ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၃၈)


၁ထိုကာလအခါ ေဟဇကိမင္းသည္ ေသနာစဲြသျဖင့္၊ အာမုတ္သား ပေရာဖက္ေဟရွယသည္ လာ၍၊ ထာဝရ ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ကိုယ္အိမ္အမႈကို စီရင္ေလာ့။ သင္သည္ အသက္္မရွင္၊ ေသရမည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ကို ျပန္ေလ၏။ ၂-၃ေဟဇကိမင္းသည္လည္း ထရံသို႔ မ်က္ႏွာလွည့္၍၊ အိုထာဝရဘုရား၊ ကြၽႏု္ပ္သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ သစၥာေစာင့္လ်က္၊ စံုလင္ေသာ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္က်င့္၍၊ ႏွစ္သက္ေတာ္မႈသည့္အတိုင္း ျပဳေၾကာင္းကို ေအာင့္ေမ့ေတာ္မႈပါ၊ အကြၽႏု္ပ္ေတာင္းပန္ပါ၏ဟု အလြန္ငိုေၾကြးလ်က္၊ ထာဝရဘုရားကို ဆုေတာင္းေလ၏။ ၄တဖန္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္သည္ ေဟရွာယသို႔ေရာက္၍၊ ၅သင္သည္ ေဟဇကိမင္းထံသို႔ သြားၿပီးလွ်င္၊ သင့္အဘဒါဝိဒ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္၏ပဌနာစကားကို ငါၾကားၿပီ။ သင္၏မ်က္ရည္ကိုလည္း ငါျမင္ၿပီ။ သင္၏အသက္၌ တဆယ္ငါးႏွစ္ကို ငါဆက္၍ေပးမည္။ ၆-၇သင္ႏွင့္ဤၿမိဳ႔ကို အာရႈရိရွင္ဘုရင္လက္မွ ငါကယ္လႊတ္မည္။ ဤၿမိဳ႔ကို ငါကြယ္ကာေစာင့္မမည္အရာကို ေျပာေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မႈ၏။ ေဟရွယက၊ ထာဝရ ဘုရားအမိန္႔ေတာ္ ရွိသည့္အတိုင္း ျပဳေတာ္မူမည္ဟု ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အားေပးေတာ္မူေသာ လကၡဏာသက္ေသဟူမူကား၊ ၈ၾကည့္ရႈေလာ့။ အာခတ္၏ ေနတိုင္းနာရီေပၚမွာ ေရြ႕ေသာအရိပ္ကို ဆက္ခ်က္ျပန္ေစမည္ဟုဆို၏။ ဆိုသည္အတိုင္း ဆယ္ခ်က္ေရြ႕ၿပီးေသာ အရိပ္သည္ ဆယ္ခ်က္ျပန္ေလ၏။

၉ယုဒမင္းႀကီး ေဟဇကိသည္ အနာမွထေျမာက္၍ ေရးထားေသာစာဟုမူကား၊ ၁ဝငါသည္ၿငိမ္သက္စြာ ေနစဥ္အခါ၊ မရဏာႏိုင္ငံ တံခါးသို႔ ဝင္ရပါသည္တကား။ ငါ၌ၾကြင္းေသာႏွစ္မ်ားကို ငါရႈံးၿပီဟု ငါဆိုသတည္း။ ၁၁အသက္ ရွင္ေသာ သူတို႔၏ ေနရာ၌ ၊ ထာဝရဘုရားကို ငါမျမင္ရ။ ၿငိမ္းရာအရပ္သားတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ ရသျဖင့္၊ ေနာက္တဖန္ လူတို႔ကို မျမင္ရ။ ၁၂သိုးထိန္းတဲ ကဲ့သို႔ ငါေနေသာ အိမ္ကိုႏႈတ္ပယ္၍။ အျခားတပါးသို႔ ေဆာင္သြားၿပီ။ ရက္ကန္းသည္ ျပဳသကဲ့သို႔ ငါ့အသက္သည္လိပ္လ်က္ရွိ၍၊ ရက္ကန္းစင္မွ ငါ့ကိုပယ္ဖ်က္ေတာ္မႈလိမ့္မည္။ တေန႔ျခင္းတြင္ င့ါကိုဆံုးေစေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ငါဆိုသတည္း။ ၁၃ငါ့အရုိးရွိသမွ်တို႔ကို ခ်ိဳးေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ငါသည္ ျခေသၤ့ ေဟာက္သကဲ့သို႔ နံနက္တိုင္ေအာင္ျမည္ရ၏၊ တေန႔ျခင္းတြင္ ငါ့ကို ဆံုးေစေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ငါဆိုသတည္း။ ၁၄ငါသည္ တီတီတြတ္ႏွင့္ ဇရက္ကဲ့သို႔ ျမည္၍ ခ်ိဳးကဲ့သို႔ ညည္းတြန္ရ၏။ ငါ့မ်က္စိတို႔သည္ ေျမာ္ၾကည့္၍ အားေလ်ာ့ၾကၿပီ။ အိုဘုရားရွင္၊ ညွဥ္းဆဲျခင္းကိုခံရေသာ အကြၽႏု္ပ္ဘက္၌ ေနေတာ္မႈပါ။

