ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၄၂)


၁ငါေထာက္မေသာ ငါ့ကြၽန္ရင္း၊ ငါႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးရာ ငါေရြးခ်ယ္ေသာသူကို ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထုိသူ၏ အေပၚ၌ ငါ့ဝိညာဥ္ကို ငါတည္ေစမည္။ သူသည္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို တရားေပးလိမ့္မည္။ ၂ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းကို မျပဳမူ၍ လမ္းခရီး၌ သူ၏ အသံကို အဘယ္သူမွ်မၾကားေစရ။ ၃နင္းနယ္လွ်က္ရွိေသာ က်ဴပင္ကို မခ်ိဳး။ အေတာင့္ ေသးေသာ မီးစာကို မသတ္။ တရားသည္ ၿမဲၿမံျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည့္အေၾကာင္း စီရင္လိမ့္မည္။ ၄ေျမႀကီးေပၚမွာ တရားေတာ္ကို မတည္ေစမွီတြင္ အားမေလ်ာ့၊ စိတ္လည္းမပ်က္ရ။ သူ၏ တရားကိုလည္း၊ တစ္ကြၽန္းတစ္ႏုိင္ငံသားတို႔ သည္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကလိမ့္မည္။

၅မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ဖန္ဆင္း၍ ၾကက္ေတာ္မူထေသာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္ေျမႀကီးထဲက ျဖစ္သမွ်တို႔ကို ခင္းက်င္း ေတာ္မူထေသာ၊ ေျမႀကီးေပၚမွရွိေသာ သူတုိ႔အား အသက္ကို၄င္း၊ ေျမႀကီးကို ေက်ာ္နင္းေသာ သူတို႔အား ဝိညာဥ္ ကို၄င္း ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၆-၇ငါထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကို  တရားသျဖင့္ေခၚထာသည္ျဖစ္၍ လက္ဆြဲလွ်က္ေထာက္မမည္။ သင္သည္ ကန္းေသာမ်က္စိတို႔ကို ဖြင့္စိမ့္ေသာငွာ ၄င္း၊ ခ်ဳပ္ထားေသာ သူတုိ႔ကို လႊတ္စိမ့္ေသာငွာ၄င္း၊ ေမွာင္မိုက္၌ ေနေသာသူတို႔ကို အမိုက္ေထာင္ထဲက ႏႈတ္ယူစိမ့္ေသာ ငွာ၄င္း၊ သင့္ကို လူမ်ားႏွင့္ ပဋိညာဥ္ဖြဲ႔စရာဘို႔၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး လင္းစရာဘို႔ ခန္႔ထားမည္။ ၈ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ ၏။ ထုိနာမသည္ ငါ့နာမျဖစ္၏။ ငါ့ဘုန္းကို အျခားေသာ သူအား၄င္း၊ ငါ့အသေရကို ရုပ္တု ဆင္းတုတို႔အား၄င္း ငါမေပး။ ၉အရင္ေဟာေသာအရာတုိ႔သည္ ျဖစ္ၾကၿပီ။ အသစ္ေသာအရာတို႔ကို ယခုငါေဟာ၏။ မေပၚလာမွီ သင္တုိ႔ အား ငါျပႏွင့္၏။

၁ဝပင္လယ္ကို ကူးေသာသူမွစ၍၊ ပင္လယ္၌ ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္တကြ၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံ အရပ္မ်ား၊ ထုိအရပ္၌ ေနေသာ သူမ်ားတို႔၊ ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့။ ေျမႀကီးစြန္းတို႔မွ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ၁၁ေတာႏွင့္တကြေတာ၌ ရွိေသာၿမိဳ႔ရြာ၊ ေကဒါအရပ္သားတို႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေစ။ ေက်ာက္၌ ေနေသာသူတို႔သည္ သီခ်င္းဆိုၾကေစ။ ေတာင္ထိပ္ေပၚက ေၾကြးေၾကာ္ၾကေစ။ ၁၂ထာဝရဘုရားကို ေျမွာက္၍၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံ အရပ္တို႔၌ ဂုဏ္ေတာ္ကို ထင္ရွားစြာ ခ်ီးမြမ္းၾကေစ။

