ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၄၅)


၁အၾကင္သူ၏ ေရွ႔မွာ အျပည္ျပည္တို႔ကို ႏွိမ့္ခ်၍၊ ရွင္ဘုရင္တို႔ကို တန္ဆာခြၽတ္လ်က္၊ အတြင္းတံခါးတို႔ကို မပိတ္ရဘဲ၊ ႏွစ္ရြက္ရွိေသာတံခါးကို ဖြင့္ျခင္းငွာ၊ အၾကင္သူ၏ လက်္ာလက္ကို ငါေထာက္မ၏။ ထိုသူတည္း ဟူေသာ ကုရုမင္း၊ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူ၍ ဘိသိက္ခံေသာ မင္းအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂သင့္ေရွ႔မွာ ငါသြား၍ ျမင့္ေသာအရပ္ ကိုညီေစမည္။ ေၾကးဝါတံခါးတို႔ကိုခ်ိဳး၍၊ သံကန္႔လန္႔တို႔ကို  အပိုင္းပိုင္းျဖတ္မည္။ ၃ေမွာင္မိုက္၌ ရွိေသာဘ႑ာ၊ လံုျခံဳစြာဝွက္ထားေသာ ဥစၥာတို႔ကိုသင့္အားငါေပးမည္။ သို႔ျဖစ္၍၊ ငါသည္ သင့္ကုိနာမည္ျဖင့္ ေခၚေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကိုသင္သိရ လိမ့္မည္။ ၄ငါ့ကြၽန္ယာကုပ္၊ ငါေရြးေကာက္ေသာသူ ဣသေရလအတြက္၊ ငါသည္သင့္ကို နာမည္ျဖင့္ေခၚ၏။ သင္သည္ငါ့ကိုမသိေသာ္လည္း၊  သင္၌နာမည္သစ္ကို ထပ္၍ေပးမည္။ ၅ငါတပါးတည္းသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါမွတပါးအျခားေသာ ဘုုရားသခင္မရွိ။ သင္သည္ ငါ့ကို မသိေသာ္လည္း၊ သင္၏ခါးကို ငါစည္း၏။ ၆သို႔ျဖစ္၍ ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားမရွိ၊ ငါတပါးတည္း သာ ထာဝရ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို၊ ေနထြက္ရာ အရပ္သားႏွင့္ အေနာက္မ်က္ႏွာသားတို႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ ၇ငါသည္ အလင္းကိုလုပ္၏။ အမိုက္ကိုလည္းဖန္ဆင္း၏။ ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိျဖစ္ေစ၏၊၊ အမဂၤလာကုိလည္း ဖန္ဆင္း၏။  ခပ္သိမ္းေသာ အမႈအရာတို႔ကို ငါထာဝရဘုရားျပဳ ေတာ္မူ၏။

၈မိုဃ္းေကာင္းကင္တို႔၊ အထက္မွယိုၾကေလာ့။ မိုဃ္းတိမ္တို႔သည္ တရားမိုဃ္းရြာၾကေစ။ ေျမႀကီးသည္ ပြင့္၍ ကယ္တင္ျခင္း အသီးကိုသီးေစ။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္ တၿပိဳင္နက္ေပါက္ေစ။ ထိုသို႔ငါထာဝရဘုရား ဖန္ဆင္ ၏။

၉အၾကင္သူသည္ မိမိကိုဖန္ဆင္းေသာ သူႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၏၊ ထိုသူသည္ အမဂၤလာရွိ၏။ ေျမအိုးျခမ္းတို႔ တြင္ အိုးျခမ္းပါတကား။ အိုးေျမက၊ သင္သည္ အဘယ္သို႔ေသာအရာကို  လုပ္သနည္းဟု အိုးထိန္းသမားကို ဆိုရမည္ေလာ။ ငါ့ကိုလုပ္ေသာသူ၌ လက္မရွိဟု သင္လုပ္ေသာ အရာကဆိုရမည္ေလာ။ ၁ဝမိမိအဘအား၊ သင္သည္ အဘယ္သို႔ေသာ အရာကို ျဖစ္ဘြားေစသနည္းဟူ၍၄င္း၊ မိမိအမိအား၊ သင္သည္အဘယ္သို႔ေသာ အရာကို ေမြးဖြား သနည္းဟူ၍၄င္း ဆိုေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိ၏။

