ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၄၃)


၁အိုယာကုပ္အမ်ိဳး ဣသေရလအႏႊယ္၊ သင့္ကိုဖန္ဆင္းျပဳျပင္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ ကား၊ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ သင့္ကို ငါေရြးႏႈတ္ၿပီ။ ငါ့နာမျဖင့္မွည့္ၿပီ။ သင့္ကို ငါဆိုင္၏။  ၂သင္သည္ ေရကိုေရွာက္သြားေသာ အခါ၊ သင္ႏွင့္အတူ ငါရွိ၏။ ျမစ္တို႔ကိုေရွာက္သြားေသာအခါ၊ မနစ္မမြန္းရ။ မီးကိုခ်င္းနင္းေသာအခါ လည္း မေလာင္ရ။ မီးလွ်ံလည္းမညိရ။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ သင့္ကိုေရြးေသာသခင္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးး၏ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားျဖစ္၏။ သင့္ကို ေရြးဘို႔၊  အဲဂုတၱဳျပည္ကို၄င္း၊ သင့္အတြက္ ကုရွျပည္ႏွင့္ ေသဘျပည္ကို၄င္းငါေပး၏။ ၄သင္သည္ငါျမတ္ႏိုးရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသေရရွိၿပီ။ ငါလည္းခ်စ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္၊ သင့္အတြက္လူတို႔ကို၄င္း၊ သင္၏အသက္အတြက္ လူမ်ိဳးတို႔ကို၄င္း ငါေပးမည္။ ၅မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ငါသည္သင္ႏွင့္အတူရွိ၏။ အေရွ႔မ်က္ႏွာမွ သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ ကိုငါေဆာင္ခဲ့မည္။ အေနာက္မ်က္ႏွာမွ သင့္ကို စုသိမ္းမည္။ ၆အပ္ေလာ့ဟုု ေျမာက္မ်က္ႏွာကို၄င္း၊ မထိမ္ႏွင့္ဟုေတာင္မ်က္ႏွာကို၄င္း ငါေျပာမည္။ ေဝးေသာအရပ္၊ ေျမႀကီးစြန္းမွ ငါ့့သားသမီး တည္းဟူေသာ၊ ၇ငါ့နာမျဖင့္ သမုတ္ေသာသူ၊ ငါ၏ ဘုန္းအသေရဘို႔ ငါဖန္ဆင္းျပဳျပင္၍၊ ဧကန္စင္စစ္လုပ္ၿပီးေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ေဆာင္ခဲ့ေလာ့ဟု ငါေျပာမည္။

၈မ်က္စိရွိလ်က္ပင္ မ်က္စိကန္းေသာသူႏွင့္၊ နားရွိလ်တ္ပင္ နားပင္းေသာ သူတို႔ကို ေဆာင္ခဲ့ေလာ့။ ၉လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအစုစုတို႔သည္ စုရံုးစည္ေဝးၾကေစ။ သူတို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ဤအမႈကို ေဘာ္ျပမည္နည္း။ အရင္ျဖစ္ လတၱံေသာ အရာကိုအဘယ္သူ ေဟာေျပာမည္နည္း။ သူတို႔သည္ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္မည့္အေၾကာင္း၊ သက္ေသ တို႔ကိုျပၾကေစ။ သို႔မဟုတ္နားေထာင္၍၊ ဤသို႔မွန္သည္ဟုဝန္ခံၾကေစ။

