ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၅၆)


၁ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ တရားကိုေစာင့္၍ ေျဖာင့္မတ္စြာက်င့္ေလာ့။ ငါ၏ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ ငါ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားတုိ႔ ထင္ရွားခ်ိန္ ေရာက္လုနီးၿပီ။ ၂ထုိသို႔ျပဳေသာသူ၊ အၿမဲစြဲလမ္းေသာ လူသားသည္၊ ဥပုသ္ေန႔ကိုမရႈတ္ခ်။ ေစာင့္ေရွာက္၍ ဒုစရုိက္ကို မျပဳမည္အေၾကာင္း၊ မိမိလက္ကိုခ်ဳပ္တည္းလွ်င္လည္း မဂၤလာရွိ၏။

၃ထာဝရဘုရား၌မွီဝဲေသာ တပါးအမ်ဳိးသားက၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကိုမိမိလူမ်ဳိးႏွင့္ရွင္းလင္း ခြဲထားေတာ္ မူၿပီဟုမဆိုေစႏွင့္။ မိန္းမလွ်ာကလည္း၊ ငါသည္ေသြ႔ေျခာက္ေသာအပင္ျဖစ္သည္ဟု မဆိုေစႏွင့္။ ၄ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏ဥပုသ္ေန႔ကိုေစာင့္လွ်က္၊ ငါႏွစ္သက္ေသာအရာကိုေရြးယူ၍၊ ငါ၏ပဋိိညာဥ္ကို မွီဝဲေသာမိန္းမ လွ်ာတို႔အား၊ ၅သားသမီးတုိ႔ထက္ျမတ္သေသာအရာ၊ ျမတ္ေသာနာမငါ့အိမ္ကို၊ ငါ့တန္တို္င္းအတြင္း၌ ငါေပးမည္။ မေပ်ာက္ ႏိုင္ေသာထာဝရ နာမကိုသူတို႔အား ငါေပးမည္။ ၆ထာဝရဘုရားထံ၌ အမႈေစာင့္ျခင္း၊ နာမေတာ္ ကိုခ်စ္ျခင္း ကြၽန္ေတာ္ ရင္းျဖစ္ျခင္းအလုိငွါ၊ ထာဝရဘုရား၌မွီဝဲေသာ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔ကို၄င္း၊ ဥပုသ္ေန႔ကိုမရႈတ္ခ်။ ေစာင့္ေရွာက္၍၊ ငါ၏ပဋိိညာဥ္ကို စြဲလမ္းေသာသူအေပါင္းတို႔ ကို၄င္း၊ ၇ငါ၏သန္႔ရွင္းေသာေတာင္သို႔ ငါေဆာင္ခဲ့၍  ငါ၏ပဌနာအိမ္၌ ဝမ္းေျမာက္ေစမည္။ သူတို႔မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ယဇ္အမ်ဳိးမ်ဳးိတို႔ကုိ ငါယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ လက္ခံမည္။ ငါ့အိမ္ကို လူအမ်ဳိးမ်ဳိးဆုေတာင္းရာအိမ္ဟု ေခၚေဝၚလတၱ႔ံ။ ၈အရပ္ရပ္၌ ကြဲျပားေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔ကိုစုေဝးေသာ အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ စုေဝးၿပီးေသာ သူမ်ားမွတပါး အျခားေသာသူတို႔ကို ထိုအစုအေဝး၌ ငါစုေဝးဦးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၉အုိလယ္ျပင္သား အေပါင္းႏွင့္ေတာ၌လည္ေသာသားရဲအေပါင္းတို႔၊ ကိုက္စားျခင္းငွာလာၾကေလာ့။ ၁ဝသူ၏ကင္းေစာင့္တို႔သည္ မ်က္စိကန္းၾက၏။ ရွိသမွ်တို႔သည္ မိုက္ၾက၏။ အ၍မေဟာင္ႏုိင္ေသာေခြး၊ ေယာင္ယမ္းေသာေခြး၊ အိပ္လ်က္အိပ္ခ်င္ အားႀကီးေသာေခြးျဖစ္ၾက၏။ ၁၁စားခ်င္အားႀကီး၍ ဝမ္းမျပည့္ႏုိင္ေသာေခြးလည္းျဖစ္ၾက၏။ သိုးထိန္းတို႔သည္လည္း မၾကည့္မရႈတတ္ၾက။ ထုိသိုးထိန္းရွိသမွ်တို႔သည္ လမ္းလႊဲ၍ မိမိတို႔လမ္းလိုက္ၾကၿပီ။ တေယာက္မွ်မၾကြင္း၊ တညီ တၫြတ္တည္း ကိုယ္အက်ဳိးစီးပြားကိုသာရွာၾက၏။ ၁၂လာၾက။ စပ်စ္ရည္ကိုယူခဲ့ၾကေလာ့။ ေသရည္ေသရက္ကိုဝစြာ ေသာက္ၾကစို႔။ ယေန႔ျဖစ္သကဲ့သို႔ နက္ျဖန္ေန႔ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထုိမွ်မက၊ သာ၍ ၾကြယ္ဝလိမ့္မည္ဟု ဆိုတတ္ၾက၏။

