ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၄၆)


 

၁ေဗလသည္က်ၿပီ။ ေနေဗာသည္က်ဳိးပဲ့ၿပီ။ သူတုိ႔ရုပ္တု တို႔သည္ အေျခေလးေခ်ာင္းရွိေသာ သားရဲတိရစာၦန္ တို႔အေပၚမွာရွိၾကသည္။ သင္တို႔ထမ္းဘူးေသာ ဝန္ကိုတင္၍ ပင္ပန္းေသာ တိရိစျၧြာန္တို႔သည္ ထမ္းရၾက၏။ ၂သူတို႔သည္ အက်ိဳးပဲ့လ်က္ အတူလဲလ်က္ေန၍ မိမိတို႔ထမ္းရေသာ ဝန္ကို မကယ္တင္ႏုိင္ဘဲ ကိုယ္တိုင္သိမ္းသြား ျခင္းကိုခံၾကရသည္တကား။

၃အုိယာကုပ္အမ်ဳိးသားတို႔ ငါ့စကားကုိနားေထာင္ၾကေလာ့။ က်န္ၾကြင္းေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသား အေပါင္းတို႔၊ ဘြားစကပင္ သင္တို႔ကိုငါထမ္းေလၿပီ။ အမိဝမ္းထဲမွစ၍ ငါေဆာင္ရြက္ေလၿပီ။ ၄ သင္တုိ႔အသက္ႀကီး၍ ဆံပင္ ျဖဴသည္တိုင္ေအာင္ ငါသည္ထုိသို႔ေသာသူျဖစ္၍ သင္တို႔ကိုေဆာင္ရြက္၍ ကယ္တင္ၾကလိမ့္မည္။

၅သင္တို႔သည္ ငါ့ကုိအဘယ္သူႏွင့္ ပံုျပၾကမည္နည္း။ အဘယ္သူႏွင့္ တူေစၾကမည္နည္း။ တူေအာင္ အဘယ္သူနွင့္ ခိုင္းႏႈိင္းၾကမည္နည္း။ ၆ေရႊကို အိတ္ထဲက မ်ားစြာထုတ္လ်က္၊ ေငြကိုလည္း ခ်ိန္ခြင္ႏွင့္ခ်ိန္လ်က္ ပန္းထိန္သမားကို ငွါး၍ ဘုရားကို လုပ္ေစၿပီးမွ ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ၾကသည္တကား။ ၇ထုိဘုရားကို ပခံုးေပၚမွာထမ္း ၍ေဆာင္သြားသျဖင့္ သူ႔ေနရာ၌ ထားၾက၏။ သူသည္လည္း မတ္တပ္ေနတတ္၏။ သူ၏ေနရာမွ သူမေရႊ႕ႏုိင္။ သူ႔ကို ေအာ္ဟစ္ေသာ္လည္း၊ သူသည္မထူး။ ဒုကၡဆင္းရဲ ထဲကမကယ္ထုတ္ႏုိင္။

၈အုိေဖာက္ျပန္ေသာသူတို႔ ဤအမႈကိုေအာက္ေမ့၍ ေယာက်ၤားဂုဏ္ကိုျပဳၾကေလာ့။ သတိႏွင့္ဆင္ျခင္ ၾကေလာ့။ ၉ေရွးကာလ၌ ျဖစ္ဘူးေသာအမႈအရာတုိ႔ကို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ငါသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္၏၊၊ ငါမွတပါး အျခားေသာ ဘုရားမရွိ။ ၁ဝအဦးမွစ၍ အဆံုးတုိင္ေအာင္၄င္း၊ ေရွးကာလမွစ၍ မျဖစ္ေသးေသာ အမူအရာ တို႔ကို၄င္း ေဘာ္ျပလ်က္ ငါ့အႀကံတည္လိမ့္မည္။ ငါ့အလုိရွိိသမွ်ကို ျပည့္စံုေစမည္ဟုဆိုလ်က္၊ ၁၁ေဝးေသာအရပ္ အေရွ႔မ်က္ႏွာမွ ငါ၏လက္ေထာက္တည္း ဟူေသာငွက္ရဲကို ေခၚလွ်က္ ငါသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္၏။ ငါႏွင့္တူေသာသူ မည္မွ်မရွိ။ ငါသည္ ႏႈတ္တြက္ အတိုင္းျပဳမည္။ ႀကံသည္အတုိင္း စီရင္မည္။

၁၂စိတ္ခိုင္မာ၍ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားႏွင့္ ေဝးေသာသူတို႔ ငါ့စကားကိုနားေထာင္ၾကေလာ့။ ၁၃ငါ၏ေျဖာင့္မတ္ ျခင္း တရားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ အေဝး၌မေနရ။ ငါ၏ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးလည္း မဖင့္ႏႊဲ႔ရ။ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ ငါ၏ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးကို၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ ငါဘုန္းကို၄င္းငါထားမည္။

