ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၄၄)


၁ယခုမူကား၊ ငါ့ကြၽန္ယာကုပ္၊ ငါေရြးေကာက္ေသာသူ ဣသေရလ၊ နားေထာင္ေလာ့။ ၂သင့္ကိုဖန္ဆင္း ေတာ္မူ ေသာဘုရား၊ ဘြားစကပင္ သင့္ကိုျပဳျပင္၍၊ ေနာင္၌လည္း မစလတံ့ေသာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ့ကြၽန္ယာကုပ္၊ ငါေရြးေကာက္ေသာသူေယရႈရုန္၊ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ ေရငတ္ေသာသူအေပၚမွာေရကို  ငါသြန္းေလာင္း၍၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာေျမကို ေရလႊမ္းမိုးေစမည္။ သင္၏ အမ်ိဳးအေပၚမွာ ငါ့ဝိညာဥ္ကို၄င္း၊ သင္၏အႏြယ္ ေပၚမွာငါ့ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကို၄င္းငါသြန္းေလာင္းမည္။ ၄သူတို႔သည္လည္း ေရေျမာင္းအနားမွာမိုဃ္းမခပင္ကဲ့သို႔၊ ျမက္ပင္ထဲတြင္ ေပါက္ၾကလိမ့္မည္။ ၅တစ္ေယာက္က၊ ငါသည္ထာဝရဘုရား၏ လူျဖစ္သည္ဟုဆိုလိမ့္မည္။ တစ္ေယာက္သည္လည္း၊ ယာကုပ္အမည္္ျဖင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္မွည့္လိမ့္မည္။ တေယာက္သည္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ လူဟူ၍ မိမိလက္တြင္ စာထိုးလ်တ္၊ ဣသေရလအမည္သစ္ျဖင့္ ကိုယ္ကို ကိုယ္မွည့္လိမ့္မည္။

၆ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ရွင္ဘုရင္ ထာဝရဘုရား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ေရြးႏႈတ္ေသာ၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ အဦးဆံုးေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏၊၊ ငါမွတပါး အျခားေသာ ဘုရားသခင္မရွိ၊၊ ၇ေရွးလူမ်ိဳးကို ငါခန္႔ထားသည္မွစ၍ ငါကဲ့သို႔ အဘယ္သူသည္ အမႈတို႔ကို ငါ့အဘို႔ေခၚ၍ထုတ္ေဘာ္ စီရင္ႏိုင္မည္နည္း၊၊ ျဖစ္ဆဲေသာအမႈႏွင့္ ျဖစ္လတၱံေသာ အမႈတို႔ကို သူတို႔အားေဘာ္ျပၾကေစ၊၊ ၈မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္၊၊ မေၾကာက္ ၾကႏွင့္၊၊ အထက္က ငါေဟာေျပာျပသသည္ မဟုတ္ေလာ၊၊ သင္တို႔သည္ ငါ၏ သက္ေသျဖစ္ၾက၏၊၊ ငါမွတပါး အျခား ေသာ ဘုရားသခင္ရွိသေလာ၊၊ ငါမွတပါး အျခားေသာ မူလအျမစ္မရွိ၊၊ တစံုတဦးကိုမွ် ငါမသိ၊၊

