ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၅၈)


၁အသံမေလ်ာ့ဘဲ ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့။  တံပုိးသံကဲ့သုိ႔ အသံကုိလႊင့္၍၊ ယာကုပ္အမ်ဳိးသားျဖစ္ေသာငါ၏ လူတုိ႔အား၊ သူတုိ႔ဒုစရုိက္အျပစ္ကုိ ေဘာ္ျပေလာ့။ ၂သူတုိ႔သည္ တရားက်င့္ေသာအမ်ဳိး၊ မိမိဘုရားသခင္၏ ပညတ္တို႔ ကုိ မစြန္႔ေသာ အမ်ဳိးကဲ့သုိ႔၊ ေန႔တုိင္းငါ့ကုိရွာ၍ ငါ၏တရားလမ္း၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ၾကသည္တကား။ ေျဖာင့္မတ္စြာတရား စီရင္ခ်က္တုိ႔ကုိ ငါ့ထံမွာ အစဥ္ေမးျမန္း၍၊ ဘုရားသခင့္ထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ရာ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ၾကသည္တကား။ ၃အကြၽႏု္ပ္ တုိ႔သည္ အစာေရွာင္ျခင္း အက်င့္ကုိက်င့္ေသာအခါ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ျမင္ေတာ္မမူသနည္း။ အကြၽႏု္ပ္ တုိ႔သည္ ၿခိဳးၿခံစြာက်င့္ေသာအခါ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္အဘယ္ ေၾကာင့္ သိမွတ္ေတာ္မမူသနည္းဟုဆုိေသာ္၊ သင္တုိ႔သည္ အစာေရွာင္ေသာေန႔၌ ကိုယ္တုိင္ေပ်ာ္ေမြ႔၍၊ ကြၽန္တုိ႔ကုိပင္ပန္းစြာ လုပ္ေစၾက၏။ ၄သင္တုိ႔သည္ ျငင္းခုံရန္ေတြ႔လ်က္ အဓမၼလက္ဆုပ္ႏွင့္ ထုိးလ်က္ အစာေရွာင္ၾက၏။ ျမင့္ေသာအရပ္၌ မိမိတုိ႔အသံကုိၾကားေစျခင္းငွါ၊ ယခုကာလအခါ  အစာေရွာင္ၾကသည္မဟုတ္။ ၅ငါႏွစ္သက္ေသာ အစာေရွာင္ျခင္းသည္ ထုိသုိ႔ေသာလကၡဏာရွိသေလာ။ လူသည္ တရက္တြင္ ၿခိဳးၿခံစြာက်င့္ျခင္း၊ ကုိင္းပင္ကဲ့သို႔ဦးခ်ျခင္း၊ အိပ္ရာဘုိ႔ ေလ်ာ္ေတႏွင့္ျပာကုိခင္းျခင္း၊ လကၡဏာရွိလွ်င္၊ အစာေရွာင္ျခင္းဟူ၍၄င္း၊ ထာဝရဘုရားႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ ေန႔ရက္ဟူ၍၄င္း မွည့္အပ္သေလာ။ ၆ငါႏွစ္သက္ေသာ အစာေရွာင္ျခင္း ဟူမူကား၊ မတရားေသာ အခ်ည္အေႏွာင္ကုိ ခြၽတ္ျခင္း၊ ေလးေသာဝန္ကုိခ်ျခင္း၊ ညွဥ္းဆဲခံရေသာ သူတုိ႔ကုိလႊတ္ျခင္း၊ ထမ္းဘုိးရွိသမွ်ကုိ ခ်ဳိးျခင္းမဟုတ္ေလာ။ ၇မြတ္သိပ္ေသာသူကုိ အစာေကြၽးျခင္း၊ ေနရာမရွိ၊ ဆင္းရဲ ေသာသူတုိ႔ကုိ ကုိယ္အိမ္သုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ အဝတ္မရွိေသာ သူကုိျမင္လွ်င္၊ အဝတ္ကုိေပးျခင္း၊ ကုိယ္အသားကုိမေရွာင္ ဘဲေနျခင္းမဟုတ္ေလာ။