၁ဝထာဝရဘုရားမိန္ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔ သည္၊ ငါ့ကိုသိမွတ္ယံုၾကည္၍၊ ငါသည္မွန္ၿပီဟု နားလည္မည္ အေၾကာင္း၊ငါ၏သက္ေသ၊ ငါေရြးေကာက္ေသာ ကြ်န္ျဖစ္ၾက၏။ ငါ့ေရွ႔မွာဖန္္ဆင္းရာထဲက အဘယ္ဘုရားသခင္မွ်မျဖစ္၊ င့ါေနာက္မွာလည္း၊ အဘယ္ဘုရားသခင္မွ်မရွိရာ။ ၁၁ငါတပါးသည္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္၍၊ ငါမွတပါးကယ္တင္ေသာ သခင္မရွိ။ ၁၂ငါသည္ ဗ်ာဒိတ္ထားႏွင့္သည္အတိုင္းကယ္တင္ၿပီ။ ငါေဘာ္ျပႏွင့္ၿပီ။ သင္တို႔တြင္ အျခားတပါးေသာ ဘုရားသည္ ေဘာ္ျပႏွင့္သည္မဟုတ္၊၊ ငါသည္ဘုရားသခင္မွန္ၿပီဟုသင္တုိ႔သည္ ငါ၏သက္ေသျဖစ္ၾက၏၊၊ ၁၃ ေန႔ရက္ ကာလအျဖစ္မီွ ငါသည္ဘုရားျဖစ္၏။ ငါ့လက္မွအဘယ္သူမွ် မကယ္မႏႈတ္ႏိုင္။ ငါျပဳေသာအမႈကိုလည္း အဘယ္သူ ဆီးတားမည္နည္းဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၄သင္တို႔ကို ေရြးႏႈတ္ေသာသခင္၊ ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ သန္႔ရွင္ေသာထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ ငါသည္သင္တို႔အတြက္၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ေစလႊတ္၍၊ေျပးေသာ ၿမိဳ႔သားတို႔ႏွင့္ ခါလဒဲလူမ်ားကို သူတို႔ေပ်ာ္ေမြ႔ရာ သေဘၤာသို႔ဆင္းေစမည္။ ၁၅ငါသည္သင္တို႔၏ သန္႔ရွင္ေသာထာဝရဘုရား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ဖန္ဆင္းေသာဘုရား၊သင္တို႔၏ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္၏။

၁၆ျပင္းထန္ေသာ ပင္လယ္ေရ၌လမ္းခရီးကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူထေသာ၊ ၁၇ရထားမ်ား၊ျမင္းမ်ားႏွင့္ တကြ၊ စစ္သူရဲအလံုးအရင္း တို႔ကိုေဆာင္္ခဲ့ေတာ္မူထေသာ၊သူတို႔ကို မထႏိုင္ေအာင္တၿပိဳင္နက္တည္းအိပ္ေစ၍၊ မီးစာေသသ ကဲ့သို႔ ၿငိမ္းေစေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၁၈ျဖစ္ဘူးေသာအမႈတို႔ကို မေအာက္ေမ့ၾကႏွင့္။ ေရွးကာလ၏ အရာတို႔ကို ပမာဏမျပဳၾကႏွင့္။ ၁၉ၾကည့္ရႈေလာ့။ အမႈသစ္ကိုငါျပဳမည္။ ယခုေပၚလာလိမ့္မည္။ သင္တို႔ သည္အမွန္သိျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ အကယ္စင္စစ္ ေတာ၌လမ္းကို၄င္း၊ လြင္ျပင္၌ စီးေသာေရကို၄င္း ငါဖန္ဆင္းမည္။ ၂ဝေျမေခြးႏွင့္ ကုလားအုတ္ငွက္မွစ၍၊ ေတာသားရဲတို႔သည္ ငါ၏ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ငါေရြးေကာက္ေသာသူ၊ ငါ၏လူတို႔ေသာက္စရာဘို႔ ေတာ၌ေရမ်ားကို၄င္း၊ လြင္ျပင္၌ ျမစ္တို႔ကို ၄င္းေပးမည္။ ၂၁ကိုယ္အဘို႔ ငါဖန္ဆင္းေသာ ထိုလူမ်ိဳးသည္ငါ၏ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ျပရလိမ့္မည္။

