ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၃၉)


၁ထိုကာလအခါ ဗာလဒန္သား၊ ဗာဗုလုန္မင္းႀကီး ေမေရာဒပၺါလဒန္သည္ ေဟဇကိမင္းနာ၍၊ အနာေပ်ာက္ သည္ကို ၾကားေသာေၾကာင့္၊ေမတၱာစာႏွင့္ လက္ေဆာင္ပါလ်က္၊ တမာန္တို႔ကို ေစလႊတ္ေလ၏။ ၂ေဟဇကိမင္းသည္ သူတို႔ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္၍၊ ေရႊတိုက္မွစေသာ ေရႊ၊ ေငြ၊ နံသာမ်ိဳး၊ အဘိုးထိုက္ေသာ နံ႔သာဆီ၊ လက္နက္တိုက္ႏွင့္ဘ႑ာေတာ္ အလံုးစံုတို႔ကိုျပေလ၏။ နန္းေတာ္မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အရပ္ရပ္၌ မျပေသာ အရာ တစံုတခုမွ်မရွိ။

၃ထိုအခါ ပေရာဖက္ေဟရွာယသည္ ေဟဇကိမင္းႀကီး ထံေတာ္သို႔သြား၍၊ ထိုသူတို႔သည္ အဘယ္သို႔ ေျပာၾကပါသနည္း။ အဘယ္ျပည္မွ အထံေတာ္သို႔ လာၾကပါသနည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ေဟဇကိမင္းက၊ ေဝးေသာအရပ္၊ ဗာဗုလုန္ျပည္မွ ေရာက္လာၾကသည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၄နန္းေတာ္၌ အဘယ္အရာကို ျမင္ၾကၿပီနည္းဟု ေမးျပန္လွ်င္၊ ေဟဇကိမင္းက၊ နန္းေတာ္၌ရွိသမွ်ကို ျမင္ရၾကၿပီ။ ဘ႑ာေတာ္တြင္ ငါမျပေသာအရာ တစံုတခုမွ်မရွိဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၅ထိုအခါ ေဟရွယက၊ ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နားေထာင္ေလာ့။ ၆နန္းေတာ္၌ ရွိသမွ်ကို၄င္း၊ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ဘိုးေဘးတို႔သည္ ဆည္းဖူးသမွ်ကို၄င္း၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ယူသြားရေသာကာလသည္ ေရာက္လိမ့္မည္။ တစံုတခုမွ် မက်န္ ၾကြင္းရဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇သင္ႏွင့္ႏႊယ္၍ရေသာ သင္၏သားေျမးတို႔ကိုလည္းယူသြား၍၊ သူတို႔ သည္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏ နန္းေတာ္၌၊ လူပ်ိဳေတာ္လုပ္ရၾကလိမ့္မည္ဟု ေဟဇကိမင္းအား ေျပာဆိုေလ၏။ ၈ေဟဇကိ မင္းကလည္း၊ သင္ျပန္ရေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေကာင္းပါ၏ ဟူ၍၄င္း၊ အကယ္စင္စစ္ ငါ့လက္ထက္၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ သစၥာေစာင့္ျခင္း ရွိရလိမ့္မည္ ဟူ၍၄င္း၊ ေဟရွာယအား ဆိုေလ၏။

၁ထိုကာလအခါ ဗာလဒန္သား၊ ဗာဗုလုန္မင္းႀကီး ေမေရာဒပၺါလဒန္သည္ ေဟဇကိမင္းနာ၍၊ အနာေပ်ာက္ သည္ကို ၾကားေသာေၾကာင့္၊ေမတၱာစာႏွင့္ လက္ေဆာင္ပါလ်က္၊ တမာန္တို႔ကို ေစလႊတ္ေလ၏။ ၂ေဟဇကိမင္းသည္ သူတို႔ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္၍၊ ေရႊတိုက္မွစေသာ ေရႊ၊ ေငြ၊ နံသာမ်ိဳး၊ အဘိုးထိုက္ေသာ နံ႔သာဆီ၊ လက္နက္တိုက္ႏွင့္ဘ႑ာေတာ္ အလံုးစံုတို႔ကိုျပေလ၏။ နန္းေတာ္မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အရပ္ရပ္၌ မျပေသာ အရာ တစံုတခုမွ်မရွိ။