၉ရုပ္တုဆင္းတုကို လုပ္ေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ ျဖစ္ၾက၏၊၊ သူတို႔ႏွေျမာေသာအ ရာတို႔သည္ အက်ိဳးကို မေပးႏိုင္ၾက၊၊ ငါတို႔သည္ မျမင္တတ္။ နားမလည္တတ္ဟု ရွက္စရာအေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္ သက္ေသခံၾက၏၊၊ ၁ဝဘုရားကို လုပ္ေသာသူ၊ အက်ိဳးမေပးႏိုင္ေသာ ရုပ္တုဆင္းတုကို သြန္းေသာသူကား အဘယ္သူ နည္း၊၊ ၁၁ထိုသူ၏ အေပါင္းအေဘာ္ရွိသမွ်တို႔သည္ ရွက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ လုပ္ေသာသူတို႔သည္ လူသက္သက္ျဖစ္ၾက၏။ ရိွသမွ်တို႔သည္ စုေဝး၍ ထၾကေစ၊၊ တျပိဳင္နက္ထိတ္လန္႔ရွက္ေၾကာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၂ပန္းပဲသမားသည္ ပုဆိန္ကိုလုပ္ျခင္းငွာ မီးခဲ၌ဖုတ္၍ လက္ရုံးအားထုတ္လ်က္ သံတူႏွင့္ထုတတ္၏၊၊ အကယ္၍မြတ္သိပ္ေသာ အခါအားေလ်ာ့တတ္၏၊၊ ေရမေသာက္ရေသာအခါ ေမာတတ္၏၊၊  ၁၃လက္သမားသည္ မ်ဥ္းခ်လ်က္စူးႏွင့္မွတ္သား၍၊ လက္သမားတန္ဆာႏွင့္ လုပ္ၿပီးလွ်င္အိမ္၌ ေနေစျခင္းငွာ ကြန္ပါႏွင့္ေရးသား၍ လူအသေရပါေအာင္ လူပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ ထုလုပ္တတ္၏၊၊ ၁၄ကိုယ္အဘို႔အလိုငွာ အာရဇ္ပင္တို႔ကိုခုတ္၍ ကုပရုပင္၊ သပိတ္ပင္တို႔ကို ေရြးယူသျဖင့္ ေတာပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ဆည္းဖူးတတ္၏၊၊ အာရဇ္ပင္ကိုစိုက္၍ မိုဃ္းေရလည္း ေမြးတတ္၏၊၊ ၁၅လူသံုးရန္ထင္းျဖစ္၏။ လူလည္းယူ၍ မီးလႈံတတ္၏၊၊ တဖန္မီးမြး၍ မုန္႔ကို ေပါင္းတတ္၏၊၊ တဖန္ဘုရားကို လုပ္၍ ကိုးကြယ္တတ္၏၊၊ ရုပ္တုကိုထုလုပ္၍ ရုပ္တုေရွ႔မွာ ျပပ္ဝပ္တတ္၏၊၊ ၁၆ထိုသစ္သားတပိုင္းႏွင့္ မီးေမြးတတ္၏။ တပိုင္းႏွင့္ အမဲသားကိုခ်က္၍ စားတတ္၏၊၊ ဖုတ္ကင္ၿပီးမွ ဝစြာစားတတ္၏၊၊ တဖန္မီးလႈံ၍ အယ္၊ ငါေႏြးၿပီ။ မီးကို ေတြ႔ၿပီဟု ဆိုတတ္၏၊၊ ၁၇က်န္ေသာအပိုင္း ကိုလည္းယူ၍ ရုပ္တုတည္းဟူေသာ ဘုရားကိုလုပ္တတ္၏၊၊ ထိုရုပ္တုေရွ႔မွာ ျပပ္ဝပ္၍ ကိုးကြယ္ေတာ္မူ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူပါဟူ၍ ဆုေတာင္းတတ္၏၊၊ ၁၈ထိုသို႔ေသာသူသည္ ပညာမရွိ၊၊ ဥာဏ္ မရွိ၊၊ မျမင္ႏိုင္ေအာင္ မ်က္စိကို၄င္း၊ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ စိတ္နလံုးကို၄င္းပိတ္၏၊၊ ၁၉ငါသည္ တပိုင္းႏွင့္ မီးေမြးၿပီ၊၊ မုန္႔ကိုလည္း၊ ထိုမီးခဲေပၚမွာ ဖုတ္ေလၿပီ၊၊ အမဲသားကိုလည္း ကင္၍ စားေလၿပီ၊၊ ၾကြင္းေသာအပိုင္းကို စက္ဆုပ္ရြ႔ံရွာဘြယ္ ျဖစ္ေစရမည္ေလာ၊၊ သစ္သားေရွ႔မွာ ငါျပပ္ဝပ္ ရမည္ေလာဟု စိတ္နလံုးထဲမွာ ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ပညာ အလွ်င္းမရွိပါတကား၊၊ ၂ဝသူသည္ မီးဖိုျပာကို က်က္စားတတ္၏၊၊ မိုက္ေသာစိတ္ႏွင့္ လမ္းလဲႊၿပီ၊၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝိညာဥ္ ကို ကုိယ္မခြၽတ္ႏိုင္၊၊ မိမိလက္်ာ လက္၌ မိစျၧြာဒိဌိပါသေလာဟု မေအာက္ေမ့ႏိုင္ပါတကား၊၊