၁၃ထာဝရဘုရားသည္ သူရဲကဲ့သို႔ ထြက္ၾကြ၍၊ စစ္သူရဲကဲ့သုိ႔ ကိုယ္စိတ္ကို ကိုယ္ႏိႈးေဆာ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္၍ ရန္သူတို႔တဘက္၌ အားထုတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၄ငါသည္ ၾကာျမင့္စြာ တိတ္ဆိတ္လ်က္ေန ၿပီ။ ထုိသုိ႔ေန၍ ေအာင့္ရဦးမည္ေလာ့။ သားဘြားျခင္းေဝဒနာကို ခံရေသာ မိန္းမကဲ့သုိ႔ ငါေအာ္ဟစ္မည္။ ပင့္သက္ ရႈ၍ ခ်က္ခ်င္း ဖ်က္ဆီးမည္။ ၁၅ေတာင္ႀကီးေတာင္ငယ္မ်ားကို ေသြ႔ေျခာက္ေစမည္။ သူတုိ႔ အပင္ရွိသမွ်တို႔ကိုလည္း ညိ‡ဳးႏြမ္းေစရမည္။ ျမစ္မ်ားကို ကုန္းျဖစ္ေစရမည္။ ေရကန္မ်ားကို ခမ္းေျခာက္ေစမည္။ ၁၆မ်က္စိကန္းေသာ သူတုိ႔ကို မိမိေသာ မသိေသာလမ္းျဖင့္ ငါေဆာင္မည္။ မိမိတို႔မကြၽမ္းေသာ ခရီး၌ သြားေစမည္။ သူတို႔ေရွ႔မွာ ေမွာင္မိုက္ကို လင္းေစမည္။ ေကာက္ေသာလမ္းကိုလည္း ေျဖာင့္ေစမည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ေက်းဇူးကို ျပဳမည္။ သူတို႔ကို မစြန္႔ပစ္။

၁၇ရုပ္တု၊ ဆင္းတုကိုခိုလံႈ၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မည္၏ဟုသြန္းေသာ ရုပ္တု တို႔အား ဆိုေသာသူတုိ႔သည္ လွန္ျခင္းကိုခံရ၍၊ အလြန္အရွက္ကြဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၈နားပင္းေသာသူတို႔၊ ၾကား ၾကေလာ့။ မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔၊ သင္တုိ႔သည္ ျမင္ရအ့ံေသာငွာ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ၁၉ငါကြၽန္မွတပါး အဘယ္သူကန္းသနည္း။ ငါေစလႊတ္ေသာ တမန္ကဲ့သုိ႔ အဘယ္သူသည္နားပင္းသနည္း။ ငါ့မိတ္ေဆြကဲ့သုိ႔ အဘယ္သူ ကန္းသနည္း။ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ကဲ့သုိ႔အဘယ္သူကန္းသနည္း၊၊ ၂ဝသင္သည္ မ်ားစြာျမင္ေသာ္လည္း အာရံုမျပဳ တတ္။ နားပြင့္လွ်က္ရွိေသာ္လည္း မၾကားတတ္။ ၂၁ထာဝရဘုရားသည္ မိမိေျဖာင့္မတ္ျခင္းေၾကာင့္ အားရႏွစ္သက္ သျဖင့္၊ တရားေတာ္ကိုေျမွာက္၍ ဂုဏ္သေရႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေစသည္။

၂၂ဤလူမ်ိဳးသည္ လုယူဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံရေသာ အမ်ိဳးျဖစ္၏။ ရွိသမွ်တို႔သည္ တြင္း၌ အခ်ဳပ္ခံရ၍၊ ေထာင္ထဲ မွာပုန္းကြယ္လွ်က္ေနၾက၏။ ဖ်က္ဆီးရာျဖစ္ေသာအခါ၊ အဘယ္သူမွ် မႏႈတ္မယူ။ လုယူရာျဖစ္ေသာအခါ၊ ျပန္ေပးေလာ့ ဟု အဘယ္သူမွ် မဆို။ ၂၃သင္တုိ႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ဤစကားကို နားေထာင္မည္နည္း။ ေနာင္ကာလဘို႔ အဘယ္သူၾကား၍ မွတ္မည္နည္း။ ၂၄လုယူရာ ျဖစ္ေစျခင္းငွာ၊ ယာကုပ္ကို၄င္း၊ ထားျပတုိ႔လက္သုိ႔ ဣသေရလကို၄င္း အဘယ္သူအပ္သနည္း။ ငါတို႔ျပစ္မွားေသာ အရွင္ထာဝရဘုရား အပ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ။ သူတုိ႔သည္ ေနာက္ေတာ္သုိ႔ မလိုက္ တရားေတာ္ကို မက်င့္ဘဲေနၾက၏။ ၂၅ထုိေၾကာင့္၊ ျပင္းစြာေသာ အျမတ္ေတာ္ထြက္ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္တုိက္ျခင္းကို သူတို႔အေပၚသုိ႔ သြန္းေလာင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔ ပတ္လည္၌ မီးရႈိ႔၏။ သို႔ေသာ္ လည္း၊ သူတုိ႔သည္မသိၾက။ မီးေလာင္ေသာ္လည္း၊ သတိမထားဘဲေနၾက၏။

