ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၄၈)


၁အိုယာကုပ္အမ်ိဳး၊ ဣသေရလဟူ၍ သမုတ္ျခင္းကို ခံေသာသူ၊ ယုဒစမ္းေရတြင္းမွ ထြက္စီးေသာသူ၊ ထာဝရ ဘုရား၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ က်ိန္ဆိုေသာသူ၊ သစၥာမရွိ၊ တရားႏွင့္မညီဘဲ ဣသေရလအမိ်ဳး၏ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းေသာသူ၊ ၂သန္႔ရွင္းေသာ ၿမိဳ႔ေတာ္အလိုက္၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္သမုတ္ေသာသူ၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရ ဘုရားတည္းဟူေသာ ဘြဲ႔နာမရွိေသာ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ကို မွီခိုေသာသူတို႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၃ျဖစ္ဘူးေသာအရာတို႔ ကို အထက္ကသင္တို႔အားငါေဟာေလၿပီ။ ထိုအရာတို႔သည္ငါ့ႏႈတ္မွ ထြက္၍ ထင္ရွားၾကၿပီ။ ခ်က္ခ်င္းငါျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကၿပီ။ ၄သင္သည္ခိုင္မာေသာ သေဘာ၊ သံေခ်ာင္းလည္ပင္း၊ ေၾကးဝါနဖူးႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ကို ငါသိေသာေၾကာင့္၊ ၅အထက္ကသင့္အား ငါေဟာၿပီ။ အမႈမျဖစ္မွီ ငါေဘာ္ျပ မည္။သို႔ျဖစ္၍ သင္က၊ ငါ၏ရုပ္တုသည္၊ ဤအမႈကိုျပဳၿပီ။ ငါထုေသာ ရုပ္တု ၊ငါသြန္းေသာ ရုပ္တုသည္ဤမႈကို စီရင္ၿပီဟု ေျပာရေသာ အခြင့္ရွိ။ ၆သင္သည္အရင္ၾကားရၿပီ။ ဤအမႈအလံုးစံုတို႔ကို ၾကည့္ရႈေလာ့။ သူတပါးတို႔အား မၾကားမေျပာဘဲ ေနမည္ေလာ။ ယခုမွစ၍ အသစ္ေသာ အရာ၊ ဝွက္ထားေသာအရာ၊ သင္မသိေသးေသာအရာတို႔ကို ငါေဘာ္ျပ၏။ ၇ထိုအရာတို႔ကို ယခုပင္ဖန္ဆင္း၏။ အထက္က ဖန္ဆင္းသည္မဟုတ္။ ယေန႔တိုင္ေအာင္သင္သည္ မၾကားစဖူး။ သို႔ျဖစ္၍ သင္က၊ ငါသိႏွင့္ၿပီဟု ေျပာရေသာ အခြင့္မရွိ။ ၈အကယ္စင္စစ္သင္သည္မၾကားမသိစဖူး။ သင္၏နားသည္ အထက္ကမပြင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ သစၥာပ်က္လိမ့္မည္။ ဘြားစကပင္ သင့္ကို သူပုန္ဟူ၍ သမုတ္ရလိမ့္မည္ကို ငါသိ၏။ ၉သို႔ေသာ္လည္း၊ သင့္ကိုရွင္းရွင္း မပယ္မဖ်က္ျခင္းငွာ၊ ငါသည္ကိုယ္နာမအတြက္ ကိုယ္အမ်က္ကိုခ်ဳပ္တည္းမည္။ ကိုယ္ဂုဏ္သေရအတြက္ သင္၏အမႈ၌ ငါသည္းခံမည္။ ၁ဝငါသည္ သင့္ကိုစစ္ခဲ့ၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ေငြကိုစစ္ သကဲ့သို႔ သို႔မဟုတ္၊ ဒုကၡမႈိက္၌ သင့္ကိုစံုစမ္းခဲ့ၿပီ။ ၁၁ကိုယ္အတြက္ ငါျပဦးမည္။ ငါ့နာမသည္ ရႈတ္ခ်ျခင္းကို အဘယ္ ေၾကာင့္ခံရမည္နည္း။ ငါ့ဂုဏ္အသေရ ကို သူတပါးအားငါမေပး။