၈သုိ႔ျပဳလွ်င္သင္၏အလင္းသည္ မုိဃ္းေသာက္ေသာ အလင္းကဲ့သို႔ေပၚထြန္း၍၊ အလ်င္အျမန္က်န္းမာျခင္း သုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ သင္၏ေျဖာင့္္မတ္ျခင္း၊ ပါရမီသည္ သင္ေရွ႔၌သြား၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ ေနာက္၌ လုံၿခဳံေစလိမ့္မည္။ ၉သုိ႔ျပဳလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္၊ သင္ေခၚေသာအခါ ထူးေတာ္မူလိမ့္မည္။ ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ၊ ငါရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလိမ့္မည္။ သင္သည္သင္၏အထဲက ထမ္းဘုိးကုိ၄င္း၊ လက္ၫ‡ိဳးထုိးျခင္းကုိ၄င္း၊ ကဲ့ရဲ႔ေသာစကား ကုိ၄င္း ပယ္ရွား၍၊ ၁ဝမြတ္သိပ္ေသာသူႏွင့္ ဆင္းရဲခံရေသာသူကုိ သနားေသာစိတ္ႏွင့္ ခ်မ္းသာေပးလွ်င္၊ မရွင္းလင္း ေသာ အရာမွာသင္၏အလင္းသည္ေပၚထြန္း၍၊ သင္၏ေမွာင္မုိက္သည္ မြန္းတည့္အလင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ၁၁ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကုိအစဥ္ပဲ့ျပင္ ေတာ္မူသည္။ အစာေခါင္းပါးသည္ကာလ၌ ဝစြာေကြၽး၍၊ သင္၏အရုိးတုိ႔ကုိ ခုိင္ခံ့ေစေတာ္မူမည္။ သင္သည္ ေရေလာင္းေသာဥယ်ာဥ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ေရမျပတ္ႏုိင္ေသာ စမ္းေရတြင္းကဲ့သို႔၄င္း၊ ျဖစ္လိမ့္ မည္။ ၁၂သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္ ေရွးၿပိဳပ်က္ရာတုိ႔ကုိ ျပဳျပင္ၾကလိမ့္မည္။ ေရွးကာလ၌ တည္ဘူးေသာ တုိက္ျမစ္မ်ား အေပၚမွာထပ္ဆင့္၍ တည္ေဆာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၃သင္သည္လည္း ၿပိဳပ်က္ေသာၿမိဳ႔ရုိးကုိ ျပဳျပင္ေသာသူ၊ လူေနရာ လမ္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေသာသူဟူ၍ သမုတ္ျခင္းကုိခံရလိမ့္မည္။ သင္သည္ဥပုသ္ေန႔ကို မရႈတ္ခ်။ ငါသန္႔ရွင္း ေသာေန႔မွာ ကုိယ္အလုိသူ႔မလိုက္၊  ဥပုသ္ေန႔ကုိ ေမြ႔ေလ်ာ္ရာေန႔၊ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာေန႔၊ ရုိေသဘြယ္ေသာ ေန႔ဟူ၍ေခၚသျဖင့္ ကုိယ္အမႈကုိမျပဳ၊ ကုိယ္အလုိသုိ႔မလုိက္၊ ကုိယ္စကားကုိမေျပာဘဲေန၍ ထုိေန႔ကုိ ရုိေသလွ်င္၊ ၁၄သင္သည္ ထာဝရဘုရား၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ရလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာျမင့္ေသာ အရပ္တုိ႔ကုိငါစီးေစ၍၊ သင့္အဘယာကုပ္၏ အေမြဥစၥာႏွင့္ ငါေကြၽးမည္ဟု ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။

