ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၅၀)


၁ထာရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါလႊတ္လိုက္ေသာ သင္တုိ႔အမိ၏ ျဖတ္စာသည္အဘယ္မွာ ရွိသနည္း။  ငါ၌ေၾကြးရွိ၍ အဘယ္မည္ေသာေၾကြးရွင္ထံ၌ သင္တို႔ကို ငါေရာင္းသနည္း။ သင္တို႔သည္ ကိုယ္ျပဳေသာ ဒုစရုိက္ အတြက္ ကြၽန္ခံရၾကရ၏။ သင္တုိ႔အျပစ္ေၾကာင့္၊ သင္တို႔အမိကိုငါလႊတ္လုိက္၏။ ၂ငါလာေသာအခါ အဘယ္ေၾကာင့္လူ မရွိသနည္း။ ငါလာေခၚေသာအခါ အဘယ္ေၾကာင့္ မထူးသနည္း၊၊ ငါသည္  မေရႊးမႏႈတ္ႏိုင္ေအာင္ လက္တိုသေလာ။ ကယ္ခြၽတ္ႏိုင္ေသာ တန္ခိုးမရွိသေလာ၊၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ငါဆံုးမသျဖင့္ ပင္လယ္ေရသည္ ခန္းေျခာက္၏၊၊ ျမစ္တို႔ကို လြင္ျပင္ျဖစ္ေစ၏၊၊ ေရမရိွေသာေၾကာင့္ ငါးတို႔သည္ နံၾက၏၊၊ ေရငတ္၍ ေသၾက၏၊၊ ၃ငါသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို နက္ေသာ အဝတ္ဝတ္ေစ၍ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ႏွင့္ၿခံဳ၏၊၊

၄ငါသည္ ပင္ပန္းေသာ သူအား မစျခင္းငွာ စကားေျပာတတ္မည္အေၾကာင္း၊ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ လူတတ္၏ႏႈတ္သတၱိကို ငါ့အား ေပးေတာ္မူၿပီ။ နံနက္အစဥ္အတိုင္း ငါ့ကို ႏႈိးေတာ္မူၿပီ။ စာသင္ေသာသူကဲ့သို႔ နားေထာင္ေစမည့္အေၾကာင္း ငါ့နားကို ႏႈိးေဆာ္ေတာ္မူၿပီ။ ၅အရွင္ထာဝရ ဘုရားသည္ ငါ့နားကို ဖြင့္ေတာ္မူ၍၊ ငါလည္း မျငင္းမဆန္၊ ေနာက္သို႔မဆုတ္၊ ၆ရုိက္ေသာသူတို႔အား ငါ့ေက်ာကို၄င္း၊ နားပန္ဆံကို ႏႈတ္ေသာ သူတို႔အား ငါ့ပါးကို၄င္း၊ ငါအပ္၏၊၊ အရွက္ခဲြျခင္းႏွင့္ တံေတြးေထြးျခင္းမွ ငါသည္ ကိုယ္္မ်က္ႏွာကို မလဲႊ။ ၇အရွင္ထာဝရဘုရား သည္ ငါ့ကို ေစာင့္မေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ထို႔ေၾကာင့္၊ ငါမရႈံးရသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္မ်က္ႏွာကို မီးေက်ာက္ကဲ့သို႔ထားလ်က္၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းသို႔ မေရာက္ရဟု ငါသိ၏၊၊ ၈ငါ့ကို အျပစ္လႊတ္ေသာ သူသည္ အနီးမွာ ရွိ၏၊၊ အဘယ္သူသည္ ငါႏွင့္ တရားေတြ႔မည္နည္း။ ၿပိဳင္၍ ေနၾကကုန္အံ့၊၊ အဘယ္သူသည္ ငါႏွင့္ ရန္ဘက္ျဖစ္မည္နည္း။ ထိုသူသည္ ခ်ဥ္းကပ္ေစ။ ၉ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကို ေစာင့္မေတာ္မူသည္။ အဘယ္သူသည္ ငါ့ကို တရားရႈံး ေစမည္နည္း။ ထိုေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ အဝတ္ကဲ့သို႔ ေဟာင္းႏြမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္္မည္၊၊ ပိုးကိုက္စားျခင္း ကိုလည္း ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊

၁ဝသင္တို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြ႔ံသနည္း။ ထိုသူသည္ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၏ စကားသံကို နားေထာင္ပါေစ။ အဘယ္သူသည္ အလင္းမရွိဘဲ ေမွာင္မိုက္၌ သြားလာသနည္း။ ထုိသူသည္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ခိုလႈံ၍၊ မိမိဘုရားသခင္ကို အမွီျပဳပါေစ၊၊ ၁၁မီးကိုညိ‡၍ မိမိတို႔ကို ပြားတို႔ႏွင့္ ဝန္းရံေစေသာ သူအေပါင္းတို႔၊ သင္တို႔မီး၏အလင္း၌၄င္း၊ သင္တို႔ျပဳစုေသာ မီးစမ်ား၌၄င္း သြားလာၾကေလာ့။ ငါ့လက္၌ ခံရေသာ အက်ိဳးဟူမူကား၊ သင္တို႔သည္ဝမ္းနည္းလ်က္ အိပ္ရၾကလိမ့္မည္၊၊

၁ထာရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါလႊတ္လိုက္ေသာ သင္တုိ႔အမိ၏ ျဖတ္စာသည္အဘယ္မွာ ရွိသနည္း။  ငါ၌ေၾကြးရွိ၍ အဘယ္မည္ေသာေၾကြးရွင္ထံ၌ သင္တို႔ကို ငါေရာင္းသနည္း။ သင္တို႔သည္ ကိုယ္ျပဳေသာ ဒုစရုိက္ အတြက္ ကြၽန္ခံရၾကရ၏။ သင္တုိ႔အျပစ္ေၾကာင့္၊ သင္တို႔အမိကိုငါလႊတ္လုိက္၏။ ၂ငါလာေသာအခါ အဘယ္ေၾကာင့္လူ မရွိသနည္း။ ငါလာေခၚေသာအခါ အဘယ္ေၾကာင့္ မထူးသနည္း၊၊ ငါသည္  မေရႊးမႏႈတ္ႏိုင္ေအာင္ လက္တိုသေလာ။ ကယ္ခြၽတ္ႏိုင္ေသာ တန္ခိုးမရွိသေလာ၊၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ငါဆံုးမသျဖင့္ ပင္လယ္ေရသည္ ခန္းေျခာက္၏၊၊ ျမစ္တို႔ကို လြင္ျပင္ျဖစ္ေစ၏၊၊ ေရမရိွေသာေၾကာင့္ ငါးတို႔သည္ နံၾက၏၊၊ ေရငတ္၍ ေသၾက၏၊၊ ၃ငါသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို နက္ေသာ အဝတ္ဝတ္ေစ၍ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ႏွင့္ၿခံဳ၏၊၊