၂၁အိုယာကုပ္အမ်ိဳး၊ ဤအရာတို႔ကို ဆင္ျခင္ေလာ့၊၊ အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ သင္သည္ ငါ့ကြၽန္ျဖစ္၏၊၊ သင့္ကို ငါဖန္ဆင္းသည္ျဖစ္၍၊ သင္သည္ ငါ့ကြၽန္ျဖစ္၏၊၊ အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ သင့္ကို ငါမေမ့မေလ်ာ့၊၊ ၂၂သင္၏ ဒုုစရုိက္တို႔ကို တိမ္တိုက္ကဲ့သို႔၄င္း၊ သင္၏ အျပစ္တို႔ကို တိမ္လႊာကဲ့သို႔၄င္း ငါေခ်ၿပီ။ ငါ့ထံသုိ႔ျပန္လာေလာ့။ သင့္ကုိငါေရြးႏႈတ္ၿပီ။ ၂၃အုိမုိဃ္းေကာင္းကင္တုိ႔၊ သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားျပဳေတာ္မူၿပီ။ ေျမၾကီးေအာက္ အရပ္တို႔၊ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေလာ့။ ေတာင္မ်ား၊ ေတာႏွင့္တကြ သစ္ပင္မ်ားတို႔၊ က်ဴးဧေသာအသံကိုေပးၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ယာကုပ္ကို ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ဣသေရလအားျဖင့္ ဘုန္းထင္ရွားေတာ္မူၿပီ၊၊

၂၄သင္ကို ေရြးႏုတ္ေတာ္မူ၍၊ ဘြားစကပင္သင့္ကိုျပဳျပင္ ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ငါတပါးတည္းၾကက္လ်က္၊ ေျမႀကီးကိုအေဘာ္မရွိဘဲခင္းလ်က္၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၂၅ငါသည္မိစျၧြာဆရာတို႔၏ပုပၸနိမိတ္ မ်ားကိုပယ္ေဖ်ာက္တတ္၏။ ေဗဒင္သမားတုိ႔ကို ရႈးသြပ္ေစ၏။ ပညာရွိတုိ႔ကိုလွန္၍ သူတို႔၏ပညာကိုမိုက္ေစတတ္၏။ ၂၆ငါသည္ ငါ့ကြၽန္၏ စကားကိုတည္ေစ၍၊ ငါ့တမန္ တို႔ ေဟာေျပာသည္အတိုင္းျပဳတတ္၏။ ေရရုရွလင္ၿမိဳ႔ ကို သင္သည္ လူေနရာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူ၍၄င္း၊ ယုဒၿမိဳ႔တို႔ကို သင္တို႔သည္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၾကလိမ့္မည္။ ၿပိဳပ်က္ရာမ်ားကို  ငါျပဳျပင္မည္ဟူ၍၄င္းဆို၏။ ၂၇ပင္လယ္ကို လည္းေရကုန္ေစ။ သင္၏ျမစ္အေပါင္းကို ငါခန္းေျခာက္ေစမည္ဟူ၍၄င္း၊ ၂၈ကုရုမင္းကိုလည္း၊ သင္သည္ ငါ့သိုးထိန္းျဖစ္၏။ငါ့အလိုရွိသမွ်ကို ျပည့္စံုေစလ်က္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တည္ ေဆာက္ေစ၊ ဗိမာန္ေတာ္တိုက္ ျမစ္က်ေစဟု စီရင္လိမ့္မည္ဟူ၍၄င္း ငါဆို၏။

၁ယခုမူကား၊ ငါ့ကြၽန္ယာကုပ္၊ ငါေရြးေကာက္ေသာသူ ဣသေရလ၊ နားေထာင္ေလာ့။ ၂သင့္ကိုဖန္ဆင္း ေတာ္မူ ေသာဘုရား၊ ဘြားစကပင္ သင့္ကိုျပဳျပင္၍၊ ေနာင္၌လည္း မစလတံ့ေသာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ့ကြၽန္ယာကုပ္၊ ငါေရြးေကာက္ေသာသူေယရႈရုန္၊ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ ေရငတ္ေသာသူအေပၚမွာေရကို  ငါသြန္းေလာင္း၍၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာေျမကို ေရလႊမ္းမိုးေစမည္။ သင္၏ အမ်ိဳးအေပၚမွာ ငါ့ဝိညာဥ္ကို၄င္း၊ သင္၏အႏြယ္ ေပၚမွာငါ့ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကို၄င္းငါသြန္းေလာင္းမည္။ ၄သူတို႔သည္လည္း ေရေျမာင္းအနားမွာမိုဃ္းမခပင္ကဲ့သို႔၊ ျမက္ပင္ထဲတြင္ ေပါက္ၾကလိမ့္မည္။ ၅တစ္ေယာက္က၊ ငါသည္ထာဝရဘုရား၏ လူျဖစ္သည္ဟုဆိုလိမ့္မည္။ တစ္ေယာက္သည္လည္း၊ ယာကုပ္အမည္္ျဖင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္မွည့္လိမ့္မည္။ တေယာက္သည္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ လူဟူ၍ မိမိလက္တြင္ စာထိုးလ်တ္၊ ဣသေရလအမည္သစ္ျဖင့္ ကိုယ္ကို ကိုယ္မွည့္လိမ့္မည္။