၁ငါေထာက္မေသာ ငါ့ကြၽန္ရင္း၊ ငါႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးရာ ငါေရြးခ်ယ္ေသာသူကို ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထုိသူ၏ အေပၚ၌ ငါ့ဝိညာဥ္ကို ငါတည္ေစမည္။ သူသည္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို တရားေပးလိမ့္မည္။ ၂ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းကို မျပဳမူ၍ လမ္းခရီး၌ သူ၏ အသံကို အဘယ္သူမွ်မၾကားေစရ။ ၃နင္းနယ္လွ်က္ရွိေသာ က်ဴပင္ကို မခ်ိဳး။ အေတာင့္ ေသးေသာ မီးစာကို မသတ္။ တရားသည္ ၿမဲၿမံျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည့္အေၾကာင္း စီရင္လိမ့္မည္။ ၄ေျမႀကီးေပၚမွာ တရားေတာ္ကို မတည္ေစမွီတြင္ အားမေလ်ာ့၊ စိတ္လည္းမပ်က္ရ။ သူ၏ တရားကိုလည္း၊ တစ္ကြၽန္းတစ္ႏုိင္ငံသားတို႔ သည္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကလိမ့္မည္။

၅မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ဖန္ဆင္း၍ ၾကက္ေတာ္မူထေသာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္ေျမႀကီးထဲက ျဖစ္သမွ်တို႔ကို ခင္းက်င္း ေတာ္မူထေသာ၊ ေျမႀကီးေပၚမွရွိေသာ သူတုိ႔အား အသက္ကို၄င္း၊ ေျမႀကီးကို ေက်ာ္နင္းေသာ သူတို႔အား ဝိညာဥ္ ကို၄င္း ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၆-၇ငါထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကို  တရားသျဖင့္ေခၚထာသည္ျဖစ္၍ လက္ဆြဲလွ်က္ေထာက္မမည္။ သင္သည္ ကန္းေသာမ်က္စိတို႔ကို ဖြင့္စိမ့္ေသာငွာ ၄င္း၊ ခ်ဳပ္ထားေသာ သူတုိ႔ကို လႊတ္စိမ့္ေသာငွာ၄င္း၊ ေမွာင္မိုက္၌ ေနေသာသူတို႔ကို အမိုက္ေထာင္ထဲက ႏႈတ္ယူစိမ့္ေသာ ငွာ၄င္း၊ သင့္ကို လူမ်ားႏွင့္ ပဋိညာဥ္ဖြဲ႔စရာဘို႔၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး လင္းစရာဘို႔ ခန္႔ထားမည္။ ၈ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ ၏။ ထုိနာမသည္ ငါ့နာမျဖစ္၏။ ငါ့ဘုန္းကို အျခားေသာ သူအား၄င္း၊ ငါ့အသေရကို ရုပ္တု ဆင္းတုတို႔အား၄င္း ငါမေပး။ ၉အရင္ေဟာေသာအရာတုိ႔သည္ ျဖစ္ၾကၿပီ။ အသစ္ေသာအရာတို႔ကို ယခုငါေဟာ၏။ မေပၚလာမွီ သင္တုိ႔ အား ငါျပႏွင့္၏။

၁ဝပင္လယ္ကို ကူးေသာသူမွစ၍၊ ပင္လယ္၌ ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္တကြ၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံ အရပ္မ်ား၊ ထုိအရပ္၌ ေနေသာ သူမ်ားတို႔၊ ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့။ ေျမႀကီးစြန္းတို႔မွ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ၁၁ေတာႏွင့္တကြေတာ၌ ရွိေသာၿမိဳ႔ရြာ၊ ေကဒါအရပ္သားတို႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေစ။ ေက်ာက္၌ ေနေသာသူတို႔သည္ သီခ်င္းဆိုၾကေစ။ ေတာင္ထိပ္ေပၚက ေၾကြးေၾကာ္ၾကေစ။ ၁၂ထာဝရဘုရားကို ေျမွာက္၍၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံ အရပ္တို႔၌ ဂုဏ္ေတာ္ကို ထင္ရွားစြာ ခ်ီးမြမ္းၾကေစ။