၃ထိုအခါ ပေရာဖက္ေဟရွာယသည္ ေဟဇကိမင္းႀကီး ထံေတာ္သို႔သြား၍၊ ထိုသူတို႔သည္ အဘယ္သို႔ ေျပာၾကပါသနည္း။ အဘယ္ျပည္မွ အထံေတာ္သို႔ လာၾကပါသနည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ေဟဇကိမင္းက၊ ေဝးေသာအရပ္၊ ဗာဗုလုန္ျပည္မွ ေရာက္လာၾကသည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၄နန္းေတာ္၌ အဘယ္အရာကို ျမင္ၾကၿပီနည္းဟု ေမးျပန္လွ်င္၊ ေဟဇကိမင္းက၊ နန္းေတာ္၌ရွိသမွ်ကို ျမင္ရၾကၿပီ။ ဘ႑ာေတာ္တြင္ ငါမျပေသာအရာ တစံုတခုမွ်မရွိဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၅ထိုအခါ ေဟရွယက၊ ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နားေထာင္ေလာ့။ ၆နန္းေတာ္၌ ရွိသမွ်ကို၄င္း၊ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ဘိုးေဘးတို႔သည္ ဆည္းဖူးသမွ်ကို၄င္း၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ယူသြားရေသာကာလသည္ ေရာက္လိမ့္မည္။ တစံုတခုမွ် မက်န္ ၾကြင္းရဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇သင္ႏွင့္ႏႊယ္၍ရေသာ သင္၏သားေျမးတို႔ကိုလည္းယူသြား၍၊ သူတို႔ သည္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏ နန္းေတာ္၌၊ လူပ်ိဳေတာ္လုပ္ရၾကလိမ့္မည္ဟု ေဟဇကိမင္းအား ေျပာဆိုေလ၏။ ၈ေဟဇကိ မင္းကလည္း၊ သင္ျပန္ရေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေကာင္းပါ၏ ဟူ၍၄င္း၊ အကယ္စင္စစ္ ငါ့လက္ထက္၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ သစၥာေစာင့္ျခင္း ရွိရလိမ့္မည္ ဟူ၍၄င္း၊ ေဟရွာယအား ဆိုေလ၏။

၁ထိုကာလအခါ ဗာလဒန္သား၊ ဗာဗုလုန္မင္းႀကီး ေမေရာဒပၺါလဒန္သည္ ေဟဇကိမင္းနာ၍၊ အနာေပ်ာက္ သည္ကို ၾကားေသာေၾကာင့္၊ေမတၱာစာႏွင့္ လက္ေဆာင္ပါလ်က္၊ တမာန္တို႔ကို ေစလႊတ္ေလ၏။ ၂ေဟဇကိမင္းသည္ သူတို႔ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္၍၊ ေရႊတိုက္မွစေသာ ေရႊ၊ ေငြ၊ နံသာမ်ိဳး၊ အဘိုးထိုက္ေသာ နံ႔သာဆီ၊ လက္နက္တိုက္ႏွင့္ဘ႑ာေတာ္ အလံုးစံုတို႔ကိုျပေလ၏။ နန္းေတာ္မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အရပ္ရပ္၌ မျပေသာ အရာ တစံုတခုမွ်မရွိ။

၃ထိုအခါ ပေရာဖက္ေဟရွာယသည္ ေဟဇကိမင္းႀကီး ထံေတာ္သို႔သြား၍၊ ထိုသူတို႔သည္ အဘယ္သို႔ ေျပာၾကပါသနည္း။ အဘယ္ျပည္မွ အထံေတာ္သို႔ လာၾကပါသနည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ေဟဇကိမင္းက၊ ေဝးေသာအရပ္၊ ဗာဗုလုန္ျပည္မွ ေရာက္လာၾကသည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၄နန္းေတာ္၌ အဘယ္အရာကို ျမင္ၾကၿပီနည္းဟု ေမးျပန္လွ်င္၊ ေဟဇကိမင္းက၊ နန္းေတာ္၌ရွိသမွ်ကို ျမင္ရၾကၿပီ။ ဘ႑ာေတာ္တြင္ ငါမျပေသာအရာ တစံုတခုမွ်မရွိဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၅ထိုအခါ ေဟရွယက၊ ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နားေထာင္ေလာ့။ ၆နန္းေတာ္၌ ရွိသမွ်ကို၄င္း၊ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ဘိုးေဘးတို႔သည္ ဆည္းဖူးသမွ်ကို၄င္း၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ယူသြားရေသာကာလသည္ ေရာက္လိမ့္မည္။ တစံုတခုမွ် မက်န္ ၾကြင္းရဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇သင္ႏွင့္ႏႊယ္၍ရေသာ သင္၏သားေျမးတို႔ကိုလည္းယူသြား၍၊ သူတို႔ သည္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏ နန္းေတာ္၌၊ လူပ်ိဳေတာ္လုပ္ရၾကလိမ့္မည္ဟု ေဟဇကိမင္းအား ေျပာဆိုေလ၏။ ၈ေဟဇကိ မင္းကလည္း၊ သင္ျပန္ရေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေကာင္းပါ၏ ဟူ၍၄င္း၊ အကယ္စင္စစ္ ငါ့လက္ထက္၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ သစၥာေစာင့္ျခင္း ရွိရလိမ့္မည္ ဟူ၍၄င္း၊ ေဟရွာယအား ဆိုေလ၏။