၁အသံမေလ်ာ့ဘဲ ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့။  တံပုိးသံကဲ့သုိ႔ အသံကုိလႊင့္၍၊ ယာကုပ္အမ်ဳိးသားျဖစ္ေသာငါ၏ လူတုိ႔အား၊ သူတုိ႔ဒုစရုိက္အျပစ္ကုိ ေဘာ္ျပေလာ့။ ၂သူတုိ႔သည္ တရားက်င့္ေသာအမ်ဳိး၊ မိမိဘုရားသခင္၏ ပညတ္တို႔ ကုိ မစြန္႔ေသာ အမ်ဳိးကဲ့သုိ႔၊ ေန႔တုိင္းငါ့ကုိရွာ၍ ငါ၏တရားလမ္း၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ၾကသည္တကား။ ေျဖာင့္မတ္စြာတရား စီရင္ခ်က္တုိ႔ကုိ ငါ့ထံမွာ အစဥ္ေမးျမန္း၍၊ ဘုရားသခင့္ထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ရာ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ၾကသည္တကား။ ၃အကြၽႏု္ပ္ တုိ႔သည္ အစာေရွာင္ျခင္း အက်င့္ကုိက်င့္ေသာအခါ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ျမင္ေတာ္မမူသနည္း။ အကြၽႏု္ပ္ တုိ႔သည္ ၿခိဳးၿခံစြာက်င့္ေသာအခါ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္အဘယ္ ေၾကာင့္ သိမွတ္ေတာ္မမူသနည္းဟုဆုိေသာ္၊ သင္တုိ႔သည္ အစာေရွာင္ေသာေန႔၌ ကိုယ္တုိင္ေပ်ာ္ေမြ႔၍၊ ကြၽန္တုိ႔ကုိပင္ပန္းစြာ လုပ္ေစၾက၏။ ၄သင္တုိ႔သည္ ျငင္းခုံရန္ေတြ႔လ်က္ အဓမၼလက္ဆုပ္ႏွင့္ ထုိးလ်က္ အစာေရွာင္ၾက၏။ ျမင့္ေသာအရပ္၌ မိမိတုိ႔အသံကုိၾကားေစျခင္းငွါ၊ ယခုကာလအခါ  အစာေရွာင္ၾကသည္မဟုတ္။ ၅ငါႏွစ္သက္ေသာ အစာေရွာင္ျခင္းသည္ ထုိသုိ႔ေသာလကၡဏာရွိသေလာ။ လူသည္ တရက္တြင္ ၿခိဳးၿခံစြာက်င့္ျခင္း၊ ကုိင္းပင္ကဲ့သို႔ဦးခ်ျခင္း၊ အိပ္ရာဘုိ႔ ေလ်ာ္ေတႏွင့္ျပာကုိခင္းျခင္း၊ လကၡဏာရွိလွ်င္၊ အစာေရွာင္ျခင္းဟူ၍၄င္း၊ ထာဝရဘုရားႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ ေန႔ရက္ဟူ၍၄င္း မွည့္အပ္သေလာ။ ၆ငါႏွစ္သက္ေသာ အစာေရွာင္ျခင္း ဟူမူကား၊ မတရားေသာ အခ်ည္အေႏွာင္ကုိ ခြၽတ္ျခင္း၊ ေလးေသာဝန္ကုိခ်ျခင္း၊ ညွဥ္းဆဲခံရေသာ သူတုိ႔ကုိလႊတ္ျခင္း၊ ထမ္းဘုိးရွိသမွ်ကုိ ခ်ဳိးျခင္းမဟုတ္ေလာ။ ၇မြတ္သိပ္ေသာသူကုိ အစာေကြၽးျခင္း၊ ေနရာမရွိ၊ ဆင္းရဲ ေသာသူတုိ႔ကုိ ကုိယ္အိမ္သုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ အဝတ္မရွိေသာ သူကုိျမင္လွ်င္၊ အဝတ္ကုိေပးျခင္း၊ ကုိယ္အသားကုိမေရွာင္ ဘဲေနျခင္းမဟုတ္ေလာ။