၆ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ရွင္ဘုရင္ ထာဝရဘုရား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ေရြးႏႈတ္ေသာ၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ အဦးဆံုးေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏၊၊ ငါမွတပါး အျခားေသာ ဘုရားသခင္မရွိ၊၊ ၇ေရွးလူမ်ိဳးကို ငါခန္႔ထားသည္မွစ၍ ငါကဲ့သို႔ အဘယ္သူသည္ အမႈတို႔ကို ငါ့အဘို႔ေခၚ၍ထုတ္ေဘာ္ စီရင္ႏိုင္မည္နည္း၊၊ ျဖစ္ဆဲေသာအမႈႏွင့္ ျဖစ္လတၱံေသာ အမႈတို႔ကို သူတို႔အားေဘာ္ျပၾကေစ၊၊ ၈မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္၊၊ မေၾကာက္ ၾကႏွင့္၊၊ အထက္က ငါေဟာေျပာျပသသည္ မဟုတ္ေလာ၊၊ သင္တို႔သည္ ငါ၏ သက္ေသျဖစ္ၾက၏၊၊ ငါမွတပါး အျခား ေသာ ဘုရားသခင္ရွိသေလာ၊၊ ငါမွတပါး အျခားေသာ မူလအျမစ္မရွိ၊၊ တစံုတဦးကိုမွ် ငါမသိ၊၊

၉ရုပ္တုဆင္းတုကို လုပ္ေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ ျဖစ္ၾက၏၊၊ သူတို႔ႏွေျမာေသာအ ရာတို႔သည္ အက်ိဳးကို မေပးႏိုင္ၾက၊၊ ငါတို႔သည္ မျမင္တတ္။ နားမလည္တတ္ဟု ရွက္စရာအေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္ သက္ေသခံၾက၏၊၊ ၁ဝဘုရားကို လုပ္ေသာသူ၊ အက်ိဳးမေပးႏိုင္ေသာ ရုပ္တုဆင္းတုကို သြန္းေသာသူကား အဘယ္သူ နည္း၊၊ ၁၁ထိုသူ၏ အေပါင္းအေဘာ္ရွိသမွ်တို႔သည္ ရွက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ လုပ္ေသာသူတို႔သည္ လူသက္သက္ျဖစ္ၾက၏။ ရိွသမွ်တို႔သည္ စုေဝး၍ ထၾကေစ၊၊ တျပိဳင္နက္ထိတ္လန္႔ရွက္ေၾကာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၂ပန္းပဲသမားသည္ ပုဆိန္ကိုလုပ္ျခင္းငွာ မီးခဲ၌ဖုတ္၍ လက္ရုံးအားထုတ္လ်က္ သံတူႏွင့္ထုတတ္၏၊၊ အကယ္၍မြတ္သိပ္ေသာ အခါအားေလ်ာ့တတ္၏၊၊ ေရမေသာက္ရေသာအခါ ေမာတတ္၏၊၊  ၁၃လက္သမားသည္ မ်ဥ္းခ်လ်က္စူးႏွင့္မွတ္သား၍၊ လက္သမားတန္ဆာႏွင့္ လုပ္ၿပီးလွ်င္အိမ္၌ ေနေစျခင္းငွာ ကြန္ပါႏွင့္ေရးသား၍ လူအသေရပါေအာင္ လူပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ ထုလုပ္တတ္၏၊၊ ၁၄ကိုယ္အဘို႔အလိုငွာ အာရဇ္ပင္တို႔ကိုခုတ္၍ ကုပရုပင္၊ သပိတ္ပင္တို႔ကို ေရြးယူသျဖင့္ ေတာပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ဆည္းဖူးတတ္၏၊၊ အာရဇ္ပင္ကိုစိုက္၍ မိုဃ္းေရလည္း ေမြးတတ္၏၊၊ ၁၅လူသံုးရန္ထင္းျဖစ္၏။ လူလည္းယူ၍ မီးလႈံတတ္၏၊၊ တဖန္မီးမြး၍ မုန္႔ကို ေပါင္းတတ္၏၊၊ တဖန္ဘုရားကို လုပ္၍ ကိုးကြယ္တတ္၏၊၊ ရုပ္တုကိုထုလုပ္၍ ရုပ္တုေရွ႔မွာ ျပပ္ဝပ္တတ္၏၊၊ ၁၆ထိုသစ္သားတပိုင္းႏွင့္ မီးေမြးတတ္၏။ တပိုင္းႏွင့္ အမဲသားကိုခ်က္၍ စားတတ္၏၊၊ ဖုတ္ကင္ၿပီးမွ ဝစြာစားတတ္၏၊၊ တဖန္မီးလႈံ၍ အယ္၊ ငါေႏြးၿပီ။ မီးကို ေတြ႔ၿပီဟု ဆိုတတ္၏၊၊ ၁၇က်န္ေသာအပိုင္း ကိုလည္းယူ၍ ရုပ္တုတည္းဟူေသာ ဘုရားကိုလုပ္တတ္၏၊၊ ထိုရုပ္တုေရွ႔မွာ ျပပ္ဝပ္၍ ကိုးကြယ္ေတာ္မူ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူပါဟူ၍ ဆုေတာင္းတတ္၏၊၊ ၁၈ထိုသို႔ေသာသူသည္ ပညာမရွိ၊၊ ဥာဏ္ မရွိ၊၊ မျမင္ႏိုင္ေအာင္ မ်က္စိကို၄င္း၊ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ စိတ္နလံုးကို၄င္းပိတ္၏၊၊ ၁၉ငါသည္ တပိုင္းႏွင့္ မီးေမြးၿပီ၊၊ မုန္႔ကိုလည္း၊ ထိုမီးခဲေပၚမွာ ဖုတ္ေလၿပီ၊၊ အမဲသားကိုလည္း ကင္၍ စားေလၿပီ၊၊ ၾကြင္းေသာအပိုင္းကို စက္ဆုပ္ရြ႔ံရွာဘြယ္ ျဖစ္ေစရမည္ေလာ၊၊ သစ္သားေရွ႔မွာ ငါျပပ္ဝပ္ ရမည္ေလာဟု စိတ္နလံုးထဲမွာ ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ပညာ အလွ်င္းမရွိပါတကား၊၊ ၂ဝသူသည္ မီးဖိုျပာကို က်က္စားတတ္၏၊၊ မိုက္ေသာစိတ္ႏွင့္ လမ္းလဲႊၿပီ၊၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝိညာဥ္ ကို ကုိယ္မခြၽတ္ႏိုင္၊၊ မိမိလက္်ာ လက္၌ မိစျၧြာဒိဌိပါသေလာဟု မေအာက္ေမ့ႏိုင္ပါတကား၊၊

