ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၅၉)


၁ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ မကယ္မတင္ႏုိင္ေအာင္ လက္ေတာ္တုိသည္မဟုတ္။ မၾကားႏုိင္ေအာင္ နားေတာ္ထုိင္းသည္မဟုတ္။ ၂သင္တုိ႔ဒုစရုိက္သည္ သင္တုိ႔ကုိဘုရားသခင္ႏွင့္ကြာေစၿပီ။ ၾကားေတာ္မမူေစျခင္းငွါ၊ သင္တုိ႔အျပစ္သည္ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိလႊဲေစၿပီ။ ၃သင္တုိ႔လက္သည္ အေသြးႏွင္၄င္း၊ လက္ေခ်ာင္းတုိ႔သည္ ဒုစရုိက္ႏွင့္ ၄င္းညစ္ညဴးၾက၏။ သင္တုိ႔သည္ ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ လွ်ာအားျဖင့္မုသာစကား၊ အဓမၼစကားကုိ ေျပာတတ္ၾက၏။ ၄တရားကို အဘယ္သူမွ်မရွာ၊ သစၥာကုိ အဘယ္သူမွ်မေစာင့္၊ အနတၱကုိကုိးစား၍ မုသာစကားကုိ ေျပာတတ္ၾက၏။ မေကာင္း ေသာ အၾကံကုိ ပဋိိသေႏၶြယူ၍၊ အဓမၼအမႈကုိ ဘြားၾက၏။ ၅သူတုိ႔သည္ ေျမြဆုိး၏အဥတုိ႔ကုိဝပ္၍ ေပါက္ေစၾက၏။ ပင့္ကူအေျမွးကုိလည္းရက္ၾက၏။ သူတုိ႔ဥမ်ားကုိစားေသာ သူသည္ေသတတ္၏။ အဥကုိခြဲလွ်င္ေျမြဆုိးေပါက္တတ္၏။ ၆သူတုိ႔ရက္ေသာအေျမွးျဖင့္ အဝတ္ကုိမလုပ္ရ။ ကုိယ္အက်င့္ႏွင့္ ကုိယ္ကုိမၿခံဳရၾက။ သူတုိ႔ျပဳေသာအမႈသည္ အဓမၼ အမႈျဖစ္၏၊၊ သူတုိ႔လက္၌ ၾကမ္းတမ္းေသာအမႈရွိ၏။ ၇သူတုိ႔ေျခသည္အဓမၼအမႈကုိ ျပဳျခင္းငွါေျပးတတ္၏။ အျပစ္မရွိေသာ သူ၏အသက္ကုိ သတ္ျခင္းငွါလ်င္ျမန္၏။ သူတုိ႔အႀကံသည္ အဓမၼအၾကံသည္ အဓမၼအႀကံျဖစ္၍၊ သူတုိ႔သြားရာ လမ္း၌ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းရွိ၏။ ၈ခ်မ္းသာလမ္းကုိ သူတုိ႔မသိၾက။ သူတုိ႔ခရီးသြားရာတြင္ တရားမပါ။ မိမိတုိ႔သြားစရာဘုိ႔ ေကာက္ေသာ လမ္းတုိ႔ကုိ ျပင္ဆင္ၾကၿပီ။ လုိက္သြားေသာသူမည္သည္ကား၊ ခ်မ္းသာကိုမသိရ။

၉ထို႔ေၾကာင့္၊ ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္ျခင္းသည္ ငါတို႔ႏွင့္ ေဝး၏။ တရားသည္လည္း ငါတို႔ကိုမမွီ။ အလင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာအခါ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိ။ ေရာင္ျခည္ကို ေျမာ္လင့္ေသာ္လည္း၊ ေမွာင္မိုက္၌ သြားလာရၾက၏။ ၁ဝမျမင္္ႏိုင္ ေသာသူကဲ့သို႔ နံရံကို စမ္းသပ္ရၾက၏။ မ်က္စိမရွိေသာသူကဲ့သို႔ စမ္းသပ္ရၾက၏။ ညအခ်ိန္၌ ျဖစ္သကဲ့သို႔ မြန္းတည့္္ အခ်ိန္၌ ထိမိ၍ လဲၾက၏။ စည္းစိမ္ကို ခံစားလ်က္၊  ေသေသာသူကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ၁၁ငါတို႔ ရွိသမွ်သည္ ဝံကဲ့သို႔ ျမည္တမ္း၍၊ ခ်ိဳးကဲ့သို႔ ညည္းညဴၾက၏။ တရားစီရင္ျခင္းကို ေျမာ္လင့္၍ မရၾက။ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးကို ေျမာ္လင့္ ေသာ္လည္း၊ ငါတို႔ႏွင့္ေဝးလွ၏။ ၁၂ငါတို႔အျပစ္တို႔သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ မ်ားျပားၾက၏။ ဒုစရိုက္တို႔သည္ ငါတို႔တဘက္၌ သက္ေသခံၾက၏။ ကိုယ္အျပစ္တို႔သည္ ကိုယ္၌ စြဲကပ္လ်တ္ ကိုယ္ျပဳမိေသာ ဒုစရုိက္မ်ားကို ကိုယ္သိၾက၏၊၊ ၁၃ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွားျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းကိုျပဳ၍ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ကို စြန္႔ၾကၿပီ၊၊ ညွဥ္းဆဲေသာ စကား၊ ပုန္ကန္ေသာ စကားကို ေျပာျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ေသာစကားကို ေအာက္ေမ့၍ စိတ္ႏွလံုးထဲက ျမြက္ဆိုျခင္းကို ျပဳၾကၿပီ။ ၁၄ေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္ျခင္းသည္ ဆုတ္သြားၿပီ၊၊ တရားသည္ အေဝးကရပ္၍ေန၏၊၊ သစၥာသည္ လမ္း၌လဲၿပီ။ ေျဖာင့္ေသာသေဘာမဝင္ႏိုင္ရာ၊ ၁၅သစၥာသည္ ပ်က္ခဲ့ၿပီ၊၊ ဒုစရုိက္ကို ေရွာင္ေသာသူသည္ လုယူျခင္းကို ခံရ၏၊၊ ထိုအမႈ ကို ထာဝရဘုရားသည္ ျမင္လွ်င္၊ တရားမရိွေသာေၾကာင့္ မုန္းေတာ္မူ၏၊၊ ၁၆လူတစ္ေယာက္မွ်မရွိသည္ကို အံ့ၾသေတာ္ မူ၏၊၊ ထို႔ေၾကာင့္၊ မိမိလက္ေတာ္ သည္ မိမိအဖို႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကိုျပဳ၍၊ မိမိေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားသည္ မိမိကို ေထာက္ပင့္၏၊၊ ၁၇ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားတည္းဟူေသာ သံခေမာက္လံုးကို ေဆာင္းေတာ္မူ၏၊၊ အျပစ္ေပးျခင္း အဝတ္ကို၄င္း၊ စိတ္အားႀကီးျခင္း ဝတ္လံု ကို၄င္း ယူတင္ေဆာင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၈သူတို႔အက်င့္အတိုင္း အက်ဳိးအျပစ္ကုိ အဆပ္ေပးေတာ္မူမည္၊၊ ရန္ဘက္ျပဳေသာ သူတုိ႔အား အမ်က္ေတာ္ကုိ၄င္း၊ ရန္သူတုိ႔ခံထုိက္သည္အတုိင္း အျပစ္ကုိ၄င္း တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတုိ႔အား အက်ဳိးအျပစ္ကုိ၄င္း ေပးဆပ္ေတာ္မူမည္။ ၁၉သုိ႔ျဖစ္၍၊ အေနာက္မ်က္ႏွာသားတုိ႔ႏွင့္၊ ေနထြက္ရာအရပ္သားတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ႏွင့္၊ ဘုန္းေတာ္ကုိ ရိုေသၾကလိမ့္မည္၊၊ ရန္သူသည္  ေရလႊမ္းမုိးသကဲ့သုိ႔ ဝင္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညဥ္ေတာ္သည္ ဆီးတားေတာ္မူသည္၊၊ ၂ဝထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေရြးႏႈတ္ေသာ သခင္သည္ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚသုိ႔ၾကြ၍၊ မတရားေသာအမႈ မွလႊဲေသာ ယာကုပ္အမ်ဳိးသားတုိ႔ရွိရာသုိ႔ ေရာက္လတံ့။ ၂၁သူတုိ႔၌ ငါကုိယ္တုိင္ေပးေသာ ပဋိိညာဥ္တရားဟူမူကား၊ သင္၏ အေပၚမွာ က်ိန္းဝပ္ေသာ ငါ၏ဝိညာဥ္ႏွင့္ သင္၏ႏႈတ္၌ ငါထားေသာ စကားသည္၊ ယခုမွစ၍ ကာလအစဥ္ အဆက္သင္၏ႏႈတ္၊ သင့္အမ်ဳိးအႏႊယ္၏ ႏႈတ္ထဲက မထြက္မေပ်ာက္ရဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္၊

၁ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ မကယ္မတင္ႏုိင္ေအာင္ လက္ေတာ္တုိသည္မဟုတ္။ မၾကားႏုိင္ေအာင္ နားေတာ္ထုိင္းသည္မဟုတ္။ ၂သင္တုိ႔ဒုစရုိက္သည္ သင္တုိ႔ကုိဘုရားသခင္ႏွင့္ကြာေစၿပီ။ ၾကားေတာ္မမူေစျခင္းငွါ၊ သင္တုိ႔အျပစ္သည္ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိလႊဲေစၿပီ။ ၃သင္တုိ႔လက္သည္ အေသြးႏွင္၄င္း၊ လက္ေခ်ာင္းတုိ႔သည္ ဒုစရုိက္ႏွင့္ ၄င္းညစ္ညဴးၾက၏။ သင္တုိ႔သည္ ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ လွ်ာအားျဖင့္မုသာစကား၊ အဓမၼစကားကုိ ေျပာတတ္ၾက၏။ ၄တရားကို အဘယ္သူမွ်မရွာ၊ သစၥာကုိ အဘယ္သူမွ်မေစာင့္၊ အနတၱကုိကုိးစား၍ မုသာစကားကုိ ေျပာတတ္ၾက၏။ မေကာင္း ေသာ အၾကံကုိ ပဋိိသေႏၶြယူ၍၊ အဓမၼအမႈကုိ ဘြားၾက၏။ ၅သူတုိ႔သည္ ေျမြဆုိး၏အဥတုိ႔ကုိဝပ္၍ ေပါက္ေစၾက၏။ ပင့္ကူအေျမွးကုိလည္းရက္ၾက၏။ သူတုိ႔ဥမ်ားကုိစားေသာ သူသည္ေသတတ္၏။ အဥကုိခြဲလွ်င္ေျမြဆုိးေပါက္တတ္၏။ ၆သူတုိ႔ရက္ေသာအေျမွးျဖင့္ အဝတ္ကုိမလုပ္ရ။ ကုိယ္အက်င့္ႏွင့္ ကုိယ္ကုိမၿခံဳရၾက။ သူတုိ႔ျပဳေသာအမႈသည္ အဓမၼ အမႈျဖစ္၏၊၊ သူတုိ႔လက္၌ ၾကမ္းတမ္းေသာအမႈရွိ၏။ ၇သူတုိ႔ေျခသည္အဓမၼအမႈကုိ ျပဳျခင္းငွါေျပးတတ္၏။ အျပစ္မရွိေသာ သူ၏အသက္ကုိ သတ္ျခင္းငွါလ်င္ျမန္၏။ သူတုိ႔အႀကံသည္ အဓမၼအၾကံသည္ အဓမၼအႀကံျဖစ္၍၊ သူတုိ႔သြားရာ လမ္း၌ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းရွိ၏။ ၈ခ်မ္းသာလမ္းကုိ သူတုိ႔မသိၾက။ သူတုိ႔ခရီးသြားရာတြင္ တရားမပါ။ မိမိတုိ႔သြားစရာဘုိ႔ ေကာက္ေသာ လမ္းတုိ႔ကုိ ျပင္ဆင္ၾကၿပီ။ လုိက္သြားေသာသူမည္သည္ကား၊ ခ်မ္းသာကိုမသိရ။