၁၁ဣသေရလအမ်ိဳး၏ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရား၊ ထိုအမ်ိဳးကို ဖန္ဆင္းေသာ ထာဝရဘုရား မိိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ သင္တို႔သည္ျဖစ္လတံံ့ေသာ အမႈတုိ႔ကိုငါ့ထံ၌ ေမးျမန္းၾကေလာ့။ ငါ့သားတို႔အတြက္၊ ငါကိုယ္တိုင္ျပဳေသာ အမႈအတြက္ေၾကာင့္၊ ငါ့ကိုစီရင္ၾကေလာ့။ ၁၂ေျမႀကီးကိုငါလုပ္ေလၿပီ။ ေျမႀကီးေပၚမွာ လူကိုလည္း ဖန္ဆင္းေလၿပီ။ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ကိုယ္လက္ႏွင့္ ငါၾကက္ေလၿပီ။ မိုဃ္းေကာင္းကင္ တန္ဆာအေပါင္းတို႔ကို ငါခန္႔ထားေလၿပီ။ ၁၃ထိုသူကိုလည္းတရားေတာ္အတိုင္း ငါေပၚထြန္းေစ၏။ သူသြားေသာလမ္းကို ငါေျဖာင့္ေစမည္။ သူသည္ငါ၏ ၿမိဳ႔ကို တည္ေဆာက္လိမ့္မည္။ သိမ္းသြားခ်ဳပ္ထားျခင္းကို ခံရေသာငါ၏လူတို႔ကို သူသည္အဘိုးမခံ၊ ဆုမယူဘဲ လြတ္လိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၄တဖန္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အဲဂုတၱဳရျပည္တြင္ ဆည္ဖူးေသာဥစၥာ ကုရွျပည္သား၊ အရပ္ျမင့္ေသာ ေသဘအမ်ဳိးသားျပဳစုေသာ ကုန္သြယ္ဥစၥာသည္ သင္ဘက္သို႔ ေရာက္၍၊ သင္၏ဥစၥာ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ထိုသူတို႔သည္ သင့္ေနာက္သို႔လိုက္၍ သံႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္လမ္း၌ ေရွာက္သြားၾကလိမ့္မည္၊၊ သင့္ေရွ႔မွာျပပ္ဝပ္၍၊ အကယ္စင္စစ္ကိုယ္ေတာ္၌ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူ၏။ ထိုဘုရားမွတပါး အျခားေသာဘုရား သခင္မည္မွ်မရွိပါဟူ၍ ေတာင္းပန္ၾကလိမ့္မည္။

၁၅အုိဣသေရလ အမ်ဳိး၏ဘုရားသခင္ ကယ္ေတာ္မူေသာဘုရား အကယ္စင္စစ္ကိုယ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ကို ထင္ရွားစြာျပေတာ္မမူေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၆ရုပ္တုကိုလုပ္ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ရွက္ေၾကာက္၍ မိန္ေမာေတြေဝ ၾကလိမ့္မည္။ အရွက္ကြဲ၍ တၿပိဳင္နက္ ဆုတ္သြားၾကလိမ့္မည္။ ၁၇ဣသေရလ အမ်ဳိးအမူကား၊ ထာဝရဘုရားသခင္အားျဖင့္ ထာဝရကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍၊ သင္တို႔သည္ရွက္ေၾကာက္ျခင္း မႈိင္ေတြျခင္းႏွင့္ ကမၻာအဆက္ဆက္ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။