၁၅အဘယ္သို႔ ငါေျပာရမည္နည္း။ ငါ့အားဂတိေပးေတာ္မူႈၿပီ။  ဂတိေတာ္အတိုင္းလည္း ျပဳေတာ္မူၿပီ။ ငါ၌ က်န္ၾကြင္းေသာ ႏွစ္စဥ္ကာလပတ္လံုး၊ ငါသည္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းကို ေအာက္ေမ့၍၊ ျဖည္းျဖည္းသြားပါမည္၊၊ ၁၆အုိ ဘုရားရွင္၊ ထိုသို႔ေသာအားျဖင့္ အသက္ရွင္ရပါ၏။ ထိုအရာရွိသမွ်တို႔၌ အကြၽႏု္ပ္ဝိညာဥ္၏ အသက္တည္ရပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္အနာေရာဂါကိုၿငိမ္းေစ၍၊ အကြၽႏု္ပ္အသက္ကို ရွင္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၁၇အကြၽႏု္ပ္ခံရေသာ ေဝဒနာသည္ ၿငိမ္းပါၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္ကို သနား၍၊ ဖ်က္ဆီးရာတြင္းထဲက ႏႈတ္ယူ ေတာ္မူၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္ အျပစ္ရွိသမွ်တို႔ကို ေနာက္ေတာ္သုိ႔ ပစ္လိုက္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၈အကယ္စင္စစ္ မရဏာ နုိင္ငံသည္ ဂုဏ္ေတာ္ကို မခ်ီးမြမ္းရပါ။ ေသေနေသာ သူသည္ ဂုဏ္ေတာ္ကို ေထာမနာ သီခ်င္းမဆိုရပါ။ တြင္းထဲသို႔ဆင္းေသာ သူသည္ သစၥာေတာ္ကို မေျမာ္လင့္ရပါ။ ၁၉အသက္ရွင္ေသာသူ၊ အသက္ရွင္ေသာသူသာလွ်င္၊ ယေန႔ အကြၽႏုု္ပ္ ျပဳသကဲ့သို႔၊ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရ ပါလိမ့္မည္။ အဘသည္ သားတို႔အား သစၥာေတာ္ကို ေဘာ္ျပရပါလိမ့္မည္။ ၂ဝထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကို ကယ္တင္ ေတာ္မူၿပီ။ ထိုေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ တသက္လံုးဗိမာန္ေတာ္၌ေစာင္းတီး၍ သီခ်င္းဆိုၾကလိမ့္သတည္း။

၂၁ေဟရွယကလည္း၊ သေဘၤာ သဖန္းသီးအလံုးအေထြးကိုယူ၍ နယ္ၿပီးမွ၊ အနာကို အံုၾကေလာ့။ ထိုသို႔ ျပဳလွ်င္ မင္းႀကီးသည္ သက္သာရလိမ့္မည္ဟု ဆိုေလ၏။

၂၂ေဟဇကိမင္းကလည္း၊ ငါသည္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ တက္လိမ့္မည္ဆိုေသာ္ အဘယ္လကၡဏာ သက္ေသရွိသ နည္းဟု ေမး၏။