၁၂အိုယာကုပ္၊ ငါေခၚေသာ ဣသေရလ၊ ငါ့စကားကို နားေထာင္ေလာ့။ ငါသည္ဘုရားျဖစ္၏။ ငါသည္ အဦးဆံုးေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏။ ၁၃အကယ္စင္စစ္ငါ့လက္သည္ ေျမႀကီးကိုတည္ေလၿပီ။ ငါ့လက္ရာလက္ သည္ မိုဃ္းေကာင္း ကင္ကိုၾကက္ေလၿပီ။ ငါေခၚ၍ သူတို႔သည္ခ်က္ျခင္းးေပၚလာၾက၏။

၁၄ရွိသမွ်ေသာ သင္တို႔၊ စည္းေဝး၍ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ဤအမႈအရာတို႔ကို သင္တို႔တြင္  အဘယ္သူသည္ ေရွးမဆြက ေဟာႏွင့္သနည္း။ ထာဝရ ခ်စ္ေတာ္မူေသာသူသည္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔၌ အလိုေတာ္ကိုျပည့္စံုေစမည္။ သူ၏လက္သည္လည္း၊ ခါလဒဲ လူတို႔အေပၚသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၁၅ငါ့ကိုယ္တိုင္ အမိန္႔ေတာ္ရွိၿပီ။ အကယ္စင္စစ္သူ႔ ကိုငါေခၚၿပီ။ သူသြားေသာလမ္း၌ မဂၤလာရွိရလိမ့္မည္။ ၁၆ငါ့ထံသိုခ်ဥ္းကပ္၍ ဤစကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ေရွ႔ဦးစြာမွစ၍ တိတ္ဆိတ္စြာမေဟာ။ အမႈျဖစ္စကာလ၌ ငါရွိ၏။ ယခုတြင္ အရွင္ထာဝရဘုရားႏွင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့ကိုေစလြတ္ေတာ္မူ၏။

၁၇သင့္ကိုေရြးႏႈတ္ေသာသူ၊ ဣသေရလအမ်ိဴး၏ သန္႔ရွင္းေသာ အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ သင္၏အကိ်ဳးႏွင့္ယွဥ္ေသာ အရာကိုသြန္သင္၍၊ သင္သြားအပ္ေသာလမ္းျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေသာသင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏၊၊ ၁၈သင္သည္ ငါ၏ပညက္တို႔ကို ေစာင္ေရွက္ပါေစေသာ။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ သင္၏ ခ်မ္းသာသည္ ျမစ္ကဲ့သို၄င္း၊ သင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းပါရမီသည္ သမုဒၵရာလိႈင္းတံပိုးကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ၁၉သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ သည္ သဲလံုးကဲ့သို႔ ၄င္း၊ သင္၏သားေျမးတို႔သည္ ၊ သမုဒၵရာေက်ာက္စရစ္ကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ရၾက လိမ့္မည္။ သင္၏နာမ သည္ငါ့ေရွ႔မွာ မျပတ္မစီးရ။