၁၈မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား၊ ေျမႀကီးကိုျပဳျပင္ဖန္ဆင္း၍ အၿမဲတည္ေစ ေတာ္မူေသာအရွင္၊ အခ်ည္းႏွီးဖန္းဆင္းသည္မဟုတ္၊ သတၱဝါေနစရာဘုိ႔ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားမရွိ။ ၁၉ငါသည္တိတ္ဆိတ္စြာ မေဟာ။ ေျမႀကီးထဲမွာ ေမွာင္မိုက္ေသာ အရပ္၌မေဟာ။ သင္တုိ႔သည္ ေက်းဇူးမရွိဘဲ ငါ့ကိုရွာၾကေလာ့ဟု ယာကုပ္အမ်ဳိးအား ငါမေျပာ။ ငါသည္ေျဖာင့္မတ္စြာ ေျပာ၍အတည့္အလင္း ေဟာတတ္ေသာထာဝရ ဘုရားျဖစ္၏။ ၂ဝသင္တို႔သည္ စည္းေဝး ၍ လာၾကေလာ့။ အတိုင္းတုိင္းအျပည္ျပည္တို႔မွ ေဘးလြတ္ေသာသူတို႔၊ စည္းေဝးၾကေလာ့။ မိမိထုလုပ္ေသာ သစ္သားကိုေဆာင္ရြက္ေသာသူ၊ မကယ္တင္ႏုိင္ေသာဘုရားကို ပဌနာျပဳေသာသူတို႔သည္ ပညာမရွိၾက။ ၂၁သိတင္းၾကားေျပာၾကေလာ့။ လူမ်ားကိုအနီးသို႔ေခၚခဲ့၍ တိုင္ပင္ၾကပါေစ။ ဤအမႈကိုေရွးကာလမွစ၍ အဘယ္သူ ေဘာ္ျပသနည္း။ အထက္က အဘယ္သူေဟာေျပာသနည္း၊၊ ငါထာဝရဘုရားေဟာေျပာသည္မဟုတ္ေလာ။  ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားသခင္ မရွိ။ ၂၂ေျမႀကီးစြန္းသား အေပါင္းတို႔၊ ငါ့ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္၍၊ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးကို   ခံၾကေလာ့။ ငါသည္ဘုရားသခင္ ျဖစ္၏။ ငါမွတပါး အျခားေသာ ဘုရားမရွိ။ ၂၃ငါ့ေရွ႔၌ လူတုိင္းဒူးေထာက္ရမည္။ လူတုိင္းမိမိႏႈတ္ႏွင့္ သစၥာခံရမည္ဟု ကိုယ္ကိုကိုယ္ တုိင္တည္၍ ငါက်ိန္ဆုိေသာတရားစကားသည္ ငါ့ႏႈတ္မွ ထြက္သည္ျဖစ္၍ မျပည့္စံုုဲမေနရ။ ၂၄ထာဝရဘုရား အားျဖင့္သာ ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းႏွင့္အစြမ္းသတၱိကို ရပါသည္ဟုုလူတိုင္း ေလွ်ာက္ရမည္။ ကိုယ္ေတာ္ကို မနာလုိေသာသူအေပါင္းတို႔သည္အထံေတာ္သို႔လာ၍ရွက္ ေၾကာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက လိမ့္မည္။ ၂၅ဣသေရလ အမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔သည္ ထာဝရဘုရား အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္၍ ဝါၾကြား ၾကလိမ့္မည္။

၁အၾကင္သူ၏ ေရွ႔မွာ အျပည္ျပည္တို႔ကို ႏွိမ့္ခ်၍၊ ရွင္ဘုရင္တို႔ကို တန္ဆာခြၽတ္လ်က္၊ အတြင္းတံခါးတို႔ကို မပိတ္ရဘဲ၊ ႏွစ္ရြက္ရွိေသာတံခါးကို ဖြင့္ျခင္းငွာ၊ အၾကင္သူ၏ လက်္ာလက္ကို ငါေထာက္မ၏။ ထိုသူတည္း ဟူေသာ ကုရုမင္း၊ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူ၍ ဘိသိက္ခံေသာ မင္းအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂သင့္ေရွ႔မွာ ငါသြား၍ ျမင့္ေသာအရပ္ ကိုညီေစမည္။ ေၾကးဝါတံခါးတို႔ကိုခ်ိဳး၍၊ သံကန္႔လန္႔တို႔ကို  အပိုင္းပိုင္းျဖတ္မည္။ ၃ေမွာင္မိုက္၌ ရွိေသာဘ႑ာ၊ လံုျခံဳစြာဝွက္ထားေသာ ဥစၥာတို႔ကိုသင့္အားငါေပးမည္။ သို႔ျဖစ္၍၊ ငါသည္ သင့္ကုိနာမည္ျဖင့္ ေခၚေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကိုသင္သိရ လိမ့္မည္။ ၄ငါ့ကြၽန္ယာကုပ္၊ ငါေရြးေကာက္ေသာသူ ဣသေရလအတြက္၊ ငါသည္သင့္ကို နာမည္ျဖင့္ေခၚ၏။ သင္သည္ငါ့ကိုမသိေသာ္လည္း၊  သင္၌နာမည္သစ္ကို ထပ္၍ေပးမည္။ ၅ငါတပါးတည္းသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါမွတပါးအျခားေသာ ဘုုရားသခင္မရွိ။ သင္သည္ ငါ့ကို မသိေသာ္လည္း၊ သင္၏ခါးကို ငါစည္း၏။ ၆သို႔ျဖစ္၍ ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားမရွိ၊ ငါတပါးတည္း သာ ထာဝရ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို၊ ေနထြက္ရာ အရပ္သားႏွင့္ အေနာက္မ်က္ႏွာသားတို႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ ၇ငါသည္ အလင္းကိုလုပ္၏။ အမိုက္ကိုလည္းဖန္ဆင္း၏။ ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိျဖစ္ေစ၏၊၊ အမဂၤလာကုိလည္း ဖန္ဆင္း၏။  ခပ္သိမ္းေသာ အမႈအရာတို႔ကို ငါထာဝရဘုရားျပဳ ေတာ္မူ၏။