၁ထိုကာလအခါ ေဟဇကိမင္းသည္ ေသနာစဲြသျဖင့္၊ အာမုတ္သား ပေရာဖက္ေဟရွယသည္ လာ၍၊ ထာဝရ ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ကိုယ္အိမ္အမႈကို စီရင္ေလာ့။ သင္သည္ အသက္္မရွင္၊ ေသရမည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ကို ျပန္ေလ၏။ ၂-၃ေဟဇကိမင္းသည္လည္း ထရံသို႔ မ်က္ႏွာလွည့္၍၊ အိုထာဝရဘုရား၊ ကြၽႏု္ပ္သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ သစၥာေစာင့္လ်က္၊ စံုလင္ေသာ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္က်င့္၍၊ ႏွစ္သက္ေတာ္မႈသည့္အတိုင္း ျပဳေၾကာင္းကို ေအာင့္ေမ့ေတာ္မႈပါ၊ အကြၽႏု္ပ္ေတာင္းပန္ပါ၏ဟု အလြန္ငိုေၾကြးလ်က္၊ ထာဝရဘုရားကို ဆုေတာင္းေလ၏။ ၄တဖန္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္သည္ ေဟရွာယသို႔ေရာက္၍၊ ၅သင္သည္ ေဟဇကိမင္းထံသို႔ သြားၿပီးလွ်င္၊ သင့္အဘဒါဝိဒ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္၏ပဌနာစကားကို ငါၾကားၿပီ။ သင္၏မ်က္ရည္ကိုလည္း ငါျမင္ၿပီ။ သင္၏အသက္၌ တဆယ္ငါးႏွစ္ကို ငါဆက္၍ေပးမည္။ ၆-၇သင္ႏွင့္ဤၿမိဳ႔ကို အာရႈရိရွင္ဘုရင္လက္မွ ငါကယ္လႊတ္မည္။ ဤၿမိဳ႔ကို ငါကြယ္ကာေစာင့္မမည္အရာကို ေျပာေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မႈ၏။ ေဟရွယက၊ ထာဝရ ဘုရားအမိန္႔ေတာ္ ရွိသည့္အတိုင္း ျပဳေတာ္မူမည္ဟု ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အားေပးေတာ္မူေသာ လကၡဏာသက္ေသဟူမူကား၊ ၈ၾကည့္ရႈေလာ့။ အာခတ္၏ ေနတိုင္းနာရီေပၚမွာ ေရြ႕ေသာအရိပ္ကို ဆက္ခ်က္ျပန္ေစမည္ဟုဆို၏။ ဆိုသည္အတိုင္း ဆယ္ခ်က္ေရြ႕ၿပီးေသာ အရိပ္သည္ ဆယ္ခ်က္ျပန္ေလ၏။

၉ယုဒမင္းႀကီး ေဟဇကိသည္ အနာမွထေျမာက္၍ ေရးထားေသာစာဟုမူကား၊ ၁ဝငါသည္ၿငိမ္သက္စြာ ေနစဥ္အခါ၊ မရဏာႏိုင္ငံ တံခါးသို႔ ဝင္ရပါသည္တကား။ ငါ၌ၾကြင္းေသာႏွစ္မ်ားကို ငါရႈံးၿပီဟု ငါဆိုသတည္း။ ၁၁အသက္ ရွင္ေသာ သူတို႔၏ ေနရာ၌ ၊ ထာဝရဘုရားကို ငါမျမင္ရ။ ၿငိမ္းရာအရပ္သားတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ ရသျဖင့္၊ ေနာက္တဖန္ လူတို႔ကို မျမင္ရ။ ၁၂သိုးထိန္းတဲ ကဲ့သို႔ ငါေနေသာ အိမ္ကိုႏႈတ္ပယ္၍။ အျခားတပါးသို႔ ေဆာင္သြားၿပီ။ ရက္ကန္းသည္ ျပဳသကဲ့သို႔ ငါ့အသက္သည္လိပ္လ်က္ရွိ၍၊ ရက္ကန္းစင္မွ ငါ့ကိုပယ္ဖ်က္ေတာ္မႈလိမ့္မည္။ တေန႔ျခင္းတြင္ င့ါကိုဆံုးေစေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ငါဆိုသတည္း။ ၁၃ငါ့အရုိးရွိသမွ်တို႔ကို ခ်ိဳးေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ငါသည္ ျခေသၤ့ ေဟာက္သကဲ့သို႔ နံနက္တိုင္ေအာင္ျမည္ရ၏၊ တေန႔ျခင္းတြင္ ငါ့ကို ဆံုးေစေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ငါဆိုသတည္း။ ၁၄ငါသည္ တီတီတြတ္ႏွင့္ ဇရက္ကဲ့သို႔ ျမည္၍ ခ်ိဳးကဲ့သို႔ ညည္းတြန္ရ၏။ ငါ့မ်က္စိတို႔သည္ ေျမာ္ၾကည့္၍ အားေလ်ာ့ၾကၿပီ။ အိုဘုရားရွင္၊ ညွဥ္းဆဲျခင္းကိုခံရေသာ အကြၽႏု္ပ္ဘက္၌ ေနေတာ္မႈပါ။

