ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၅၃)


၁ငါတို႔ေဟာေျပာေသာ သိတင္းစကားကို အဘယ္သူ ယံုသနည္း၊၊ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သည္ အဘယ္သူအား ထင္ရွားေတာ္မူသနည္း၊၊ ၂ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္သည္ အညြန္႔ကဲ့သို႔၄င္း ၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာေျမ၌ ေပါက္ေသာ အတတ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ႀကီးပြား၏၊၊ ပမာဏျပဳစရာ အဆင္းတင့္တယ္ျခင္းမရွိ၊၊ ခ်စ္လိုဘြယ္ေသာ မ်က္ႏွာ လကၡဏာႏွင့္ မျပည့္စံု၊၊ ၃မထီမဲ့ျမင္ ျပျခင္းကိုခံ၍၊ လူတို႔တြင္ အယုတ္ဆံုးေသာသူ ျဖစ္၏၊၊ ၿငိဳျငင္ေသာသူ၊ နာၾကည္းျခင္း ေဝဒနာႏွင့္ ကြၽမ္းဝင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ သူတပါးမ်က္ႏွာ လဲႊျခင္းကို ခံရေသာ သူကဲ့သို႔ျဖစ္၏၊၊ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္းကို ခံလ်က္ရွိ၍ ငါတို႔သည္ မရုိေသၾက၊၊ ၄သို႔ေသာ္လည္း၊ ထိုသူသည္ ငါတို႔အနာေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားကို ယူတင္ ေဆာင္ရြက္ေလ၏၊၊ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္ဆုံးမ၍ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူျခင္းကုိ၄င္း ခံရေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု ငါတို႔သည္ ထင္မွတ္ၾကၿပီ၊၊ ၅ထိုသူသည္ ငါတို႔လြန္က်ဴးေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္ထိုးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံရေလ၏၊၊ ငါတို႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ေစေသာ ဆံုးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသို႔ေရာက္၍ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတို႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၆ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ သိုးကဲ့သို႔ လမ္းလဲြလ်က္၊ ကိုယ္လမ္းသို႔ အသီးသီးလိုက္သြား ၾကသည္ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတုိ႔၏အျပစ္မ်ားကို သူ႔အေပၚ တင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၇ထိုသူသည္ ညွင္းဆဲျခင္းႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံ၍ ႏႈတ္ကို မဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ အသက္သတ္ျခင္းငွါ ေဆာင္သြား ေသာ သိုးငယ္ကဲ့သို႔သူ႔ကို ေဆာင္သြား၍၊ သိုးသည္ အေမြးညွပ္ေသာ သူေရွ႔မွာမျမည္ဘဲေနသကဲ့သို႔၊ သူသည္ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ ၈မတရားစြာစီရင္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႔ကိုထုတ္သြားၾကသည္၊၊အသက္ရွင္ေသာ သူတို႔၏ေနရာမွ သူ႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းသည္ျဖစ္္၍၊ သူ၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ကို အဘယ္သူျပညႊန္မည္နည္း၊၊ ငါ၏လူမ်ိဳးအျပစ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကို ခံေလ၏။ ၉ျပစ္မွားျခင္းကိုမျပဳ၊၊ သူ၏ႏႈတ္၌ မုသားမရွိေသာ္လည္း၊ လူဆိုးတို႔ႏွင့္အတူ ေျမျမွဳပ္ျခင္းငွါ စီရင္ၾက၏၊၊ သို႔ရာတြင္ ေသၿပီးမွသူေဌး၌ရွိ၏၊၊