၈မိုဃ္းေကာင္းကင္တို႔၊ အထက္မွယိုၾကေလာ့။ မိုဃ္းတိမ္တို႔သည္ တရားမိုဃ္းရြာၾကေစ။ ေျမႀကီးသည္ ပြင့္၍ ကယ္တင္ျခင္း အသီးကိုသီးေစ။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္ တၿပိဳင္နက္ေပါက္ေစ။ ထိုသို႔ငါထာဝရဘုရား ဖန္ဆင္ ၏။

၉အၾကင္သူသည္ မိမိကိုဖန္ဆင္းေသာ သူႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၏၊ ထိုသူသည္ အမဂၤလာရွိ၏။ ေျမအိုးျခမ္းတို႔ တြင္ အိုးျခမ္းပါတကား။ အိုးေျမက၊ သင္သည္ အဘယ္သို႔ေသာအရာကို  လုပ္သနည္းဟု အိုးထိန္းသမားကို ဆိုရမည္ေလာ။ ငါ့ကိုလုပ္ေသာသူ၌ လက္မရွိဟု သင္လုပ္ေသာ အရာကဆိုရမည္ေလာ။ ၁ဝမိမိအဘအား၊ သင္သည္ အဘယ္သို႔ေသာ အရာကို ျဖစ္ဘြားေစသနည္းဟူ၍၄င္း၊ မိမိအမိအား၊ သင္သည္အဘယ္သို႔ေသာ အရာကို ေမြးဖြား သနည္းဟူ၍၄င္း ဆိုေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိ၏။

