ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၃)


၁အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္၊ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္မုန္႔အေထာက္အပင့္ႏွင့္ ေရအေထာက္အပင့္ ရွိသမွ်မွစ၍၊ ခပ္သိမ္းေသာအေထာက္အပင့္တုိ႔ကုိ ေယရုရွင္လင္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ယုဒျပည္မွ ပယ္ရွား ေတာ္မူ၏၊၊ ၂တန္ခိုးႀကီး ေသာသူ၊ စစ္တုိက္ေသာသူ၊ တရားသူႀကီး၊ ပေရာဖက္၊ ေဗဒင္တတ္၊ အသက္ႀကီးသူ၊ ၃ေသြးေသာက္ႀကီး၊ အရာရွိ၊ တုိင္ပင္မွဴးမတ္၊ လက္သတိၱရွိေသာသူ၊ ႏႈတ္သတိၱရွိေသာ သူတုိ႔ကုိပယ္ရွားေတာ္မူ၏။  ၄ထိုုျပည္တြင္သူငယ္တို႔ကို မင္းအရာ၌ ငါခန္႔ထား၍ ႏုိ႔စုိ႔သူငယ္တုိ႔သည္ အုပ္စုိးၾကလိမ့္မည္၊၊ ၅ျပည္သားတုိ႔သည္ တေယာက္ ကုိတေယာက္၊ အိမ္နီးခ်င္းတေယာက္ကုိ တေယာက္ညွဥ္းဆဲၾကလိမ့္မည္၊၊ သူငယ္သည္ အသက္ႀကီး သူကုိ၄င္း၊ လူယုတ္သည္ လူျမတ္ကုိ၄င္း၊ ေစာ္ကားလိမ့္မည္၊၊  ၆ထုိေၾကာင့္၊ လူသည္ ေပါက္ေဘာ္ ခ်င္းညီအစ္ကုိ ကုိ ကုိင္ဆြဲ၍၊ သင္၌အဝတ္ရွိေသး၏၊၊ လာပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အေပၚ၌မင္းျပဳပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ၿပိဳပ်က္ရာကုိလည္း ျပဳျပင္ပါဟု

ုဆုိလွ်င္၊ ၇သူကလည္း၊ ငါသည္ျပဳျပင္ႏုိင္ေသာသူမဟုတ္၊၊ ငါ့အိမ္၌ မုန္႔လည္းမရွိ၊၊ အဝတ္လည္းမရွိ၊၊ ငါ့ကုိျပည္သား တုိ႔အေပၚမွာမင္းမျပဳပါေစႏွင့္ဟု အတည့္အလင္း ေျပာဆုိလိမ့္မည္၊၊ ၈ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ၿပိဳလဲလ်က္၊ ယုဒျပည္ဆုံးရႈံး လ်က္ရွိ၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတုိ႔စကားႏွင့္ သူတုိ႔အက်င့္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ အလုိေတာ္ႏွင့္မညီ၊ ဘုန္းႀကီး ေသာမ်က္စိေတာ္တုိ႔ကုိ  ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳၾက၏၊၊ ၉သူတုိ႔မ်က္ႏွာအေနအထားသည္ သူတုိ႔တဘက္ ၌ သက္ေသခံ၏။ မိမိတုိ႔ဒုစရုိက္ကုိမဝွက္၊ ေသာဒုံၿမိဳ႔သားကဲ့သုိ႔ထင္ရွားစြာျပဳၾက၏၊၊ သူတို႔ဝိညာဥ္၌ အမဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ မေကာင္းက်ိဳးကိုမိမိတို႔၌ ဆပ္ေပးၾကၿပီ။ ၁ဝေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ ၏ဟုထုိသူအား ေျပာေလာ့၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္ မိမိအက်င့္တုိ႔၏ အက်ဳိးကုိ ခံစားရလိမ့္မည္၊၊ ၁၁မတရားေသာ သူသည္ အမဂၤလာရွိ၏။ မေကာင္းေသာအမႈႏွင့္ေတြ႔လိမ့္မည္ အေၾကာင္းမူကား၊ သူက်င့္ေသာအက်င့္တို႔၏အျပစ္ကို သူ၌ဆပ္ေပးရလိမ့္မည္။ ၁၂ငါ၏လူမ်ားကိုကား၊ သူငယ္တို႔သည္ညွဥ္းဆဲၾက၏။ မိန္းမတို႔သည္လည္းအုပ္စိုးၾက၏။ ငါ၏လူမ်ားတို႔ သင္တို႔အား လမ္းျပေသာသူတို႔သည္ လမ္းလႊဲေစၾက၏။ သင္တို႔သြားေသာလမ္းခရီးကိုလည္း ဖ်က္ၾက၏။