၂၂သို႔ေသာ္လည္း၊ အိုယာကုပ္အမ်ိဳး၊သင္သည္ ငါ့ကို ပဌာနမျပဳ၊ အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊သင္သည္ငါ့ကို ၿငီးေငြ႔ သည္တကား။ ၂၃မီးရိႈ႔ရာသိုးသငယ္ ကို ငါထံသို႔မေဆာင္ခဲ့။ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ ငါ့ကိုမေျမွာက္။ ငါသည္သင့္ကို အလွဴဒါနႏွင့္အမႈမထမ္းေစ။  ေလာဗန္ကို ေတာင္း၍ သင့္ကိုမပင္ပန္းေစ။ ၂၄သင္သည္ ေမႊးေသာႀကံကိုငါဘို႔ ေငြႏွင့္မဝယ္။ ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္ေကာင္ဆီဥႏွင့္ ငါ့ကိုဝစြာမေကြ်း။ သင္သည္ဒုစရိုက္အျပစ္ႏွင့္ ငါ့ကိုအမႈထမ္း ေစၿပီတကား။ အဓမၼအမႈ ကို ျပဳ၍ ငါ့ကိုပင္ပန္းေစၿပီတကား။ ၂၅ငါတစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ ကိုယ္အတြက္ေၾကာင့္၊ သင္၏အျပစ္တို႔ကို ေျဖမည္။ သင္၏ဒုစရိုက္အမႈတို႔ကို မေအာက္ေမ့။ ၂၆ငါ့ကိုသတိေပး ေလာ့၊ တရားေတြ႔ၾကကုန္အံ့။ သင္သည္အျပစ္လြတ္မည္ အေၾကာင္းေျပာေလာ့။ ၂၇သင္၏ပဌမအဘသည္ ဒုစရိုက္ကို ျပဳၿပီ။ သင္၏ဆရာတို႔သည္ ငါ့ကိုျပစ္မွားၾကၿပီ။ ၂၈ထို႔ေၾကာင့္သန္႔ရွင္းရာ ဌာန၏ မင္းတို႔ကို ငါရႈတ္ခ်ၿပီ။ ယာကုတ္အမ်ိဳးသည္ ကိ်န္ဆဲျခင္းကို၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကို၄င္းခံေစျခင္းငွာ ငါစြန္႔ၿပီ။

၁အိုယာကုပ္အမ်ိဳး ဣသေရလအႏႊယ္၊ သင့္ကိုဖန္ဆင္းျပဳျပင္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ ကား၊ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ သင့္ကို ငါေရြးႏႈတ္ၿပီ။ ငါ့နာမျဖင့္မွည့္ၿပီ။ သင့္ကို ငါဆိုင္၏။  ၂သင္သည္ ေရကိုေရွာက္သြားေသာ အခါ၊ သင္ႏွင့္အတူ ငါရွိ၏။ ျမစ္တို႔ကိုေရွာက္သြားေသာအခါ၊ မနစ္မမြန္းရ။ မီးကိုခ်င္းနင္းေသာအခါ လည္း မေလာင္ရ။ မီးလွ်ံလည္းမညိရ။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ သင့္ကိုေရြးေသာသခင္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးး၏ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားျဖစ္၏။ သင့္ကို ေရြးဘို႔၊  အဲဂုတၱဳျပည္ကို၄င္း၊ သင့္အတြက္ ကုရွျပည္ႏွင့္ ေသဘျပည္ကို၄င္းငါေပး၏။ ၄သင္သည္ငါျမတ္ႏိုးရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသေရရွိၿပီ။ ငါလည္းခ်စ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္၊ သင့္အတြက္လူတို႔ကို၄င္း၊ သင္၏အသက္အတြက္ လူမ်ိဳးတို႔ကို၄င္း ငါေပးမည္။ ၅မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ငါသည္သင္ႏွင့္အတူရွိ၏။ အေရွ႔မ်က္ႏွာမွ သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ ကိုငါေဆာင္ခဲ့မည္။ အေနာက္မ်က္ႏွာမွ သင့္ကို စုသိမ္းမည္။ ၆အပ္ေလာ့ဟုု ေျမာက္မ်က္ႏွာကို၄င္း၊ မထိမ္ႏွင့္ဟုေတာင္မ်က္ႏွာကို၄င္း ငါေျပာမည္။ ေဝးေသာအရပ္၊ ေျမႀကီးစြန္းမွ ငါ့့သားသမီး တည္းဟူေသာ၊ ၇ငါ့နာမျဖင့္ သမုတ္ေသာသူ၊ ငါ၏ ဘုန္းအသေရဘို႔ ငါဖန္ဆင္းျပဳျပင္၍၊ ဧကန္စင္စစ္လုပ္ၿပီးေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ေဆာင္ခဲ့ေလာ့ဟု ငါေျပာမည္။

