ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၄၉)


၁တကြၽန္းႏိုင္ငံအရပ္တို႔၊ ငါ့စကားကို ၾကားၾကေလာ့၊၊ ေဝးစြာေသာလူမ်ိဳးတို႔၊ ေစ့ေစ့ နားေထာင္ၾကေလ့ာ၊၊ ငါ့ဘြားစကပင္ ထာဝဘုရားသည္ ငါ့ကို ေခၚေတာ္မူ၏၊၊ အမိဝမ္းထဲမွစ၍ ငါ၏နာမကို မွတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂ငါ့ႏႈတ္ကို ထက္ေသာ ထားကဲ့သို႔ျဖစ္ေစ၍၊ လက္ေတာ္အရိပ္၌ ဖံုးထားေတာ္မူ၏၊၊ ငါ့ကိုလည္း ဦးသစ္ေသာ စည္းသြားျဖစ္ ေစ၍၊ မိမိျမွားေထာင့္ထဲမွာ ဝွက္ထားေတာ္မူ၏၊၊ ၃အိုဣသေရလ၊ သင္သည္ ငါ၏ ကြၽန္ျဖစ္၏၊၊ သင့္အားျဖင့္ ငါ့ဘုန္းသည္ ထင္ရွားလိမ့္မည္ဟု ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၄ငါကလည္း၊ အက်ိဳးမရွိဘဲ ငါလုပ္ေဆာင္ရၿပီ၊၊ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ ငါ့ခြန္အားကုန္ရၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ငါ့အမႈသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ရွိ၏၊၊ ငါခံရေသာ အခါလည္း ငါ၏ဘုရားသခင္လက္ေတာ္၌ ရွိသည္ဟုဆို၏။ ၅ငါသည္ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌အသေရ ထင္ရွား၍။ ငါ၏ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကိုခိုင္ခ့ံေစေတာ္မူသည္ အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ဣသေရလအမ်ဳိးသည္ အထံေတာ္၌စုေဝး ျခင္းကို မခံေသာ္လည္း၊ ငါသည္ယာကုပ္အမ်ဳိးကိုအထံေတာ္သို႔တဖန္ ေဆာင္ခဲ့ရေသာ ကြၽန္ျဖစ္ေစမည္ အေၾကာင္း၊ ငါ့ကိုအမိဝမ္းထဲမွစ၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၆သင္သည္ယာကုပ္ ၏ အမ်ိဳးအႏႊယ္ တုိ႔ကို ေျမွာက္ျခင္း ေဘးလြတ္ေသာ ဣသေရလသားတုိ႔ကို အရင္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေစျခင္း အလုိငွါ ငါ့အမႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာ အမႈသည္သာမညအမႈျဖစ္၏။ ထုိအမႈမက သင္သည္ေျမႀကီးစြန္းတုိင္ေအာင္ ငါ၏ကယ္တင္ျခင္းကို ျပဳစိမ့္ေသာငွါ၊ သင့္ကုိတပါးအမ်ဳိးသားတို႔ လင္းစရာအဘို႔ ငါခန္႔ထားသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။