၁၃ထာဝရဘုရားသည္ သူရဲကဲ့သို႔ ထြက္ၾကြ၍၊ စစ္သူရဲကဲ့သုိ႔ ကိုယ္စိတ္ကို ကိုယ္ႏိႈးေဆာ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္၍ ရန္သူတို႔တဘက္၌ အားထုတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၄ငါသည္ ၾကာျမင့္စြာ တိတ္ဆိတ္လ်က္ေန ၿပီ။ ထုိသုိ႔ေန၍ ေအာင့္ရဦးမည္ေလာ့။ သားဘြားျခင္းေဝဒနာကို ခံရေသာ မိန္းမကဲ့သုိ႔ ငါေအာ္ဟစ္မည္။ ပင့္သက္ ရႈ၍ ခ်က္ခ်င္း ဖ်က္ဆီးမည္။ ၁၅ေတာင္ႀကီးေတာင္ငယ္မ်ားကို ေသြ႔ေျခာက္ေစမည္။ သူတုိ႔ အပင္ရွိသမွ်တို႔ကိုလည္း ညိ‡ဳးႏြမ္းေစရမည္။ ျမစ္မ်ားကို ကုန္းျဖစ္ေစရမည္။ ေရကန္မ်ားကို ခမ္းေျခာက္ေစမည္။ ၁၆မ်က္စိကန္းေသာ သူတုိ႔ကို မိမိေသာ မသိေသာလမ္းျဖင့္ ငါေဆာင္မည္။ မိမိတို႔မကြၽမ္းေသာ ခရီး၌ သြားေစမည္။ သူတို႔ေရွ႔မွာ ေမွာင္မိုက္ကို လင္းေစမည္။ ေကာက္ေသာလမ္းကိုလည္း ေျဖာင့္ေစမည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ေက်းဇူးကို ျပဳမည္။ သူတို႔ကို မစြန္႔ပစ္။

၁၇ရုပ္တု၊ ဆင္းတုကိုခိုလံႈ၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မည္၏ဟုသြန္းေသာ ရုပ္တု တို႔အား ဆိုေသာသူတုိ႔သည္ လွန္ျခင္းကိုခံရ၍၊ အလြန္အရွက္ကြဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၈နားပင္းေသာသူတို႔၊ ၾကား ၾကေလာ့။ မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔၊ သင္တုိ႔သည္ ျမင္ရအ့ံေသာငွာ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ၁၉ငါကြၽန္မွတပါး အဘယ္သူကန္းသနည္း။ ငါေစလႊတ္ေသာ တမန္ကဲ့သုိ႔ အဘယ္သူသည္နားပင္းသနည္း။ ငါ့မိတ္ေဆြကဲ့သုိ႔ အဘယ္သူ ကန္းသနည္း။ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ကဲ့သုိ႔အဘယ္သူကန္းသနည္း၊၊ ၂ဝသင္သည္ မ်ားစြာျမင္ေသာ္လည္း အာရံုမျပဳ တတ္။ နားပြင့္လွ်က္ရွိေသာ္လည္း မၾကားတတ္။ ၂၁ထာဝရဘုရားသည္ မိမိေျဖာင့္မတ္ျခင္းေၾကာင့္ အားရႏွစ္သက္ သျဖင့္၊ တရားေတာ္ကိုေျမွာက္၍ ဂုဏ္သေရႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေစသည္။

၂၂ဤလူမ်ိဳးသည္ လုယူဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံရေသာ အမ်ိဳးျဖစ္၏။ ရွိသမွ်တို႔သည္ တြင္း၌ အခ်ဳပ္ခံရ၍၊ ေထာင္ထဲ မွာပုန္းကြယ္လွ်က္ေနၾက၏။ ဖ်က္ဆီးရာျဖစ္ေသာအခါ၊ အဘယ္သူမွ် မႏႈတ္မယူ။ လုယူရာျဖစ္ေသာအခါ၊ ျပန္ေပးေလာ့ ဟု အဘယ္သူမွ် မဆို။ ၂၃သင္တုိ႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ဤစကားကို နားေထာင္မည္နည္း။ ေနာင္ကာလဘို႔ အဘယ္သူၾကား၍ မွတ္မည္နည္း။ ၂၄လုယူရာ ျဖစ္ေစျခင္းငွာ၊ ယာကုပ္ကို၄င္း၊ ထားျပတုိ႔လက္သုိ႔ ဣသေရလကို၄င္း အဘယ္သူအပ္သနည္း။ ငါတို႔ျပစ္မွားေသာ အရွင္ထာဝရဘုရား အပ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ။ သူတုိ႔သည္ ေနာက္ေတာ္သုိ႔ မလိုက္ တရားေတာ္ကို မက်င့္ဘဲေနၾက၏။ ၂၅ထုိေၾကာင့္၊ ျပင္းစြာေသာ အျမတ္ေတာ္ထြက္ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္တုိက္ျခင္းကို သူတို႔အေပၚသုိ႔ သြန္းေလာင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔ ပတ္လည္၌ မီးရႈိ႔၏။ သို႔ေသာ္ လည္း၊ သူတုိ႔သည္မသိၾက။ မီးေလာင္ေသာ္လည္း၊ သတိမထားဘဲေနၾက၏။

၁ငါေထာက္မေသာ ငါ့ကြၽန္ရင္း၊ ငါႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးရာ ငါေရြးခ်ယ္ေသာသူကို ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထုိသူ၏ အေပၚ၌ ငါ့ဝိညာဥ္ကို ငါတည္ေစမည္။ သူသည္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို တရားေပးလိမ့္မည္။ ၂ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းကို မျပဳမူ၍ လမ္းခရီး၌ သူ၏ အသံကို အဘယ္သူမွ်မၾကားေစရ။ ၃နင္းနယ္လွ်က္ရွိေသာ က်ဴပင္ကို မခ်ိဳး။ အေတာင့္ ေသးေသာ မီးစာကို မသတ္။ တရားသည္ ၿမဲၿမံျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည့္အေၾကာင္း စီရင္လိမ့္မည္။ ၄ေျမႀကီးေပၚမွာ တရားေတာ္ကို မတည္ေစမွီတြင္ အားမေလ်ာ့၊ စိတ္လည္းမပ်က္ရ။ သူ၏ တရားကိုလည္း၊ တစ္ကြၽန္းတစ္ႏုိင္ငံသားတို႔ သည္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကလိမ့္မည္။

၅မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ဖန္ဆင္း၍ ၾကက္ေတာ္မူထေသာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္ေျမႀကီးထဲက ျဖစ္သမွ်တို႔ကို ခင္းက်င္း ေတာ္မူထေသာ၊ ေျမႀကီးေပၚမွရွိေသာ သူတုိ႔အား အသက္ကို၄င္း၊ ေျမႀကီးကို ေက်ာ္နင္းေသာ သူတို႔အား ဝိညာဥ္ ကို၄င္း ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၆-၇ငါထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကို  တရားသျဖင့္ေခၚထာသည္ျဖစ္၍ လက္ဆြဲလွ်က္ေထာက္မမည္။ သင္သည္ ကန္းေသာမ်က္စိတို႔ကို ဖြင့္စိမ့္ေသာငွာ ၄င္း၊ ခ်ဳပ္ထားေသာ သူတုိ႔ကို လႊတ္စိမ့္ေသာငွာ၄င္း၊ ေမွာင္မိုက္၌ ေနေသာသူတို႔ကို အမိုက္ေထာင္ထဲက ႏႈတ္ယူစိမ့္ေသာ ငွာ၄င္း၊ သင့္ကို လူမ်ားႏွင့္ ပဋိညာဥ္ဖြဲ႔စရာဘို႔၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး လင္းစရာဘို႔ ခန္႔ထားမည္။ ၈ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ ၏။ ထုိနာမသည္ ငါ့နာမျဖစ္၏။ ငါ့ဘုန္းကို အျခားေသာ သူအား၄င္း၊ ငါ့အသေရကို ရုပ္တု ဆင္းတုတို႔အား၄င္း ငါမေပး။ ၉အရင္ေဟာေသာအရာတုိ႔သည္ ျဖစ္ၾကၿပီ။ အသစ္ေသာအရာတို႔ကို ယခုငါေဟာ၏။ မေပၚလာမွီ သင္တုိ႔ အား ငါျပႏွင့္၏။

၁ဝပင္လယ္ကို ကူးေသာသူမွစ၍၊ ပင္လယ္၌ ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္တကြ၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံ အရပ္မ်ား၊ ထုိအရပ္၌ ေနေသာ သူမ်ားတို႔၊ ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့။ ေျမႀကီးစြန္းတို႔မွ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ၁၁ေတာႏွင့္တကြေတာ၌ ရွိေသာၿမိဳ႔ရြာ၊ ေကဒါအရပ္သားတို႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေစ။ ေက်ာက္၌ ေနေသာသူတို႔သည္ သီခ်င္းဆိုၾကေစ။ ေတာင္ထိပ္ေပၚက ေၾကြးေၾကာ္ၾကေစ။ ၁၂ထာဝရဘုရားကို ေျမွာက္၍၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံ အရပ္တို႔၌ ဂုဏ္ေတာ္ကို ထင္ရွားစြာ ခ်ီးမြမ္းၾကေစ။

