာက္ျခင္း သရဖူကုိေဆာင္းလ်က္၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ၾက လိမ့္မည္၊၊ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းအခြင့္ကုိရၾက၍၊ ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္ ညည္းတြားျခင္းသည္ ေျပးသြားရလိမ့္မည္၊၊

၁ေတာႏွင့္လြင္ျပင္သည္ ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္၊၊ ဆိတ္ညံေသာ အရပ္သည္လည္း ရႊင္လန္း၍၊ ႏွင္းပြင့္ကဲ့သို႔ အပြင့္ပြင့္လိမ့္မည္၊၊ ၂အလြန္ပြင့္လန္း၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ သီခ်င္းဆုိျခင္းနွင့္တကြ ျမဴးထူးလိမ့္မည္၊၊ ေလဗႏုန္ေတာင္၏ ဘုန္းႏွင့္၄င္း၊ ကရေမလေတာင္၊ ရွာရုန္အရပ္တုိ႔၏ တင့္တယ္ျခင္းအသေရႏွင့္၄င္း ျပည္စုံလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ကုိ၄င္း၊ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္၏တန္ခုိးအာႏုေဘာ္ေတာ္ကုိ၄င္း ျမင္ရၾကလိမ့္မည္၊၊

၃အားမရွိေသာလက္တုိ႔ကို ခုိင္ခံ့ေစၾကေလာ့၊၊ လႈပ္တတ္ေသာဒူးတုိ႔ကုိျမဲျမံေစၾကေလာ့၊၊ ၄အားယူၾက ေလာ့။ မစုိးရိမ္ၾကႏွင့္ဟု ေၾကာက္တတ္ေသာသူတုိ႔အား ဆုိၾကေလာ့၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ေပးလ်က္၊ ဒဏ္စီရင္လ်က္ၾကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ၾကြလာ၍၊ သင္တုိ႔ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၅ထုိအခါ မ်က္စိကန္းေသာသူတုိ႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္းၾက လိမ့္မည္၊၊ နားပင္းေသာ သူတုိ႔ သည္ နားးပင္းျခင္းႏွင့္ လြတ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၆ေျခဆြံ႔ေသာ သူတုိ႔သည္ ဒရယ္ကဲ့သုိ႔ ခုန္ၾကလိမ့္မည္၊၊ စကားအေသာသူ  တုိ႔သည္ သီခ်င္းဆုိၾကလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ေတာ၌စမ္းေရထြက္၍၊ လြင္ျပင္၌ျမစ္ေရစီးလိမ့္မည္၊၊ ၇တံလွ်ပ္သည္ ေရကန္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာေျမသည္ စမ္းေရတြင္းျဖစ္ လိမ့္မည္။ ေျမေခြးအိပ္ရာေနရာ၌ က်ဴပင္ႏွင့္ဂမာပင္အစား၊ ျမက္ပင္ေပါက္လိမ့္မည္၊၊ ၈ထုိအရပ္၌လမ္းမႀကီး ရွိလိမ့္မည္၊၊ ထုိလမ္းကုိ သန္႔ရွင္းရာလမ္းဟု သမုတ္ၾကလိမ့္မည္။  မစင္ၾကယ္ေသာသူသည္ ထုိလမ္းကုိ မေရွာက္မသြားရ၊၊ သြားေသာသူတုိ႔ႏွင့္အတူ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ခရီးသြားလ်က္ ရွိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ မုိက္ေသာသူေသာ္လည္း လမ္းမလြဲရ၊၊ ၉ထုိလမ္း၌ ျခေသၤ့မရွိရ၊၊ သားရဲတေကာင္မွ်မတက္မလာရ။ ရွာ၍မေတြ႔ရ၊၊ ေရြးႏႈတ္ေသာသူတုိ႔သာလွ်င္ ခရီးသြားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝထာဝရဘုရား ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသာ သူတို႔သည္ျပန္ လာ၍၊ သီခ်င္းဆုိလ်က္ ထာဝရဝမ္းေျမာက္ျခင္း သရဖူကုိေဆာင္းလ်က္၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ၾက လိမ့္မည္၊၊ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းအခြင့္ကုိရၾက၍၊ ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္ ညည္းတြားျခင္းသည္ ေျပးသြားရလိမ့္မည္၊၊