၂၁အိုယာကုပ္အမ်ိဳး၊ ဤအရာတို႔ကို ဆင္ျခင္ေလာ့၊၊ အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ သင္သည္ ငါ့ကြၽန္ျဖစ္၏၊၊ သင့္ကို ငါဖန္ဆင္းသည္ျဖစ္၍၊ သင္သည္ ငါ့ကြၽန္ျဖစ္၏၊၊ အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ သင့္ကို ငါမေမ့မေလ်ာ့၊၊ ၂၂သင္၏ ဒုုစရုိက္တို႔ကို တိမ္တိုက္ကဲ့သို႔၄င္း၊ သင္၏ အျပစ္တို႔ကို တိမ္လႊာကဲ့သို႔၄င္း ငါေခ်ၿပီ။ ငါ့ထံသုိ႔ျပန္လာေလာ့။ သင့္ကုိငါေရြးႏႈတ္ၿပီ။ ၂၃အုိမုိဃ္းေကာင္းကင္တုိ႔၊ သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားျပဳေတာ္မူၿပီ။ ေျမၾကီးေအာက္ အရပ္တို႔၊ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေလာ့။ ေတာင္မ်ား၊ ေတာႏွင့္တကြ သစ္ပင္မ်ားတို႔၊ က်ဴးဧေသာအသံကိုေပးၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ယာကုပ္ကို ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ဣသေရလအားျဖင့္ ဘုန္းထင္ရွားေတာ္မူၿပီ၊၊