၁ေဗလသည္က်ၿပီ။ ေနေဗာသည္က်ဳိးပဲ့ၿပီ။ သူတုိ႔ရုပ္တု တို႔သည္ အေျခေလးေခ်ာင္းရွိေသာ သားရဲတိရစာၦန္ တို႔အေပၚမွာရွိၾကသည္။ သင္တို႔ထမ္းဘူးေသာ ဝန္ကိုတင္၍ ပင္ပန္းေသာ တိရိစျၧြာန္တို႔သည္ ထမ္းရၾက၏။ ၂သူတို႔သည္ အက်ိဳးပဲ့လ်က္ အတူလဲလ်က္ေန၍ မိမိတို႔ထမ္းရေသာ ဝန္ကို မကယ္တင္ႏုိင္ဘဲ ကိုယ္တိုင္သိမ္းသြား ျခင္းကိုခံၾကရသည္တကား။

၃အုိယာကုပ္အမ်ဳိးသားတို႔ ငါ့စကားကုိနားေထာင္ၾကေလာ့။ က်န္ၾကြင္းေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသား အေပါင္းတို႔၊ ဘြားစကပင္ သင္တို႔ကိုငါထမ္းေလၿပီ။ အမိဝမ္းထဲမွစ၍ ငါေဆာင္ရြက္ေလၿပီ။ ၄ သင္တုိ႔အသက္ႀကီး၍ ဆံပင္ ျဖဴသည္တိုင္ေအာင္ ငါသည္ထုိသို႔ေသာသူျဖစ္၍ သင္တို႔ကိုေဆာင္ရြက္၍ ကယ္တင္ၾကလိမ့္မည္။

၅သင္တို႔သည္ ငါ့ကုိအဘယ္သူႏွင့္ ပံုျပၾကမည္နည္း။ အဘယ္သူႏွင့္ တူေစၾကမည္နည္း။ တူေအာင္ အဘယ္သူနွင့္ ခိုင္းႏႈိင္းၾကမည္နည္း။ ၆ေရႊကို အိတ္ထဲက မ်ားစြာထုတ္လ်က္၊ ေငြကိုလည္း ခ်ိန္ခြင္ႏွင့္ခ်ိန္လ်က္ ပန္းထိန္သမားကို ငွါး၍ ဘုရားကို လုပ္ေစၿပီးမွ ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ၾကသည္တကား။ ၇ထုိဘုရားကို ပခံုးေပၚမွာထမ္း ၍ေဆာင္သြားသျဖင့္ သူ႔ေနရာ၌ ထားၾက၏။ သူသည္လည္း မတ္တပ္ေနတတ္၏။ သူ၏ေနရာမွ သူမေရႊ႕ႏုိင္။ သူ႔ကို ေအာ္ဟစ္ေသာ္လည္း၊ သူသည္မထူး။ ဒုကၡဆင္းရဲ ထဲကမကယ္ထုတ္ႏုိင္။

၈အုိေဖာက္ျပန္ေသာသူတို႔ ဤအမႈကိုေအာက္ေမ့၍ ေယာက်ၤားဂုဏ္ကိုျပဳၾကေလာ့။ သတိႏွင့္ဆင္ျခင္ ၾကေလာ့။ ၉ေရွးကာလ၌ ျဖစ္ဘူးေသာအမႈအရာတုိ႔ကို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ငါသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္၏၊၊ ငါမွတပါး အျခားေသာ ဘုရားမရွိ။ ၁ဝအဦးမွစ၍ အဆံုးတုိင္ေအာင္၄င္း၊ ေရွးကာလမွစ၍ မျဖစ္ေသးေသာ အမူအရာ တို႔ကို၄င္း ေဘာ္ျပလ်က္ ငါ့အႀကံတည္လိမ့္မည္။ ငါ့အလုိရွိိသမွ်ကို ျပည့္စံုေစမည္ဟုဆိုလ်က္၊ ၁၁ေဝးေသာအရပ္ အေရွ႔မ်က္ႏွာမွ ငါ၏လက္ေထာက္တည္း ဟူေသာငွက္ရဲကို ေခၚလွ်က္ ငါသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္၏။ ငါႏွင့္တူေသာသူ မည္မွ်မရွိ။ ငါသည္ ႏႈတ္တြက္ အတိုင္းျပဳမည္။ ႀကံသည္အတုိင္း စီရင္မည္။

၁၂စိတ္ခိုင္မာ၍ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားႏွင့္ ေဝးေသာသူတို႔ ငါ့စကားကိုနားေထာင္ၾကေလာ့။ ၁၃ငါ၏ေျဖာင့္မတ္ ျခင္း တရားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ အေဝး၌မေနရ။ ငါ၏ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးလည္း မဖင့္ႏႊဲ႔ရ။ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ ငါ၏ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးကို၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ ငါဘုန္းကို၄င္းငါထားမည္။

