ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၅၂)


၁အိုဇိအုန္ၿမိဳ႔ႏိုးေလာ့၊၊ ႏိုး၍ ခြန္အားကိုယူေလာ့၊၊ အိုေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ၊ သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႔ သင္၏တင့္တယ္ေသာ အဝတ္တန္ဆာ တို႔ကို ဝတ္ဆင္ေလာ့၊၊ အေၾကာင္းမူကား ေနာက္တဖန္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာသူႏွင့္ ညစ္ညဴးေသာ သူတို႔သည္ သင္၏အထဲသို႔ မဝင္ရၾက၊၊ ၂အိုေယရႈရွလင္ၿမိဳ႔၊ ကိုယ္၌ကပ္ေသာ ေျမမႈန္႔ကို ခါလိုက္၍၊ ျမင့္ေသာအရပ္၌ ထိုင္ေလာ့၊၊ အိုခ်ဳပ္ထားလ်က္ရွိေသာ ဇိအုန္ သတို႔သမီး သင္၏ လည္ႀကိဳးကို ခြၽတ္ေလာ့။ ၃ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တုိ႔သည္ကုိယ္ဘုိးေငြကုိမရဘဲ ကြၽန္ခံရသည္ျဖစ္၍၊ ေငြမေပးဘဲ ေရြးျခင္းသုိ႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊  ၄အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏လူတို႔သည္ အထက္က အဲဂုတၱဳ ျပည္၌ တည္းခိုအံ့ေသာ ငွါသြားၾက၏၊၊ ေနာက္မွ အာရႈရိလူတို႔သည္ အေၾကာင္းမရွိဘဲ  ညွဥ္းဆဲၾက၏၊၊ ၅ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏လူတုိ႔ကုိ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ယူသြား၍၊ အစိုးရေသာသူတုိ႔သည္ ဝါၾကြားလ်က္ ငါ့နာမကုိ ေန႔တုိင္းကဲ့ရဲ႔ၾကသည္ျဖစ္၍၊ ငါသည္ အဘယ္သို႔ျပဳရမည္နည္း၊၊ ၆သို႔ျဖစ္၍၊ ငါ၏လူတို႔သည္ ငါ့ကိုသိၾကလိမ့္မည္၊၊ ဂတိထားေသာသူကား၊ ငါျဖစ္သည္ကို အခ်ိန္ေရာက္မွ သိၾကလိမ့္မည္၊၊ အကယ္စင္စစ္ ငါရွိသည္ဟု ထာဝရ ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၇ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ ဝမ္းေျမာက္စရာ သိတင္းကို ၾကားေျပာေသာသူ၊ ကယ္တင္ျခင္းေကာင္းကိ်ဳးခ်မ္းသာ၏ ဝမ္းေျမာက္စရာ သီတင္းကို ၾကားေျပာေသာသူ၊ သင္၏ဘုရားသခင္ စိုးစံေတာ္မူ၏ဟု ဇိအုန္ၿမိဳ႔အား ေျပာေသာ သူ၏ ေျခတို႔သည္ ေတာင္ေပၚမွာ အလြန္တင့္တယ္လွစြာတကား၊၊ ၈သင္၏ ကင္းေစာင့္တို႔၏ အသံကို နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ သူတို႔သည္ အသံကို လႊင့္၍၊ ရႊင္လန္းေသာအသံႏွင့္ တညီတညႊတ္တည္း ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဇိအုန္ၿမိဳ႔သို႔ ျပန္လာေတာ္မူေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္ျမင္ရၾက၏၊၊ ၉ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ၿပိဳပ်က္ရာအရပ္တို႔၊ တညီတညြတ္တည္း သီခ်င္းဆိုသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေစေတာ္မူၿပီ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁ဝထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေရွ႔မွာ၊ သန္႔ရွင္းေသာ လက္ရုံးေတာ္ကို ဖြင့္ျပေတာ္မူသျဖင့္၊ ေျမႀကီးစြန္းရွိသမွ် တို႔သည္ ငါ့တို႔ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ေတာ္ မူျခင္း ေက်းဇူးကို သိျမင္ၾကလတံ့၊၊

၁၁ထြက္ၾက၊၊ ထြက္ၾက၊၊ ထိုအရပ္မွ ထြက္သြားၾကေလာ့၊၊ မစင္ၾကယ္ေသာအရာကို လက္ႏွင့္မွ်မတို႔ၾကႏွင့္၊၊ ထိုအရပ္ထဲက ထြက္သြားၾကေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရား၏ အေဆာက္အဦးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေသာသူတို႔၊ သန္႔ရွင္းျခင္း ရွိၾကေလာ့၊၊ ၁၂သင္တို႔သည္ အလ်င္အျမန္ မထြက္ရၾက၊၊ ေျပး၍မသြားရၾက၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ေရွ႔၌ ၾကြေတာ္ မူမည္၊၊ ေနာက္၌လည္း ဣသေရလအမိ်ဳး၏ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ အကြယ္အကာ ျဖစ္ေတာ္မူမည္၊၊