၇ဣသေရလ အမ်ဳိးကိုေရြးႏႈတ္ေတာ္မူ၍၊ ထုိအမ်ဳိးသန္႔ရွင္းေသာ ထာဝရဘုရားသည္၊ အဘယ္သူူမွ မႏွစ္သက္ တျပည္လံုး ရြံရွာဖြယ္ျဖစ္၍၊ မင္းထံ၌ကြၽန္ခံရေသာ သူအားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သစၥာရွိေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား၊ သင့္ကိုေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ ေၾကာင့္၊ ရွင္ဘုရင္ တို႔သည္ ျမင္၍ထၾကလိမ့္မည္။ မင္သားတို႔သည္လည္း ကိုးကြယ္ၾကလိမ့္မည္။ ၈ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ႏွွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အခ်ိန္၌ သင္၏စကားကိုငါနားေထာင္ၿပီ။ ကယ္တင္ရာကာလ၌ သင့္ကိုမစၿပီ။ သင့္ကိုလည္း ငါေစာင့္ေရွာက္၍။ သင္သည္ျပည္ေတာ္ကို ျပဳျပင္လ်က္၊ ဆိတ္ညံေသာအေမြခံရာ အရပ္တို႔ကို အေမြေပးမည္ အေၾကာင္း၊ ၉ထြက္ၾကေလာ့ဟု ခ်ဳပ္ထားေသာသူတို႔အား၄င္း၊ ေပၚလာၾကေလာ့ဟု ေမွာင္မိုက္ ထဲမွာေနေသာ သူတုိ႔အား၄င္း ေျပာေစမည္အေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးအားပဋိိညာဥ္တရားကို ျပဳစုရာဘို႔ သင့္ကိုခန္႔ထားမည္။ သို႔ျဖစ္၍၊ လမ္းခရီးတို႔အနားမွာ စားရ၍ ျမင္႔ေသာအရပ္ရပ္တို႔၌ က်က္စားရာကို ေတြၾကရလိမ့္မည္။ ၁ဝသူတို႔သည္ အစာေရစာ ကိုမငတ္မြတ္ရ။ အပူကိုလည္း မခံရၾက။ ေနေရာင္ျခည္ မထိရ။ အေၾကာင္မူကား၊ သူတို႔ကိုသနားေသာ သူသည္ သူတုိ႔ကိုပို႔ေဆာင္၍ စမ္းေရတြင္း အနားသို႔ လမ္းျပလိမ့္မည္။ ၁၁ငါ၏ ေတာင္ရွိသမွ်တို႔ကို သြားရာလမ္းျဖစ္ေစမည္။ ငါ၏ေျမတန္တားမ်ားကိုလည္း ငါဖို႔ရမည္။ ၾကည့္ရႈ႔ေလာ့။ ဤသူတို႔သည္ ေျမာက္မ်က္ႏွာႏွင့္ အေနာက္မ်က္ႏွာမွ၄င္း၊ ထိုသူတို႔သည္လည္း သိနိမ္ျပည္မွ၄င္း လာၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၃အိုမိုဃ္းေကာင္းကင္တို႔၊ သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့။ အိုေျမႀကီး၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိေလာ့။ အိုေတာင္မ်ားတို႔၊ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေတာ္မူ၏။ ဆင္းရဲခံရ ေသာ မိမိလူတို႔ကို ကယ္မသနားေတာ္မူ၏၊၊

၁၄ဇိအုန္ကလည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကိုစြန္႔ပစ္ေတာ္မူၿပီ။ ဘုရားရွင္သည္ ငါ့ကိုေမ့ေလ်ာ့ေတာ္မူၿပီဟု ဆိုေလေသာ္။ ၁၅မိန္းမသည္မိမိဘြားေသာ သားကိုမသနားသည္တိုင္ေအာင္၊ မိိမိႏို႔စို႔သူငယ္ကို ေမ့ေလ်ာ့ႏုိင္ သေလာ။ အကယ္၍ေမ့ေလ်ာ့ေသာ္လည္း၊ သင့္ကိုငါမေမ့ေလ်ာ့။ ၁၆ငါသည္ကိုယ္လက္ဝါး၌ သင့္ကိုစားထုိးၿပီ။ သင္၏ၿမိဳ႔ရုိးသည္ ငါ့ေရွ႔မွာအစဥ္ရွိ၏။ ၁၇သင္၏သားသမီးတို႔သည္ အလ်င္အျမန္ျပဳၾကလိမ့္မည္။ သင့္ကိုလုယူဖ်က္ ဆီးေသာ သူတုိ႔သည္ သင့္ထံမွထြက္သြားၾကလိမ့္မည္။ ၁၈အရပ္ရပ္သို႔ေမွ်ာ္ၾကည့္ေလာ့။ ဤသူအေပါင္းတုိ႔သည္ စုေဝး၍ သင့္ထံသို႔လာၾက၏။ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါအသက္ရွင္သည္ျဖစ္၍၊ သင္သည္တင့္တယ္ေသာ ကိုဝတ္လိမ့္မည္။ မဂၤလာေဆာင္သတို႔သမီးျပဳသည္နည္းတူ တန္ဆာဆင္လိမ့္မည္။ ၁၉သင္ပယ္ရွင္း ေသာအရပ္၊ ပ်က္စီးေသာျပည္သည္ ေနသူမ်ားေသာေၾကာင့္ က်ဥ္းၾကလိမ့္မည္။ သင့္ကိုကိုက္စားေသာသူတို႔သည္ လည္းေဝးၾက၏။ ၂ဝသင္၏သားမ်ားဆံုးၿပီးမွတဖန္ရျပန္ေသာ သားတို႔က ေနရာမေလာက္ပါ။ ေနစရာအရပ္ကို ေပးပါဟု သင့္အား ေတာင္းၾကေလဦးမည္။ ၂၁သင္ကလည္း၊ ဤသူတုိ႔ကိုငါ့အား အဘယ္သူ ျဖစ္ပြါားေစသနည္း။ ငါသည္ သားဆံုးေသာသူ၊ ဆိတ္ညံလ်က္ေနရေသာသူ၊ ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ခံရသျဖင့္၊ အေဝးသို႔လည္ရေသာသူျဖစ္၍၊ ဤသူတုိ႔ကို အဘယ္သူေမြးစားသတနည္း။ ငါသည္တေယာက္တည္း ေနရသည္ျဖစ္၍၊ ဤသူတို႔သည္ အဘယ္မွာ ရွိၾကသနည္းဟု ေအာက္ေမ့လိမ့္မည္။