၈မ်က္စိရွိလ်က္ပင္ မ်က္စိကန္းေသာသူႏွင့္၊ နားရွိလ်တ္ပင္ နားပင္းေသာ သူတို႔ကို ေဆာင္ခဲ့ေလာ့။ ၉လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအစုစုတို႔သည္ စုရံုးစည္ေဝးၾကေစ။ သူတို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ဤအမႈကို ေဘာ္ျပမည္နည္း။ အရင္ျဖစ္ လတၱံေသာ အရာကိုအဘယ္သူ ေဟာေျပာမည္နည္း။ သူတို႔သည္ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္မည့္အေၾကာင္း၊ သက္ေသ တို႔ကိုျပၾကေစ။ သို႔မဟုတ္နားေထာင္၍၊ ဤသို႔မွန္သည္ဟုဝန္ခံၾကေစ။

၁ဝထာဝရဘုရားမိန္ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔ သည္၊ ငါ့ကိုသိမွတ္ယံုၾကည္၍၊ ငါသည္မွန္ၿပီဟု နားလည္မည္ အေၾကာင္း၊ငါ၏သက္ေသ၊ ငါေရြးေကာက္ေသာ ကြ်န္ျဖစ္ၾက၏။ ငါ့ေရွ႔မွာဖန္္ဆင္းရာထဲက အဘယ္ဘုရားသခင္မွ်မျဖစ္၊ င့ါေနာက္မွာလည္း၊ အဘယ္ဘုရားသခင္မွ်မရွိရာ။ ၁၁ငါတပါးသည္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္၍၊ ငါမွတပါးကယ္တင္ေသာ သခင္မရွိ။ ၁၂ငါသည္ ဗ်ာဒိတ္ထားႏွင့္သည္အတိုင္းကယ္တင္ၿပီ။ ငါေဘာ္ျပႏွင့္ၿပီ။ သင္တို႔တြင္ အျခားတပါးေသာ ဘုရားသည္ ေဘာ္ျပႏွင့္သည္မဟုတ္၊၊ ငါသည္ဘုရားသခင္မွန္ၿပီဟုသင္တုိ႔သည္ ငါ၏သက္ေသျဖစ္ၾက၏၊၊ ၁၃ ေန႔ရက္ ကာလအျဖစ္မီွ ငါသည္ဘုရားျဖစ္၏။ ငါ့လက္မွအဘယ္သူမွ် မကယ္မႏႈတ္ႏိုင္။ ငါျပဳေသာအမႈကိုလည္း အဘယ္သူ ဆီးတားမည္နည္းဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၄သင္တို႔ကို ေရြးႏႈတ္ေသာသခင္၊ ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ သန္႔ရွင္ေသာထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ ငါသည္သင္တို႔အတြက္၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ေစလႊတ္၍၊ေျပးေသာ ၿမိဳ႔သားတို႔ႏွင့္ ခါလဒဲလူမ်ားကို သူတို႔ေပ်ာ္ေမြ႔ရာ သေဘၤာသို႔ဆင္းေစမည္။ ၁၅ငါသည္သင္တို႔၏ သန္႔ရွင္ေသာထာဝရဘုရား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ဖန္ဆင္းေသာဘုရား၊သင္တို႔၏ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္၏။

၁၆ျပင္းထန္ေသာ ပင္လယ္ေရ၌လမ္းခရီးကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူထေသာ၊ ၁၇ရထားမ်ား၊ျမင္းမ်ားႏွင့္ တကြ၊ စစ္သူရဲအလံုးအရင္း တို႔ကိုေဆာင္္ခဲ့ေတာ္မူထေသာ၊သူတို႔ကို မထႏိုင္ေအာင္တၿပိဳင္နက္တည္းအိပ္ေစ၍၊ မီးစာေသသ ကဲ့သို႔ ၿငိမ္းေစေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၁၈ျဖစ္ဘူးေသာအမႈတို႔ကို မေအာက္ေမ့ၾကႏွင့္။ ေရွးကာလ၏ အရာတို႔ကို ပမာဏမျပဳၾကႏွင့္။ ၁၉ၾကည့္ရႈေလာ့။ အမႈသစ္ကိုငါျပဳမည္။ ယခုေပၚလာလိမ့္မည္။ သင္တို႔ သည္အမွန္သိျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ အကယ္စင္စစ္ ေတာ၌လမ္းကို၄င္း၊ လြင္ျပင္၌ စီးေသာေရကို၄င္း ငါဖန္ဆင္းမည္။ ၂ဝေျမေခြးႏွင့္ ကုလားအုတ္ငွက္မွစ၍၊ ေတာသားရဲတို႔သည္ ငါ၏ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ငါေရြးေကာက္ေသာသူ၊ ငါ၏လူတို႔ေသာက္စရာဘို႔ ေတာ၌ေရမ်ားကို၄င္း၊ လြင္ျပင္၌ ျမစ္တို႔ကို ၄င္းေပးမည္။ ၂၁ကိုယ္အဘို႔ ငါဖန္ဆင္းေသာ ထိုလူမ်ိဳးသည္ငါ၏ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ျပရလိမ့္မည္။