၁၃ထာဝရဘုရားသည္ သူရဲကဲ့သို႔ ထြက္ၾကြ၍၊ စစ္သူရဲကဲ့သုိ႔ ကိုယ္စိတ္ကို ကိုယ္ႏိႈးေဆာ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္၍ ရန္သူတို႔တဘက္၌ အားထုတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၄ငါသည္ ၾကာျမင့္စြာ တိတ္ဆိတ္လ်က္ေန ၿပီ။ ထုိသုိ႔ေန၍ ေအာင့္ရဦးမည္ေလာ့။ သားဘြားျခင္းေဝဒနာကို ခံရေသာ မိန္းမကဲ့သုိ႔ ငါေအာ္ဟစ္မည္။ ပင့္သက္ ရႈ၍ ခ်က္ခ်င္း ဖ်က္ဆီးမည္။ ၁၅ေတာင္ႀကီးေတာင္ငယ္မ်ားကို ေသြ႔ေျခာက္ေစမည္။ သူတုိ႔ အပင္ရွိသမွ်တို႔ကိုလည္း ညိ‡ဳးႏြမ္းေစရမည္။ ျမစ္မ်ားကို ကုန္းျဖစ္ေစရမည္။ ေရကန္မ်ားကို ခမ္းေျခာက္ေစမည္။ ၁၆မ်က္စိကန္းေသာ သူတုိ႔ကို မိမိေသာ မသိေသာလမ္းျဖင့္ ငါေဆာင္မည္။ မိမိတို႔မကြၽမ္းေသာ ခရီး၌ သြားေစမည္။ သူတို႔ေရွ႔မွာ ေမွာင္မိုက္ကို လင္းေစမည္။ ေကာက္ေသာလမ္းကိုလည္း ေျဖာင့္ေစမည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ေက်းဇူးကို ျပဳမည္။ သူတို႔ကို မစြန္႔ပစ္။

၁၇ရုပ္တု၊ ဆင္းတုကိုခိုလံႈ၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မည္၏ဟုသြန္းေသာ ရုပ္တု တို႔အား ဆိုေသာသူတုိ႔သည္ လွန္ျခင္းကိုခံရ၍၊ အလြန္အရွက္ကြဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၈နားပင္းေသာသူတို႔၊ ၾကား ၾကေလာ့။ မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔၊ သင္တုိ႔သည္ ျမင္ရအ့ံေသာငွာ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ၁၉ငါကြၽန္မွတပါး အဘယ္သူကန္းသနည္း။ ငါေစလႊတ္ေသာ တမန္ကဲ့သုိ႔ အဘယ္သူသည္နားပင္းသနည္း။ ငါ့မိတ္ေဆြကဲ့သုိ႔ အဘယ္သူ ကန္းသနည္း။ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ကဲ့သုိ႔အဘယ္သူကန္းသနည္း၊၊ ၂ဝသင္သည္ မ်ားစြာျမင္ေသာ္လည္း အာရံုမျပဳ တတ္။ နားပြင့္လွ်က္ရွိေသာ္လည္း မၾကားတတ္။ ၂၁ထာဝရဘုရားသည္ မိမိေျဖာင့္မတ္ျခင္းေၾကာင့္ အားရႏွစ္သက္ သျဖင့္၊ တရားေတာ္ကိုေျမွာက္၍ ဂုဏ္သေရႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေစသည္။

၂၂ဤလူမ်ိဳးသည္ လုယူဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံရေသာ အမ်ိဳးျဖစ္၏။ ရွိသမွ်တို႔သည္ တြင္း၌ အခ်ဳပ္ခံရ၍၊ ေထာင္ထဲ မွာပုန္းကြယ္လွ်က္ေနၾက၏။ ဖ်က္ဆီးရာျဖစ္ေသာအခါ၊ အဘယ္သူမွ် မႏႈတ္မယူ။ လုယူရာျဖစ္ေသာအခါ၊ ျပန္ေပးေလာ့ ဟု အဘယ္သူမွ် မဆို။ ၂၃သင္တုိ႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ဤစကားကို နားေထာင္မည္နည္း။ ေနာင္ကာလဘို႔ အဘယ္သူၾကား၍ မွတ္မည္နည္း။ ၂၄လုယူရာ ျဖစ္ေစျခင္းငွာ၊ ယာကုပ္ကို၄င္း၊ ထားျပတုိ႔လက္သုိ႔ ဣသေရလကို၄င္း အဘယ္သူအပ္သနည္း။ ငါတို႔ျပစ္မွားေသာ အရွင္ထာဝရဘုရား အပ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ။ သူတုိ႔သည္ ေနာက္ေတာ္သုိ႔ မလိုက္ တရားေတာ္ကို မက်င့္ဘဲေနၾက၏။ ၂၅ထုိေၾကာင့္၊ ျပင္းစြာေသာ အျမတ္ေတာ္ထြက္ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္တုိက္ျခင္းကို သူတို႔အေပၚသုိ႔ သြန္းေလာင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔ ပတ္လည္၌ မီးရႈိ႔၏။ သို႔ေသာ္ လည္း၊ သူတုိ႔သည္မသိၾက။ မီးေလာင္ေသာ္လည္း၊ သတိမထားဘဲေနၾက၏။