၁၅အဘယ္သို႔ ငါေျပာရမည္နည္း။ ငါ့အားဂတိေပးေတာ္မူႈၿပီ။  ဂတိေတာ္အတိုင္းလည္း ျပဳေတာ္မူၿပီ။ ငါ၌ က်န္ၾကြင္းေသာ ႏွစ္စဥ္ကာလပတ္လံုး၊ ငါသည္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းကို ေအာက္ေမ့၍၊ ျဖည္းျဖည္းသြားပါမည္၊၊ ၁၆အုိ ဘုရားရွင္၊ ထိုသို႔ေသာအားျဖင့္ အသက္ရွင္ရပါ၏။ ထိုအရာရွိသမွ်တို႔၌ အကြၽႏု္ပ္ဝိညာဥ္၏ အသက္တည္ရပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္အနာေရာဂါကိုၿငိမ္းေစ၍၊ အကြၽႏု္ပ္အသက္ကို ရွင္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၁၇အကြၽႏု္ပ္ခံရေသာ ေဝဒနာသည္ ၿငိမ္းပါၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္ကို သနား၍၊ ဖ်က္ဆီးရာတြင္းထဲက ႏႈတ္ယူ ေတာ္မူၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္ အျပစ္ရွိသမွ်တို႔ကို ေနာက္ေတာ္သုိ႔ ပစ္လိုက္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၈အကယ္စင္စစ္ မရဏာ နုိင္ငံသည္ ဂုဏ္ေတာ္ကို မခ်ီးမြမ္းရပါ။ ေသေနေသာ သူသည္ ဂုဏ္ေတာ္ကို ေထာမနာ သီခ်င္းမဆိုရပါ။ တြင္းထဲသို႔ဆင္းေသာ သူသည္ သစၥာေတာ္ကို မေျမာ္လင့္ရပါ။ ၁၉အသက္ရွင္ေသာသူ၊ အသက္ရွင္ေသာသူသာလွ်င္၊ ယေန႔ အကြၽႏုု္ပ္ ျပဳသကဲ့သို႔၊ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရ ပါလိမ့္မည္။ အဘသည္ သားတို႔အား သစၥာေတာ္ကို ေဘာ္ျပရပါလိမ့္မည္။ ၂ဝထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကို ကယ္တင္ ေတာ္မူၿပီ။ ထိုေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ တသက္လံုးဗိမာန္ေတာ္၌ေစာင္းတီး၍ သီခ်င္းဆိုၾကလိမ့္သတည္း။

၂၁ေဟရွယကလည္း၊ သေဘၤာ သဖန္းသီးအလံုးအေထြးကိုယူ၍ နယ္ၿပီးမွ၊ အနာကို အံုၾကေလာ့။ ထိုသို႔ ျပဳလွ်င္ မင္းႀကီးသည္ သက္သာရလိမ့္မည္ဟု ဆိုေလ၏။

၂၂ေဟဇကိမင္းကလည္း၊ ငါသည္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ တက္လိမ့္မည္ဆိုေသာ္ အဘယ္လကၡဏာ သက္ေသရွိသ နည္းဟု ေမး၏။