 

၁ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ တရားကိုေစာင့္၍ ေျဖာင့္မတ္စြာက်င့္ေလာ့။ ငါ၏ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ ငါ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားတုိ႔ ထင္ရွားခ်ိန္ ေရာက္လုနီးၿပီ။ ၂ထုိသို႔ျပဳေသာသူ၊ အၿမဲစြဲလမ္းေသာ လူသားသည္၊ ဥပုသ္ေန႔ကိုမရႈတ္ခ်။ ေစာင့္ေရွာက္၍ ဒုစရုိက္ကို မျပဳမည္အေၾကာင္း၊ မိမိလက္ကိုခ်ဳပ္တည္းလွ်င္လည္း မဂၤလာရွိ၏။

၃ထာဝရဘုရား၌မွီဝဲေသာ တပါးအမ်ဳိးသားက၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကိုမိမိလူမ်ဳိးႏွင့္ရွင္းလင္း ခြဲထားေတာ္ မူၿပီဟုမဆိုေစႏွင့္။ မိန္းမလွ်ာကလည္း၊ ငါသည္ေသြ႔ေျခာက္ေသာအပင္ျဖစ္သည္ဟု မဆိုေစႏွင့္။ ၄ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏ဥပုသ္ေန႔ကိုေစာင့္လွ်က္၊ ငါႏွစ္သက္ေသာအရာကိုေရြးယူ၍၊ ငါ၏ပဋိိညာဥ္ကို မွီဝဲေသာမိန္းမ လွ်ာတို႔အား၊ ၅သားသမီးတုိ႔ထက္ျမတ္သေသာအရာ၊ ျမတ္ေသာနာမငါ့အိမ္ကို၊ ငါ့တန္တို္င္းအတြင္း၌ ငါေပးမည္။ မေပ်ာက္ ႏိုင္ေသာထာဝရ နာမကိုသူတို႔အား ငါေပးမည္။ ၆ထာဝရဘုရားထံ၌ အမႈေစာင့္ျခင္း၊ နာမေတာ္ ကိုခ်စ္ျခင္း ကြၽန္ေတာ္ ရင္းျဖစ္ျခင္းအလုိငွါ၊ ထာဝရဘုရား၌မွီဝဲေသာ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔ကို၄င္း၊ ဥပုသ္ေန႔ကိုမရႈတ္ခ်။ ေစာင့္ေရွာက္၍၊ ငါ၏ပဋိိညာဥ္ကို စြဲလမ္းေသာသူအေပါင္းတို႔ ကို၄င္း၊ ၇ငါ၏သန္႔ရွင္းေသာေတာင္သို႔ ငါေဆာင္ခဲ့၍  ငါ၏ပဌနာအိမ္၌ ဝမ္းေျမာက္ေစမည္။ သူတို႔မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ယဇ္အမ်ဳိးမ်ဳးိတို႔ကုိ ငါယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ လက္ခံမည္။ ငါ့အိမ္ကို လူအမ်ဳိးမ်ဳိးဆုေတာင္းရာအိမ္ဟု ေခၚေဝၚလတၱ႔ံ။ ၈အရပ္ရပ္၌ ကြဲျပားေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔ကိုစုေဝးေသာ အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ စုေဝးၿပီးေသာ သူမ်ားမွတပါး အျခားေသာသူတို႔ကို ထိုအစုအေဝး၌ ငါစုေဝးဦးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၉အုိလယ္ျပင္သား အေပါင္းႏွင့္ေတာ၌လည္ေသာသားရဲအေပါင္းတို႔၊ ကိုက္စားျခင္းငွာလာၾကေလာ့။ ၁ဝသူ၏ကင္းေစာင့္တို႔သည္ မ်က္စိကန္းၾက၏။ ရွိသမွ်တို႔သည္ မိုက္ၾက၏။ အ၍မေဟာင္ႏုိင္ေသာေခြး၊ ေယာင္ယမ္းေသာေခြး၊ အိပ္လ်က္အိပ္ခ်င္ အားႀကီးေသာေခြးျဖစ္ၾက၏။ ၁၁စားခ်င္အားႀကီး၍ ဝမ္းမျပည့္ႏုိင္ေသာေခြးလည္းျဖစ္ၾက၏။ သိုးထိန္းတို႔သည္လည္း မၾကည့္မရႈတတ္ၾက။ ထုိသိုးထိန္းရွိသမွ်တို႔သည္ လမ္းလႊဲ၍ မိမိတို႔လမ္းလိုက္ၾကၿပီ။ တေယာက္မွ်မၾကြင္း၊ တညီ တၫြတ္တည္း ကိုယ္အက်ဳိးစီးပြားကိုသာရွာၾက၏။ ၁၂လာၾက။ စပ်စ္ရည္ကိုယူခဲ့ၾကေလာ့။ ေသရည္ေသရက္ကိုဝစြာ ေသာက္ၾကစို႔။ ယေန႔ျဖစ္သကဲ့သို႔ နက္ျဖန္ေန႔ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထုိမွ်မက၊ သာ၍ ၾကြယ္ဝလိမ့္မည္ဟု ဆိုတတ္ၾက၏။