၁ဝထာဝရဘုရားသည္ သူ႔ကို ႏွိပ္စက္ျခင္းငွါ အလိုေတာ္ရွိ၍ နာေစေတာ္မူသည္၊၊ သူသည္အျပစေျဖေသာ ယဇ္ ကို ပူေဇာ္ၿပီးမွ အမ်ိဳးအႏႊယ္ေတာ္ကို ျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ အသက္ေတာ္လည္း ရွည္လိမ့္္မည္၊၊ ထာဝရဘုရား ၏ အႀကံေတာ္သည္လည္း သူ၏ လက္၌ ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္၊၊ ၁၁မိမိစိတ္ဝိညာဥ္ ခံရေသာ ေဝဒနာ၏ အက်ိဳးကို မိမိျမင္၍ အားရလိမ့္မည္၊၊ ထိုေျဖာင့္မတ္ေသာငါ၏ ကြၽန္ကို သိကြၽမ္းျခင္းအားျဖင့္၊ သူသည္အမ်ားေသာ သူတို႔ ကို ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစလိမ့္မည္၊၊ သူတို႔၏ အျပစ္ကို ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ရ၏၊၊ ၁၂ထိုသုို႔ မိမိအသက္ကို ေသျခင္း ၌ သြန္း၍ မတရားေသာသူတို႔ႏွင့္ ေရတြက္ဝင္ျခင္းသို႔ ေရာက္သျဖင့္၊ လူမ်ားတို႔၏ အျပစ္ကို ေဆာင္ရြက္၍ မတရားေသာ သူတို႔အဘို႔ ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္၊ လူႀကီးတို႔ကို သူတို႔အဘို႔ ျဖစ္ေစျခင္းငွါငါခဲြမည္၊၊ အစြမ္း သတိၱရွိေသာ သူတို႔ကို သူ၏ လက္ဥစၥာကဲ့သို႔ ကိုယ္တုိင္ေဝဖန္ရေသာ အခြင့္ရွိလိမ့္မည္။

၁ငါတို႔ေဟာေျပာေသာ သိတင္းစကားကို အဘယ္သူ ယံုသနည္း၊၊ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သည္ အဘယ္သူအား ထင္ရွားေတာ္မူသနည္း၊၊ ၂ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္သည္ အညြန္႔ကဲ့သို႔၄င္း ၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာေျမ၌ ေပါက္ေသာ အတတ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ႀကီးပြား၏၊၊ ပမာဏျပဳစရာ အဆင္းတင့္တယ္ျခင္းမရွိ၊၊ ခ်စ္လိုဘြယ္ေသာ မ်က္ႏွာ လကၡဏာႏွင့္ မျပည့္စံု၊၊ ၃မထီမဲ့ျမင္ ျပျခင္းကိုခံ၍၊ လူတို႔တြင္ အယုတ္ဆံုးေသာသူ ျဖစ္၏၊၊ ၿငိဳျငင္ေသာသူ၊ နာၾကည္းျခင္း ေဝဒနာႏွင့္ ကြၽမ္းဝင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ သူတပါးမ်က္ႏွာ လဲႊျခင္းကို ခံရေသာ သူကဲ့သို႔ျဖစ္၏၊၊ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္းကို ခံလ်က္ရွိ၍ ငါတို႔သည္ မရုိေသၾက၊၊ ၄သို႔ေသာ္လည္း၊ ထိုသူသည္ ငါတို႔အနာေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားကို ယူတင္ ေဆာင္ရြက္ေလ၏၊၊ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္ဆုံးမ၍ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူျခင္းကုိ၄င္း ခံရေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု ငါတို႔သည္ ထင္မွတ္ၾကၿပီ၊၊ ၅ထိုသူသည္ ငါတို႔လြန္က်ဴးေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္ထိုးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံရေလ၏၊၊ ငါတို႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ေစေသာ ဆံုးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသို႔ေရာက္၍ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတို႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၆ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ သိုးကဲ့သို႔ လမ္းလဲြလ်က္၊ ကိုယ္လမ္းသို႔ အသီးသီးလိုက္သြား ၾကသည္ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတုိ႔၏အျပစ္မ်ားကို သူ႔အေပၚ တင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၇ထိုသူသည္ ညွင္းဆဲျခင္းႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံ၍ ႏႈတ္ကို မဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ အသက္သတ္ျခင္းငွါ ေဆာင္သြား ေသာ သိုးငယ္ကဲ့သို႔သူ႔ကို ေဆာင္သြား၍၊ သိုးသည္ အေမြးညွပ္ေသာ သူေရွ႔မွာမျမည္ဘဲေနသကဲ့သို႔၊ သူသည္ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ ၈မတရားစြာစီရင္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႔ကိုထုတ္သြားၾကသည္၊၊အသက္ရွင္ေသာ သူတို႔၏ေနရာမွ သူ႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းသည္ျဖစ္္၍၊ သူ၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ကို အဘယ္သူျပညႊန္မည္နည္း၊၊ ငါ၏လူမ်ိဳးအျပစ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကို ခံေလ၏။ ၉ျပစ္မွားျခင္းကိုမျပဳ၊၊ သူ၏ႏႈတ္၌ မုသားမရွိေသာ္လည္း၊ လူဆိုးတို႔ႏွင့္အတူ ေျမျမွဳပ္ျခင္းငွါ စီရင္ၾက၏၊၊ သို႔ရာတြင္ ေသၿပီးမွသူေဌး၌ရွိ၏၊၊

၁ဝထာဝရဘုရားသည္ သူ႔ကို ႏွိပ္စက္ျခင္းငွါ အလိုေတာ္ရွိ၍ နာေစေတာ္မူသည္၊၊ သူသည္အျပစေျဖေသာ ယဇ္ ကို ပူေဇာ္ၿပီးမွ အမ်ိဳးအႏႊယ္ေတာ္ကို ျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ အသက္ေတာ္လည္း ရွည္လိမ့္္မည္၊၊ ထာဝရဘုရား ၏ အႀကံေတာ္သည္လည္း သူ၏ လက္၌ ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္၊၊ ၁၁မိမိစိတ္ဝိညာဥ္ ခံရေသာ ေဝဒနာ၏ အက်ိဳးကို မိမိျမင္၍ အားရလိမ့္မည္၊၊ ထိုေျဖာင့္မတ္ေသာငါ၏ ကြၽန္ကို သိကြၽမ္းျခင္းအားျဖင့္၊ သူသည္အမ်ားေသာ သူတို႔ ကို ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစလိမ့္မည္၊၊ သူတို႔၏ အျပစ္ကို ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ရ၏၊၊ ၁၂ထိုသုို႔ မိမိအသက္ကို ေသျခင္း ၌ သြန္း၍ မတရားေသာသူတို႔ႏွင့္ ေရတြက္ဝင္ျခင္းသို႔ ေရာက္သျဖင့္၊ လူမ်ားတို႔၏ အျပစ္ကို ေဆာင္ရြက္၍ မတရားေသာ သူတို႔အဘို႔ ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္၊ လူႀကီးတို႔ကို သူတို႔အဘို႔ ျဖစ္ေစျခင္းငွါငါခဲြမည္၊၊ အစြမ္း သတိၱရွိေသာ သူတို႔ကို သူ၏ လက္ဥစၥာကဲ့သို႔ ကိုယ္တုိင္ေဝဖန္ရေသာ အခြင့္ရွိလိမ့္မည္။

၁ငါတို႔ေဟာေျပာေသာ သိတင္းစကားကို အဘယ္သူ ယံုသနည္း၊၊ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သည္ အဘယ္သူအား ထင္ရွားေတာ္မူသနည္း၊၊ ၂ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္သည္ အညြန္႔ကဲ့သို႔၄င္း ၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာေျမ၌ ေပါက္ေသာ အတတ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ႀကီးပြား၏၊၊ ပမာဏျပဳစရာ အဆင္းတင့္တယ္ျခင္းမရွိ၊၊ ခ်စ္လိုဘြယ္ေသာ မ်က္ႏွာ လကၡဏာႏွင့္ မျပည့္စံု၊၊ ၃မထီမဲ့ျမင္ ျပျခင္းကိုခံ၍၊ လူတို႔တြင္ အယုတ္ဆံုးေသာသူ ျဖစ္၏၊၊ ၿငိဳျငင္ေသာသူ၊ နာၾကည္းျခင္း ေဝဒနာႏွင့္ ကြၽမ္းဝင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ သူတပါးမ်က္ႏွာ လဲႊျခင္းကို ခံရေသာ သူကဲ့သို႔ျဖစ္၏၊၊ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္းကို ခံလ်က္ရွိ၍ ငါတို႔သည္ မရုိေသၾက၊၊ ၄သို႔ေသာ္လည္း၊ ထိုသူသည္ ငါတို႔အနာေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားကို ယူတင္ ေဆာင္ရြက္ေလ၏၊၊ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္ဆုံးမ၍ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူျခင္းကုိ၄င္း ခံရေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု ငါတို႔သည္ ထင္မွတ္ၾကၿပီ၊၊ ၅ထိုသူသည္ ငါတို႔လြန္က်ဴးေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္ထိုးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံရေလ၏၊၊ ငါတို႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ေစေသာ ဆံုးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသို႔ေရာက္၍ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတို႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၆ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ သိုးကဲ့သို႔ လမ္းလဲြလ်က္၊ ကိုယ္လမ္းသို႔ အသီးသီးလိုက္သြား ၾကသည္ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတုိ႔၏အျပစ္မ်ားကို သူ႔အေပၚ တင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၇ထိုသူသည္ ညွင္းဆဲျခင္းႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံ၍ ႏႈတ္ကို မဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ အသက္သတ္ျခင္းငွါ ေဆာင္သြား ေသာ သိုးငယ္ကဲ့သို႔သူ႔ကို ေဆာင္သြား၍၊ သိုးသည္ အေမြးညွပ္ေသာ သူေရွ႔မွာမျမည္ဘဲေနသကဲ့သို႔၊ သူသည္ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ ၈မတရားစြာစီရင္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႔ကိုထုတ္သြားၾကသည္၊၊အသက္ရွင္ေသာ သူတို႔၏ေနရာမွ သူ႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းသည္ျဖစ္္၍၊ သူ၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ကို အဘယ္သူျပညႊန္မည္နည္း၊၊ ငါ၏လူမ်ိဳးအျပစ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကို ခံေလ၏။ ၉ျပစ္မွားျခင္းကိုမျပဳ၊၊ သူ၏ႏႈတ္၌ မုသားမရွိေသာ္လည္း၊ လူဆိုးတို႔ႏွင့္အတူ ေျမျမွဳပ္ျခင္းငွါ စီရင္ၾက၏၊၊ သို႔ရာတြင္ ေသၿပီးမွသူေဌး၌ရွိ၏၊၊

၁ဝထာဝရဘုရားသည္ သူ႔ကို ႏွိပ္စက္ျခင္းငွါ အလိုေတာ္ရွိ၍ နာေစေတာ္မူသည္၊၊ သူသည္အျပစေျဖေသာ ယဇ္ ကို ပူေဇာ္ၿပီးမွ အမ်ိဳးအႏႊယ္ေတာ္ကို ျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ အသက္ေတာ္လည္း ရွည္လိမ့္္မည္၊၊ ထာဝရဘုရား ၏ အႀကံေတာ္သည္လည္း သူ၏ လက္၌ ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္၊၊ ၁၁မိမိစိတ္ဝိညာဥ္ ခံရေသာ ေဝဒနာ၏ အက်ိဳးကို မိမိျမင္၍ အားရလိမ့္မည္၊၊ ထိုေျဖာင့္မတ္ေသာငါ၏ ကြၽန္ကို သိကြၽမ္းျခင္းအားျဖင့္၊ သူသည္အမ်ားေသာ သူတို႔ ကို ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစလိမ့္မည္၊၊ သူတို႔၏ အျပစ္ကို ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ရ၏၊၊ ၁၂ထိုသုို႔ မိမိအသက္ကို ေသျခင္း ၌ သြန္း၍ မတရားေသာသူတို႔ႏွင့္ ေရတြက္ဝင္ျခင္းသို႔ ေရာက္သျဖင့္၊ လူမ်ားတို႔၏ အျပစ္ကို ေဆာင္ရြက္၍ မတရားေသာ သူတို႔အဘို႔ ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္၊ လူႀကီးတို႔ကို သူတို႔အဘို႔ ျဖစ္ေစျခင္းငွါငါခဲြမည္၊၊ အစြမ္း သတိၱရွိေသာ သူတို႔ကို သူ၏ လက္ဥစၥာကဲ့သို႔ ကိုယ္တုိင္ေဝဖန္ရေသာ အခြင့္ရွိလိမ့္မည္။

၁ငါတို႔ေဟာေျပာေသာ သိတင္းစကားကို အဘယ္သူ ယံုသနည္း၊၊ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သည္ အဘယ္သူအား ထင္ရွားေတာ္မူသနည္း၊၊ ၂ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္သည္ အညြန္႔ကဲ့သို႔၄င္း ၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာေျမ၌ ေပါက္ေသာ အတတ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ႀကီးပြား၏၊၊ ပမာဏျပဳစရာ အဆင္းတင့္တယ္ျခင္းမရွိ၊၊ ခ်စ္လိုဘြယ္ေသာ မ်က္ႏွာ လကၡဏာႏွင့္ မျပည့္စံု၊၊ ၃မထီမဲ့ျမင္ ျပျခင္းကိုခံ၍၊ လူတို႔တြင္ အယုတ္ဆံုးေသာသူ ျဖစ္၏၊၊ ၿငိဳျငင္ေသာသူ၊ နာၾကည္းျခင္း ေဝဒနာႏွင့္ ကြၽမ္းဝင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ သူတပါးမ်က္ႏွာ လဲႊျခင္းကို ခံရေသာ သူကဲ့သို႔ျဖစ္၏၊၊ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္းကို