၁ေတာႏွင့္လြင္ျပင္သည္ ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္၊၊ ဆိတ္ညံေသာ အရပ္သည္လည္း ရႊင္လန္း၍၊ ႏွင္းပြင့္ကဲ့သို႔ အပြင့္ပြင့္လိမ့္မည္၊၊ ၂အလြန္ပြင့္လန္း၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ သီခ်င္းဆုိျခင္းနွင့္တကြ ျမဴးထူးလိမ့္မည္၊၊ ေလဗႏုန္ေတာင္၏ ဘုန္းႏွင့္၄င္း၊ ကရေမလေတာင္၊ ရွာရုန္အရပ္တုိ႔၏ တင့္တယ္ျခင္းအသေရႏွင့္၄င္း ျပည္စုံလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ကုိ၄င္း၊ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္၏တန္ခုိးအာႏုေဘာ္ေတာ္ကုိ၄င္း ျမင္ရၾကလိမ့္မည္၊၊

၃အားမရွိေသာလက္တုိ႔ကို ခုိင္ခံ့ေစၾကေလာ့၊၊ လႈပ္တတ္ေသာဒူးတုိ႔ကုိျမဲျမံေစၾကေလာ့၊၊ ၄အားယူၾက ေလာ့။ မစုိးရိမ္ၾကႏွင့္ဟု ေၾကာက္တတ္ေသာသူတုိ႔အား ဆုိၾကေလာ့၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ေပးလ်က္၊ ဒဏ္စီရင္လ်က္ၾကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ၾကြလာ၍၊ သင္တုိ႔ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၅ထုိအခါ မ်က္စိကန္းေသာသူတုိ႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္းၾက လိမ့္မည္၊၊ နားပင္းေသာ သူတုိ႔ သည္ နားးပင္းျခင္းႏွင့္ လြတ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၆ေျခဆြံ႔ေသာ သူတုိ႔သည္ ဒရယ္ကဲ့သုိ႔ ခုန္ၾကလိမ့္မည္၊၊ စကားအေသာသူ  တုိ႔သည္ သီခ်င္းဆုိၾကလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ေတာ၌စမ္းေရထြက္၍၊ လြင္ျပင္၌ျမစ္ေရစီးလိမ့္မည္၊၊ ၇တံလွ်ပ္သည္ ေရကန္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာေျမသည္ စမ္းေရတြင္းျဖစ္ လိမ့္မည္။ ေျမေခြးအိပ္ရာေနရာ၌ က်ဴပင္ႏွင့္ဂမာပင္အစား၊ ျမက္ပင္ေပါက္လိမ့္မည္၊၊ ၈ထုိအရပ္၌လမ္းမႀကီး ရွိလိမ့္မည္၊၊ ထုိလမ္းကုိ သန္႔ရွင္းရာလမ္းဟု သမုတ္ၾကလိမ့္မည္။  မစင္ၾကယ္ေသာသူသည္ ထုိလမ္းကုိ မေရွာက္မသြားရ၊၊ သြားေသာသူတုိ႔ႏွင့္အတူ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ခရီးသြားလ်က္ ရွိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ မုိက္ေသာသူေသာ္လည္း လမ္းမလြဲရ၊၊ ၉ထုိလမ္း၌ ျခေသၤ့မရွိရ၊၊ သားရဲတေကာင္မွ်မတက္မလာရ။ ရွာ၍မေတြ႔ရ၊၊ ေရြးႏႈတ္ေသာသူတုိ႔သာလွ်င္ ခရီးသြားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝထာဝရဘုရား ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသာ သူတို႔သည္ျပန္ လာ၍၊ သီခ်င္းဆုိလ်က္ ထာဝရဝမ္းေျမာက္ျခင္း သရဖူကုိေဆာင္းလ်က္၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ၾက လိမ့္မည္၊၊ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းအခြင့္ကုိရၾက၍၊ ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္ ညည္းတြားျခင္းသည္ ေျပးသြားရလိမ့္မည္၊၊