၂ဝဗာလုဗုန္ ၿမိဳ႔ထဲကထြက္ၾကေလာ့။ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းသံႏွင့္ ခါလဒဲလူတို႔ ေနရာမွ ေျပးၾကေလ့ာ၊၊ ဤသိတင္းစကာကို ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ျပန္ေျပာျမြက္ဆို၍ အသံကို လႊင့္ၾကေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိိမိကြၽန္ယာကုပ္ကို ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီဟု ေျပာဆိုၾကေလာ့၊၊ ၂၁သူတို႔သည္ ေတာလမ္းျဖင့္ ေဆာင္သြားေတာ္မူျခင္း ကို ခံေသာအခါ ေရမငတ္ ၾက၊၊ သူတို႔အဘို႔ ေက်ာက္ထဲကေရကို စီးေစေတာ္မူ၏၊၊ ေက်ာက္ခဲကိုပင္ ခဲြေတာ္မူသျဖင့္၊ ေရသည္ စီးထြက္ေလ၏။ ၂၂မတရားေသာ သူတုိ႔၌ ခ်မ္းသာမရွိဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၁အိုယာကုပ္အမ်ိဳး၊ ဣသေရလဟူ၍ သမုတ္ျခင္းကို ခံေသာသူ၊ ယုဒစမ္းေရတြင္းမွ ထြက္စီးေသာသူ၊ ထာဝရ ဘုရား၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ က်ိန္ဆိုေသာသူ၊ သစၥာမရွိ၊ တရားႏွင့္မညီဘဲ ဣသေရလအမိ်ဳး၏ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းေသာသူ၊ ၂သန္႔ရွင္းေသာ ၿမိဳ႔ေတာ္အလိုက္၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္သမုတ္ေသာသူ၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရ ဘုရားတည္းဟူေသာ ဘြဲ႔နာမရွိေသာ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ကို မွီခိုေသာသူတို႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၃ျဖစ္ဘူးေသာအရာတို႔ ကို အထက္ကသင္တို႔အားငါေဟာေလၿပီ။ ထိုအရာတို႔သည္ငါ့ႏႈတ္မွ ထြက္၍ ထင္ရွားၾကၿပီ။ ခ်က္ခ်င္းငါျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကၿပီ။ ၄သင္သည္ခိုင္မာေသာ သေဘာ၊ သံေခ်ာင္းလည္ပင္း၊ ေၾကးဝါနဖူးႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ကို ငါသိေသာေၾကာင့္၊ ၅အထက္ကသင့္အား ငါေဟာၿပီ။ အမႈမျဖစ္မွီ ငါေဘာ္ျပ မည္။သို႔ျဖစ္၍ သင္က၊ ငါ၏ရုပ္တုသည္၊ ဤအမႈကိုျပဳၿပီ။ ငါထုေသာ ရုပ္တု ၊ငါသြန္းေသာ ရုပ္တုသည္ဤမႈကို စီရင္ၿပီဟု ေျပာရေသာ အခြင့္ရွိ။ ၆သင္သည္အရင္ၾကားရၿပီ။ ဤအမႈအလံုးစံုတို႔ကို ၾကည့္ရႈေလာ့။ သူတပါးတို႔အား မၾကားမေျပာဘဲ ေနမည္ေလာ။ ယခုမွစ၍ အသစ္ေသာ အရာ၊ ဝွက္ထားေသာအရာ၊ သင္မသိေသးေသာအရာတို႔ကို ငါေဘာ္ျပ၏။ ၇ထိုအရာတို႔ကို ယခုပင္ဖန္ဆင္း၏။ အထက္က ဖန္ဆင္းသည္မဟုတ္။ ယေန႔တိုင္ေအာင္သင္သည္ မၾကားစဖူး။ သို႔ျဖစ္၍ သင္က၊ ငါသိႏွင့္ၿပီဟု ေျပာရေသာ အခြင့္မရွိ။ ၈အကယ္စင္စစ္သင္သည္မၾကားမသိစဖူး။ သင္၏နားသည္ အထက္ကမပြင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ သစၥာပ်က္လိမ့္မည္။ ဘြားစကပင္ သင့္ကို သူပုန္ဟူ၍ သမုတ္ရလိမ့္မည္ကို ငါသိ၏။ ၉သို႔ေသာ္လည္း၊ သင့္ကိုရွင္းရွင္း မပယ္မဖ်က္ျခင္းငွာ၊ ငါသည္ကိုယ္နာမအတြက္ ကိုယ္အမ်က္ကိုခ်ဳပ္တည္းမည္။ ကိုယ္ဂုဏ္သေရအတြက္ သင္၏အမႈ၌ ငါသည္းခံမည္။ ၁ဝငါသည္ သင့္ကိုစစ္ခဲ့ၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ေငြကိုစစ္ သကဲ့သို႔ သို႔မဟုတ္၊ ဒုကၡမႈိက္၌ သင့္ကိုစံုစမ္းခဲ့ၿပီ။ ၁၁ကိုယ္အတြက္ ငါျပဦးမည္။ ငါ့နာမသည္ ရႈတ္ခ်ျခင္းကို အဘယ္ ေၾကာင့္ခံရမည္နည္း။ ငါ့ဂုဏ္အသေရ ကို သူတပါးအားငါမေပး။