၁ထိုကာလအခါ ေဟဇကိမင္းသည္ ေသနာစဲြသျဖင့္၊ အာမုတ္သား ပေရာဖက္ေဟရွယသည္ လာ၍၊ ထာဝရ ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ကိုယ္အိမ္အမႈကို စီရင္ေလာ့။ သင္သည္ အသက္္မရွင္၊ ေသရမည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ကို ျပန္ေလ၏။ ၂-၃ေဟဇကိမင္းသည္လည္း ထရံသို႔ မ်က္ႏွာလွည့္၍၊ အိုထာဝရဘုရား၊ ကြၽႏု္ပ္သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ သစၥာေစာင့္လ်က္၊ စံုလင္ေသာ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္က်င့္၍၊ ႏွစ္သက္ေတာ္မႈသည့္အတိုင္း ျပဳေၾကာင္းကို ေအာင့္ေမ့ေတာ္မႈပါ၊ အကြၽႏု္ပ္ေတာင္းပန္ပါ၏ဟု အလြန္ငိုေၾကြးလ်က္၊ ထာဝရဘုရားကို ဆုေတာင္းေလ၏။ ၄တဖန္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္သည္ ေဟရွာယသို႔ေရာက္၍၊ ၅သင္သည္ ေဟဇကိမင္းထံသို႔ သြားၿပီးလွ်င္၊ သင့္အဘဒါဝိဒ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္၏ပဌနာစကားကို ငါၾကားၿပီ။ သင္၏မ်က္ရည္ကိုလည္း ငါျမင္ၿပီ။ သင္၏အသက္၌ တဆယ္ငါးႏွစ္ကို ငါဆက္၍ေပးမည္။ ၆-၇သင္ႏွင့္ဤၿမိဳ႔ကို အာရႈရိရွင္ဘုရင္လက္မွ ငါကယ္လႊတ္မည္။ ဤၿမိဳ႔ကို ငါကြယ္ကာေစာင့္မမည္အရာကို ေျပာေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မႈ၏။ ေဟရွယက၊ ထာဝရ ဘုရားအမိန္႔ေတာ္ ရွိသည့္အတိုင္း ျပဳေတာ္မူမည္ဟု ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အားေပးေတာ္မူေသာ လကၡဏာသက္ေသဟူမူကား၊ ၈ၾကည့္ရႈေလာ့။ အာခတ္၏ ေနတိုင္းနာရီေပၚမွာ ေရြ႕ေသာအရိပ္ကို ဆက္ခ်က္ျပန္ေစမည္ဟုဆို၏။ ဆိုသည္အတိုင္း ဆယ္ခ်က္ေရြ႕ၿပီးေသာ အရိပ္သည္ ဆယ္ခ်က္ျပန္ေလ၏။

၉ယုဒမင္းႀကီး ေဟဇကိသည္ အနာမွထေျမာက္၍ ေရးထားေသာစာဟုမူကား၊ ၁ဝငါသည္ၿငိမ္သက္စြာ ေနစဥ္အခါ၊ မရဏာႏိုင္ငံ တံခါးသို႔ ဝင္ရပါသည္တကား။ ငါ၌ၾကြင္းေသာႏွစ္မ်ားကို ငါရႈံးၿပီဟု ငါဆိုသတည္း။ ၁၁အသက္ ရွင္ေသာ သူတို႔၏ ေနရာ၌ ၊ ထာဝရဘုရားကို ငါမျမင္ရ။ ၿငိမ္းရာအရပ္သားတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ ရသျဖင့္၊ ေနာက္တဖန္ လူတို႔ကို မျမင္ရ။ ၁၂သိုးထိန္းတဲ ကဲ့သို႔ ငါေနေသာ အိမ္ကိုႏႈတ္ပယ္၍။ အျခားတပါးသို႔ ေဆာင္သြားၿပီ။ ရက္ကန္းသည္ ျပဳသကဲ့သို႔ ငါ့အသက္သည္လိပ္လ်က္ရွိ၍၊ ရက္ကန္းစင္မွ ငါ့ကိုပယ္ဖ်က္ေတာ္မႈလိမ့္မည္။ တေန႔ျခင္းတြင္ င့ါကိုဆံုးေစေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ငါဆိုသတည္း။ ၁၃ငါ့အရုိးရွိသမွ်တို႔ကို ခ်ိဳးေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ငါသည္ ျခေသၤ့ ေဟာက္သကဲ့သို႔ နံနက္တိုင္ေအာင္ျမည္ရ၏၊ တေန႔ျခင္းတြင္ ငါ့ကို ဆံုးေစေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ငါဆိုသတည္း။ ၁၄ငါသည္ တီတီတြတ္ႏွင့္ ဇရက္ကဲ့သို႔ ျမည္၍ ခ်ိဳးကဲ့သို႔ ညည္းတြန္ရ၏။ ငါ့မ်က္စိတို႔သည္ ေျမာ္ၾကည့္၍ အားေလ်ာ့ၾကၿပီ။ အိုဘုရားရွင္၊ ညွဥ္းဆဲျခင္းကိုခံရေသာ အကြၽႏု္ပ္ဘက္၌ ေနေတာ္မႈပါ။