၂၂သို႔ေသာ္လည္း၊ အိုယာကုပ္အမ်ိဳး၊သင္သည္ ငါ့ကို ပဌာနမျပဳ၊ အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊သင္သည္ငါ့ကို ၿငီးေငြ႔ သည္တကား။ ၂၃မီးရိႈ႔ရာသိုးသငယ္ ကို ငါထံသို႔မေဆာင္ခဲ့။ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ ငါ့ကိုမေျမွာက္။ ငါသည္သင့္ကို အလွဴဒါနႏွင့္အမႈမထမ္းေစ။  ေလာဗန္ကို ေတာင္း၍ သင့္ကိုမပင္ပန္းေစ။ ၂၄သင္သည္ ေမႊးေသာႀကံကိုငါဘို႔ ေငြႏွင့္မဝယ္။ ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္ေကာင္ဆီဥႏွင့္ ငါ့ကိုဝစြာမေကြ်း။ သင္သည္ဒုစရိုက္အျပစ္ႏွင့္ ငါ့ကိုအမႈထမ္း ေစၿပီတကား။ အဓမၼအမႈ ကို ျပဳ၍ ငါ့ကိုပင္ပန္းေစၿပီတကား။ ၂၅ငါတစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ ကိုယ္အတြက္ေၾကာင့္၊ သင္၏အျပစ္တို႔ကို ေျဖမည္။ သင္၏ဒုစရိုက္အမႈတို႔ကို မေအာက္ေမ့။ ၂၆ငါ့ကိုသတိေပး ေလာ့၊ တရားေတြ႔ၾကကုန္အံ့။ သင္သည္အျပစ္လြတ္မည္ အေၾကာင္းေျပာေလာ့။ ၂၇သင္၏ပဌမအဘသည္ ဒုစရိုက္ကို ျပဳၿပီ။ သင္၏ဆရာတို႔သည္ ငါ့ကိုျပစ္မွားၾကၿပီ။ ၂၈ထို႔ေၾကာင့္သန္႔ရွင္းရာ ဌာန၏ မင္းတို႔ကို ငါရႈတ္ခ်ၿပီ။ ယာကုတ္အမ်ိဳးသည္ ကိ်န္ဆဲျခင္းကို၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကို၄င္းခံေစျခင္းငွာ ငါစြန္႔ၿပီ။

၁အိုယာကုပ္အမ်ိဳး ဣသေရလအႏႊယ္၊ သင့္ကိုဖန္ဆင္းျပဳျပင္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ ကား၊ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ သင့္ကို ငါေရြးႏႈတ္ၿပီ။ ငါ့နာမျဖင့္မွည့္ၿပီ။ သင့္ကို ငါဆိုင္၏။  ၂သင္သည္ ေရကိုေရွာက္သြားေသာ အခါ၊ သင္ႏွင့္အတူ ငါရွိ၏။ ျမစ္တို႔ကိုေရွာက္သြားေသာအခါ၊ မနစ္မမြန္းရ။ မီးကိုခ်င္းနင္းေသာအခါ လည္း မေလာင္ရ။ မီးလွ်ံလည္းမညိရ။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ သင့္ကိုေရြးေသာသခင္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးး၏ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားျဖစ္၏။ သင့္ကို ေရြးဘို႔၊  အဲဂုတၱဳျပည္ကို၄င္း၊ သင့္အတြက္ ကုရွျပည္ႏွင့္ ေသဘျပည္ကို၄င္းငါေပး၏။ ၄သင္သည္ငါျမတ္ႏိုးရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသေရရွိၿပီ။ ငါလည္းခ်စ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္၊ သင့္အတြက္လူတို႔ကို၄င္း၊ သင္၏အသက္အတြက္ လူမ်ိဳးတို႔ကို၄င္း ငါေပးမည္။ ၅မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ငါသည္သင္ႏွင့္အတူရွိ၏။ အေရွ႔မ်က္ႏွာမွ သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ ကိုငါေဆာင္ခဲ့မည္။ အေနာက္မ်က္ႏွာမွ သင့္ကို စုသိမ္းမည္။ ၆အပ္ေလာ့ဟုု ေျမာက္မ်က္ႏွာကို၄င္း၊ မထိမ္ႏွင့္ဟုေတာင္မ်က္ႏွာကို၄င္း ငါေျပာမည္။ ေဝးေသာအရပ္၊ ေျမႀကီးစြန္းမွ ငါ့့သားသမီး တည္းဟူေသာ၊ ၇ငါ့နာမျဖင့္ သမုတ္ေသာသူ၊ ငါ၏ ဘုန္းအသေရဘို႔ ငါဖန္ဆင္းျပဳျပင္၍၊ ဧကန္စင္စစ္လုပ္ၿပီးေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ေဆာင္ခဲ့ေလာ့ဟု ငါေျပာမည္။

