ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၃၆)


၁ေဟဇကိမင္းႀကီးနန္းစံဆယ္ေလးႏွစ္တြင္ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ သနာခရိပ္သည္၊ ယုဒျပည္၌ ခုိင္ခ့ံေသာ ၿမိဳ႔ရွိသမွ် တုိ႔ကုိစစ္ခ်ီ၍ လုပ္ၾကံၿပီလွ်င္၊ ၂ရာဗရွာခကုိခန္႔ထား၍ မ်ားစြာေသာ ဗုိလ္ေျခႏွင့္တကြ၊ လာခိရွၿမိဳ႔မွေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ ေဟဇကိမင္းႀကီးထံသုိ႔ ေစလႊတ္ေလ၏၊၊ ထုိဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းသည္ေရာက္၍၊ ခဝါသည္၏လယ္နားမွာေရွာက္ေသာလမ္း၊ အထက္ေရကန္ျပြန္ဝ၌ ရပ္ေန၏၊၊ ၃ထုိအခါဟိလခိသားျဖစ္ေသာ နန္းေတာ္အုပ္ဧလ်ာကိမ္၊ စာေရးေတာ္ႀကီးေရွဗန၊ အာသပ္သားအတြင္းဝန္ေယာအာတုိ႔သည္ သူ႔ထံသုိ႔ထြက္ၿပီး လွ်င္၊ ၄ရာဗရွာခက၊ မဟာအရွင္မင္းႀကီး၊ အာရႈရိ ရွင္ဘုရင္သည္ ေဟဇကိကုိ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္ခုိလႈံသျဖင့္ ခုိလႈံရာကား အဘယ္သုိ႔နည္း၊၊ ၅စစ္တုိက္ေလာက္ ေအာင္ဥာဏ္သတိၱ၊ အစြမ္းသတၱိႏွင့္ ငါျပည့္စုံသည္ဟု အခ်ည္းႏွီးေသာစကားကုိ သင္ဆုိပါသည္တကား၊၊ ငါ့ကုိ ပုန္ကန္ျခင္းငွါ အဘယ္သူကုိ ကုိးစားသနည္း၊၊ ၆က်ဳိးေသာ က်ဴလုံးေတာင္ေဝးတည္းဟူေသာ အဲဂုတၱဳျပည္ကုိ ကုိးစားပါသည္တကား၊၊ ထုိက်ဴလုံးသည္ မွီေသာသူ၏ လက္ကုိေဖာက္၍ လွ်ဳိသြားလိမ့္မည္၊၊ ထုိသုိ႔အဲဂုတၱဳမင္းႀကီး ဖာေရာဘုရင္သည္ မိမိ၌မွီေသာသူအေပါင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလိမ့္မည္၊၊ ၇သင္တုိ႔က၊ ငါတုိ႔သည္ ငါတုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားကုိ ကုိးစားသည္ဟုဆုိျပန္လွ်င္၊ ေဟဇကိသည္ ျမင့္ေသာအရပ္ဌာနႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္တုိ႔ကုိပယ္၍၊ ဤမည္ေသာ ယဇ္ပလႅင္ေရွ႔၌သာ ကုိးကြယ္ရမည္ဟု ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတုိ႔ကုိ မွာထားသျဖင့္၊ သင္တုိ႔ျပစ္မွားေသာ ဘုရားျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ၊၊ ၈သုိ႔ျဖစ္၍၊ ယခုတြင္ငါ့သခင္၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္၌ အာမခံတုိ႔ကုိအပ္ပါေလာ့၊၊ သင္၌ျမင္းစီးသူရဲ လုံေလာက္ေအာင္ရွိလွ်င္၊ ျမင္းႏွစ္ေထာင္တုိ႔ကုိ ငါေပးမည္၊၊ ၉သင္သည္ ငါ့သခင္၏ကြၽန္တုိ႔တြင္ အငယ္ဆုံးေသာဗုိလ္ကုိ အဘယ္သုိ႔လွန္ႏုိင္မည္နည္း။ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ရထားမ်ား၊ ျမင္းစီးသူရဲမ်ားကုိ ရမည္ဟု ယုံပါသည္တကား၊၊ ၁ဝထာဝရဘုရား၏အခြင့္မရွိဘဲ၊ ဤျပည္ကုိဖ်က္ ဆီးျခင္းငွါငါလာသေလာ၊၊ ထိုျပည္ကုိသြား၍ ဖ်က္ဆီးေလာ့ဟု ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူၿပီ၊၊ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပန္ေျပာၾကေလာ့ဟု ေျပာဆုိ၏၊၊

