ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၅၅)


၁အိုေရငတ္ေသာသူ အေပါင္းတို႔၊ ေရရွိရာသို႔လာၾကေလာ့။ ေငြမရွိေသာသူတုိ႔၊ လာၾက၊၊ ဝယ္၍စားေသာက္ ၾကေလာ့၊၊ ေငြမပါဘဲ အဘုိးကိုမေပးဘဲလာ၍ စပ်စ္ေရႏွင့္ႏုိ႔ကိုဝယ္ၾကေလာ့။ ၂အစာမဟုတ္ေသာအရာဘုို႔ သင္တို႔ေငြရင္းကို၄င္း၊ အမြတ္မေျပႏိုင္ေသာ အရာအဘို႔ သင္တို႔ ဥစၥာကို၄င္း အဘယ္ေၾကာင့္ ကုန္ေစၾကသနည္း။ ငါ့စကားကိုေစ့ေစ့ နားေထာင့္လ်က္၊ ေကာင္းေသာအစာကို စားၾကေလာ့။ သင္တုိ႔၏ဝိညာဥ္သည္ ခ်ဳိေသာအရာတို႔၌ မိမိကို မိမိေမြ႔ေလ်ာ္ေစလိမ့္မည္။ ၃ႏူးၫြတ္ေသာ နားႏွင့္ငါ့ထံသို႔ လာၾကေလာ့။ နားေထာင္ၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလ်င္ သင္တို႔၏ဝိညာဥ္သည္ အသက္ရွင္ရလိမ့္မည္။ ငါသည္လည္း၊ သင္တို႔ႏွင့္ ထာဝရပဋိိညာဥ္ျပဳ၍၊ ဒါဝိဒ္၌ျမဲျမံေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို သင္တို႔အားေပးမည္။ ၅ ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထုိသူကို ဥပဇၩယ္ဆရာျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ စီရင္အုပ္စုိးေသာ    အရွင္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ စီရင္အုပ္စုိးေသာ အရွင္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ လူမ်ဳိးတို႔အားေပးၿပီ။ ၄ၾကည့္ရႈေလာ့။ သင္သည္မသိဘူးေသာ လူမ်ဳိးကိုေခၚလိမ့္မည္။ သင့္ကိုမသိဘူးေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္လည္း သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားေၾကာင့္၊ သင့္ထံသို႔ေျပးလာၾကလိမ့္မည္။ ထုိဘုရားသည္ သင္၏ ဘုန္းကိုပြင့္ေစေတာ္မူ၏။

၆ေတြ႔ႏုိင္သည္ ကာလတြင္ ထာဝရဘုရားကိုရွာၾကေလာ့။ နီးေတာ္မူသည္ ကာလတြင္ဆုေတာင္းပဌနာ ျပဳၾကေလာ့။ ၇ဆုိးေသာသူသည္ မိမိလမ္းကို၄င္း၊ မတရားေသာသူသည္ မိမိအႀကံကို၄င္း စြန္႔ပစ္၍၊ ထာဝရဘုရားထံသို႔ ေျပာင္းလဲပါေစ။ သို႔ျပဳလွ်င္သနားေတာ္မူလိမ့္မည္။ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ထံေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲပါေစ၊၊ သုိ႔ျပဳလွ်င္  အထူးသျဖင့္ အျပစ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ မူလိမ့္မည္၊၊ ၈ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏အႀကံအစည္သည္ သင္တို႔၏အႀကံအစည္ႏွင့္မတူ။ ငါ၏အက်င့္ သည္လည္း သင္တို႔၏အက်င့္ႏွင့္မတူ။ ၉မုိဃ္းေကာင္းကင္သည္ ေျမႀကီးထက္သာ၍ျမင့္သကဲ့သို႔၊ ငါ၏အက်င့္သည္ လည္း သင္တို႔၏အက်င့္ထက္၄င္း၊ ငါ၏အႀကံအစည္သည္ သင္တို႔၏အႀကံအစည္ထက္၄င္း၊ သာ၍ျမင့္၏။