၁ငါေထာက္မေသာ ငါ့ကြၽန္ရင္း၊ ငါႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးရာ ငါေရြးခ်ယ္ေသာသူကို ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထုိသူ၏ အေပၚ၌ ငါ့ဝိညာဥ္ကို ငါတည္ေစမည္။ သူသည္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို တရားေပးလိမ့္မည္။ ၂ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းကို မျပဳမူ၍ လမ္းခရီး၌ သူ၏ အသံကို အဘယ္သူမွ်မၾကားေစရ။ ၃နင္းနယ္လွ်က္ရွိေသာ က်ဴပင္ကို မခ်ိဳး။ အေတာင့္ ေသးေသာ မီးစာကို မသတ္။ တရားသည္ ၿမဲၿမံျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည့္အေၾကာင္း စီရင္လိမ့္မည္။ ၄ေျမႀကီးေပၚမွာ တရားေတာ္ကို မတည္ေစမွီတြင္ အားမေလ်ာ့၊ စိတ္လည္းမပ်က္ရ။ သူ၏ တရားကိုလည္း၊ တစ္ကြၽန္းတစ္ႏုိင္ငံသားတို႔ သည္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကလိမ့္မည္။

၅မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ဖန္ဆင္း၍ ၾကက္ေတာ္မူထေသာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္ေျမႀကီးထဲက ျဖစ္သမွ်တို႔ကို ခင္းက်င္း ေတာ္မူထေသာ၊ ေျမႀကီးေပၚမွရွိေသာ သူတုိ႔အား အသက္ကို၄င္း၊ ေျမႀကီးကို ေက်ာ္နင္းေသာ သူတို႔အား ဝိညာဥ္ ကို၄င္း ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၆-၇ငါထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကို  တရားသျဖင့္ေခၚထာသည္ျဖစ္၍ လက္ဆြဲလွ်က္ေထာက္မမည္။ သင္သည္ ကန္းေသာမ်က္စိတို႔ကို ဖြင့္စိမ့္ေသာငွာ ၄င္း၊ ခ်ဳပ္ထားေသာ သူတုိ႔ကို လႊတ္စိမ့္ေသာငွာ၄င္း၊ ေမွာင္မိုက္၌ ေနေသာသူတို႔ကို အမိုက္ေထာင္ထဲက ႏႈတ္ယူစိမ့္ေသာ ငွာ၄င္း၊ သင့္ကို လူမ်ားႏွင့္ ပဋိညာဥ္ဖြဲ႔စရာဘို႔၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး လင္းစရာဘို႔ ခန္႔ထားမည္။ ၈ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ ၏။ ထုိနာမသည္ ငါ့နာမျဖစ္၏။ ငါ့ဘုန္းကို အျခားေသာ သူအား၄င္း၊ ငါ့အသေရကို ရုပ္တု ဆင္းတုတို႔အား၄င္း ငါမေပး။ ၉အရင္ေဟာေသာအရာတုိ႔သည္ ျဖစ္ၾကၿပီ။ အသစ္ေသာအရာတို႔ကို ယခုငါေဟာ၏။ မေပၚလာမွီ သင္တုိ႔ အား ငါျပႏွင့္၏။

၁ဝပင္လယ္ကို ကူးေသာသူမွစ၍၊ ပင္လယ္၌ ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္တကြ၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံ အရပ္မ်ား၊ ထုိအရပ္၌ ေနေသာ သူမ်ားတို႔၊ ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့။ ေျမႀကီးစြန္းတို႔မွ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ၁၁ေတာႏွင့္တကြေတာ၌ ရွိေသာၿမိဳ႔ရြာ၊ ေကဒါအရပ္သားတို႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေစ။ ေက်ာက္၌ ေနေသာသူတို႔သည္ သီခ်င္းဆိုၾကေစ။ ေတာင္ထိပ္ေပၚက ေၾကြးေၾကာ္ၾကေစ။ ၁၂ထာဝရဘုရားကို ေျမွာက္၍၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံ အရပ္တို႔၌ ဂုဏ္ေတာ္ကို ထင္ရွားစြာ ခ်ီးမြမ္းၾကေစ။

၁၃ထာဝရဘုရားသည္ သူရဲကဲ့သို႔ ထြက္ၾကြ၍၊ စစ္သူရဲကဲ့သုိ႔ ကိုယ္စိတ္ကို ကိုယ္ႏိႈးေဆာ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္၍ ရန္သူတို႔တဘက္၌ အားထုတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၄ငါသည္ ၾကာျမင့္စြာ တိတ္ဆိတ္လ်က္ေန ၿပီ။ ထုိသုိ႔ေန၍ ေအာင့္ရဦးမည္ေလာ့။ သားဘြားျခင္းေဝဒနာကို ခံရေသာ မိန္းမကဲ့သုိ႔ ငါေအာ္ဟစ္မည္။ ပင့္သက္ ရႈ၍ ခ်က္ခ်င္း ဖ်က္ဆီးမည္။ ၁၅ေတာင္ႀကီးေတာင္ငယ္မ်ားကို ေသြ႔ေျခာက္ေစမည္။ သူတုိ႔ အပင္ရွိသမွ်တို႔ကိုလည္း ညိ‡ဳးႏြမ္းေစရမည္။ ျမစ္မ်ားကို ကုန္းျဖစ္ေစရမည္။ ေရကန္မ်ားကို ခမ္းေျခာက္ေစမည္။ ၁၆မ်က္စိကန္းေသာ သူတုိ႔ကို မိမိေသာ မသိေသာလမ္းျဖင့္ ငါေဆာင္မည္။ မိမိတို႔မကြၽမ္းေသာ ခရီး၌ သြားေစမည္။ သူတို႔ေရွ႔မွာ ေမွာင္မိုက္ကို လင္းေစမည္။ ေကာက္ေသာလမ္းကိုလည္း ေျဖာင့္ေစမည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ေက်းဇူးကို ျပဳမည္။ သူတို႔ကို မစြန္႔ပစ္။

၁၇ရုပ္တု၊ ဆင္းတုကိုခိုလံႈ၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မည္၏ဟုသြန္းေသာ ရုပ္တု တို႔အား ဆိုေသာသူတုိ႔သည္ လွန္ျခင္းကိုခံရ၍၊ အလြန္အရွက္ကြဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၈နားပင္းေသာသူတို႔၊ ၾကား ၾကေလာ့။ မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔၊ သင္တုိ႔သည္ ျမင္ရအ့ံေသာငွာ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ၁၉ငါကြၽန္မွတပါး အဘယ္သူကန္းသနည္း။ ငါေစလႊတ္ေသာ တမန္ကဲ့သုိ႔ အဘယ္သူသည္နားပင္းသနည္း။ ငါ့မိတ္ေဆြကဲ့သုိ႔ အဘယ္သူ ကန္းသနည္း။ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ကဲ့သုိ႔အဘယ္သူကန္းသနည္း၊၊ ၂ဝသင္သည္ မ်ားစြာျမင္ေသာ္လည္း အာရံုမျပဳ တတ္။ နားပြင့္လွ်က္ရွိေသာ္လည္း မၾကားတတ္။ ၂၁ထာဝရဘုရားသည္ မိမိေျဖာင့္မတ္ျခင္းေၾကာင့္ အားရႏွစ္သက္ သျဖင့္၊ တရားေတာ္ကိုေျမွာက္၍ ဂုဏ္သေရႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေစသည္။

၂၂ဤလူမ်ိဳးသည္ လုယူဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံရေသာ အမ်ိဳးျဖစ္၏။ ရွိသမွ်တို႔သည္ တြင္း၌ အခ်ဳပ္ခံရ၍၊ ေထာင္ထဲ မွာပုန္းကြယ္လွ်က္ေနၾက၏။ ဖ်က္ဆီးရာျဖစ္ေသာအခါ၊ အဘယ္သူမွ် မႏႈတ္မယူ။ လုယူရာျဖစ္ေသာအခါ၊ ျပန္ေပးေလာ့ ဟု အဘယ္သူမွ် မဆို။ ၂၃သင္တုိ႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ဤစကားကို နားေထာင္မည္နည္း။ ေနာင္ကာလဘို႔ အဘယ္သူၾကား၍ မွတ္မည္နည္း။ ၂၄လုယူရာ ျဖစ္ေစျခင္းငွာ၊ ယာကုပ္ကို၄င္း၊ ထားျပတုိ႔လက္သုိ႔ ဣသေရလကို၄င္း အဘယ္သူအပ္သနည္း။ ငါတို႔ျပစ္မွားေသာ အရွင္ထာဝရဘုရား အပ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ။ သူတုိ႔သည္ ေနာက္ေတာ္သုိ႔ မလိုက္ တရားေတာ္ကို မက်င့္ဘဲေနၾက၏။ ၂၅ထုိေၾကာင့္၊ ျပင္းစြာေသာ အျမတ္ေတာ္ထြက္ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္တုိက္ျခင္းကို သူတို႔အေပၚသုိ႔ သြန္းေလာင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔ ပတ္လည္၌ မီးရႈိ႔၏။ သို႔ေသာ္ လည္း၊ သူတုိ႔သည္မသိၾက။ မီးေလာင္ေသာ္လည္း၊ သတိမထားဘဲေနၾက၏။