ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၅၁)


၁စစ္ကူေတာင္းအ့ံေသာငွါ အဲဂုတၱဳျပည္သုိ႔သြား၍၊ ျမင္းတုိ႔ကုိ အမွီျပဳလ်က္မ်ားစြာေသာ ရထားတုိ႔ကုိ၄င္း၊ အားႀကီးေသာ ျမင္းစီးသူရဲတုိ႔ကုိ၄င္းခုိလႈံလ်က္၊ ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားကုိ မေျမာ္လင့္၊ ထာဝရ ဘုရားကုိ မရွာဘဲေနေသာ သူတုိ႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏၊၊ ၂ထုိဘုရားသည္ ဥာဏ္ေတာ္က်ယ္၍၊ သူတုိ႔အေပၚမွာ ေဘးကုိ သက္ေရာက္ေစေတာ္မူမည္၊၊ စကားေတာ္မပ်က္ဘဲ၊ ဆုိးေသာလူမ်ဳိးကုိ၄င္း၊ မတရားသျဖင့္ ျပဳေသာသူတုိ႔ ဘက္မွာ ေနေသာသူတုိ႔ကုိ၄င္းတဘက္၌ ထေတာ္မူမည္၊၊ ၃အဲဂုတၱဳျပည္သားတုိ႔သည္ ဘုရားမျဖစ္၊ လူသက္သက္ ျဖစ္ၾက၏၊၊ သူတုိ႔ျမင္းသည္လည္း ဝိညာဥ္မျဖစ္၊ အသားသက္သက္ျဖစ္၏၊၊ ၄ထာဝရဘုရားသည္ လက္ေတာ္ကုိ ဆန္႔ေတာ္မူေသာအခါ၊ မစတတ္ေသာ သူသည္လဲလိမ့္မည္၊၊ မစအပ္ေသာ သူလည္းဆုံးလိမ့္မည္၊၊ အလုံးစုံတုိ႔သည္ အတူပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၅ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ျခေသၤ့ႏွင့္ ျခေသၤ့သငယ္သည္ လုယူရာအေကာင္ေပၚမွာေနေသာအခါ၊ သုိးထိန္းအလုံးအရင္း၏ဆီးတား ေအာ္ဟစ္ျခင္းကုိမေၾကာက္၊ သူတုိ႔ျပဳေသာ အသံဗလံအားျဖင့္ အရႈံးမခံသကဲ့သုိ႔၊ ထုိနည္းတူ၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိေတာင္ ေတာ္တည္းဟူေသာ ဇိအုန္ေတာင္ေတာ္ဘက္မွာစစ္တုိက္ျခင္းငွါ ဆင္းသက္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၅ငွက္သည္ သားငယ္ကုိ အုပ္တတ္သကဲ့သုိ႔၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရ ဘုရားသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကုိ ကြယ္ကာေတာ္မူမည္၊၊ ကြယ္ကာေစာင့္မ၍ အျပစ္မေပး၊ ကယ္တင္ေတာ္မူမည္၊၊

၆အုိဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔၊ သင္တုိ႔သည္ အလြန္လႊဲေရွာင္ ပယ္ထားေသာဘုရားထံေတာ္သုိ႔ ျပန္လာၾက ေလာ့၊၊ ၇အကယ္စင္စစ္လူအေပါင္းတုိ႔သည္ မိမိလက္ျဖင့္ အသီးအသီးလုပ္ေသာ ေငြရုပ္တု၊ ေရႊရုပ္တုတည္းဟူေသာ၊ ျပစ္မွားရာအရာမ်ားကုိ ထုိကာလ၌ ပစ္လုိက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၈အာရႈရိလူသည္လည္း၊ ႀကီးျမတ္ေသာသူ၏ထားမဟုတ္ ေသာ ထားျဖင့္ဆုံးလိမ့္မည္၊၊ ယုတ္ေသာသူ၏ထားမဟုတ္ေသာ ထားသည္သူ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္၊၊ သူသည္လည္း ထားေဘးမွေျပး၍၊ သူရဲတုိ႔သည္ ကြၽန္ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၉သူသည္လည္း ေၾကာက္လန္႔သျဖင္၊့ မိမိခုိင္ခံ့ေသာ ၿမိဳ႔ကုိလြန္သြား၍၊ သူ၏မွဴးမတ္တုိ႔သည္ နိမိတ္ကုိျမင္လွ်င္  စိတ္ပ်က္ၾကလိမ့္မည္ဟု ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ မီးလွ်ံ၊ ေယရုရွလင္၌ မီးဖုိရွိေသာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသတည္း၊၊