၈သုိ႔ျပဳလွ်င္သင္၏အလင္းသည္ မုိဃ္းေသာက္ေသာ အလင္းကဲ့သို႔ေပၚထြန္း၍၊ အလ်င္အျမန္က်န္းမာျခင္း သုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ သင္၏ေျဖာင့္္မတ္ျခင္း၊ ပါရမီသည္ သင္ေရွ႔၌သြား၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ ေနာက္၌ လုံၿခဳံေစလိမ့္မည္။ ၉သုိ႔ျပဳလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္၊ သင္ေခၚေသာအခါ ထူးေတာ္မူလိမ့္မည္။ ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ၊ ငါရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလိမ့္မည္။ သင္သည္သင္၏အထဲက ထမ္းဘုိးကုိ၄င္း၊ လက္ၫ‡ိဳးထုိးျခင္းကုိ၄င္း၊ ကဲ့ရဲ႔ေသာစကား ကုိ၄င္း ပယ္ရွား၍၊ ၁ဝမြတ္သိပ္ေသာသူႏွင့္ ဆင္းရဲခံရေသာသူကုိ သနားေသာစိတ္ႏွင့္ ခ်မ္းသာေပးလွ်င္၊ မရွင္းလင္း ေသာ အရာမွာသင္၏အလင္းသည္ေပၚထြန္း၍၊ သင္၏ေမွာင္မုိက္သည္ မြန္းတည့္အလင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ၁၁ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကုိအစဥ္ပဲ့ျပင္ ေတာ္မူသည္။ အစာေခါင္းပါးသည္ကာလ၌ ဝစြာေကြၽး၍၊ သင္၏အရုိးတုိ႔ကုိ ခုိင္ခံ့ေစေတာ္မူမည္။ သင္သည္ ေရေလာင္းေသာဥယ်ာဥ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ေရမျပတ္ႏုိင္ေသာ စမ္းေရတြင္းကဲ့သို႔၄င္း၊ ျဖစ္လိမ့္ မည္။ ၁၂သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္ ေရွးၿပိဳပ်က္ရာတုိ႔ကုိ ျပဳျပင္ၾကလိမ့္မည္။ ေရွးကာလ၌ တည္ဘူးေသာ တုိက္ျမစ္မ်ား အေပၚမွာထပ္ဆင့္၍ တည္ေဆာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၃သင္သည္လည္း ၿပိဳပ်က္ေသာၿမိဳ႔ရုိးကုိ ျပဳျပင္ေသာသူ၊ လူေနရာ လမ္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေသာသူဟူ၍ သမုတ္ျခင္းကုိခံရလိမ့္မည္။ သင္သည္ဥပုသ္ေန႔ကို မရႈတ္ခ်။ ငါသန္႔ရွင္း ေသာေန႔မွာ ကုိယ္အလုိသူ႔မလိုက္၊  ဥပုသ္ေန႔ကုိ ေမြ႔ေလ်ာ္ရာေန႔၊ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာေန႔၊ ရုိေသဘြယ္ေသာ ေန႔ဟူ၍ေခၚသျဖင့္ ကုိယ္အမႈကုိမျပဳ၊ ကုိယ္အလုိသုိ႔မလုိက္၊ ကုိယ္စကားကုိမေျပာဘဲေန၍ ထုိေန႔ကုိ ရုိေသလွ်င္၊ ၁၄သင္သည္ ထာဝရဘုရား၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ရလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာျမင့္ေသာ အရပ္တုိ႔ကုိငါစီးေစ၍၊ သင့္အဘယာကုပ္၏ အေမြဥစၥာႏွင့္ ငါေကြၽးမည္ဟု ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။