၈မ်က္စိရွိလ်က္ပင္ မ်က္စိကန္းေသာသူႏွင့္၊ နားရွိလ်တ္ပင္ နားပင္းေသာ သူတို႔ကို ေဆာင္ခဲ့ေလာ့။ ၉လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအစုစုတို႔သည္ စုရံုးစည္ေဝးၾကေစ။ သူတို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ဤအမႈကို ေဘာ္ျပမည္နည္း။ အရင္ျဖစ္ လတၱံေသာ အရာကိုအဘယ္သူ ေဟာေျပာမည္နည္း။ သူတို႔သည္ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္မည့္အေၾကာင္း၊ သက္ေသ တို႔ကိုျပၾကေစ။ သို႔မဟုတ္နားေထာင္၍၊ ဤသို႔မွန္သည္ဟုဝန္ခံၾကေစ။

၁ဝထာဝရဘုရားမိန္ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔ သည္၊ ငါ့ကိုသိမွတ္ယံုၾကည္၍၊ ငါသည္မွန္ၿပီဟု နားလည္မည္ အေၾကာင္း၊ငါ၏သက္ေသ၊ ငါေရြးေကာက္ေသာ ကြ်န္ျဖစ္ၾက၏။ ငါ့ေရွ႔မွာဖန္္ဆင္းရာထဲက အဘယ္ဘုရားသခင္မွ်မျဖစ္၊ င့ါေနာက္မွာလည္း၊ အဘယ္ဘုရားသခင္မွ်မရွိရာ။ ၁၁ငါတပါးသည္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္၍၊ ငါမွတပါးကယ္တင္ေသာ သခင္မရွိ။ ၁၂ငါသည္ ဗ်ာဒိတ္ထားႏွင့္သည္အတိုင္းကယ္တင္ၿပီ။ ငါေဘာ္ျပႏွင့္ၿပီ။ သင္တို႔တြင္ အျခားတပါးေသာ ဘုရားသည္ ေဘာ္ျပႏွင့္သည္မဟုတ္၊၊ ငါသည္ဘုရားသခင္မွန္ၿပီဟုသင္တုိ႔သည္ ငါ၏သက္ေသျဖစ္ၾက၏၊၊ ၁၃ ေန႔ရက္ ကာလအျဖစ္မီွ ငါသည္ဘုရားျဖစ္၏။ ငါ့လက္မွအဘယ္သူမွ် မကယ္မႏႈတ္ႏိုင္။ ငါျပဳေသာအမႈကိုလည္း အဘယ္သူ ဆီးတားမည္နည္းဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၄သင္တို႔ကို ေရြးႏႈတ္ေသာသခင္၊ ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ သန္႔ရွင္ေသာထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ ငါသည္သင္တို႔အတြက္၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ေစလႊတ္၍၊ေျပးေသာ ၿမိဳ႔သားတို႔ႏွင့္ ခါလဒဲလူမ်ားကို သူတို႔ေပ်ာ္ေမြ႔ရာ သေဘၤာသို႔ဆင္းေစမည္။ ၁၅ငါသည္သင္တို႔၏ သန္႔ရွင္ေသာထာဝရဘုရား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ဖန္ဆင္းေသာဘုရား၊သင္တို႔၏ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္၏။