၁၂အိုယာကုပ္၊ ငါေခၚေသာ ဣသေရလ၊ ငါ့စကားကို နားေထာင္ေလာ့။ ငါသည္ဘုရားျဖစ္၏။ ငါသည္ အဦးဆံုးေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏။ ၁၃အကယ္စင္စစ္ငါ့လက္သည္ ေျမႀကီးကိုတည္ေလၿပီ။ ငါ့လက္ရာလက္ သည္ မိုဃ္းေကာင္း ကင္ကိုၾကက္ေလၿပီ။ ငါေခၚ၍ သူတို႔သည္ခ်က္ျခင္းးေပၚလာၾက၏။

၁၄ရွိသမွ်ေသာ သင္တို႔၊ စည္းေဝး၍ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ဤအမႈအရာတို႔ကို သင္တို႔တြင္  အဘယ္သူသည္ ေရွးမဆြက ေဟာႏွင့္သနည္း။ ထာဝရ ခ်စ္ေတာ္မူေသာသူသည္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔၌ အလိုေတာ္ကိုျပည့္စံုေစမည္။ သူ၏လက္သည္လည္း၊ ခါလဒဲ လူတို႔အေပၚသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၁၅ငါ့ကိုယ္တိုင္ အမိန္႔ေတာ္ရွိၿပီ။ အကယ္စင္စစ္သူ႔ ကိုငါေခၚၿပီ။ သူသြားေသာလမ္း၌ မဂၤလာရွိရလိမ့္မည္။ ၁၆ငါ့ထံသိုခ်ဥ္းကပ္၍ ဤစကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ေရွ႔ဦးစြာမွစ၍ တိတ္ဆိတ္စြာမေဟာ။ အမႈျဖစ္စကာလ၌ ငါရွိ၏။ ယခုတြင္ အရွင္ထာဝရဘုရားႏွင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့ကိုေစလြတ္ေတာ္မူ၏။

၁၇သင့္ကိုေရြးႏႈတ္ေသာသူ၊ ဣသေရလအမ်ိဴး၏ သန္႔ရွင္းေသာ အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ သင္၏အကိ်ဳးႏွင့္ယွဥ္ေသာ အရာကိုသြန္သင္၍၊ သင္သြားအပ္ေသာလမ္းျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေသာသင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏၊၊ ၁၈သင္သည္ ငါ၏ပညက္တို႔ကို ေစာင္ေရွက္ပါေစေသာ။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ သင္၏ ခ်မ္းသာသည္ ျမစ္ကဲ့သို၄င္း၊ သင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းပါရမီသည္ သမုဒၵရာလိႈင္းတံပိုးကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ၁၉သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ သည္ သဲလံုးကဲ့သို႔ ၄င္း၊ သင္၏သားေျမးတို႔သည္ ၊ သမုဒၵရာေက်ာက္စရစ္ကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ရၾက လိမ့္မည္။ သင္၏နာမ သည္ငါ့ေရွ႔မွာ မျပတ္မစီးရ။