၁၃ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ငါ့ကြၽန္သည္ အမႈေဆာင္၍ ေအာင္လိမ့္မည္၊၊ ေျမွာက္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းသို႔ေရာက္၍၊ အထြဋိ္အျမတ္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ၁၄သူသည္ လူမဟုတ္သကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာပ်က္ျခင္း၊ လူသားမဟုတ္သကဲ့သို႔ အဆင္း အသေရပ်က္ျခင္းရွိသည္ကို၊ အမ်ားေသာ သူတို႔သည္ အံ့ၾသမိန္းေမာၾကသည္ျဖစ္၍၊ ၁၅ထိုအတူသူသည္အမ်ား ေသာ လူမ်ိဳးတို႔ကုိ၊ သန္႔ရွင္းေစလိမ့္မည္၊၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ မိမိတို႔ႏႈတ္ကို ပိတ္၍ ေနရၾကလိမ့္မည္၊၊ သူတပါး မျပဘူးေသာအရာကို သူတို႔သည္ ျမင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ မၾကားဘူးေသာအရာကိုလည္း နားလည္ၾက လိမ့္မည္၊၊

၁အိုဇိအုန္ၿမိဳ႔ႏိုးေလာ့၊၊ ႏိုး၍ ခြန္အားကိုယူေလာ့၊၊ အိုေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ၊ သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႔ သင္၏တင့္တယ္ေသာ အဝတ္တန္ဆာ တို႔ကို ဝတ္ဆင္ေလာ့၊၊ အေၾကာင္းမူကား ေနာက္တဖန္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာသူႏွင့္ ညစ္ညဴးေသာ သူတို႔သည္ သင္၏အထဲသို႔ မဝင္ရၾက၊၊ ၂အိုေယရႈရွလင္ၿမိဳ႔၊ ကိုယ္၌ကပ္ေသာ ေျမမႈန္႔ကို ခါလိုက္၍၊ ျမင့္ေသာအရပ္၌ ထိုင္ေလာ့၊၊ အိုခ်ဳပ္ထားလ်က္ရွိေသာ ဇိအုန္ သတို႔သမီး သင္၏ လည္ႀကိဳးကို ခြၽတ္ေလာ့။ ၃ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တုိ႔သည္ကုိယ္ဘုိးေငြကုိမရဘဲ ကြၽန္ခံရသည္ျဖစ္၍၊ ေငြမေပးဘဲ ေရြးျခင္းသုိ႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊  ၄အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏လူတို႔သည္ အထက္က အဲဂုတၱဳ ျပည္၌ တည္းခိုအံ့ေသာ ငွါသြားၾက၏၊၊ ေနာက္မွ အာရႈရိလူတို႔သည္ အေၾကာင္းမရွိဘဲ  ညွဥ္းဆဲၾက၏၊၊ ၅ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏လူတုိ႔ကုိ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ယူသြား၍၊ အစိုးရေသာသူတုိ႔သည္ ဝါၾကြားလ်က္ ငါ့နာမကုိ ေန႔တုိင္းကဲ့ရဲ႔ၾကသည္ျဖစ္၍၊ ငါသည္ အဘယ္သို႔ျပဳရမည္နည္း၊၊ ၆သို႔ျဖစ္၍၊ ငါ၏လူတို႔သည္ ငါ့ကိုသိၾကလိမ့္မည္၊၊ ဂတိထားေသာသူကား၊ ငါျဖစ္သည္ကို အခ်ိန္ေရာက္မွ သိၾကလိမ့္မည္၊၊ အကယ္စင္စစ္ ငါရွိသည္ဟု ထာဝရ ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၇ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ ဝမ္းေျမာက္စရာ သိတင္းကို ၾကားေျပာေသာသူ၊ ကယ္တင္ျခင္းေကာင္းကိ်ဳးခ်မ္းသာ၏ ဝမ္းေျမာက္စရာ သီတင္းကို ၾကားေျပာေသာသူ၊ သင္၏ဘုရားသခင္ စိုးစံေတာ္မူ၏ဟု ဇိအုန္ၿမိဳ႔အား ေျပာေသာ သူ၏ ေျခတို႔သည္ ေတာင္ေပၚမွာ အလြန္တင့္တယ္လွစြာတကား၊၊ ၈သင္၏ ကင္းေစာင့္တို႔၏ အသံကို နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ သူတို႔သည္ အသံကို လႊင့္၍၊ ရႊင္လန္းေသာအသံႏွင့္ တညီတညႊတ္တည္း ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဇိအုန္ၿမိဳ႔သို႔ ျပန္လာေတာ္မူေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္ျမင္ရၾက၏၊၊ ၉ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ၿပိဳပ်က္ရာအရပ္တို႔၊ တညီတညြတ္တည္း သီခ်င္းဆိုသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေစေတာ္မူၿပီ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁ဝထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေရွ႔မွာ၊ သန္႔ရွင္းေသာ လက္ရုံးေတာ္ကို ဖြင့္ျပေတာ္မူသျဖင့္၊ ေျမႀကီးစြန္းရွိသမွ် တို႔သည္ ငါ့တို႔ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ေတာ္ မူျခင္း ေက်းဇူးကို သိျမင္ၾကလတံ့၊၊