၂၂အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၾကည့္ရႈေလာ့။ ငါသည္အတိုင္းတုိင္းအျပည္ျပည္၌ ေနေသာ လူမ်ဳးိတို႔အား လက္ကိုခ်ီ၍အလံကိုထူသျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ သင္၏သားသမီးတို႔ကုိ အားလက္ႏွင့္ ေပြ႔လ်က္ပခံုးေပၚမွာ ထမ္းလ်က္ ေဆာင္ခဲ့ၾကလိမ့္မည္။ ၂၃ရွင္ဘုရင္တုိ႔သည္ သင္၏ဘေထြး၊ မိဖုရားတို႔သည္ သင့္ကိုေမြးစားေသာ  အမိျဖစ္ လိမ့္မည္။ သင့္ေရွ႔မွာ ဦးၫြတ္ျပပ္ဝပ္၍ သင္၏ေျခ၌ေျမမႈန္႔ကို လ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း ကို၄င္း၊ ငါ႔ကိုေျမာ္လင့္ေသာ သူတို႔သည္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္းကို၄င္း သင္သိလိမ့္မည္။

၂၄လုယူရာဥစၥာကို အားႀကီးေသာသူ၏ လက္မွယူရမည္ေလာ။ တရားေသာသူသိမ္းသြားေသာ လူတုိ႔ကို ႏႈတ္ရမည္ေလာ။ ၂၅ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အကယ္စင္စစ္အားႀကီးေသာသူ သိမ္းသြားေသာ လူတုိ႔ကို ယူရမည္။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာသူ လုယူရာဥစၥာကိုႏႈတ္ရလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္ႏွင့္ရန္ေတြ႔ေသာသူကို ငါသည္ရန္ေတြ႔၍၊ သင္၏သားတို႔ကိုကယ္တင္မည္။ ၂၆သင့္ကိုညွဥ္းဆဲေသာ သူတို႔ကို သူတို႔၏အသားႏွင့္ငါေကြၽးမည္။ ခ်ဳိေသာစပ်စ္ရည္ကို ေသာက္သကဲ့သို႔၊ သူတုိ႔သည္မိမိအေသြးကိုဝစြာ ေသာက္ၾကရမည္။ သို႔ျဖစ္၍ ငါ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကိုကယ္တင္ေသာအရွင္၊ သင့္ကိုေရြးႏႈတ္ေသာသခင္၊ ယာကုပ္အမ်ဳိး၌တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို လူအေပါင္းတို႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။