၁၆ျပင္းထန္ေသာ ပင္လယ္ေရ၌လမ္းခရီးကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူထေသာ၊ ၁၇ရထားမ်ား၊ျမင္းမ်ားႏွင့္ တကြ၊ စစ္သူရဲအလံုးအရင္း တို႔ကိုေဆာင္္ခဲ့ေတာ္မူထေသာ၊သူတို႔ကို မထႏိုင္ေအာင္တၿပိဳင္နက္တည္းအိပ္ေစ၍၊ မီးစာေသသ ကဲ့သို႔ ၿငိမ္းေစေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၁၈ျဖစ္ဘူးေသာအမႈတို႔ကို မေအာက္ေမ့ၾကႏွင့္။ ေရွးကာလ၏ အရာတို႔ကို ပမာဏမျပဳၾကႏွင့္။ ၁၉ၾကည့္ရႈေလာ့။ အမႈသစ္ကိုငါျပဳမည္။ ယခုေပၚလာလိမ့္မည္။ သင္တို႔ သည္အမွန္သိျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ အကယ္စင္စစ္ ေတာ၌လမ္းကို၄င္း၊ လြင္ျပင္၌ စီးေသာေရကို၄င္း ငါဖန္ဆင္းမည္။ ၂ဝေျမေခြးႏွင့္ ကုလားအုတ္ငွက္မွစ၍၊ ေတာသားရဲတို႔သည္ ငါ၏ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ငါေရြးေကာက္ေသာသူ၊ ငါ၏လူတို႔ေသာက္စရာဘို႔ ေတာ၌ေရမ်ားကို၄င္း၊ လြင္ျပင္၌ ျမစ္တို႔ကို ၄င္းေပးမည္။ ၂၁ကိုယ္အဘို႔ ငါဖန္ဆင္းေသာ ထိုလူမ်ိဳးသည္ငါ၏ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ျပရလိမ့္မည္။

၂၂သို႔ေသာ္လည္း၊ အိုယာကုပ္အမ်ိဳး၊သင္သည္ ငါ့ကို ပဌာနမျပဳ၊ အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊သင္သည္ငါ့ကို ၿငီးေငြ႔ သည္တကား။ ၂၃မီးရိႈ႔ရာသိုးသငယ္ ကို ငါထံသို႔မေဆာင္ခဲ့။ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ ငါ့ကိုမေျမွာက္။ ငါသည္သင့္ကို အလွဴဒါနႏွင့္အမႈမထမ္းေစ။  ေလာဗန္ကို ေတာင္း၍ သင့္ကိုမပင္ပန္းေစ။ ၂၄သင္သည္ ေမႊးေသာႀကံကိုငါဘို႔ ေငြႏွင့္မဝယ္။ ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္ေကာင္ဆီဥႏွင့္ ငါ့ကိုဝစြာမေကြ်း။ သင္သည္ဒုစရိုက္အျပစ္ႏွင့္ ငါ့ကိုအမႈထမ္း ေစၿပီတကား။ အဓမၼအမႈ ကို ျပဳ၍ ငါ့ကိုပင္ပန္းေစၿပီတကား။ ၂၅ငါတစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ ကိုယ္အတြက္ေၾကာင့္၊ သင္၏အျပစ္တို႔ကို ေျဖမည္။ သင္၏ဒုစရိုက္အမႈတို႔ကို မေအာက္ေမ့။ ၂၆ငါ့ကိုသတိေပး ေလာ့၊ တရားေတြ႔ၾကကုန္အံ့။ သင္သည္အျပစ္လြတ္မည္ အေၾကာင္းေျပာေလာ့။ ၂၇သင္၏ပဌမအဘသည္ ဒုစရိုက္ကို ျပဳၿပီ။ သင္၏ဆရာတို႔သည္ ငါ့ကိုျပစ္မွားၾကၿပီ။ ၂၈ထို႔ေၾကာင့္သန္႔ရွင္းရာ ဌာန၏ မင္းတို႔ကို ငါရႈတ္ခ်ၿပီ။ ယာကုတ္အမ်ိဳးသည္ ကိ်န္ဆဲျခင္းကို၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကို၄င္းခံေစျခင္းငွာ ငါစြန္႔ၿပီ။