၂၄သင္ကို ေရြးႏုတ္ေတာ္မူ၍၊ ဘြားစကပင္သင့္ကိုျပဳျပင္ ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ငါတပါးတည္းၾကက္လ်က္၊ ေျမႀကီးကိုအေဘာ္မရွိဘဲခင္းလ်က္၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၂၅ငါသည္မိစျၧြာဆရာတို႔၏ပုပၸနိမိတ္ မ်ားကိုပယ္ေဖ်ာက္တတ္၏။ ေဗဒင္သမားတုိ႔ကို ရႈးသြပ္ေစ၏။ ပညာရွိတုိ႔ကိုလွန္၍ သူတို႔၏ပညာကိုမိုက္ေစတတ္၏။ ၂၆ငါသည္ ငါ့ကြၽန္၏ စကားကိုတည္ေစ၍၊ ငါ့တမန္ တို႔ ေဟာေျပာသည္အတိုင္းျပဳတတ္၏။ ေရရုရွလင္ၿမိဳ႔ ကို သင္သည္ လူေနရာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူ၍၄င္း၊ ယုဒၿမိဳ႔တို႔ကို သင္တို႔သည္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၾကလိမ့္မည္။ ၿပိဳပ်က္ရာမ်ားကို  ငါျပဳျပင္မည္ဟူ၍၄င္းဆို၏။ ၂၇ပင္လယ္ကို လည္းေရကုန္ေစ။ သင္၏ျမစ္အေပါင္းကို ငါခန္းေျခာက္ေစမည္ဟူ၍၄င္း၊ ၂၈ကုရုမင္းကိုလည္း၊ သင္သည္ ငါ့သိုးထိန္းျဖစ္၏။ငါ့အလိုရွိသမွ်ကို ျပည့္စံုေစလ်က္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တည္ ေဆာက္ေစ၊ ဗိမာန္ေတာ္တိုက္ ျမစ္က်ေစဟု စီရင္လိမ့္မည္ဟူ၍၄င္း ငါဆို၏။

၁ယခုမူကား၊ ငါ့ကြၽန္ယာကုပ္၊ ငါေရြးေကာက္ေသာသူ ဣသေရလ၊ နားေထာင္ေလာ့။ ၂သင့္ကိုဖန္ဆင္း ေတာ္မူ ေသာဘုရား၊ ဘြားစကပင္ သင့္ကိုျပဳျပင္၍၊ ေနာင္၌လည္း မစလတံ့ေသာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ့ကြၽန္ယာကုပ္၊ ငါေရြးေကာက္ေသာသူေယရႈရုန္၊ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ ေရငတ္ေသာသူအေပၚမွာေရကို  ငါသြန္းေလာင္း၍၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာေျမကို ေရလႊမ္းမိုးေစမည္။ သင္၏ အမ်ိဳးအေပၚမွာ ငါ့ဝိညာဥ္ကို၄င္း၊ သင္၏အႏြယ္ ေပၚမွာငါ့ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကို၄င္းငါသြန္းေလာင္းမည္။ ၄သူတို႔သည္လည္း ေရေျမာင္းအနားမွာမိုဃ္းမခပင္ကဲ့သို႔၊ ျမက္ပင္ထဲတြင္ ေပါက္ၾကလိမ့္မည္။ ၅တစ္ေယာက္က၊ ငါသည္ထာဝရဘုရား၏ လူျဖစ္သည္ဟုဆိုလိမ့္မည္။ တစ္ေယာက္သည္လည္း၊ ယာကုပ္အမည္္ျဖင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္မွည့္လိမ့္မည္။ တေယာက္သည္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ လူဟူ၍ မိမိလက္တြင္ စာထိုးလ်တ္၊ ဣသေရလအမည္သစ္ျဖင့္ ကိုယ္ကို ကိုယ္မွည့္လိမ့္မည္။

၆ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ရွင္ဘုရင္ ထာဝရဘုရား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ေရြးႏႈတ္ေသာ၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ အဦးဆံုးေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏၊၊ ငါမွတပါး အျခားေသာ ဘုရားသခင္မရွိ၊၊ ၇ေရွးလူမ်ိဳးကို ငါခန္႔ထားသည္မွစ၍ ငါကဲ့သို႔ အဘယ္သူသည္ အမႈတို႔ကို ငါ့အဘို႔ေခၚ၍ထုတ္ေဘာ္ စီရင္ႏိုင္မည္နည္း၊၊ ျဖစ္ဆဲေသာအမႈႏွင့္ ျဖစ္လတၱံေသာ အမႈတို႔ကို သူတို႔အားေဘာ္ျပၾကေစ၊၊ ၈မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္၊၊ မေၾကာက္ ၾကႏွင့္၊၊ အထက္က ငါေဟာေျပာျပသသည္ မဟုတ္ေလာ၊၊ သင္တို႔သည္ ငါ၏ သက္ေသျဖစ္ၾက၏၊၊ ငါမွတပါး အျခား ေသာ ဘုရားသခင္ရွိသေလာ၊၊ ငါမွတပါး အျခားေသာ မူလအျမစ္မရွိ၊၊ တစံုတဦးကိုမွ် ငါမသိ၊၊