၄ငါသည္ ပင္ပန္းေသာ သူအား မစျခင္းငွာ စကားေျပာတတ္မည္အေၾကာင္း၊ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ လူတတ္၏ႏႈတ္သတၱိကို ငါ့အား ေပးေတာ္မူၿပီ။ နံနက္အစဥ္အတိုင္း ငါ့ကို ႏႈိးေတာ္မူၿပီ။ စာသင္ေသာသူကဲ့သို႔ နားေထာင္ေစမည့္အေၾကာင္း ငါ့နားကို ႏႈိးေဆာ္ေတာ္မူၿပီ။ ၅အရွင္ထာဝရ ဘုရားသည္ ငါ့နားကို ဖြင့္ေတာ္မူ၍၊ ငါလည္း မျငင္းမဆန္၊ ေနာက္သို႔မဆုတ္၊ ၆ရုိက္ေသာသူတို႔အား ငါ့ေက်ာကို၄င္း၊ နားပန္ဆံကို ႏႈတ္ေသာ သူတို႔အား ငါ့ပါးကို၄င္း၊ ငါအပ္၏၊၊ အရွက္ခဲြျခင္းႏွင့္ တံေတြးေထြးျခင္းမွ ငါသည္ ကိုယ္္မ်က္ႏွာကို မလဲႊ။ ၇အရွင္ထာဝရဘုရား သည္ ငါ့ကို ေစာင့္မေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ထို႔ေၾကာင့္၊ ငါမရႈံးရသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္မ်က္ႏွာကို မီးေက်ာက္ကဲ့သို႔ထားလ်က္၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းသို႔ မေရာက္ရဟု ငါသိ၏၊၊ ၈ငါ့ကို အျပစ္လႊတ္ေသာ သူသည္ အနီးမွာ ရွိ၏၊၊ အဘယ္သူသည္ ငါႏွင့္ တရားေတြ႔မည္နည္း။ ၿပိဳင္၍ ေနၾကကုန္အံ့၊၊ အဘယ္သူသည္ ငါႏွင့္ ရန္ဘက္ျဖစ္မည္နည္း။ ထိုသူသည္ ခ်ဥ္းကပ္ေစ။ ၉ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကို ေစာင့္မေတာ္မူသည္။ အဘယ္သူသည္ ငါ့ကို တရားရႈံး ေစမည္နည္း။ ထိုေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ အဝတ္ကဲ့သို႔ ေဟာင္းႏြမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္္မည္၊၊ ပိုးကိုက္စားျခင္း ကိုလည္း ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊

၁ဝသင္တို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြ႔ံသနည္း။ ထိုသူသည္ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၏ စကားသံကို နားေထာင္ပါေစ။ အဘယ္သူသည္ အလင္းမရွိဘဲ ေမွာင္မိုက္၌ သြားလာသနည္း။ ထုိသူသည္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ခိုလႈံ၍၊ မိမိဘုရားသခင္ကို အမွီျပဳပါေစ၊၊ ၁၁မီးကိုညိ‡၍ မိမိတို႔ကို ပြားတို႔ႏွင့္ ဝန္းရံေစေသာ သူအေပါင္းတို႔၊ သင္တို႔မီး၏အလင္း၌၄င္း၊ သင္တို႔ျပဳစုေသာ မီးစမ်ား၌၄င္း သြားလာၾကေလာ့။ ငါ့လက္၌ ခံရေသာ အက်ိဳးဟူမူကား၊ သင္တို႔သည္ဝမ္းနည္းလ်က္ အိပ္ရၾကလိမ့္မည္၊၊

၁ထာရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါလႊတ္လိုက္ေသာ သင္တုိ႔အမိ၏ ျဖတ္စာသည္အဘယ္မွာ ရွိသနည္း။  ငါ၌ေၾကြးရွိ၍ အဘယ္မည္ေသာေၾကြးရွင္ထံ၌ သင္တို႔ကို ငါေရာင္းသနည္း။ သင္တို႔သည္ ကိုယ္ျပဳေသာ ဒုစရုိက္ အတြက္ ကြၽန္ခံရၾကရ၏။ သင္တုိ႔အျပစ္ေၾကာင့္၊ သင္တို႔အမိကိုငါလႊတ္လုိက္၏။ ၂ငါလာေသာအခါ အဘယ္ေၾကာင့္လူ မရွိသနည္း။ ငါလာေခၚေသာအခါ အဘယ္ေၾကာင့္ မထူးသနည္း၊၊ ငါသည္  မေရႊးမႏႈတ္ႏိုင္ေအာင္ လက္တိုသေလာ။ ကယ္ခြၽတ္ႏိုင္ေသာ တန္ခိုးမရွိသေလာ၊၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ငါဆံုးမသျဖင့္ ပင္လယ္ေရသည္ ခန္းေျခာက္၏၊၊ ျမစ္တို႔ကို လြင္ျပင္ျဖစ္ေစ၏၊၊ ေရမရိွေသာေၾကာင့္ ငါးတို႔သည္ နံၾက၏၊၊ ေရငတ္၍ ေသၾက၏၊၊ ၃ငါသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို နက္ေသာ အဝတ္ဝတ္ေစ၍ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ႏွင့္ၿခံဳ၏၊၊

၄ငါသည္ ပင္ပန္းေသာ သူအား မစျခင္းငွာ စကားေျပာတတ္မည္အေၾကာင္း၊ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ လူတတ္၏ႏႈတ္သတၱိကို ငါ့အား ေပးေတာ္မူၿပီ။ နံနက္အစဥ္အတိုင္း ငါ့ကို ႏႈိးေတာ္မူၿပီ။ စာသင္ေသာသူကဲ့သို႔ နားေထာင္ေစမည့္အေၾကာင္း ငါ့နားကို ႏႈိးေဆာ္ေတာ္မူၿပီ။ ၅အရွင္ထာဝရ ဘုရားသည္ ငါ့နားကို ဖြင့္ေတာ္မူ၍၊ ငါလည္း မျငင္းမဆန္၊ ေနာက္သို႔မဆုတ္၊ ၆ရုိက္ေသာသူတို႔အား ငါ့ေက်ာကို၄င္း၊ နားပန္ဆံကို ႏႈတ္ေသာ သူတို႔အား ငါ့ပါးကို၄င္း၊ ငါအပ္၏၊၊ အရွက္ခဲြျခင္းႏွင့္ တံေတြးေထြးျခင္းမွ ငါသည္ ကိုယ္္မ်က္ႏွာကို မလဲႊ။ ၇အရွင္ထာဝရဘုရား သည္ ငါ့ကို ေစာင့္မေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ထို႔ေၾကာင့္၊ ငါမရႈံးရသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္မ်က္ႏွာကို မီးေက်ာက္ကဲ့သို႔ထားလ်က္၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းသို႔ မေရာက္ရဟု ငါသိ၏၊၊ ၈ငါ့ကို အျပစ္လႊတ္ေသာ သူသည္ အနီးမွာ ရွိ၏၊၊ အဘယ္သူသည္ ငါႏွင့္ တရားေတြ႔မည္နည္း။ ၿပိဳင္၍ ေနၾကကုန္အံ့၊၊ အဘယ္သူသည္ ငါႏွင့္ ရန္ဘက္ျဖစ္မည္နည္း။ ထိုသူသည္ ခ်ဥ္းကပ္ေစ။ ၉ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကို ေစာင့္မေတာ္မူသည္။ အဘယ္သူသည္ ငါ့ကို တရားရႈံး ေစမည္နည္း။ ထိုေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ အဝတ္ကဲ့သို႔ ေဟာင္းႏြမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္္မည္၊၊ ပိုးကိုက္စားျခင္း ကိုလည္း ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊

၁ဝသင္တို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြ႔ံသနည္း။ ထိုသူသည္ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၏ စကားသံကို နားေထာင္ပါေစ။ အဘယ္သူသည္ အလင္းမရွိဘဲ ေမွာင္မိုက္၌ သြားလာသနည္း။ ထုိသူသည္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ခိုလႈံ၍၊ မိမိဘုရားသခင္ကို အမွီျပဳပါေစ၊၊ ၁၁မီးကိုညိ‡၍ မိမိတို႔ကို ပြားတို႔ႏွင့္ ဝန္းရံေစေသာ သူအေပါင္းတို႔၊ သင္တို႔မီး၏အလင္း၌၄င္း၊ သင္တို႔ျပဳစုေသာ မီးစမ်ား၌၄င္း သြားလာၾကေလာ့။ ငါ့လက္၌ ခံရေသာ အက်ိဳးဟူမူကား၊ သင္တို႔သည္ဝမ္းနည္းလ်က္ အိပ္ရၾကလိမ့္မည္၊၊