ခံလ်က္ရွိ၍ ငါတို႔သည္ မရုိေသၾက၊၊ ၄သို႔ေသာ္လည္း၊ ထိုသူသည္ ငါတို႔အနာေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားကို ယူတင္ ေဆာင္ရြက္ေလ၏၊၊ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္ဆုံးမ၍ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူျခင္းကုိ၄င္း ခံရေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု ငါတို႔သည္ ထင္မွတ္ၾကၿပီ၊၊ ၅ထိုသူသည္ ငါတို႔လြန္က်ဴးေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္ထိုးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံရေလ၏၊၊ ငါတို႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ေစေသာ ဆံုးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသို႔ေရာက္၍ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတို႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၆ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ သိုးကဲ့သို႔ လမ္းလဲြလ်က္၊ ကိုယ္လမ္းသို႔ အသီးသီးလိုက္သြား ၾကသည္ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတုိ႔၏အျပစ္မ်ားကို သူ႔အေပၚ တင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၇ထိုသူသည္ ညွင္းဆဲျခင္းႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံ၍ ႏႈတ္ကို မဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ အသက္သတ္ျခင္းငွါ ေဆာင္သြား ေသာ သိုးငယ္ကဲ့သို႔သူ႔ကို ေဆာင္သြား၍၊ သိုးသည္ အေမြးညွပ္ေသာ သူေရွ႔မွာမျမည္ဘဲေနသကဲ့သို႔၊ သူသည္ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ ၈မတရားစြာစီရင္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႔ကိုထုတ္သြားၾကသည္၊၊အသက္ရွင္ေသာ သူတို႔၏ေနရာမွ သူ႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းသည္ျဖစ္္၍၊ သူ၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ကို အဘယ္သူျပညႊန္မည္နည္း၊၊ ငါ၏လူမ်ိဳးအျပစ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကို ခံေလ၏။ ၉ျပစ္မွားျခင္းကိုမျပဳ၊၊ သူ၏ႏႈတ္၌ မုသားမရွိေသာ္လည္း၊ လူဆိုးတို႔ႏွင့္အတူ ေျမျမွဳပ္ျခင္းငွါ စီရင္ၾက၏၊၊ သို႔ရာတြင္ ေသၿပီးမွသူေဌး၌ရွိ၏၊၊

၁ဝထာဝရဘုရားသည္ သူ႔ကို ႏွိပ္စက္ျခင္းငွါ အလိုေတာ္ရွိ၍ နာေစေတာ္မူသည္၊၊ သူသည္အျပစေျဖေသာ ယဇ္ ကို ပူေဇာ္ၿပီးမွ အမ်ိဳးအႏႊယ္ေတာ္ကို ျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ အသက္ေတာ္လည္း ရွည္လိမ့္္မည္၊၊ ထာဝရဘုရား ၏ အႀကံေတာ္သည္လည္း သူ၏ လက္၌ ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္၊၊ ၁၁မိမိစိတ္ဝိညာဥ္ ခံရေသာ ေဝဒနာ၏ အက်ိဳးကို မိမိျမင္၍ အားရလိမ့္မည္၊၊ ထိုေျဖာင့္မတ္ေသာငါ၏ ကြၽန္ကို သိကြၽမ္းျခင္းအားျဖင့္၊ သူသည္အမ်ားေသာ သူတို႔ ကို ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစလိမ့္မည္၊၊ သူတို႔၏ အျပစ္ကို ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ရ၏၊၊ ၁၂ထိုသုို႔ မိမိအသက္ကို ေသျခင္း ၌ သြန္း၍ မတရားေသာသူတို႔ႏွင့္ ေရတြက္ဝင္ျခင္းသို႔ ေရာက္သျဖင့္၊ လူမ်ားတို႔၏ အျပစ္ကို ေဆာင္ရြက္၍ မတရားေသာ သူတို႔အဘို႔ ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္၊ လူႀကီးတို႔ကို သူတို႔အဘို႔ ျဖစ္ေစျခင္းငွါငါခဲြမည္၊၊ အစြမ္း သတိၱရွိေသာ သူတို႔ကို သူ၏ လက္ဥစၥာကဲ့သို႔ ကိုယ္တုိင္ေဝဖန္ရေသာ အခြင့္ရွိလိမ့္မည္။