ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၅၄)


၁သားမဘြားေသာအၿမံဳမ၊ ဝမ္းေျမာက္ေလာ့။ သားဘြားျခင္းေဝဒနာကို မခံေသးေသာ မိန္းမ၊ ေၾကြးေၾကာ္ ေအာ္ဟစ္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ စြန္႔ထားေသာမိန္းမသည္ လင္ရွိေသာမိန္းမထက္သာ၍ မ်ားေသာသားတို႔ကို ဘြားျမင္ၿပီဟုထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူၿပီ။ သင္၏တဲရာကို က်ယ္ေစေလာ့။ ၂သင္၏ေနရာ မ်က္ႏွာၾကပ္ကို ၾကက္ၾကည့္ ဦးေလာ့။ ႏွေျမာေသာစိတ္မရွိႏွင့္။ႀကိဳးတို႔ကို ရွည္ေစအံုးေလာ့။ တုိင္တို႔ကိုျမဲစြာ စိုက္ေလာ့။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္လက်ာ္ဘက္၊ လက္ဝဲဘက္တို႔၌တိုးပြားလိမ့္မည္။ သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔ကို အေမြခံ၍၊ သူတုိ႔၏ဆိတ္ညံေသာၿမိဳ႔တို႔၌ေနၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း သို႔မေရာက္ရ၊၊ မ်က္ႏွာမပ်က္ႏွင့္။ အရွက္ကြဲျခင္းမခံရ။ အသက္ငယ္စဥ္အခါ ခံရေသာ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းကို ေမ့ေလ်ာ့လိမ့္မည္။ မုတ္ဆိုးမျဖစ္၍ခံရေသာ ကဲ့ရဲ့ျခင္းကို ေနာက္တဖန္ မေအာက္ေမ့ရ။ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ သင့္ကို ဖန္ဆင္းေသာသူသည္ သင္၏လင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ နာမေတာ္ကား၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခရွင္ ထာဝရဘုရား တည္း။ သင့္ကိုေရြြးခ်ယ္ေသာ သူသည္ဣသေရလအမ်ဳိး၌ သန္႔ရွင္းေသာထာဝရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ေျမႀကီးတျပင္လံုးကို အစိုးရေသာ ဘုရားဟူ၍ေခၚၾကရ၏။ ၆စြန္႔ပစ္၍စိတ္ၿငိဳ ျငင္ေသာမိန္းမ၊ ငယ္စဥ္အခါ မယားျဖစ္၍၊ ေနာက္မွျငင္းပယ္ေသာ မိန္းမကိုတဖန္ေခၚသကဲ့သို႔သင့္ကိုငါေခၚမည္ဟု သင္၏ဘုရားသခင္မိန္႔ ေတာ္မူ၏။ ၇သင့္ကိုခဏသာ ငါစြန္႔သည္ျဖစ္၍၊ မ်ားစြာေသာကရုဏာႏွင့္ ငါတဖန္သိမ္းဆည္း ဦးမည္။ ၈ျပင္းစြာေသာ အမ်က္ထြက္၍ ငါခဏမွ်မ်က္ႏွာလႊဲေသာ္လည္း၊ ထာဝရေမတၱာႏွင့္သင့္ကုိ  ကယ္မသနားဦး မည္ဟု သင့္ကိုေရြးႏုတ္ေသာ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ၉ေနာဧ လက္ထက္၌ လႊမ္းမုိးေသာေရကို ငါသည္မွတ္၍ ထိုေရသည္ ေျမႀကီးကိုေနာက္တဖန္ မလႊမ္းမိုးေရဟု ကိ်န္ဆိုျခင္းကို ျပဳသည္နည္းတူ၊ သင့္ကိုအမ်က္မထြက္၊ မဆံုးမဟု ကိ်န္ဆိုျခင္းကိုျပဳၿပီ။ ၁ဝေတာင္ႀကီးတို႔သည္ ေရြ႔၍၊ ေတာင္ငယ္ တို႔သည္ လႈပ္ရွားေသာ္လည္း၊ ငါ၏ေမတၱာသည္ သင္မွမေရြ႔ရ။ ငါ၏ၿငိမ္သက္ျခင္း ပဋိိညာဥ္လည္း မလႈပ္ရွားရဟုသင္၌သနားျခင္း ၊ ကရုဏာစိတ္ရွိေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၁၁အုိညွဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္ မိုဃ္းသက္မုန္တိုင္းတိုက္ျခင္းကို ခံရ၍၊ သက္သာမရႏုိင္ေသာသူ၊ သင္၏တိုက္ကို ဟင္းသျပတားသရြတ္ႏွင့္ ငါေစ့စပ္မည္။ တိုက္ျမစ္ကို နီလာျဖင့္၄င္း၊ ၁၂ျပအိုးတို႔ကိုေက်ာက္နီျဖင့္၄င္း၊ တံခါး တို႔ကိုပတၱျမားျဖင့္၄င္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္တန္ဆာမ်ားကို ေက်ာက္မ်က္အမ်ဳိးမ်ဳးိျဖင့္၄င္း ငါၿပီးေစသည္၊၊ ၁၃သင္၏သားသမီး အေပါင္းတို႔သည္ ထာဝရဘုရားဆံုးမသြန္သင္ေတာ္ မူေသာသူျဖစ္၍၊ မ်ားစြာေသာစည္းစိမ္ခ်မ္း သာႏွင့္ ျပည့္စံုၾက လိမ့္မည္။ ၁၄သင္သည္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအားျဖင့္ တည္လိမ့္မည္။ ညွဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္ေဝးသည္ျဖစ္၍ မေၾကာက္ရ။ ထိတ္လန္႔ျခင္းသည္လည္းေဝး၍၊ သင့္အနီးသို႔ မေရာက္ရ။ ၁၅ငါ၏အခြင့္မရွိဘဲ သင့္တဘက္၌ အဘယ္သူမွ်ေနရာ မက်ရ။ ေနရာက်ဘူးေသာသူတို႔သည္ သင့္ဘက္သို႔ဝင္စားၾကလိမ္႔မည္။ ၁၆မီးကိုမႈတ္၍၊ မိမိအလုပ္တည္းဟူေသာ လက္နက္ကိုလုပ္တတ္ေသာ ပန္းပဲကို၄င္း၊ ဖ်က္ဆီးေစျခင္းငွါ ဖ်က္ဆီးေသာသူကုိ၄င္း ငါဖန္ဆင္း၏။ ၁၇သင့္တဘက္၌ လုပ္ေသာလက္နက္ တစံုတခုမွ် အထမေျမာက္ရ။ သင့္ကိုတရားေတြ႔ေသာသူ မည္သည္ကား၊ အရႈံးခံရလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္တို႔သည္ ထုိသို႔ေသာ အေမြကိုခံရ၍၊ ငါ့အေၾကာင္းေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္ဟုု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္။

၁သားမဘြားေသာအၿမံဳမ၊ ဝမ္းေျမာက္ေလာ့။ သားဘြားျခင္းေဝဒနာကို မခံေသးေသာ မိန္းမ၊ ေၾကြးေၾကာ္ ေအာ္ဟစ္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ စြန္႔ထားေသာမိန္းမသည္ လင္ရွိေသာမိန္းမထက္သာ၍ မ်ားေသာသားတို႔ကို ဘြားျမင္ၿပီဟုထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူၿပီ။ သင္၏တဲရာကို က်ယ္ေစေလာ့။ ၂သင္၏ေနရာ မ်က္ႏွာၾကပ္ကို ၾကက္ၾကည့္ ဦးေလာ့။ ႏွေျမာေသာစိတ္မရွိႏွင့္။ႀကိဳးတို႔ကို ရွည္ေစအံုးေလာ့။ တုိင္တို႔ကိုျမဲစြာ စိုက္ေလာ့။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္လက်ာ္ဘက္၊ လက္ဝဲဘက္တို႔၌တိုးပြားလိမ့္မည္။ သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔ကို အေမြခံ၍၊ သူတုိ႔၏ဆိတ္ညံေသာၿမိဳ႔တို႔၌ေနၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း သို႔မေရာက္ရ၊၊ မ်က္ႏွာမပ်က္ႏွင့္။ အရွက္ကြဲျခင္းမခံရ။ အသက္ငယ္စဥ္အခါ ခံရေသာ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းကို ေမ့ေလ်ာ့လိမ့္မည္။ မုတ္ဆိုးမျဖစ္၍ခံရေသာ ကဲ့ရဲ့ျခင္းကို ေနာက္တဖန္ မေအာက္ေမ့ရ။ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ သင့္ကို ဖန္ဆင္းေသာသူသည္ သင္၏လင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ နာမေတာ္ကား၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခရွင္ ထာဝရဘုရား တည္း။ သင့္ကိုေရြြးခ်ယ္ေသာ သူသည္ဣသေရလအမ်ဳိး၌ သန္႔ရွင္းေသာထာဝရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ေျမႀကီးတျပင္လံုးကို အစိုးရေသာ ဘုရားဟူ၍ေခၚၾကရ၏။ ၆စြန္႔ပစ္၍စိတ္ၿငိဳ ျငင္ေသာမိန္းမ၊ ငယ္စဥ္အခါ မယားျဖစ္၍၊ ေနာက္မွျငင္းပယ္ေသာ မိန္းမကိုတဖန္ေခၚသကဲ့သို႔သင့္ကိုငါေခၚမည္ဟု သင္၏ဘုရားသခင္မိန္႔ ေတာ္မူ၏။ ၇သင့္ကိုခဏသာ ငါစြန္႔သည္ျဖစ္၍၊ မ်ားစြာေသာကရုဏာႏွင့္ ငါတဖန္သိမ္းဆည္း ဦးမည္။ ၈ျပင္းစြာေသာ အမ်က္ထြက္၍ ငါခဏမွ်မ်က္ႏွာလႊဲေသာ္လည္း၊ ထာဝရေမတၱာႏွင့္သင့္ကုိ  ကယ္မသနားဦး မည္ဟု သင့္ကိုေရြးႏုတ္ေသာ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ၉ေနာဧ လက္ထက္၌ လႊမ္းမုိးေသာေရကို ငါသည္မွတ္၍ ထိုေရသည္ ေျမႀကီးကိုေနာက္တဖန္ မလႊမ္းမိုးေရဟု ကိ်န္ဆိုျခင္းကို ျပဳသည္နည္းတူ၊ သင့္ကိုအမ်က္မထြက္၊ မဆံုးမဟု ကိ်န္ဆိုျခင္းကိုျပဳၿပီ။ ၁ဝေတာင္ႀကီးတို႔သည္ ေရြ႔၍၊ ေတာင္ငယ္ တို႔သည္ လႈပ္ရွားေသာ္လည္း၊ ငါ၏ေမတၱာသည္ သင္မွမေရြ႔ရ။ ငါ၏ၿငိမ္သက္ျခင္း ပဋိိညာဥ္လည္း မလႈပ္ရွားရဟုသင္၌သနားျခင္း ၊ ကရုဏာစိတ္ရွိေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၁၁အုိညွဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္ မိုဃ္းသက္မုန္တိုင္းတိုက္ျခင္းကို ခံရ၍၊ သက္သာမရႏုိင္ေသာသူ၊ သင္၏တိုက္ကို ဟင္းသျပတားသရြတ္ႏွင့္ ငါေစ့စပ္မည္။ တိုက္ျမစ္ကို နီလာျဖင့္၄င္း၊ ၁၂ျပအိုးတို႔ကိုေက်ာက္နီျဖင့္၄င္း၊ တံခါး တို႔ကိုပတၱျမားျဖင့္၄င္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္တန္ဆာမ်ားကို ေက်ာက္မ်က္အမ်ဳိးမ်ဳးိျဖင့္၄င္း ငါၿပီးေစသည္၊၊ ၁၃သင္၏သားသမီး အေပါင္းတို႔သည္ ထာဝရဘုရားဆံုးမသြန္သင္ေတာ္ မူေသာသူျဖစ္၍၊ မ်ားစြာေသာစည္းစိမ္ခ်မ္း သာႏွင့္ ျပည့္စံုၾက လိမ့္မည္။ ၁၄သင္သည္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအားျဖင့္ တည္လိမ့္မည္။ ညွဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္ေဝးသည္ျဖစ္၍ မေၾကာက္ရ။ ထိတ္လန္႔ျခင္းသည္လည္းေဝး၍၊ သင့္အနီးသို႔ မေရာက္ရ။ ၁၅ငါ၏အခြင့္မရွိဘဲ သင့္တဘက္၌ အဘယ္သူမွ်ေနရာ မက်ရ။ ေနရာက်ဘူးေသာသူတို႔သည္ သင့္ဘက္သို႔ဝင္စားၾကလိမ္႔မည္။ ၁၆မီးကိုမႈတ္၍၊ မိမိအလုပ္တည္းဟူေသာ လက္နက္ကိုလုပ္တတ္ေသာ ပန္းပဲကို၄င္း၊ ဖ်က္ဆီးေစျခင္းငွါ ဖ်က္ဆီးေသာသူကုိ၄င္း ငါဖန္ဆင္း၏။ ၁၇သင့္တဘက္၌ လုပ္ေသာလက္နက္ တစံုတခုမွ် အထမေျမာက္ရ။ သင့္ကိုတရားေတြ႔ေသာသူ မည္သည္ကား၊ အရႈံးခံရလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္တို႔သည္ ထုိသို႔ေသာ အေမြကိုခံရ၍၊ ငါ့အေၾကာင္းေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္ဟုု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္။

၁သားမဘြားေသာအၿမံဳမ၊ ဝမ္းေျမာက္ေလာ့။ သားဘြားျခင္းေဝဒနာကို မခံေသးေသာ မိန္းမ၊ ေၾကြးေၾကာ္ ေအာ္ဟစ္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ စြန္႔ထားေသာမိန္းမသည္ လင္ရွိေသာမိန္းမထက္သာ၍ မ်ားေသာသားတို႔ကို ဘြားျမင္ၿပီဟုထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူၿပီ။ သင္၏တဲရာကို က်ယ္ေစေလာ့။ ၂သင္၏ေနရာ မ်က္ႏွာၾကပ္ကို ၾကက္ၾကည့္ ဦးေလာ့။ ႏွေျမာေသာစိတ္မရွိႏွင့္။ႀကိဳးတို႔ကို ရွည္ေစအံုးေလာ့။ တုိင္တို႔ကိုျမဲစြာ စိုက္ေလာ့။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္လက်ာ္ဘက္၊ လက္ဝဲဘက္တို႔၌တိုးပြားလိမ့္မည္။ သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔ကို အေမြခံ၍၊ သူတုိ႔၏ဆိတ္ညံေသာၿမိဳ႔တို႔၌ေနၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း သို႔မေရာက္ရ၊၊ မ်က္ႏွာမပ်က္ႏွင့္။ အရွက္ကြဲျခင္းမခံရ။ အသက္ငယ္စဥ္အခါ ခံရေသာ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းကို ေမ့ေလ်ာ့လိမ့္မည္။ မုတ္ဆိုးမျဖစ္၍ခံရေသာ ကဲ့ရဲ့ျခင္းကို ေနာက္တဖန္ မေအာက္ေမ့ရ။ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ သင့္ကို ဖန္ဆင္းေသာသူသည္ သင္၏လင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ နာမေတာ္ကား၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခရွင္ ထာဝရဘုရား တည္း။ သင့္ကိုေရြြးခ်ယ္ေသာ သူသည္ဣသေရလအမ်ဳိး၌ သန္႔ရွင္းေသာထာဝရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ေျမႀကီးတျပင္လံုးကို အစိုးရေသာ ဘုရားဟူ၍ေခၚၾကရ၏။ ၆စြန္႔ပစ္၍စိတ္ၿငိဳ ျငင္ေသာမိန္းမ၊ ငယ္စဥ္အခါ မယားျဖစ္၍၊ ေနာက္မွျငင္းပယ္ေသာ မိန္းမကိုတဖန္ေခၚသကဲ့သို႔သင့္ကိုငါေခၚမည္ဟု သင္၏ဘုရားသခင္မိန္႔ ေတာ္မူ၏။ ၇သင့္ကိုခဏသာ ငါစြန္႔သည္ျဖစ္၍၊ မ်ားစြာေသာကရုဏာႏွင့္ ငါတဖန္သိမ္းဆည္း ဦးမည္။ ၈ျပင္းစြာေသာ အမ်က္ထြက္၍ ငါခဏမွ်မ်က္ႏွာလႊဲေသာ္လည္း၊ ထာဝရေမတၱာႏွင့္သင့္ကုိ  ကယ္မသနားဦး မည္ဟု သင့္ကိုေရြးႏုတ္ေသာ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ၉ေနာဧ လက္ထက္၌ လႊမ္းမုိးေသာေရကို ငါသည္မွတ္၍ ထိုေရသည္ ေျမႀကီးကိုေနာက္တဖန္ မလႊမ္းမိုးေရဟု ကိ်န္ဆိုျခင္းကို ျပဳသည္နည္းတူ၊ သင့္ကိုအမ်က္မထြက္၊ မဆံုးမဟု ကိ်န္ဆိုျခင္းကိုျပဳၿပီ။ ၁ဝေတာင္ႀကီးတို႔သည္ ေရြ႔၍၊ ေတာင္ငယ္ တို႔သည္ လႈပ္ရွားေသာ္လည္း၊ ငါ၏ေမတၱာသည္ သင္မွမေရြ႔ရ။ ငါ၏ၿငိမ္သက္ျခင္း ပဋိိညာဥ္လည္း မလႈပ္ရွားရဟုသင္၌သနားျခင္း ၊ ကရုဏာစိတ္ရွိေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၁၁အုိညွဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္ မိုဃ္းသက္မုန္တိုင္းတိုက္ျခင္းကို ခံရ၍၊ သက္သာမရႏုိင္ေသာသူ၊ သင္၏တိုက္ကို ဟင္းသျပတားသရြတ္ႏွင့္ ငါေစ့စပ္မည္။ တိုက္ျမစ္ကို နီလာျဖင့္၄င္း၊ ၁၂ျပအိုးတို႔ကိုေက်ာက္နီျဖင့္၄င္း၊ တံခါး တို႔ကိုပတၱျမားျဖင့္၄င္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္တန္ဆာမ်ားကို ေက်ာက္မ်က္အမ်ဳိးမ်ဳးိျဖင့္၄င္း ငါၿပီးေစသည္၊၊ ၁၃သင္၏သားသမီး အေပါင္းတို႔သည္ ထာဝရဘုရားဆံုးမသြန္သင္ေတာ္ မူေသာသူျဖစ္၍၊ မ်ားစြာေသာစည္းစိမ္ခ်မ္း သာႏွင့္ ျပည့္စံုၾက လိမ့္မည္။ ၁၄သင္သည္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအားျဖင့္ တည္လိမ့္မည္။ ညွဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္ေဝးသည္ျဖစ္၍ မေၾကာက္ရ။ ထိတ္လန္႔ျခင္းသည္လည္းေဝး၍၊ သင့္အနီးသို႔ မေရာက္ရ။ ၁၅ငါ၏အခြင့္မရွိဘဲ သင့္တဘက္၌ အဘယ္သူမွ်ေနရာ မက်ရ။ ေနရာက်ဘူးေသာသူတို႔သည္ သင့္ဘက္သို႔ဝင္စားၾကလိမ္႔မည္။ ၁၆မီးကိုမႈတ္၍၊ မိမိအလုပ္တည္းဟူေသာ လက္နက္ကိုလုပ္တတ္ေသာ ပန္းပဲကို၄င္း၊ ဖ်က္ဆီးေစျခင္းငွါ ဖ်က္ဆီးေသာသူကုိ၄င္း ငါဖန္ဆင္း၏။ ၁၇သင့္တဘက္၌ လုပ္ေသာလက္နက္ တစံုတခုမွ် အထမေျမာက္ရ။ သင့္ကိုတရားေတြ႔ေသာသူ မည္သည္ကား၊ အရႈံးခံရလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္တို႔သည္ ထုိသို႔ေသာ အေမြကိုခံရ၍၊ ငါ့အေၾကာင္းေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္ဟုု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္။