၁၁ထြက္ၾက၊၊ ထြက္ၾက၊၊ ထိုအရပ္မွ ထြက္သြားၾကေလာ့၊၊ မစင္ၾကယ္ေသာအရာကို လက္ႏွင့္မွ်မတို႔ၾကႏွင့္၊၊ ထိုအရပ္ထဲက ထြက္သြားၾကေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရား၏ အေဆာက္အဦးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေသာသူတို႔၊ သန္႔ရွင္းျခင္း ရွိၾကေလာ့၊၊ ၁၂သင္တို႔သည္ အလ်င္အျမန္ မထြက္ရၾက၊၊ ေျပး၍မသြားရၾက၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ေရွ႔၌ ၾကြေတာ္ မူမည္၊၊ ေနာက္၌လည္း ဣသေရလအမိ်ဳး၏ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ အကြယ္အကာ ျဖစ္ေတာ္မူမည္၊၊

၁၃ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ငါ့ကြၽန္သည္ အမႈေဆာင္၍ ေအာင္လိမ့္မည္၊၊ ေျမွာက္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းသို႔ေရာက္၍၊ အထြဋိ္အျမတ္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ၁၄သူသည္ လူမဟုတ္သကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာပ်က္ျခင္း၊ လူသားမဟုတ္သကဲ့သို႔ အဆင္း အသေရပ်က္ျခင္းရွိသည္ကို၊ အမ်ားေသာ သူတို႔သည္ အံ့ၾသမိန္းေမာၾကသည္ျဖစ္၍၊ ၁၅ထိုအတူသူသည္အမ်ား ေသာ လူမ်ိဳးတို႔ကုိ၊ သန္႔ရွင္းေစလိမ့္မည္၊၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ မိမိတို႔ႏႈတ္ကို ပိတ္၍ ေနရၾကလိမ့္မည္၊၊ သူတပါး မျပဘူးေသာအရာကို သူတို႔သည္ ျမင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ မၾကားဘူးေသာအရာကိုလည္း နားလည္ၾက လိမ့္မည္၊၊