၁၅အဘယ္သို႔ ငါေျပာရမည္နည္း။ ငါ့အားဂတိေပးေတာ္မူႈၿပီ။  ဂတိေတာ္အတိုင္းလည္း ျပဳေတာ္မူၿပီ။ ငါ၌ က်န္ၾကြင္းေသာ ႏွစ္စဥ္ကာလပတ္လံုး၊ ငါသည္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းကို ေအာက္ေမ့၍၊ ျဖည္းျဖည္းသြားပါမည္၊၊ ၁၆အုိ ဘုရားရွင္၊ ထိုသို႔ေသာအားျဖင့္ အသက္ရွင္ရပါ၏။ ထိုအရာရွိသမွ်တို႔၌ အကြၽႏု္ပ္ဝိညာဥ္၏ အသက္တည္ရပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္အနာေရာဂါကိုၿငိမ္းေစ၍၊ အကြၽႏု္ပ္အသက္ကို ရွင္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၁၇အကြၽႏု္ပ္ခံရေသာ ေဝဒနာသည္ ၿငိမ္းပါၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္ကို သနား၍၊ ဖ်က္ဆီးရာတြင္းထဲက ႏႈတ္ယူ ေတာ္မူၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္ အျပစ္ရွိသမွ်တို႔ကို ေနာက္ေတာ္သုိ႔ ပစ္လိုက္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၈အကယ္စင္စစ္ မရဏာ နုိင္ငံသည္ ဂုဏ္ေတာ္ကို မခ်ီးမြမ္းရပါ။ ေသေနေသာ သူသည္ ဂုဏ္ေတာ္ကို ေထာမနာ သီခ်င္းမဆိုရပါ။ တြင္းထဲသို႔ဆင္းေသာ သူသည္ သစၥာေတာ္ကို မေျမာ္လင့္ရပါ။ ၁၉အသက္ရွင္ေသာသူ၊ အသက္ရွင္ေသာသူသာလွ်င္၊ ယေန႔ အကြၽႏုု္ပ္ ျပဳသကဲ့သို႔၊ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရ ပါလိမ့္မည္။ အဘသည္ သားတို႔အား သစၥာေတာ္ကို ေဘာ္ျပရပါလိမ့္မည္။ ၂ဝထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကို ကယ္တင္ ေတာ္မူၿပီ။ ထိုေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ တသက္လံုးဗိမာန္ေတာ္၌ေစာင္းတီး၍ သီခ်င္းဆိုၾကလိမ့္သတည္း။

၂၁ေဟရွယကလည္း၊ သေဘၤာ သဖန္းသီးအလံုးအေထြးကိုယူ၍ နယ္ၿပီးမွ၊ အနာကို အံုၾကေလာ့။ ထိုသို႔ ျပဳလွ်င္ မင္းႀကီးသည္ သက္သာရလိမ့္မည္ဟု ဆိုေလ၏။

၂၂ေဟဇကိမင္းကလည္း၊ ငါသည္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ တက္လိမ့္မည္ဆိုေသာ္ အဘယ္လကၡဏာ သက္ေသရွိသ နည္းဟု ေမး၏။