၁ဝမိုဃ္းေရႏွင့္ မုိဃ္းပြင့္တုိ႔သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္မွဆင္းသက္၍ ေနာက္တဖန္မျပန္၊ ေျမသည္မ်ဳိးေစ့ၾကဲ ေသာ သူအားမ်ဳးိေစ့ကို၄င္း၊ အစာစားေသာသူအား အစာကုိ၄င္း၊ ေပးမည္အေၾကာင္း၊ ေျမကိုစိုေစသျဖင့္၊ အပင္ေပါက္ေစ၍၊ အသီးကိုသီးေစသကဲ့သို႔၊ ၁၁ထုိ႔အတူငါ၏ ႏႈတ္ကပတ္စကားသည္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အက်ဳိးမရွိဘဲ ငါ့ထံသို႔မျပန္ရ။ ငါ့အလုိကို ျပည့္စံုေစမည္။ ငါေစခိုင္းေသာအမႈ၌ ေအာင္လိမ့္မည္။ ၁၂သင္တို႔သည္ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ႏွင့္ထြက္၍၊ ခ်မ္းသာစြာပို႔ ျခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ ေတာင္ႀကီး ေတာင္ငယ္တို႔သည္ သင္တို႔ေရွ႔မွာ သီခ်င္းဆိုသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္၍၊ ေတာ၌ရွိသမွ် ေသာအပင္တို႔သည္ လက္ခုပ္တီးၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၃အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဆူးပင္အရာ၌ ထင္းရူးပင္ႏွင့္ မုရတုပင္တုိ႔သည္ ေပါက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိအမႈသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ေအာက္ေမ့ဘို႔ရာ၊ မေပ်ာက္မပ်က္ရေသာ ထာဝရ သက္ေသျဖစ္ရလိမ့္မည္။

 

၁အိုေရငတ္ေသာသူ အေပါင္းတို႔၊ ေရရွိရာသို႔လာၾကေလာ့။ ေငြမရွိေသာသူတုိ႔၊ လာၾက၊၊ ဝယ္၍စားေသာက္ ၾကေလာ့၊၊ ေငြမပါဘဲ အဘုိးကိုမေပးဘဲလာ၍ စပ်စ္ေရႏွင့္ႏုိ႔ကိုဝယ္ၾကေလာ့။ ၂အစာမဟုတ္ေသာအရာဘုို႔ သင္တို႔ေငြရင္းကို၄င္း၊ အမြတ္မေျပႏိုင္ေသာ အရာအဘို႔ သင္တို႔ ဥစၥာကို၄င္း အဘယ္ေၾကာင့္ ကုန္ေစၾကသနည္း။ ငါ့စကားကိုေစ့ေစ့ နားေထာင့္လ်က္၊ ေကာင္းေသာအစာကို စားၾကေလာ့။ သင္တုိ႔၏ဝိညာဥ္သည္ ခ်ဳိေသာအရာတို႔၌ မိမိကို မိမိေမြ႔ေလ်ာ္ေစလိမ့္မည္။ ၃ႏူးၫြတ္ေသာ နားႏွင့္ငါ့ထံသို႔ လာၾကေလာ့။ နားေထာင္ၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလ်င္ သင္တို႔၏ဝိညာဥ္သည္ အသက္ရွင္ရလိမ့္မည္။ ငါသည္လည္း၊ သင္တို႔ႏွင့္ ထာဝရပဋိိညာဥ္ျပဳ၍၊ ဒါဝိဒ္၌ျမဲျမံေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို သင္တို႔အားေပးမည္။ ၅ ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထုိသူကို ဥပဇၩယ္ဆရာျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ စီရင္အုပ္စုိးေသာ    အရွင္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ စီရင္အုပ္စုိးေသာ အရွင္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ လူမ်ဳိးတို႔အားေပးၿပီ။ ၄ၾကည့္ရႈေလာ့။ သင္သည္မသိဘူးေသာ လူမ်ဳိးကိုေခၚလိမ့္မည္။ သင့္ကိုမသိဘူးေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္လည္း သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားေၾကာင့္၊ သင့္ထံသို႔ေျပးလာၾကလိမ့္မည္။ ထုိဘုရားသည္ သင္၏ ဘုန္းကိုပြင့္ေစေတာ္မူ၏။