၁၁ထုိအခါဧလ်ာကိမ္၊ ေရွဗန၊ ေယာအာတုိ႔က၊ ရႈရိဘာသာစကားအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အား အမိန္႔ရွိပါ ေလာ့။ ထုိစကားကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ နားလည္ပါ၏၊၊ ၿမိဳ႔ရုိးေပၚမွာရွိေသာသူတုိ႔သည္ ၾကားရေအာင္၊ ယုဒဘာသာ စကားအားျဖင့္ အမိန္႔မရွိပါႏွင့္ဟု ရာဗရွာခကုိဆုိၾကလွ်င္၊ ၁၂ရာဗရွာခက၊ ငါ့သခင္သည္သင္၏ သခင္ႏွင့္သင့္အားသာ ဤစကား ကုိေျပာေစျခင္းငွါ ငါ့ကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူသေလာ၊၊ ၿမိဳ႔ရုိးေပၚမွာထုိင္လ်က္၊ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ မိမိတုိ႔မစင္ကုိ စား၍၊ မိမိတုိ႔ေရေဟာင္းကုိ ေသာက္ရေသာသူတုိ႔ရွိရာသုိ႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာဟု ဆုိၿပီးလွ်င္၊ ၁၃ရာဗရွာခသည္ထ၍ ယုဒဘာသာစကားအားျဖင့္ က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္လ်က္၊ မဟာအရွင္ မင္းႀကီး အာရႈရိရွင္ဘုရင္၏အမိန္႔ေတာ္ကုိ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၁၄ရွင္ဘုရင္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေဟဇကိသည္ သင္တုိ႔ကုိ မလွည့္စားႏွင့္၊၊ သူသည္သင္တုိ႔ကုိကယ္ယူျခင္းငွါ မတတ္ႏုိင္၊၊ ၁၅ေဟဇကိက၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔ကုိ ဧကန္အမွန္ ကယ္ယူေတာ္မူမည္။ ဤၿမိဳ႔သည္ အာရႈရိရွင္ဘုရင္လက္သုိ႔ မေရာက္ရဟုဆုိသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားကုိ မကုိးစားေစႏွင့္။ ၁၆-၁၇ေဟဇကိစကားကုိ နားမေထာင္ၾကႏွင့္၊အာရႈရိရွင္ဘုရင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါႏွင့္မိႆဟာသဖြဲ႔ၾက၊၊ ငါ့ထံသုိ႔ထြက္လာၾက၊၊ သင္တုိ႔ျပည္ႏွင့္တူေသာ ျပည္တည္းဟူေသာ၊ ဆန္စပါးစပ်စ္ရည္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာျပည္၊ မုန္႔ႏွင့္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္မ်ားေသာျပည္သုိ႔၊ သင္တုိ႔ကုိပုိ႔ျခင္းငွါ ငါမလာမွီတုိင္ေအာင္၊ သင္တုိ႔သည္ ကုိယ္စပ်စ္ပင္၏အသီး၊ ကုိယ္သေဘၤာသဖန္းပင္၏ အသီးကုိစား၍၊ ကုိယ္ေရကန္ ကေရကုိေသာက္လ်က္ ေနၾကဦးေလာ့၊၊ ၁၈ေဟဇကိက၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔ကုိ ကယ္ယူေတာ္မူမည္ဟု မျဖားေယာင္းေစႏွင့္၊၊ အျပည္ျပည္ေသာဘုရားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ျပည္မ်ားကုိ အာရႈရိရွင္ဘုရင္လက္မွကယ္လႊတ္ၾကၿပီလာ။ ၁၉ဟာမတ္ျပည္၏ ဘုရား၊ အာပဒ္ျပည္၏ ဘုရားတုိ႔သည္ အဘယ္မွာရွိၾကသနည္း။ ေသဖရဝိမ္ျပည္၏ ဘုရားတို႔သည္ အဘယ္မွာရွိၾကသနည္း။ သူတုိ႔သည္ ရွမာရိျပည္ကုိ ငါ့လက္မွကယ္လႊတ္ၾကၿပီေလာ၊၊ ၂ဝထုိအျပည္ျပည္ေသာ ဘုရားတုိ႔တြင္၊ အဘယ္မည္ေသာ ဘုရားသည္ မိမိျပည္ကုိ ငါ့လက္မွကယ္လႊတ္ဘူးသနည္း၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကုိ ငါ့လက္မွအဘယ္သုိ႔ ကယ္လႊတ္ ႏုိင္မည္နည္းဟုဆုိေလ၏၊၊ ၂၁ယုဒလူတုိ႔လည္း၊ စကားတခြန္းကုိမွ်မျပန္ဘဲ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ျပန္မေျပာႏွင့္ဟု ရွင္ဘုရင္အမိန္႔ေတာ္ရွိသတည္း၊၊

၂၂ထုိအခါဟိလခိသားျဖစ္ေသာ နန္းေတာ္အုပ္ဧလ်ာကိမ္၊ စာေရးေတာ္ႀကီး ေရွ႔ဗန၊ အာသပ္သားအတြင္း ဝန္ ေယာအာတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အဝတ္ကုိဆုတ္လ်က္၊ ေဟဇကိမင္းထံသုိ႔လာ၍၊ ရာဗရွာခစကားကုိ ၾကားေလွ်ာက္ ၾက၏၊

၁ေဟဇကိမင္းႀကီးနန္းစံဆယ္ေလးႏွစ္တြင္ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ သနာခရိပ္သည္၊ ယုဒျပည္၌ ခုိင္ခ့ံေသာ ၿမိဳ႔ရွိသမွ် တုိ႔ကုိစစ္ခ်ီ၍ လုပ္ၾကံၿပီလွ်င္၊ ၂ရာဗရွာခကုိခန္႔ထား၍ မ်ားစြာေသာ ဗုိလ္ေျခႏွင့္တကြ၊ လာခိရွၿမိဳ႔မွေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ ေဟဇကိမင္းႀကီးထံသုိ႔ ေစလႊတ္ေလ၏၊၊ ထုိဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းသည္ေရာက္၍၊ ခဝါသည္၏လယ္နားမွာေရွာက္ေသာလမ္း၊ အထက္ေရကန္ျပြန္ဝ၌ ရပ္ေန၏၊၊ ၃ထုိအခါဟိလခိသားျဖစ္ေသာ နန္းေတာ္အုပ္ဧလ်ာကိမ္၊ စာေရးေတာ္ႀကီးေရွဗန၊ အာသပ္သားအတြင္းဝန္ေယာအာတုိ႔သည္ သူ႔ထံသုိ႔ထြက္ၿပီး လွ်င္၊ ၄ရာဗရွာခက၊ မဟာအရွင္မင္းႀကီး၊ အာရႈရိ ရွင္ဘုရင္သည္ ေဟဇကိကုိ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္ခုိလႈံသျဖင့္ ခုိလႈံရာကား အဘယ္သုိ႔နည္း၊၊ ၅စစ္တုိက္ေလာက္ ေအာင္ဥာဏ္သတိၱ၊ အစြမ္းသတၱိႏွင့္ ငါျပည့္စုံသည္ဟု အခ်ည္းႏွီးေသာစကားကုိ သင္ဆုိပါသည္တကား၊၊ ငါ့ကုိ ပုန္ကန္ျခင္းငွါ အဘယ္သူကုိ ကုိးစားသနည္း၊၊ ၆က်ဳိးေသာ က်ဴလုံးေတာင္ေဝးတည္းဟူေသာ အဲဂုတၱဳျပည္ကုိ ကုိးစားပါသည္တကား၊၊ ထုိက်ဴလုံးသည္ မွီေသာသူ၏ လက္ကုိေဖာက္၍ လွ်ဳိသြားလိမ့္မည္၊၊ ထုိသုိ႔အဲဂုတၱဳမင္းႀကီး ဖာေရာဘုရင္သည္ မိမိ၌မွီေသာသူအေပါင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလိမ့္မည္၊၊ ၇သင္တုိ႔က၊ ငါတုိ႔သည္ ငါတုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားကုိ ကုိးစားသည္ဟုဆုိျပန္လွ်င္၊ ေဟဇကိသည္ ျမင့္ေသာအရပ္ဌာနႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္တုိ႔ကုိပယ္၍၊ ဤမည္ေသာ ယဇ္ပလႅင္ေရွ႔၌သာ ကုိးကြယ္ရမည္ဟု ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတုိ႔ကုိ မွာထားသျဖင့္၊ သင္တုိ႔ျပစ္မွားေသာ ဘုရားျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ၊၊ ၈သုိ႔ျဖစ္၍၊ ယခုတြင္ငါ့သခင္၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္၌ အာမခံတုိ႔ကုိအပ္ပါေလာ့၊၊ သင္၌ျမင္းစီးသူရဲ လုံေလာက္ေအာင္ရွိလွ်င္၊ ျမင္းႏွစ္ေထာင္တုိ႔ကုိ ငါေပးမည္၊၊ ၉သင္သည္ ငါ့သခင္၏ကြၽန္တုိ႔တြင္ အငယ္ဆုံးေသာဗုိလ္ကုိ အဘယ္သုိ႔လွန္ႏုိင္မည္နည္း။ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ရထားမ်ား၊ ျမင္းစီးသူရဲမ်ားကုိ ရမည္ဟု ယုံပါသည္တကား၊၊ ၁ဝထာဝရဘုရား၏အခြင့္မရွိဘဲ၊ ဤျပည္ကုိဖ်က္ ဆီးျခင္းငွါငါလာသေလာ၊၊ ထိုျပည္ကုိသြား၍ ဖ်က္ဆီးေလာ့ဟု ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူၿပီ၊၊ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပန္ေျပာၾကေလာ့ဟု ေျပာဆုိ၏၊၊

၁၁ထုိအခါဧလ်ာကိမ္၊ ေရွဗန၊ ေယာအာတုိ႔က၊ ရႈရိဘာသာစကားအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အား အမိန္႔ရွိပါ ေလာ့။ ထုိစကားကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ နားလည္ပါ၏၊၊ ၿမိဳ႔ရုိးေပၚမွာရွိေသာသူတုိ႔သည္ ၾကားရေအာင္၊ ယုဒဘာသာ စကားအားျဖင့္ အမိန္႔မရွိပါႏွင့္ဟု ရာဗရွာခကုိဆုိၾကလွ်င္၊ ၁၂ရာဗရွာခက၊ ငါ့သခင္သည္သင္၏ သခင္ႏွင့္သင့္အားသာ ဤစကား ကုိေျပာေစျခင္းငွါ ငါ့ကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူသေလာ၊၊ ၿမိဳ႔ရုိးေပၚမွာထုိင္လ်က္၊ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ မိမိတုိ႔မစင္ကုိ စား၍၊ မိမိတုိ႔ေရေဟာင္းကုိ ေသာက္ရေသာသူတုိ႔ရွိရာသုိ႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာဟု ဆုိၿပီးလွ်င္၊ ၁၃ရာဗရွာခသည္ထ၍ ယုဒဘာသာစကားအားျဖင့္ က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္လ်က္၊ မဟာအရွင္ မင္းႀကီး အာရႈရိရွင္ဘုရင္၏အမိန္႔ေတာ္ကုိ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၁၄ရွင္ဘုရင္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေဟဇကိသည္ သင္တုိ႔ကုိ မလွည့္စားႏွင့္၊၊ သူသည္သင္တုိ႔ကုိကယ္ယူျခင္းငွါ မတတ္ႏုိင္၊၊ ၁၅ေဟဇကိက၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔ကုိ ဧကန္အမွန္ ကယ္ယူေတာ္မူမည္။ ဤၿမိဳ႔သည္ အာရႈရိရွင္ဘုရင္လက္သုိ႔ မေရာက္ရဟုဆုိသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားကုိ မကုိးစားေစႏွင့္။ ၁၆-၁၇ေဟဇကိစကားကုိ နားမေထာင္ၾကႏွင့္၊အာရႈရိရွင္ဘုရင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါႏွင့္မိႆဟာသဖြဲ႔ၾက၊၊ ငါ့ထံသုိ႔ထြက္လာၾက၊၊ သင္တုိ႔ျပည္ႏွင့္တူေသာ ျပည္တည္းဟူေသာ၊ ဆန္စပါးစပ်စ္ရည္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာျပည္၊ မုန္႔ႏွင့္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္မ်ားေသာျပည္သုိ႔၊ သင္တုိ႔ကုိပုိ႔ျခင္းငွါ ငါမလာမွီတုိင္ေအာင္၊ သင္တုိ႔သည္ ကုိယ္စပ်စ္ပင္၏အသီး၊ ကုိယ္သေဘၤာသဖန္းပင္၏ အသီးကုိစား၍၊ ကုိယ္ေရကန္ ကေရကုိေသာက္လ်က္ ေနၾကဦးေလာ့၊၊ ၁၈ေဟဇကိက၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔ကုိ ကယ္ယူေတာ္မူမည္ဟု မျဖားေယာင္းေစႏွင့္၊၊ အျပည္ျပည္ေသာဘုရားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ျပည္မ်ားကုိ အာရႈရိရွင္ဘုရင္လက္မွကယ္လႊတ္ၾကၿပီလာ။ ၁၉ဟာမတ္ျပည္၏ ဘုရား၊ အာပဒ္ျပည္၏ ဘုရားတုိ႔သည္ အဘယ္မွာရွိၾကသနည္း။ ေသဖရဝိမ္ျပည္၏ ဘုရားတို႔သည္ အဘယ္မွာရွိၾကသနည္း။ သူတုိ႔သည္ ရွမာရိျပည္ကုိ ငါ့လက္မွကယ္လႊတ္ၾကၿပီေလာ၊၊ ၂ဝထုိအျပည္ျပည္ေသာ ဘုရားတုိ႔တြင္၊ အဘယ္မည္ေသာ ဘုရားသည္ မိမိျပည္ကုိ ငါ့လက္မွကယ္လႊတ္ဘူးသနည္း၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကုိ ငါ့လက္မွအဘယ္သုိ႔ ကယ္လႊတ္ ႏုိင္မည္နည္းဟုဆုိေလ၏၊၊ ၂၁ယုဒလူတုိ႔လည္း၊ စကားတခြန္းကုိမွ်မျပန္ဘဲ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ျပန္မေျပာႏွင့္ဟု ရွင္ဘုရင္အမိန္႔ေတာ္ရွိသတည္း၊၊

၂၂ထုိအခါဟိလခိသားျဖစ္ေသာ နန္းေတာ္အုပ္ဧလ်ာကိမ္၊ စာေရးေတာ္ႀကီး ေရွ႔ဗန၊ အာသပ္သားအတြင္း ဝန္ ေယာအာတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အဝတ္ကုိဆုတ္လ်က္၊ ေဟဇကိမင္းထံသုိ႔လာ၍၊ ရာဗရွာခစကားကုိ ၾကားေလွ်ာက္ ၾက၏၊