၁အိုဇိအုန္ၿမိဳ႔ႏိုးေလာ့၊၊ ႏိုး၍ ခြန္အားကိုယူေလာ့၊၊ အိုေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ၊ သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႔ သင္၏တင့္တယ္ေသာ အဝတ္တန္ဆာ တို႔ကို ဝတ္ဆင္ေလာ့၊၊ အေၾကာင္းမူကား ေနာက္တဖန္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာသူႏွင့္ ညစ္ညဴးေသာ သူတို႔သည္ သင္၏အထဲသို႔ မဝင္ရၾက၊၊ ၂အိုေယရႈရွလင္ၿမိဳ႔၊ ကိုယ္၌ကပ္ေသာ ေျမမႈန္႔ကို ခါလိုက္၍၊ ျမင့္ေသာအရပ္၌ ထိုင္ေလာ့၊၊ အိုခ်ဳပ္ထားလ်က္ရွိေသာ ဇိအုန္ သတို႔သမီး သင္၏ လည္ႀကိဳးကို ခြၽတ္ေလာ့။ ၃ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တုိ႔သည္ကုိယ္ဘုိးေငြကုိမရဘဲ ကြၽန္ခံရသည္ျဖစ္၍၊ ေငြမေပးဘဲ ေရြးျခင္းသုိ႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊  ၄အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏လူတို႔သည္ အထက္က အဲဂုတၱဳ ျပည္၌ တည္းခိုအံ့ေသာ ငွါသြားၾက၏၊၊ ေနာက္မွ အာရႈရိလူတို႔သည္ အေၾကာင္းမရွိဘဲ  ညွဥ္းဆဲၾက၏၊၊ ၅ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏လူတုိ႔ကုိ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ယူသြား၍၊ အစိုးရေသာသူတုိ႔သည္ ဝါၾကြားလ်က္ ငါ့နာမကုိ ေန႔တုိင္းကဲ့ရဲ႔ၾကသည္ျဖစ္၍၊ ငါသည္ အဘယ္သို႔ျပဳရမည္နည္း၊၊ ၆သို႔ျဖစ္၍၊ ငါ၏လူတို႔သည္ ငါ့ကိုသိၾကလိမ့္မည္၊၊ ဂတိထားေသာသူကား၊ ငါျဖစ္သည္ကို အခ်ိန္ေရာက္မွ သိၾကလိမ့္မည္၊၊ အကယ္စင္စစ္ ငါရွိသည္ဟု ထာဝရ ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၇ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ ဝမ္းေျမာက္စရာ သိတင္းကို ၾကားေျပာေသာသူ၊ ကယ္တင္ျခင္းေကာင္းကိ်ဳးခ်မ္းသာ၏ ဝမ္းေျမာက္စရာ သီတင္းကို ၾကားေျပာေသာသူ၊ သင္၏ဘုရားသခင္ စိုးစံေတာ္မူ၏ဟု ဇိအုန္ၿမိဳ႔အား ေျပာေသာ သူ၏ ေျခတို႔သည္ ေတာင္ေပၚမွာ အလြန္တင့္တယ္လွစြာတကား၊၊ ၈သင္၏ ကင္းေစာင့္တို႔၏ အသံကို နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ သူတို႔သည္ အသံကို လႊင့္၍၊ ရႊင္လန္းေသာအသံႏွင့္ တညီတညႊတ္တည္း ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဇိအုန္ၿမိဳ႔သို႔ ျပန္လာေတာ္မူေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္ျမင္ရၾက၏၊၊ ၉ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ၿပိဳပ်က္ရာအရပ္တို႔၊ တညီတညြတ္တည္း သီခ်င္းဆိုသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေစေတာ္မူၿပီ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁ဝထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေရွ႔မွာ၊ သန္႔ရွင္းေသာ လက္ရုံးေတာ္ကို ဖြင့္ျပေတာ္မူသျဖင့္၊ ေျမႀကီးစြန္းရွိသမွ် တို႔သည္ ငါ့တို႔ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ေတာ္ မူျခင္း ေက်းဇူးကို သိျမင္ၾကလတံ့၊၊

၁၁ထြက္ၾက၊၊ ထြက္ၾက၊၊ ထိုအရပ္မွ ထြက္သြားၾကေလာ့၊၊ မစင္ၾကယ္ေသာအရာကို လက္ႏွင့္မွ်မတို႔ၾကႏွင့္၊၊ ထိုအရပ္ထဲက ထြက္သြားၾကေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရား၏ အေဆာက္အဦးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေသာသူတို႔၊ သန္႔ရွင္းျခင္း ရွိၾကေလာ့၊၊ ၁၂သင္တို႔သည္ အလ်င္အျမန္ မထြက္ရၾက၊၊ ေျပး၍မသြားရၾက၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ေရွ႔၌ ၾကြေတာ္ မူမည္၊၊ ေနာက္၌လည္း ဣသေရလအမိ်ဳး၏ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ အကြယ္အကာ ျဖစ္ေတာ္မူမည္၊၊

၁၃ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ငါ့ကြၽန္သည္ အမႈေဆာင္၍ ေအာင္လိမ့္မည္၊၊ ေျမွာက္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းသို႔ေရာက္၍၊ အထြဋိ္အျမတ္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ၁၄သူသည္ လူမဟုတ္သကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာပ်က္ျခင္း၊ လူသားမဟုတ္သကဲ့သို႔ အဆင္း အသေရပ်က္ျခင္းရွိသည္ကို၊ အမ်ားေသာ သူတို႔သည္ အံ့ၾသမိန္းေမာၾကသည္ျဖစ္၍၊ ၁၅ထိုအတူသူသည္အမ်ား ေသာ လူမ်ိဳးတို႔ကုိ၊ သန္႔ရွင္းေစလိမ့္မည္၊၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ မိမိတို႔ႏႈတ္ကို ပိတ္၍ ေနရၾကလိမ့္မည္၊၊ သူတပါး မျပဘူးေသာအရာကို သူတို႔သည္ ျမင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ မၾကားဘူးေသာအရာကိုလည္း နားလည္ၾက လိမ့္မည္၊၊