ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၄)


၁သူသည္ လူဆိတ္ညံရာေျမေပၚမွာ ထုိင္ရလိမ့္မည္၊၊ ထုိကာလ၌ မိန္းမခုနစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ေယာက်္ား တေယာက္ကို ကုိင္ဆြဲလ်က္၊ ကြၽန္မတုိ႔သည္ကုိယ္မုန္႔ကုိစားပါမည္၊၊ ကုိယ္အဝတ္ကုိလည္း ဝတ္ပါမည္၊၊ ကြၽန္မတုိ႔ကုိ ေမာင္၏နာမျဖင့္ သမုတ္ျခင္းသာရွိေစ၍၊ ကြၽန္မတုိ႔ရွက္ေၾကာက္ျခင္းကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ပါဟုဆုိၾက လိမ့္မည္၊၊

၂ထုိကာလ၌ ထာဝရဘုရား၏ အညြန္႔သည္ ဘုန္းအသေရပြင့္လန္းလိမ့္မည္၊၊ လြတ္ေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး သားတုိ႔အဘုိ႔၊ ေျမအသီးအႏွံ႔သည္ ေကာင္းျမတ္ေလ်ာက္ပတ္လိမ့္မည္၊၊ ၃-၄ထာဝရဘုရားသည္ တရားစီရင္ေသာ ဝိညာဥ္၊ မီးေလာင္ေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္၊ ဇိအုန္သတုိ႔သမီးတုိ႔၏ အညစ္အေၾကးကုိ ေဆးၾကာ၍၊ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔၏အေသြးကုိ ၿမိဳ႔ထဲကပယ္ရွားေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ဇိအုန္ေတာင္မွာက်န္ၾကြင္း၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ေနရစ္ေသာသူတည္း ဟူေသာ အသက္စာရင္း ဝင္သမွ်ေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိၾက လိမ့္မည္၊၊ ၅ထာဝရဘုရားသည္ လည္း၊ ဇိအုန္ေတာင္မွာရွိသမွ်ေသာ အိမ္မ်ားႏွင့္ စည္းေဝးရာ ပရိသတ္မ်ားအေပၚတြင္၊ ေန႔အခ်ိန္၌ မိုဃ္းတိမ္ ႏွင့္မီးခုိးကုိ၄င္း၊ ညဥ့္အခ်ိန္၌ မီးလွ်ံအလင္းကုိ၄င္း၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၍၊ ျမတ္ေသာအရာ အလုံးစုံတုိ႔ကုိ လႊမ္းမုိး ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၆ေန႔အခ်ိန္၌လည္း ေနပူကုိကြယ္ကာေသာတဲ၊ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းေရာက္မွ လုံၿခဳံေသာ ခုိလႈံ ရာျဖစ္လိမ့္မည္၊၊