၁၁ဣသေရလအမ်ိဳး၏ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရား၊ ထိုအမ်ိဳးကို ဖန္ဆင္းေသာ ထာဝရဘုရား မိိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ သင္တို႔သည္ျဖစ္လတံံ့ေသာ အမႈတုိ႔ကိုငါ့ထံ၌ ေမးျမန္းၾကေလာ့။ ငါ့သားတို႔အတြက္၊ ငါကိုယ္တိုင္ျပဳေသာ အမႈအတြက္ေၾကာင့္၊ ငါ့ကိုစီရင္ၾကေလာ့။ ၁၂ေျမႀကီးကိုငါလုပ္ေလၿပီ။ ေျမႀကီးေပၚမွာ လူကိုလည္း ဖန္ဆင္းေလၿပီ။ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ကိုယ္လက္ႏွင့္ ငါၾကက္ေလၿပီ။ မိုဃ္းေကာင္းကင္ တန္ဆာအေပါင္းတို႔ကို ငါခန္႔ထားေလၿပီ။ ၁၃ထိုသူကိုလည္းတရားေတာ္အတိုင္း ငါေပၚထြန္းေစ၏။ သူသြားေသာလမ္းကို ငါေျဖာင့္ေစမည္။ သူသည္ငါ၏ ၿမိဳ႔ကို တည္ေဆာက္လိမ့္မည္။ သိမ္းသြားခ်ဳပ္ထားျခင္းကို ခံရေသာငါ၏လူတို႔ကို သူသည္အဘိုးမခံ၊ ဆုမယူဘဲ လြတ္လိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၄တဖန္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အဲဂုတၱဳရျပည္တြင္ ဆည္ဖူးေသာဥစၥာ ကုရွျပည္သား၊ အရပ္ျမင့္ေသာ ေသဘအမ်ဳိးသားျပဳစုေသာ ကုန္သြယ္ဥစၥာသည္ သင္ဘက္သို႔ ေရာက္၍၊ သင္၏ဥစၥာ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ထိုသူတို႔သည္ သင့္ေနာက္သို႔လိုက္၍ သံႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္လမ္း၌ ေရွာက္သြားၾကလိမ့္မည္၊၊ သင့္ေရွ႔မွာျပပ္ဝပ္၍၊ အကယ္စင္စစ္ကိုယ္ေတာ္၌ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူ၏။ ထိုဘုရားမွတပါး အျခားေသာဘုရား သခင္မည္မွ်မရွိပါဟူ၍ ေတာင္းပန္ၾကလိမ့္မည္။

၁၅အုိဣသေရလ အမ်ဳိး၏ဘုရားသခင္ ကယ္ေတာ္မူေသာဘုရား အကယ္စင္စစ္ကိုယ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ကို ထင္ရွားစြာျပေတာ္မမူေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၆ရုပ္တုကိုလုပ္ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ရွက္ေၾကာက္၍ မိန္ေမာေတြေဝ ၾကလိမ့္မည္။ အရွက္ကြဲ၍ တၿပိဳင္နက္ ဆုတ္သြားၾကလိမ့္မည္။ ၁၇ဣသေရလ အမ်ဳိးအမူကား၊ ထာဝရဘုရားသခင္အားျဖင့္ ထာဝရကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍၊ သင္တို႔သည္ရွက္ေၾကာက္ျခင္း မႈိင္ေတြျခင္းႏွင့္ ကမၻာအဆက္ဆက္ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။

၁၈မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား၊ ေျမႀကီးကိုျပဳျပင္ဖန္ဆင္း၍ အၿမဲတည္ေစ ေတာ္မူေသာအရွင္၊ အခ်ည္းႏွီးဖန္းဆင္းသည္မဟုတ္၊ သတၱဝါေနစရာဘုိ႔ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားမရွိ။ ၁၉ငါသည္တိတ္ဆိတ္စြာ မေဟာ။ ေျမႀကီးထဲမွာ ေမွာင္မိုက္ေသာ အရပ္၌မေဟာ။ သင္တုိ႔သည္ ေက်းဇူးမရွိဘဲ ငါ့ကိုရွာၾကေလာ့ဟု ယာကုပ္အမ်ဳိးအား ငါမေျပာ။ ငါသည္ေျဖာင့္မတ္စြာ ေျပာ၍အတည့္အလင္း ေဟာတတ္ေသာထာဝရ ဘုရားျဖစ္၏။ ၂ဝသင္တို႔သည္ စည္းေဝး ၍ လာၾကေလာ့။ အတိုင္းတုိင္းအျပည္ျပည္တို႔မွ ေဘးလြတ္ေသာသူတို႔၊ စည္းေဝးၾကေလာ့။ မိမိထုလုပ္ေသာ သစ္သားကိုေဆာင္ရြက္ေသာသူ၊ မကယ္တင္ႏုိင္ေသာဘုရားကို ပဌနာျပဳေသာသူတို႔သည္ ပညာမရွိၾက။ ၂၁သိတင္းၾကားေျပာၾကေလာ့။ လူမ်ားကိုအနီးသို႔ေခၚခဲ့၍ တိုင္ပင္ၾကပါေစ။ ဤအမႈကိုေရွးကာလမွစ၍ အဘယ္သူ ေဘာ္ျပသနည္း။ အထက္က အဘယ္သူေဟာေျပာသနည္း၊၊ ငါထာဝရဘုရားေဟာေျပာသည္မဟုတ္ေလာ။  ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားသခင္ မရွိ။ ၂၂ေျမႀကီးစြန္းသား အေပါင္းတို႔၊ ငါ့ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္၍၊ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးကို   ခံၾကေလာ့။ ငါသည္ဘုရားသခင္ ျဖစ္၏။ ငါမွတပါး အျခားေသာ ဘုရားမရွိ။ ၂၃ငါ့ေရွ႔၌ လူတုိင္းဒူးေထာက္ရမည္။ လူတုိင္းမိမိႏႈတ္ႏွင့္ သစၥာခံရမည္ဟု ကိုယ္ကိုကိုယ္ တုိင္တည္၍ ငါက်ိန္ဆုိေသာတရားစကားသည္ ငါ့ႏႈတ္မွ ထြက္သည္ျဖစ္၍ မျပည့္စံုုဲမေနရ။ ၂၄ထာဝရဘုရား အားျဖင့္သာ ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းႏွင့္အစြမ္းသတၱိကို ရပါသည္ဟုုလူတိုင္း ေလွ်ာက္ရမည္။ ကိုယ္ေတာ္ကို မနာလုိေသာသူအေပါင္းတို႔သည္အထံေတာ္သို႔လာ၍ရွက္ ေၾကာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက လိမ့္မည္။ ၂၅ဣသေရလ အမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔သည္ ထာဝရဘုရား အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္၍ ဝါၾကြား ၾကလိမ့္မည္။