၉ထို႔ေၾကာင့္၊ ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္ျခင္းသည္ ငါတို႔ႏွင့္ ေဝး၏။ တရားသည္လည္း ငါတို႔ကိုမမွီ။ အလင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာအခါ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိ။ ေရာင္ျခည္ကို ေျမာ္လင့္ေသာ္လည္း၊ ေမွာင္မိုက္၌ သြားလာရၾက၏။ ၁ဝမျမင္္ႏိုင္ ေသာသူကဲ့သို႔ နံရံကို စမ္းသပ္ရၾက၏။ မ်က္စိမရွိေသာသူကဲ့သို႔ စမ္းသပ္ရၾက၏။ ညအခ်ိန္၌ ျဖစ္သကဲ့သို႔ မြန္းတည့္္ အခ်ိန္၌ ထိမိ၍ လဲၾက၏။ စည္းစိမ္ကို ခံစားလ်က္၊  ေသေသာသူကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ၁၁ငါတို႔ ရွိသမွ်သည္ ဝံကဲ့သို႔ ျမည္တမ္း၍၊ ခ်ိဳးကဲ့သို႔ ညည္းညဴၾက၏။ တရားစီရင္ျခင္းကို ေျမာ္လင့္၍ မရၾက။ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးကို ေျမာ္လင့္ ေသာ္လည္း၊ ငါတို႔ႏွင့္ေဝးလွ၏။ ၁၂ငါတို႔အျပစ္တို႔သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ မ်ားျပားၾက၏။ ဒုစရိုက္တို႔သည္ ငါတို႔တဘက္၌ သက္ေသခံၾက၏။ ကိုယ္အျပစ္တို႔သည္ ကိုယ္၌ စြဲကပ္လ်တ္ ကိုယ္ျပဳမိေသာ ဒုစရုိက္မ်ားကို ကိုယ္သိၾက၏၊၊ ၁၃ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွားျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းကိုျပဳ၍ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ကို စြန္႔ၾကၿပီ၊၊ ညွဥ္းဆဲေသာ စကား၊ ပုန္ကန္ေသာ စကားကို ေျပာျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ေသာစကားကို ေအာက္ေမ့၍ စိတ္ႏွလံုးထဲက ျမြက္ဆိုျခင္းကို ျပဳၾကၿပီ။ ၁၄ေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္ျခင္းသည္ ဆုတ္သြားၿပီ၊၊ တရားသည္ အေဝးကရပ္၍ေန၏၊၊ သစၥာသည္ လမ္း၌လဲၿပီ။ ေျဖာင့္ေသာသေဘာမဝင္ႏိုင္ရာ၊ ၁၅သစၥာသည္ ပ်က္ခဲ့ၿပီ၊၊ ဒုစရုိက္ကို ေရွာင္ေသာသူသည္ လုယူျခင္းကို ခံရ၏၊၊ ထိုအမႈ ကို ထာဝရဘုရားသည္ ျမင္လွ်င္၊ တရားမရိွေသာေၾကာင့္ မုန္းေတာ္မူ၏၊၊ ၁၆လူတစ္ေယာက္မွ်မရွိသည္ကို အံ့ၾသေတာ္ မူ၏၊၊ ထို႔ေၾကာင့္၊ မိမိလက္ေတာ္ သည္ မိမိအဖို႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကိုျပဳ၍၊ မိမိေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားသည္ မိမိကို ေထာက္ပင့္၏၊၊ ၁၇ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားတည္းဟူေသာ သံခေမာက္လံုးကို ေဆာင္းေတာ္မူ၏၊၊ အျပစ္ေပးျခင္း အဝတ္ကို၄င္း၊ စိတ္အားႀကီးျခင္း ဝတ္လံု ကို၄င္း ယူတင္ေဆာင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၈သူတို႔အက်င့္အတိုင္း အက်ဳိးအျပစ္ကုိ အဆပ္ေပးေတာ္မူမည္၊၊ ရန္ဘက္ျပဳေသာ သူတုိ႔အား အမ်က္ေတာ္ကုိ၄င္း၊ ရန္သူတုိ႔ခံထုိက္သည္အတုိင္း အျပစ္ကုိ၄င္း တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတုိ႔အား အက်ဳိးအျပစ္ကုိ၄င္း ေပးဆပ္ေတာ္မူမည္။ ၁၉သုိ႔ျဖစ္၍၊ အေနာက္မ်က္ႏွာသားတုိ႔ႏွင့္၊ ေနထြက္ရာအရပ္သားတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ႏွင့္၊ ဘုန္းေတာ္ကုိ ရိုေသၾကလိမ့္မည္၊၊ ရန္သူသည္  ေရလႊမ္းမုိးသကဲ့သုိ႔ ဝင္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညဥ္ေတာ္သည္ ဆီးတားေတာ္မူသည္၊၊ ၂ဝထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေရြးႏႈတ္ေသာ သခင္သည္ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚသုိ႔ၾကြ၍၊ မတရားေသာအမႈ မွလႊဲေသာ ယာကုပ္အမ်ဳိးသားတုိ႔ရွိရာသုိ႔ ေရာက္လတံ့။ ၂၁သူတုိ႔၌ ငါကုိယ္တုိင္ေပးေသာ ပဋိိညာဥ္တရားဟူမူကား၊ သင္၏ အေပၚမွာ က်ိန္းဝပ္ေသာ ငါ၏ဝိညာဥ္ႏွင့္ သင္၏ႏႈတ္၌ ငါထားေသာ စကားသည္၊ ယခုမွစ၍ ကာလအစဥ္ အဆက္သင္၏ႏႈတ္၊ သင့္အမ်ဳိးအႏႊယ္၏ ႏႈတ္ထဲက မထြက္မေပ်ာက္ရဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္၊

၁ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ မကယ္မတင္ႏုိင္ေအာင္ လက္ေတာ္တုိသည္မဟုတ္။ မၾကားႏုိင္ေအာင္ နားေတာ္ထုိင္းသည္မဟုတ္။ ၂သင္တုိ႔ဒုစရုိက္သည္ သင္တုိ႔ကုိဘုရားသခင္ႏွင့္ကြာေစၿပီ။ ၾကားေတာ္မမူေစျခင္းငွါ၊ သင္တုိ႔အျပစ္သည္ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိလႊဲေစၿပီ။ ၃သင္တုိ႔လက္သည္ အေသြးႏွင္၄င္း၊ လက္ေခ်ာင္းတုိ႔သည္ ဒုစရုိက္ႏွင့္ ၄င္းညစ္ညဴးၾက၏။ သင္တုိ႔သည္ ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ လွ်ာအားျဖင့္မုသာစကား၊ အဓမၼစကားကုိ ေျပာတတ္ၾက၏။ ၄တရားကို အဘယ္သူမွ်မရွာ၊ သစၥာကုိ အဘယ္သူမွ်မေစာင့္၊ အနတၱကုိကုိးစား၍ မုသာစကားကုိ ေျပာတတ္ၾက၏။ မေကာင္း ေသာ အၾကံကုိ ပဋိိသေႏၶြယူ၍၊ အဓမၼအမႈကုိ ဘြားၾက၏။ ၅သူတုိ႔သည္ ေျမြဆုိး၏အဥတုိ႔ကုိဝပ္၍ ေပါက္ေစၾက၏။ ပင့္ကူအေျမွးကုိလည္းရက္ၾက၏။ သူတုိ႔ဥမ်ားကုိစားေသာ သူသည္ေသတတ္၏။ အဥကုိခြဲလွ်င္ေျမြဆုိးေပါက္တတ္၏။ ၆သူတုိ႔ရက္ေသာအေျမွးျဖင့္ အဝတ္ကုိမလုပ္ရ။ ကုိယ္အက်င့္ႏွင့္ ကုိယ္ကုိမၿခံဳရၾက။ သူတုိ႔ျပဳေသာအမႈသည္ အဓမၼ အမႈျဖစ္၏၊၊ သူတုိ႔လက္၌ ၾကမ္းတမ္းေသာအမႈရွိ၏။ ၇သူတုိ႔ေျခသည္အဓမၼအမႈကုိ ျပဳျခင္းငွါေျပးတတ္၏။ အျပစ္မရွိေသာ သူ၏အသက္ကုိ သတ္ျခင္းငွါလ်င္ျမန္၏။ သူတုိ႔အႀကံသည္ အဓမၼအၾကံသည္ အဓမၼအႀကံျဖစ္၍၊ သူတုိ႔သြားရာ လမ္း၌ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းရွိ၏။ ၈ခ်မ္းသာလမ္းကုိ သူတုိ႔မသိၾက။ သူတုိ႔ခရီးသြားရာတြင္ တရားမပါ။ မိမိတုိ႔သြားစရာဘုိ႔ ေကာက္ေသာ လမ္းတုိ႔ကုိ ျပင္ဆင္ၾကၿပီ။ လုိက္သြားေသာသူမည္သည္ကား၊ ခ်မ္းသာကိုမသိရ။

၉ထို႔ေၾကာင့္၊ ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္ျခင္းသည္ ငါတို႔ႏွင့္ ေဝး၏။ တရားသည္လည္း ငါတို႔ကိုမမွီ။ အလင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာအခါ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိ။ ေရာင္ျခည္ကို ေျမာ္လင့္ေသာ္လည္း၊ ေမွာင္မိုက္၌ သြားလာရၾက၏။ ၁ဝမျမင္္ႏိုင္ ေသာသူကဲ့သို႔ နံရံကို စမ္းသပ္ရၾက၏။ မ်က္စိမရွိေသာသူကဲ့သို႔ စမ္းသပ္ရၾက၏။ ညအခ်ိန္၌ ျဖစ္သကဲ့သို႔ မြန္းတည့္္ အခ်ိန္၌ ထိမိ၍ လဲၾက၏။ စည္းစိမ္ကို ခံစားလ်က္၊  ေသေသာသူကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ၁၁ငါတို႔ ရွိသမွ်သည္ ဝံကဲ့သို႔ ျမည္တမ္း၍၊ ခ်ိဳးကဲ့သို႔ ညည္းညဴၾက၏။ တရားစီရင္ျခင္းကို ေျမာ္လင့္၍ မရၾက။ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးကို ေျမာ္လင့္ ေသာ္လည္း၊ ငါတို႔ႏွင့္ေဝးလွ၏။ ၁၂ငါတို႔အျပစ္တို႔သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ မ်ားျပားၾက၏။ ဒုစရိုက္တို႔သည္ ငါတို႔တဘက္၌ သက္ေသခံၾက၏။ ကိုယ္အျပစ္တို႔သည္ ကိုယ္၌ စြဲကပ္လ်တ္ ကိုယ္ျပဳမိေသာ ဒုစရုိက္မ်ားကို ကိုယ္သိၾက၏၊၊ ၁၃ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွားျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းကိုျပဳ၍ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ကို စြန္႔ၾကၿပီ၊၊ ညွဥ္းဆဲေသာ စကား၊ ပုန္ကန္ေသာ စကားကို ေျပာျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ေသာစကားကို ေအာက္ေမ့၍ စိတ္ႏွလံုးထဲက ျမြက္ဆိုျခင္းကို ျပဳၾကၿပီ။ ၁၄ေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္ျခင္းသည္ ဆုတ္သြားၿပီ၊၊ တရားသည္ အေဝးကရပ္၍ေန၏၊၊ သစၥာသည္ လမ္း၌လဲၿပီ။ ေျဖာင့္ေသာသေဘာမဝင္ႏိုင္ရာ၊ ၁၅သစၥာသည္ ပ်က္ခဲ့ၿပီ၊၊ ဒုစရုိက္ကို ေရွာင္ေသာသူသည္ လုယူျခင္းကို ခံရ၏၊၊ ထိုအမႈ ကို ထာဝရဘုရားသည္ ျမင္လွ်င္၊ တရားမရိွေသာေၾကာင့္ မုန္းေတာ္မူ၏၊၊ ၁၆လူတစ္ေယာက္မွ်မရွိသည္ကို အံ့ၾသေတာ္ မူ၏၊၊ ထို႔ေၾကာင့္၊ မိမိလက္ေတာ္ သည္ မိမိအဖို႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကိုျပဳ၍၊ မိမိေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားသည္ မိမိကို ေထာက္ပင့္၏၊၊ ၁၇ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားတည္းဟူေသာ သံခေမာက္လံုးကို ေဆာင္းေတာ္မူ၏၊၊ အျပစ္ေပးျခင္း အဝတ္ကို၄င္း၊ စိတ္အားႀကီးျခင္း ဝတ္လံု ကို၄င္း ယူတင္ေဆာင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၈သူတို႔အက်င့္အတိုင္း အက်ဳိးအျပစ္ကုိ အဆပ္ေပးေတာ္မူမည္၊၊ ရန္ဘက္ျပဳေသာ သူတုိ႔အား အမ်က္ေတာ္ကုိ၄င္း၊ ရန္သူတုိ႔ခံထုိက္သည္အတုိင္း အျပစ္ကုိ၄င္း တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတုိ႔အား အက်ဳိးအျပစ္ကုိ၄င္း ေပးဆပ္ေတာ္မူမည္။ ၁၉သုိ႔ျဖစ္၍၊ အေနာက္မ်က္ႏွာသားတုိ႔ႏွင့္၊ ေနထြက္ရာအရပ္သားတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ႏွင့္၊ ဘုန္းေတာ္ကုိ ရိုေသၾကလိမ့္မည္၊၊ ရန္သူသည္  ေရလႊမ္းမုိးသကဲ့သုိ႔ ဝင္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညဥ္ေတာ္သည္ ဆီးတားေတာ္မူသည္၊၊ ၂ဝထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေရြးႏႈတ္ေသာ သခင္သည္ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚသုိ႔ၾကြ၍၊ မတရားေသာအမႈ မွလႊဲေသာ ယာကုပ္အမ်ဳိးသားတုိ႔ရွိရာသုိ႔ ေရာက္လတံ့။ ၂၁သူတုိ႔၌ ငါကုိယ္တုိင္ေပးေသာ ပဋိိညာဥ္တရားဟူမူကား၊ သင္၏ အေပၚမွာ က်ိန္းဝပ္ေသာ ငါ၏ဝိညာဥ္ႏွင့္ သင္၏ႏႈတ္၌ ငါထားေသာ စကားသည္၊ ယခုမွစ၍ ကာလအစဥ္ အဆက္သင္၏ႏႈတ္၊ သင့္အမ်ဳိးအႏႊယ္၏ ႏႈတ္ထဲက မထြက္မေပ်ာက္ရဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္၊