၆ေတြ႔ႏုိင္သည္ ကာလတြင္ ထာဝရဘုရားကိုရွာၾကေလာ့။ နီးေတာ္မူသည္ ကာလတြင္ဆုေတာင္းပဌနာ ျပဳၾကေလာ့။ ၇ဆုိးေသာသူသည္ မိမိလမ္းကို၄င္း၊ မတရားေသာသူသည္ မိမိအႀကံကို၄င္း စြန္႔ပစ္၍၊ ထာဝရဘုရားထံသို႔ ေျပာင္းလဲပါေစ။ သို႔ျပဳလွ်င္သနားေတာ္မူလိမ့္မည္။ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ထံေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲပါေစ၊၊ သုိ႔ျပဳလွ်င္  အထူးသျဖင့္ အျပစ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ မူလိမ့္မည္၊၊ ၈ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏အႀကံအစည္သည္ သင္တို႔၏အႀကံအစည္ႏွင့္မတူ။ ငါ၏အက်င့္ သည္လည္း သင္တို႔၏အက်င့္ႏွင့္မတူ။ ၉မုိဃ္းေကာင္းကင္သည္ ေျမႀကီးထက္သာ၍ျမင့္သကဲ့သို႔၊ ငါ၏အက်င့္သည္ လည္း သင္တို႔၏အက်င့္ထက္၄င္း၊ ငါ၏အႀကံအစည္သည္ သင္တို႔၏အႀကံအစည္ထက္၄င္း၊ သာ၍ျမင့္၏။

၁ဝမိုဃ္းေရႏွင့္ မုိဃ္းပြင့္တုိ႔သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္မွဆင္းသက္၍ ေနာက္တဖန္မျပန္၊ ေျမသည္မ်ဳိးေစ့ၾကဲ ေသာ သူအားမ်ဳးိေစ့ကို၄င္း၊ အစာစားေသာသူအား အစာကုိ၄င္း၊ ေပးမည္အေၾကာင္း၊ ေျမကိုစိုေစသျဖင့္၊ အပင္ေပါက္ေစ၍၊ အသီးကိုသီးေစသကဲ့သို႔၊ ၁၁ထုိ႔အတူငါ၏ ႏႈတ္ကပတ္စကားသည္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အက်ဳိးမရွိဘဲ ငါ့ထံသို႔မျပန္ရ။ ငါ့အလုိကို ျပည့္စံုေစမည္။ ငါေစခိုင္းေသာအမႈ၌ ေအာင္လိမ့္မည္။ ၁၂သင္တို႔သည္ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ႏွင့္ထြက္၍၊ ခ်မ္းသာစြာပို႔ ျခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ ေတာင္ႀကီး ေတာင္ငယ္တို႔သည္ သင္တို႔ေရွ႔မွာ သီခ်င္းဆိုသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္၍၊ ေတာ၌ရွိသမွ် ေသာအပင္တို႔သည္ လက္ခုပ္တီးၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၃အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဆူးပင္အရာ၌ ထင္းရူးပင္ႏွင့္ မုရတုပင္တုိ႔သည္ ေပါက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိအမႈသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ေအာက္ေမ့ဘို႔ရာ၊ မေပ်ာက္မပ်က္ရေသာ ထာဝရ သက္ေသျဖစ္ရလိမ့္မည္။

 

၁အိုေရငတ္ေသာသူ အေပါင္းတို႔၊ ေရရွိရာသို႔လာၾကေလာ့။ ေငြမရွိေသာသူတုိ႔၊ လာၾက၊၊ ဝယ္၍စားေသာက္ ၾကေလာ့၊၊ ေငြမပါဘဲ အဘုိးကိုမေပးဘဲလာ၍ စပ်စ္ေရႏွင့္ႏုိ႔ကိုဝယ္ၾကေလာ့။ ၂အစာမဟုတ္ေသာအရာဘုို႔ သင္တို႔ေငြရင္းကို၄င္း၊ အမြတ္မေျပႏိုင္ေသာ အရာအဘို႔ သင္တို႔ ဥစၥာကို၄င္း အဘယ္ေၾကာင့္ ကုန္ေစၾကသနည္း။ ငါ့စကားကိုေစ့ေစ့ နားေထာင့္လ်က္၊ ေကာင္းေသာအစာကို စားၾကေလာ့။ သင္တုိ႔၏ဝိညာဥ္သည္ ခ်ဳိေသာအရာတို႔၌ မိမိကို မိမိေမြ႔ေလ်ာ္ေစလိမ့္မည္။ ၃ႏူးၫြတ္ေသာ နားႏွင့္ငါ့ထံသို႔ လာၾကေလာ့။ နားေထာင္ၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလ်င္ သင္တို႔၏ဝိညာဥ္သည္ အသက္ရွင္ရလိမ့္မည္။ ငါသည္လည္း၊ သင္တို႔ႏွင့္ ထာဝရပဋိိညာဥ္ျပဳ၍၊ ဒါဝိဒ္၌ျမဲျမံေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို သင္တို႔အားေပးမည္။ ၅ ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထုိသူကို ဥပဇၩယ္ဆရာျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ စီရင္အုပ္စုိးေသာ    အရွင္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ စီရင္အုပ္စုိးေသာ အရွင္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ လူမ်ဳိးတို႔အားေပးၿပီ။ ၄ၾကည့္ရႈေလာ့။ သင္သည္မသိဘူးေသာ လူမ်ဳိးကိုေခၚလိမ့္မည္။ သင့္ကိုမသိဘူးေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္လည္း သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားေၾကာင့္၊ သင့္ထံသို႔ေျပးလာၾကလိမ့္မည္။ ထုိဘုရားသည္ သင္၏ ဘုန္းကိုပြင့္ေစေတာ္မူ၏။