၁အၾကင္သူ၏ ေရွ႔မွာ အျပည္ျပည္တို႔ကို ႏွိမ့္ခ်၍၊ ရွင္ဘုရင္တို႔ကို တန္ဆာခြၽတ္လ်က္၊ အတြင္းတံခါးတို႔ကို မပိတ္ရဘဲ၊ ႏွစ္ရြက္ရွိေသာတံခါးကို ဖြင့္ျခင္းငွာ၊ အၾကင္သူ၏ လက်္ာလက္ကို ငါေထာက္မ၏။ ထိုသူတည္း ဟူေသာ ကုရုမင္း၊ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူ၍ ဘိသိက္ခံေသာ မင္းအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂သင့္ေရွ႔မွာ ငါသြား၍ ျမင့္ေသာအရပ္ ကိုညီေစမည္။ ေၾကးဝါတံခါးတို႔ကိုခ်ိဳး၍၊ သံကန္႔လန္႔တို႔ကို  အပိုင္းပိုင္းျဖတ္မည္။ ၃ေမွာင္မိုက္၌ ရွိေသာဘ႑ာ၊ လံုျခံဳစြာဝွက္ထားေသာ ဥစၥာတို႔ကိုသင့္အားငါေပးမည္။ သို႔ျဖစ္၍၊ ငါသည္ သင့္ကုိနာမည္ျဖင့္ ေခၚေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကိုသင္သိရ လိမ့္မည္။ ၄ငါ့ကြၽန္ယာကုပ္၊ ငါေရြးေကာက္ေသာသူ ဣသေရလအတြက္၊ ငါသည္သင့္ကို နာမည္ျဖင့္ေခၚ၏။ သင္သည္ငါ့ကိုမသိေသာ္လည္း၊  သင္၌နာမည္သစ္ကို ထပ္၍ေပးမည္။ ၅ငါတပါးတည္းသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါမွတပါးအျခားေသာ ဘုုရားသခင္မရွိ။ သင္သည္ ငါ့ကို မသိေသာ္လည္း၊ သင္၏ခါးကို ငါစည္း၏။ ၆သို႔ျဖစ္၍ ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားမရွိ၊ ငါတပါးတည္း သာ ထာဝရ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို၊ ေနထြက္ရာ အရပ္သားႏွင့္ အေနာက္မ်က္ႏွာသားတို႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ ၇ငါသည္ အလင္းကိုလုပ္၏။ အမိုက္ကိုလည္းဖန္ဆင္း၏။ ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိျဖစ္ေစ၏၊၊ အမဂၤလာကုိလည္း ဖန္ဆင္း၏။  ခပ္သိမ္းေသာ အမႈအရာတို႔ကို ငါထာဝရဘုရားျပဳ ေတာ္မူ၏။