၂ဝဗာလုဗုန္ ၿမိဳ႔ထဲကထြက္ၾကေလာ့။ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းသံႏွင့္ ခါလဒဲလူတို႔ ေနရာမွ ေျပးၾကေလ့ာ၊၊ ဤသိတင္းစကာကို ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ျပန္ေျပာျမြက္ဆို၍ အသံကို လႊင့္ၾကေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိိမိကြၽန္ယာကုပ္ကို ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီဟု ေျပာဆိုၾကေလာ့၊၊ ၂၁သူတို႔သည္ ေတာလမ္းျဖင့္ ေဆာင္သြားေတာ္မူျခင္း ကို ခံေသာအခါ ေရမငတ္ ၾက၊၊ သူတို႔အဘို႔ ေက်ာက္ထဲကေရကို စီးေစေတာ္မူ၏၊၊ ေက်ာက္ခဲကိုပင္ ခဲြေတာ္မူသျဖင့္၊ ေရသည္ စီးထြက္ေလ၏။ ၂၂မတရားေသာ သူတုိ႔၌ ခ်မ္းသာမရွိဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၁အိုယာကုပ္အမ်ိဳး၊ ဣသေရလဟူ၍ သမုတ္ျခင္းကို ခံေသာသူ၊ ယုဒစမ္းေရတြင္းမွ ထြက္စီးေသာသူ၊ ထာဝရ ဘုရား၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ က်ိန္ဆိုေသာသူ၊ သစၥာမရွိ၊ တရားႏွင့္မညီဘဲ ဣသေရလအမိ်ဳး၏ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းေသာသူ၊ ၂သန္႔ရွင္းေသာ ၿမိဳ႔ေတာ္အလိုက္၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္သမုတ္ေသာသူ၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရ ဘုရားတည္းဟူေသာ ဘြဲ႔နာမရွိေသာ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ကို မွီခိုေသာသူတို႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၃ျဖစ္ဘူးေသာအရာတို႔ ကို အထက္ကသင္တို႔အားငါေဟာေလၿပီ။ ထိုအရာတို႔သည္ငါ့ႏႈတ္မွ ထြက္၍ ထင္ရွားၾကၿပီ။ ခ်က္ခ်င္းငါျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကၿပီ။ ၄သင္သည္ခိုင္မာေသာ သေဘာ၊ သံေခ်ာင္းလည္ပင္း၊ ေၾကးဝါနဖူးႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ကို ငါသိေသာေၾကာင့္၊ ၅အထက္ကသင့္အား ငါေဟာၿပီ။ အမႈမျဖစ္မွီ ငါေဘာ္ျပ မည္။သို႔ျဖစ္၍ သင္က၊ ငါ၏ရုပ္တုသည္၊ ဤအမႈကိုျပဳၿပီ။ ငါထုေသာ ရုပ္တု ၊ငါသြန္းေသာ ရုပ္တုသည္ဤမႈကို စီရင္ၿပီဟု ေျပာရေသာ အခြင့္ရွိ။ ၆သင္သည္အရင္ၾကားရၿပီ။ ဤအမႈအလံုးစံုတို႔ကို ၾကည့္ရႈေလာ့။ သူတပါးတို႔အား မၾကားမေျပာဘဲ ေနမည္ေလာ။ ယခုမွစ၍ အသစ္ေသာ အရာ၊ ဝွက္ထားေသာအရာ၊ သင္မသိေသးေသာအရာတို႔ကို ငါေဘာ္ျပ၏။ ၇ထိုအရာတို႔ကို ယခုပင္ဖန္ဆင္း၏။ အထက္က ဖန္ဆင္းသည္မဟုတ္။ ယေန႔တိုင္ေအာင္သင္သည္ မၾကားစဖူး။ သို႔ျဖစ္၍ သင္က၊ ငါသိႏွင့္ၿပီဟု ေျပာရေသာ အခြင့္မရွိ။ ၈အကယ္စင္စစ္သင္သည္မၾကားမသိစဖူး။ သင္၏နားသည္ အထက္ကမပြင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ သစၥာပ်က္လိမ့္မည္။ ဘြားစကပင္ သင့္ကို သူပုန္ဟူ၍ သမုတ္ရလိမ့္မည္ကို ငါသိ၏။ ၉သို႔ေသာ္လည္း၊ သင့္ကိုရွင္းရွင္း မပယ္မဖ်က္ျခင္းငွာ၊ ငါသည္ကိုယ္နာမအတြက္ ကိုယ္အမ်က္ကိုခ်ဳပ္တည္းမည္။ ကိုယ္ဂုဏ္သေရအတြက္ သင္၏အမႈ၌ ငါသည္းခံမည္။ ၁ဝငါသည္ သင့္ကိုစစ္ခဲ့ၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ေငြကိုစစ္ သကဲ့သို႔ သို႔မဟုတ္၊ ဒုကၡမႈိက္၌ သင့္ကိုစံုစမ္းခဲ့ၿပီ။ ၁၁ကိုယ္အတြက္ ငါျပဦးမည္။ ငါ့နာမသည္ ရႈတ္ခ်ျခင္းကို အဘယ္ ေၾကာင့္ခံရမည္နည္း။ ငါ့ဂုဏ္အသေရ ကို သူတပါးအားငါမေပး။