၁အသံမေလ်ာ့ဘဲ ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့။  တံပုိးသံကဲ့သုိ႔ အသံကုိလႊင့္၍၊ ယာကုပ္အမ်ဳိးသားျဖစ္ေသာငါ၏ လူတုိ႔အား၊ သူတုိ႔ဒုစရုိက္အျပစ္ကုိ ေဘာ္ျပေလာ့။ ၂သူတုိ႔သည္ တရားက်င့္ေသာအမ်ဳိး၊ မိမိဘုရားသခင္၏ ပညတ္တို႔ ကုိ မစြန္႔ေသာ အမ်ဳိးကဲ့သုိ႔၊ ေန႔တုိင္းငါ့ကုိရွာ၍ ငါ၏တရားလမ္း၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ၾကသည္တကား။ ေျဖာင့္မတ္စြာတရား စီရင္ခ်က္တုိ႔ကုိ ငါ့ထံမွာ အစဥ္ေမးျမန္း၍၊ ဘုရားသခင့္ထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ရာ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ၾကသည္တကား။ ၃အကြၽႏု္ပ္ တုိ႔သည္ အစာေရွာင္ျခင္း အက်င့္ကုိက်င့္ေသာအခါ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ျမင္ေတာ္မမူသနည္း။ အကြၽႏု္ပ္ တုိ႔သည္ ၿခိဳးၿခံစြာက်င့္ေသာအခါ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္အဘယ္ ေၾကာင့္ သိမွတ္ေတာ္မမူသနည္းဟုဆုိေသာ္၊ သင္တုိ႔သည္ အစာေရွာင္ေသာေန႔၌ ကိုယ္တုိင္ေပ်ာ္ေမြ႔၍၊ ကြၽန္တုိ႔ကုိပင္ပန္းစြာ လုပ္ေစၾက၏။ ၄သင္တုိ႔သည္ ျငင္းခုံရန္ေတြ႔လ်က္ အဓမၼလက္ဆုပ္ႏွင့္ ထုိးလ်က္ အစာေရွာင္ၾက၏။ ျမင့္ေသာအရပ္၌ မိမိတုိ႔အသံကုိၾကားေစျခင္းငွါ၊ ယခုကာလအခါ  အစာေရွာင္ၾကသည္မဟုတ္။ ၅ငါႏွစ္သက္ေသာ အစာေရွာင္ျခင္းသည္ ထုိသုိ႔ေသာလကၡဏာရွိသေလာ။ လူသည္ တရက္တြင္ ၿခိဳးၿခံစြာက်င့္ျခင္း၊ ကုိင္းပင္ကဲ့သို႔ဦးခ်ျခင္း၊ အိပ္ရာဘုိ႔ ေလ်ာ္ေတႏွင့္ျပာကုိခင္းျခင္း၊ လကၡဏာရွိလွ်င္၊ အစာေရွာင္ျခင္းဟူ၍၄င္း၊ ထာဝရဘုရားႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ ေန႔ရက္ဟူ၍၄င္း မွည့္အပ္သေလာ။ ၆ငါႏွစ္သက္ေသာ အစာေရွာင္ျခင္း ဟူမူကား၊ မတရားေသာ အခ်ည္အေႏွာင္ကုိ ခြၽတ္ျခင္း၊ ေလးေသာဝန္ကုိခ်ျခင္း၊ ညွဥ္းဆဲခံရေသာ သူတုိ႔ကုိလႊတ္ျခင္း၊ ထမ္းဘုိးရွိသမွ်ကုိ ခ်ဳိးျခင္းမဟုတ္ေလာ။ ၇မြတ္သိပ္ေသာသူကုိ အစာေကြၽးျခင္း၊ ေနရာမရွိ၊ ဆင္းရဲ ေသာသူတုိ႔ကုိ ကုိယ္အိမ္သုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ အဝတ္မရွိေသာ သူကုိျမင္လွ်င္၊ အဝတ္ကုိေပးျခင္း၊ ကုိယ္အသားကုိမေရွာင္ ဘဲေနျခင္းမဟုတ္ေလာ။