၉ရုပ္တုဆင္းတုကို လုပ္ေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ ျဖစ္ၾက၏၊၊ သူတို႔ႏွေျမာေသာအ ရာတို႔သည္ အက်ိဳးကို မေပးႏိုင္ၾက၊၊ ငါတို႔သည္ မျမင္တတ္။ နားမလည္တတ္ဟု ရွက္စရာအေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္ သက္ေသခံၾက၏၊၊ ၁ဝဘုရားကို လုပ္ေသာသူ၊ အက်ိဳးမေပးႏိုင္ေသာ ရုပ္တုဆင္းတုကို သြန္းေသာသူကား အဘယ္သူ နည္း၊၊ ၁၁ထိုသူ၏ အေပါင္းအေဘာ္ရွိသမွ်တို႔သည္ ရွက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ လုပ္ေသာသူတို႔သည္ လူသက္သက္ျဖစ္ၾက၏။ ရိွသမွ်တို႔သည္ စုေဝး၍ ထၾကေစ၊၊ တျပိဳင္နက္ထိတ္လန္႔ရွက္ေၾကာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၂ပန္းပဲသမားသည္ ပုဆိန္ကိုလုပ္ျခင္းငွာ မီးခဲ၌ဖုတ္၍ လက္ရုံးအားထုတ္လ်က္ သံတူႏွင့္ထုတတ္၏၊၊ အကယ္၍မြတ္သိပ္ေသာ အခါအားေလ်ာ့တတ္၏၊၊ ေရမေသာက္ရေသာအခါ ေမာတတ္၏၊၊  ၁၃လက္သမားသည္ မ်ဥ္းခ်လ်က္စူးႏွင့္မွတ္သား၍၊ လက္သမားတန္ဆာႏွင့္ လုပ္ၿပီးလွ်င္အိမ္၌ ေနေစျခင္းငွာ ကြန္ပါႏွင့္ေရးသား၍ လူအသေရပါေအာင္ လူပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ ထုလုပ္တတ္၏၊၊ ၁၄ကိုယ္အဘို႔အလိုငွာ အာရဇ္ပင္တို႔ကိုခုတ္၍ ကုပရုပင္၊ သပိတ္ပင္တို႔ကို ေရြးယူသျဖင့္ ေတာပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ဆည္းဖူးတတ္၏၊၊ အာရဇ္ပင္ကိုစိုက္၍ မိုဃ္းေရလည္း ေမြးတတ္၏၊၊ ၁၅လူသံုးရန္ထင္းျဖစ္၏။ လူလည္းယူ၍ မီးလႈံတတ္၏၊၊ တဖန္မီးမြး၍ မုန္႔ကို ေပါင္းတတ္၏၊၊ တဖန္ဘုရားကို လုပ္၍ ကိုးကြယ္တတ္၏၊၊ ရုပ္တုကိုထုလုပ္၍ ရုပ္တုေရွ႔မွာ ျပပ္ဝပ္တတ္၏၊၊ ၁၆ထိုသစ္သားတပိုင္းႏွင့္ မီးေမြးတတ္၏။ တပိုင္းႏွင့္ အမဲသားကိုခ်က္၍ စားတတ္၏၊၊ ဖုတ္ကင္ၿပီးမွ ဝစြာစားတတ္၏၊၊ တဖန္မီးလႈံ၍ အယ္၊ ငါေႏြးၿပီ။ မီးကို ေတြ႔ၿပီဟု ဆိုတတ္၏၊၊ ၁၇က်န္ေသာအပိုင္း ကိုလည္းယူ၍ ရုပ္တုတည္းဟူေသာ ဘုရားကိုလုပ္တတ္၏၊၊ ထိုရုပ္တုေရွ႔မွာ ျပပ္ဝပ္၍ ကိုးကြယ္ေတာ္မူ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူပါဟူ၍ ဆုေတာင္းတတ္၏၊၊ ၁၈ထိုသို႔ေသာသူသည္ ပညာမရွိ၊၊ ဥာဏ္ မရွိ၊၊ မျမင္ႏိုင္ေအာင္ မ်က္စိကို၄င္း၊ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ စိတ္နလံုးကို၄င္းပိတ္၏၊၊ ၁၉ငါသည္ တပိုင္းႏွင့္ မီးေမြးၿပီ၊၊ မုန္႔ကိုလည္း၊ ထိုမီးခဲေပၚမွာ ဖုတ္ေလၿပီ၊၊ အမဲသားကိုလည္း ကင္၍ စားေလၿပီ၊၊ ၾကြင္းေသာအပိုင္းကို စက္ဆုပ္ရြ႔ံရွာဘြယ္ ျဖစ္ေစရမည္ေလာ၊၊ သစ္သားေရွ႔မွာ ငါျပပ္ဝပ္ ရမည္ေလာဟု စိတ္နလံုးထဲမွာ ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ပညာ အလွ်င္းမရွိပါတကား၊၊ ၂ဝသူသည္ မီးဖိုျပာကို က်က္စားတတ္၏၊၊ မိုက္ေသာစိတ္ႏွင့္ လမ္းလဲႊၿပီ၊၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝိညာဥ္ ကို ကုိယ္မခြၽတ္ႏိုင္၊၊ မိမိလက္်ာ လက္၌ မိစျၧြာဒိဌိပါသေလာဟု မေအာက္ေမ့ႏိုင္ပါတကား၊၊