၈မိုဃ္းေကာင္းကင္တို႔၊ အထက္မွယိုၾကေလာ့။ မိုဃ္းတိမ္တို႔သည္ တရားမိုဃ္းရြာၾကေစ။ ေျမႀကီးသည္ ပြင့္၍ ကယ္တင္ျခင္း အသီးကိုသီးေစ။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္ တၿပိဳင္နက္ေပါက္ေစ။ ထိုသို႔ငါထာဝရဘုရား ဖန္ဆင္ ၏။

၉အၾကင္သူသည္ မိမိကိုဖန္ဆင္းေသာ သူႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၏၊ ထိုသူသည္ အမဂၤလာရွိ၏။ ေျမအိုးျခမ္းတို႔ တြင္ အိုးျခမ္းပါတကား။ အိုးေျမက၊ သင္သည္ အဘယ္သို႔ေသာအရာကို  လုပ္သနည္းဟု အိုးထိန္းသမားကို ဆိုရမည္ေလာ။ ငါ့ကိုလုပ္ေသာသူ၌ လက္မရွိဟု သင္လုပ္ေသာ အရာကဆိုရမည္ေလာ။ ၁ဝမိမိအဘအား၊ သင္သည္ အဘယ္သို႔ေသာ အရာကို ျဖစ္ဘြားေစသနည္းဟူ၍၄င္း၊ မိမိအမိအား၊ သင္သည္အဘယ္သို႔ေသာ အရာကို ေမြးဖြား သနည္းဟူ၍၄င္း ဆိုေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိ၏။

၁၁ဣသေရလအမ်ိဳး၏ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရား၊ ထိုအမ်ိဳးကို ဖန္ဆင္းေသာ ထာဝရဘုရား မိိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ သင္တို႔သည္ျဖစ္လတံံ့ေသာ အမႈတုိ႔ကိုငါ့ထံ၌ ေမးျမန္းၾကေလာ့။ ငါ့သားတို႔အတြက္၊ ငါကိုယ္တိုင္ျပဳေသာ အမႈအတြက္ေၾကာင့္၊ ငါ့ကိုစီရင္ၾကေလာ့။ ၁၂ေျမႀကီးကိုငါလုပ္ေလၿပီ။ ေျမႀကီးေပၚမွာ လူကိုလည္း ဖန္ဆင္းေလၿပီ။ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ကိုယ္လက္ႏွင့္ ငါၾကက္ေလၿပီ။ မိုဃ္းေကာင္းကင္ တန္ဆာအေပါင္းတို႔ကို ငါခန္႔ထားေလၿပီ။ ၁၃ထိုသူကိုလည္းတရားေတာ္အတိုင္း ငါေပၚထြန္းေစ၏။ သူသြားေသာလမ္းကို ငါေျဖာင့္ေစမည္။ သူသည္ငါ၏ ၿမိဳ႔ကို တည္ေဆာက္လိမ့္မည္။ သိမ္းသြားခ်ဳပ္ထားျခင္းကို ခံရေသာငါ၏လူတို႔ကို သူသည္အဘိုးမခံ၊ ဆုမယူဘဲ လြတ္လိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၄တဖန္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အဲဂုတၱဳရျပည္တြင္ ဆည္ဖူးေသာဥစၥာ ကုရွျပည္သား၊ အရပ္ျမင့္ေသာ ေသဘအမ်ဳိးသားျပဳစုေသာ ကုန္သြယ္ဥစၥာသည္ သင္ဘက္သို႔ ေရာက္၍၊ သင္၏ဥစၥာ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ထိုသူတို႔သည္ သင့္ေနာက္သို႔လိုက္၍ သံႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္လမ္း၌ ေရွာက္သြားၾကလိမ့္မည္၊၊ သင့္ေရွ႔မွာျပပ္ဝပ္၍၊ အကယ္စင္စစ္ကိုယ္ေတာ္၌ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူ၏။ ထိုဘုရားမွတပါး အျခားေသာဘုရား သခင္မည္မွ်မရွိပါဟူ၍ ေတာင္းပန္ၾကလိမ့္မည္။