၆ေတြ႔ႏုိင္သည္ ကာလတြင္ ထာဝရဘုရားကိုရွာၾကေလာ့။ နီးေတာ္မူသည္ ကာလတြင္ဆုေတာင္းပဌနာ ျပဳၾကေလာ့။ ၇ဆုိးေသာသူသည္ မိမိလမ္းကို၄င္း၊ မတရားေသာသူသည္ မိမိအႀကံကို၄င္း စြန္႔ပစ္၍၊ ထာဝရဘုရားထံသို႔ ေျပာင္းလဲပါေစ။ သို႔ျပဳလွ်င္သနားေတာ္မူလိမ့္မည္။ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ထံေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲပါေစ၊၊ သုိ႔ျပဳလွ်င္  အထူးသျဖင့္ အျပစ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ မူလိမ့္မည္၊၊ ၈ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏အႀကံအစည္သည္ သင္တို႔၏အႀကံအစည္ႏွင့္မတူ။ ငါ၏အက်င့္ သည္လည္း သင္တို႔၏အက်င့္ႏွင့္မတူ။ ၉မုိဃ္းေကာင္းကင္သည္ ေျမႀကီးထက္သာ၍ျမင့္သကဲ့သို႔၊ ငါ၏အက်င့္သည္ လည္း သင္တို႔၏အက်င့္ထက္၄င္း၊ ငါ၏အႀကံအစည္သည္ သင္တို႔၏အႀကံအစည္ထက္၄င္း၊ သာ၍ျမင့္၏။

၁ဝမိုဃ္းေရႏွင့္ မုိဃ္းပြင့္တုိ႔သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္မွဆင္းသက္၍ ေနာက္တဖန္မျပန္၊ ေျမသည္မ်ဳိးေစ့ၾကဲ ေသာ သူအားမ်ဳးိေစ့ကို၄င္း၊ အစာစားေသာသူအား အစာကုိ၄င္း၊ ေပးမည္အေၾကာင္း၊ ေျမကိုစိုေစသျဖင့္၊ အပင္ေပါက္ေစ၍၊ အသီးကိုသီးေစသကဲ့သို႔၊ ၁၁ထုိ႔အတူငါ၏ ႏႈတ္ကပတ္စကားသည္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အက်ဳိးမရွိဘဲ ငါ့ထံသို႔မျပန္ရ။ ငါ့အလုိကို ျပည့္စံုေစမည္။ ငါေစခိုင္းေသာအမႈ၌ ေအာင္လိမ့္မည္။ ၁၂သင္တို႔သည္ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ႏွင့္ထြက္၍၊ ခ်မ္းသာစြာပို႔ ျခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ ေတာင္ႀကီး ေတာင္ငယ္တို႔သည္ သင္တို႔ေရွ႔မွာ သီခ်င္းဆိုသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္၍၊ ေတာ၌ရွိသမွ် ေသာအပင္တို႔သည္ လက္ခုပ္တီးၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၃အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဆူးပင္အရာ၌ ထင္းရူးပင္ႏွင့္ မုရတုပင္တုိ႔သည္ ေပါက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိအမႈသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ေအာက္ေမ့ဘို႔ရာ၊ မေပ်ာက္မပ်က္ရေသာ ထာဝရ သက္ေသျဖစ္ရလိမ့္မည္။