၁ေဗလသည္က်ၿပီ။ ေနေဗာသည္က်ဳိးပဲ့ၿပီ။ သူတုိ႔ရုပ္တု တို႔သည္ အေျခေလးေခ်ာင္းရွိေသာ သားရဲတိရစာၦန္ တို႔အေပၚမွာရွိၾကသည္။ သင္တို႔ထမ္းဘူးေသာ ဝန္ကိုတင္၍ ပင္ပန္းေသာ တိရိစျၧြာန္တို႔သည္ ထမ္းရၾက၏။ ၂သူတို႔သည္ အက်ိဳးပဲ့လ်က္ အတူလဲလ်က္ေန၍ မိမိတို႔ထမ္းရေသာ ဝန္ကို မကယ္တင္ႏုိင္ဘဲ ကိုယ္တိုင္သိမ္းသြား ျခင္းကိုခံၾကရသည္တကား။

၃အုိယာကုပ္အမ်ဳိးသားတို႔ ငါ့စကားကုိနားေထာင္ၾကေလာ့။ က်န္ၾကြင္းေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသား အေပါင္းတို႔၊ ဘြားစကပင္ သင္တို႔ကိုငါထမ္းေလၿပီ။ အမိဝမ္းထဲမွစ၍ ငါေဆာင္ရြက္ေလၿပီ။ ၄ သင္တုိ႔အသက္ႀကီး၍ ဆံပင္ ျဖဴသည္တိုင္ေအာင္ ငါသည္ထုိသို႔ေသာသူျဖစ္၍ သင္တို႔ကိုေဆာင္ရြက္၍ ကယ္တင္ၾကလိမ့္မည္။

၅သင္တို႔သည္ ငါ့ကုိအဘယ္သူႏွင့္ ပံုျပၾကမည္နည္း။ အဘယ္သူႏွင့္ တူေစၾကမည္နည္း။ တူေအာင္ အဘယ္သူနွင့္ ခိုင္းႏႈိင္းၾကမည္နည္း။ ၆ေရႊကို အိတ္ထဲက မ်ားစြာထုတ္လ်က္၊ ေငြကိုလည္း ခ်ိန္ခြင္ႏွင့္ခ်ိန္လ်က္ ပန္းထိန္သမားကို ငွါး၍ ဘုရားကို လုပ္ေစၿပီးမွ ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ၾကသည္တကား။ ၇ထုိဘုရားကို ပခံုးေပၚမွာထမ္း ၍ေဆာင္သြားသျဖင့္ သူ႔ေနရာ၌ ထားၾက၏။ သူသည္လည္း မတ္တပ္ေနတတ္၏။ သူ၏ေနရာမွ သူမေရႊ႕ႏုိင္။ သူ႔ကို ေအာ္ဟစ္ေသာ္လည္း၊ သူသည္မထူး။ ဒုကၡဆင္းရဲ ထဲကမကယ္ထုတ္ႏုိင္။

၈အုိေဖာက္ျပန္ေသာသူတို႔ ဤအမႈကိုေအာက္ေမ့၍ ေယာက်ၤားဂုဏ္ကိုျပဳၾကေလာ့။ သတိႏွင့္ဆင္ျခင္ ၾကေလာ့။ ၉ေရွးကာလ၌ ျဖစ္ဘူးေသာအမႈအရာတုိ႔ကို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ငါသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္၏၊၊ ငါမွတပါး အျခားေသာ ဘုရားမရွိ။ ၁ဝအဦးမွစ၍ အဆံုးတုိင္ေအာင္၄င္း၊ ေရွးကာလမွစ၍ မျဖစ္ေသးေသာ အမူအရာ တို႔ကို၄င္း ေဘာ္ျပလ်က္ ငါ့အႀကံတည္လိမ့္မည္။ ငါ့အလုိရွိိသမွ်ကို ျပည့္စံုေစမည္ဟုဆိုလ်က္၊ ၁၁ေဝးေသာအရပ္ အေရွ႔မ်က္ႏွာမွ ငါ၏လက္ေထာက္တည္း ဟူေသာငွက္ရဲကို ေခၚလွ်က္ ငါသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္၏။ ငါႏွင့္တူေသာသူ မည္မွ်မရွိ။ ငါသည္ ႏႈတ္တြက္ အတိုင္းျပဳမည္။ ႀကံသည္အတုိင္း စီရင္မည္။

၁၂စိတ္ခိုင္မာ၍ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားႏွင့္ ေဝးေသာသူတို႔ ငါ့စကားကိုနားေထာင္ၾကေလာ့။ ၁၃ငါ၏ေျဖာင့္မတ္ ျခင္း တရားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ အေဝး၌မေနရ။ ငါ၏ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးလည္း မဖင့္ႏႊဲ႔ရ။ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ ငါ၏ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးကို၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ ငါဘုန္းကို၄င္းငါထားမည္။