၁၅အုိဣသေရလ အမ်ဳိး၏ဘုရားသခင္ ကယ္ေတာ္မူေသာဘုရား အကယ္စင္စစ္ကိုယ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ကို ထင္ရွားစြာျပေတာ္မမူေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၆ရုပ္တုကိုလုပ္ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ရွက္ေၾကာက္၍ မိန္ေမာေတြေဝ ၾကလိမ့္မည္။ အရွက္ကြဲ၍ တၿပိဳင္နက္ ဆုတ္သြားၾကလိမ့္မည္။ ၁၇ဣသေရလ အမ်ဳိးအမူကား၊ ထာဝရဘုရားသခင္အားျဖင့္ ထာဝရကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍၊ သင္တို႔သည္ရွက္ေၾကာက္ျခင္း မႈိင္ေတြျခင္းႏွင့္ ကမၻာအဆက္ဆက္ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။

၁၈မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား၊ ေျမႀကီးကိုျပဳျပင္ဖန္ဆင္း၍ အၿမဲတည္ေစ ေတာ္မူေသာအရွင္၊ အခ်ည္းႏွီးဖန္းဆင္းသည္မဟုတ္၊ သတၱဝါေနစရာဘုိ႔ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားမရွိ။ ၁၉ငါသည္တိတ္ဆိတ္စြာ မေဟာ။ ေျမႀကီးထဲမွာ ေမွာင္မိုက္ေသာ အရပ္၌မေဟာ။ သင္တုိ႔သည္ ေက်းဇူးမရွိဘဲ ငါ့ကိုရွာၾကေလာ့ဟု ယာကုပ္အမ်ဳိးအား ငါမေျပာ။ ငါသည္ေျဖာင့္မတ္စြာ ေျပာ၍အတည့္အလင္း ေဟာတတ္ေသာထာဝရ ဘုရားျဖစ္၏။ ၂ဝသင္တို႔သည္ စည္းေဝး ၍ လာၾကေလာ့။ အတိုင္းတုိင္းအျပည္ျပည္တို႔မွ ေဘးလြတ္ေသာသူတို႔၊ စည္းေဝးၾကေလာ့။ မိမိထုလုပ္ေသာ သစ္သားကိုေဆာင္ရြက္ေသာသူ၊ မကယ္တင္ႏုိင္ေသာဘုရားကို ပဌနာျပဳေသာသူတို႔သည္ ပညာမရွိၾက။ ၂၁သိတင္းၾကားေျပာၾကေလာ့။ လူမ်ားကိုအနီးသို႔ေခၚခဲ့၍ တိုင္ပင္ၾကပါေစ။ ဤအမႈကိုေရွးကာလမွစ၍ အဘယ္သူ ေဘာ္ျပသနည္း။ အထက္က အဘယ္သူေဟာေျပာသနည္း၊၊ ငါထာဝရဘုရားေဟာေျပာသည္မဟုတ္ေလာ။  ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားသခင္ မရွိ။ ၂၂ေျမႀကီးစြန္းသား အေပါင္းတို႔၊ ငါ့ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္၍၊ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးကို   ခံၾကေလာ့။ ငါသည္ဘုရားသခင္ ျဖစ္၏။ ငါမွတပါး အျခားေသာ ဘုရားမရွိ။ ၂၃ငါ့ေရွ႔၌ လူတုိင္းဒူးေထာက္ရမည္။ လူတုိင္းမိမိႏႈတ္ႏွင့္ သစၥာခံရမည္ဟု ကိုယ္ကိုကိုယ္ တုိင္တည္၍ ငါက်ိန္ဆုိေသာတရားစကားသည္ ငါ့ႏႈတ္မွ ထြက္သည္ျဖစ္၍ မျပည့္စံုုဲမေနရ။ ၂၄ထာဝရဘုရား အားျဖင့္သာ ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းႏွင့္အစြမ္းသတၱိကို ရပါသည္ဟုုလူတိုင္း ေလွ်ာက္ရမည္။ ကိုယ္ေတာ္ကို မနာလုိေသာသူအေပါင္းတို႔သည္အထံေတာ္သို႔လာ၍ရွက္ ေၾကာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက လိမ့္မည္။ ၂၅ဣသေရလ အမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔သည္ ထာဝရဘုရား အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္၍ ဝါၾကြား ၾကလိမ့္မည္။