၁၂အိုယာကုပ္၊ ငါေခၚေသာ ဣသေရလ၊ ငါ့စကားကို နားေထာင္ေလာ့။ ငါသည္ဘုရားျဖစ္၏။ ငါသည္ အဦးဆံုးေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏။ ၁၃အကယ္စင္စစ္ငါ့လက္သည္ ေျမႀကီးကိုတည္ေလၿပီ။ ငါ့လက္ရာလက္ သည္ မိုဃ္းေကာင္း ကင္ကိုၾကက္ေလၿပီ။ ငါေခၚ၍ သူတို႔သည္ခ်က္ျခင္းးေပၚလာၾက၏။

၁၄ရွိသမွ်ေသာ သင္တို႔၊ စည္းေဝး၍ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ဤအမႈအရာတို႔ကို သင္တို႔တြင္  အဘယ္သူသည္ ေရွးမဆြက ေဟာႏွင့္သနည္း။ ထာဝရ ခ်စ္ေတာ္မူေသာသူသည္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔၌ အလိုေတာ္ကိုျပည့္စံုေစမည္။ သူ၏လက္သည္လည္း၊ ခါလဒဲ လူတို႔အေပၚသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၁၅ငါ့ကိုယ္တိုင္ အမိန္႔ေတာ္ရွိၿပီ။ အကယ္စင္စစ္သူ႔ ကိုငါေခၚၿပီ။ သူသြားေသာလမ္း၌ မဂၤလာရွိရလိမ့္မည္။ ၁၆ငါ့ထံသိုခ်ဥ္းကပ္၍ ဤစကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ေရွ႔ဦးစြာမွစ၍ တိတ္ဆိတ္စြာမေဟာ။ အမႈျဖစ္စကာလ၌ ငါရွိ၏။ ယခုတြင္ အရွင္ထာဝရဘုရားႏွင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့ကိုေစလြတ္ေတာ္မူ၏။

၁၇သင့္ကိုေရြးႏႈတ္ေသာသူ၊ ဣသေရလအမ်ိဴး၏ သန္႔ရွင္းေသာ အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ သင္၏အကိ်ဳးႏွင့္ယွဥ္ေသာ အရာကိုသြန္သင္၍၊ သင္သြားအပ္ေသာလမ္းျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေသာသင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏၊၊ ၁၈သင္သည္ ငါ၏ပညက္တို႔ကို ေစာင္ေရွက္ပါေစေသာ။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ သင္၏ ခ်မ္းသာသည္ ျမစ္ကဲ့သို၄င္း၊ သင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းပါရမီသည္ သမုဒၵရာလိႈင္းတံပိုးကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ၁၉သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ သည္ သဲလံုးကဲ့သို႔ ၄င္း၊ သင္၏သားေျမးတို႔သည္ ၊ သမုဒၵရာေက်ာက္စရစ္ကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ရၾက လိမ့္မည္။ သင္၏နာမ သည္ငါ့ေရွ႔မွာ မျပတ္မစီးရ။

၂ဝဗာလုဗုန္ ၿမိဳ႔ထဲကထြက္ၾကေလာ့။ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းသံႏွင့္ ခါလဒဲလူတို႔ ေနရာမွ ေျပးၾကေလ့ာ၊၊ ဤသိတင္းစကာကို ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ျပန္ေျပာျမြက္ဆို၍ အသံကို လႊင့္ၾကေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိိမိကြၽန္ယာကုပ္ကို ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီဟု ေျပာဆိုၾကေလာ့၊၊ ၂၁သူတို႔သည္ ေတာလမ္းျဖင့္ ေဆာင္သြားေတာ္မူျခင္း ကို ခံေသာအခါ ေရမငတ္ ၾက၊၊ သူတို႔အဘို႔ ေက်ာက္ထဲကေရကို စီးေစေတာ္မူ၏၊၊ ေက်ာက္ခဲကိုပင္ ခဲြေတာ္မူသျဖင့္၊ ေရသည္ စီးထြက္ေလ၏။ ၂၂မတရားေသာ သူတုိ႔၌ ခ်မ္းသာမရွိဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