၁၃ထာဝရာဘုရားသည္ မိမိအမႈကုိ ေစာင့္အံ့ေသာငွါထေတာ္မူ၏၊၊ မိမိလူတုိ႔ကုိ တရားစီရင္မည္ဟု အားထုတ္ ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၄ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူတုိ႔တြင္၊ အသက္ႀကီးသူတုိ႔ကုိ၄င္း၊ မင္းတုိ႔ကုိ၄င္း၊ တရားစီရင္ရာ၌ ဆီးႀကိဳေတာ္မူ၏၊၊ သင္တုိ႔သည္ ငါဥယ်ာဥ္ေတာ္ကုိစားၾကၿပီ၊၊ ဆင္းရဲေသာ သူတုိ႔၏ ဥစၥာကုိလုယူ၍၊ မိမိတုိ႔အိမ္၌ သုိထားၾကၿပီ၊၊ ၁၅ငါ၏လူတုိ႔ကုိအဘယ္ေၾကာင့္ ႏွိပ္စက္ၾကသနည္း၊၊ ဆင္းရဲသားတုိ႔၏ မ်က္ႏွာကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ႀကိတ္ၾကသနည္းဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၁၆တဖန္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဇိအုန္သတုိ႔သမီးတုိ႔သည္ စိတ္ျမင့္၍၊ မိမိလည္ပင္းကုိျပ လ်က္၊ မ်က္စိေလာ္လည္လ်က္၊ ေျခခ်င္းတန္ဆာျမည္လ်က္၊ စိတ္စိတ္လွမ္းသြားတတ္ေသာေၾကာင့္၊ ၁၇ဘုရားရွင္သည္ ဇိအုန္ သတုိ႔သမီးတုိ႔ကုိ ေခါင္းတုံးျဖစ္ေစေတာ္မူမည္၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတုိ႔မွ အဝတ္ကုိပယ္၍ အရွက္ခြဲေတာ္မူမည္။ ၁၈ထုိကာလ၌ ဘုရားရွင္သည္ သူတုိ႔ေျခခ်င္း၊ စ်ာဦးထုပ္၊ လဆန္းရုပ္လည္ဆြဲ၊ ၁၉နားသန္သီး၊ လက္ေကာက္၊ မ်က္ႏွာဖုံး၊ ၂ဝေပါင္းသရဖူ၊ ေရႊေျခႀကိဳး၊ ခါးပန္း၊ ႏွာေခါင္းဘူး၊ ၂၁လက္ဖြဲ႔၊ လက္စြပ္၊ ႏွာဆြဲ၊ ၂၂ေရႊစ်ာအကႌ်၊ တပက္၊ ေခါင္းၿခဳံ၊ လြယ္အိတ္၊ ၂၃လြယ္မွန္၊ အတြင္းအကႌ်၊ ဦးရစ္၊ တင္းတိမ္တုိ႔ကုိ ပယ္ရွင္းေတာ္မူမည္၊၊ ၂၄ေမႊးေသာ အနံ႔အရာ၌ ပုပ္စပ္ေသာအနံ႔၊ ခါးစည္းအရာ၌ ခါးႀကိဳး၊ က်စ္ေသာဆံပင္အရာ၌ ေခါင္းတုံးျခင္း၊ ရင္စည္းတန္ဆာအရာ၌ ေလွ်ာ္ေတႀကိဳး၊ လွေသာ အဆင္းအရာ၌ သံပူထုိးခ်က္ရာ ျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၂၅သင္၏လူတို႔သည္ ထားလက္နက္ျဖင့္၄င္း၊ သင္၏သူရဲတုိ႔သည္ စစ္တုိက္သျဖင့္၄င္းလဲ၍ ဆုံးရႈံးၾကလိမ့္မည္။ ၂၆သူ၏တံခါးတုိ႔သည္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္း၍၊