၈သုိ႔ျပဳလွ်င္သင္၏အလင္းသည္ မုိဃ္းေသာက္ေသာ အလင္းကဲ့သို႔ေပၚထြန္း၍၊ အလ်င္အျမန္က်န္းမာျခင္း သုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ သင္၏ေျဖာင့္္မတ္ျခင္း၊ ပါရမီသည္ သင္ေရွ႔၌သြား၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ ေနာက္၌ လုံၿခဳံေစလိမ့္မည္။ ၉သုိ႔ျပဳလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္၊ သင္ေခၚေသာအခါ ထူးေတာ္မူလိမ့္မည္။ ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ၊ ငါရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလိမ့္မည္။ သင္သည္သင္၏အထဲက ထမ္းဘုိးကုိ၄င္း၊ လက္ၫ‡ိဳးထုိးျခင္းကုိ၄င္း၊ ကဲ့ရဲ႔ေသာစကား ကုိ၄င္း ပယ္ရွား၍၊ ၁ဝမြတ္သိပ္ေသာသူႏွင့္ ဆင္းရဲခံရေသာသူကုိ သနားေသာစိတ္ႏွင့္ ခ်မ္းသာေပးလွ်င္၊ မရွင္းလင္း ေသာ အရာမွာသင္၏အလင္းသည္ေပၚထြန္း၍၊ သင္၏ေမွာင္မုိက္သည္ မြန္းတည့္အလင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ၁၁ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကုိအစဥ္ပဲ့ျပင္ ေတာ္မူသည္။ အစာေခါင္းပါးသည္ကာလ၌ ဝစြာေကြၽး၍၊ သင္၏အရုိးတုိ႔ကုိ ခုိင္ခံ့ေစေတာ္မူမည္။ သင္သည္ ေရေလာင္းေသာဥယ်ာဥ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ေရမျပတ္ႏုိင္ေသာ စမ္းေရတြင္းကဲ့သို႔၄င္း၊ ျဖစ္လိမ့္ မည္။ ၁၂သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္ ေရွးၿပိဳပ်က္ရာတုိ႔ကုိ ျပဳျပင္ၾကလိမ့္မည္။ ေရွးကာလ၌ တည္ဘူးေသာ တုိက္ျမစ္မ်ား အေပၚမွာထပ္ဆင့္၍ တည္ေဆာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၃သင္သည္လည္း ၿပိဳပ်က္ေသာၿမိဳ႔ရုိးကုိ ျပဳျပင္ေသာသူ၊ လူေနရာ လမ္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေသာသူဟူ၍ သမုတ္ျခင္းကုိခံရလိမ့္မည္။ သင္သည္ဥပုသ္ေန႔ကို မရႈတ္ခ်။ ငါသန္႔ရွင္း ေသာေန႔မွာ ကုိယ္အလုိသူ႔မလိုက္၊  ဥပုသ္ေန႔ကုိ ေမြ႔ေလ်ာ္ရာေန႔၊ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာေန႔၊ ရုိေသဘြယ္ေသာ ေန႔ဟူ၍ေခၚသျဖင့္ ကုိယ္အမႈကုိမျပဳ၊ ကုိယ္အလုိသုိ႔မလုိက္၊ ကုိယ္စကားကုိမေျပာဘဲေန၍ ထုိေန႔ကုိ ရုိေသလွ်င္၊ ၁၄သင္သည္ ထာဝရဘုရား၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ရလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာျမင့္ေသာ အရပ္တုိ႔ကုိငါစီးေစ၍၊ သင့္အဘယာကုပ္၏ အေမြဥစၥာႏွင့္ ငါေကြၽးမည္ဟု ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။