၂၁အိုယာကုပ္အမ်ိဳး၊ ဤအရာတို႔ကို ဆင္ျခင္ေလာ့၊၊ အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ သင္သည္ ငါ့ကြၽန္ျဖစ္၏၊၊ သင့္ကို ငါဖန္ဆင္းသည္ျဖစ္၍၊ သင္သည္ ငါ့ကြၽန္ျဖစ္၏၊၊ အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ သင့္ကို ငါမေမ့မေလ်ာ့၊၊ ၂၂သင္၏ ဒုုစရုိက္တို႔ကို တိမ္တိုက္ကဲ့သို႔၄င္း၊ သင္၏ အျပစ္တို႔ကို တိမ္လႊာကဲ့သို႔၄င္း ငါေခ်ၿပီ။ ငါ့ထံသုိ႔ျပန္လာေလာ့။ သင့္ကုိငါေရြးႏႈတ္ၿပီ။ ၂၃အုိမုိဃ္းေကာင္းကင္တုိ႔၊ သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားျပဳေတာ္မူၿပီ။ ေျမၾကီးေအာက္ အရပ္တို႔၊ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေလာ့။ ေတာင္မ်ား၊ ေတာႏွင့္တကြ သစ္ပင္မ်ားတို႔၊ က်ဴးဧေသာအသံကိုေပးၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ယာကုပ္ကို ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ဣသေရလအားျဖင့္ ဘုန္းထင္ရွားေတာ္မူၿပီ၊၊

၂၄သင္ကို ေရြးႏုတ္ေတာ္မူ၍၊ ဘြားစကပင္သင့္ကိုျပဳျပင္ ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ငါတပါးတည္းၾကက္လ်က္၊ ေျမႀကီးကိုအေဘာ္မရွိဘဲခင္းလ်က္၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၂၅ငါသည္မိစျၧြာဆရာတို႔၏ပုပၸနိမိတ္ မ်ားကိုပယ္ေဖ်ာက္တတ္၏။ ေဗဒင္သမားတုိ႔ကို ရႈးသြပ္ေစ၏။ ပညာရွိတုိ႔ကိုလွန္၍ သူတို႔၏ပညာကိုမိုက္ေစတတ္၏။ ၂၆ငါသည္ ငါ့ကြၽန္၏ စကားကိုတည္ေစ၍၊ ငါ့တမန္ တို႔ ေဟာေျပာသည္အတိုင္းျပဳတတ္၏။ ေရရုရွလင္ၿမိဳ႔ ကို သင္သည္ လူေနရာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူ၍၄င္း၊ ယုဒၿမိဳ႔တို႔ကို သင္တို႔သည္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၾကလိမ့္မည္။ ၿပိဳပ်က္ရာမ်ားကို  ငါျပဳျပင္မည္ဟူ၍၄င္းဆို၏။ ၂၇ပင္လယ္ကို လည္းေရကုန္ေစ။ သင္၏ျမစ္အေပါင္းကို ငါခန္းေျခာက္ေစမည္ဟူ၍၄င္း၊ ၂၈ကုရုမင္းကိုလည္း၊ သင္သည္ ငါ့သိုးထိန္းျဖစ္၏။ငါ့အလိုရွိသမွ်ကို ျပည့္စံုေစလ်က္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တည္ ေဆာက္ေစ၊ ဗိမာန္ေတာ္တိုက္ ျမစ္က်ေစဟု စီရင္လိမ့္မည္ဟူ၍၄င္း ငါဆို၏။