ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၅)


၁ငါခ်စ္ရာသခင္၏ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍၊ ေမတၱာသီခ်င္းကုိေရွ႔ေတာ္၌ ဆုိေပအံ့၊၊ ေျမေကာင္း ေသာ ေတာင္ေပၚမွာ ငါခ်စ္ရာသခင္၏ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ေတာ္တဆူရွိ၏၊၊ ၂ေျမကုိတူး၍ ေက်ာက္ခဲတုိ႔ကုိ ရွင္းလင္းေစၿပီးမွ၊ အေကာင္းဆုံးေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္တုိ႔ကုိ စုိက္ပ်ဳိးေတာ္မူ၏၊၊ ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ မွီခုိရာတဲလင့္ကုိလည္း ေဆာက္၍၊ စပ်စ္သီးနယ္ရာ က်င္းကုိလည္း တူးေတာ္မူ၏၊၊ ထုိအခါစပ်စ္သီးကုိ သီးမည္ဟုေျမာ္လင့္သည္ရွိေသာ္၊ ေဗာရွသီးကုိ သီးပါသည္တကား၊၊ ၃ယခုမွာ အုိယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတုိ႔၊ ငါႏွင့္ငါ့စပ်စ္ဥယ်ာဥ္အမႈကုိ စီရင္ၾကပါေလာ့။ ၄ ငါ့စပ်စ္ဥယ်ာဥ္၍ ငါေက်းဇူးျပဳႏုိင္လ်က္၊ မျပဳေသးေသာ အရာတစုံတခုရွိသေလာ၊၊ စပ်စ္သီးကုိ သီးမည္ဟု ေျမာ္လင့္ သည္ရွိေသာ္၊ ေဗာရွသီးကုိ အဘယ္ေၾကာင့္သီးသနည္း၊၊ ၅ယခုနားေထာင္ၾက၊၊ ငါ့စပ်စ္ဥယ်ာဥ္၌ ငါျပဳရမည္အမႈကုိ  သင္တုိ႔အား ငါေဘာ္ျပမည္၊၊ ေစာင္ရန္းကုိငါပယ္ရွင္းသျဖင့္၊ သူတပါးတုိ႔သည္ စားၾကလိမ့္မည္၊၊ အုတ္ရုိးကုိ ငါဖ်ဳိသျဖင့္၊ သူတပါးတုိ႔သည္ ေက်ာ္နင္းၾကလိမ့္မည္၊၊ ၆ဥယ်ာဥ္ကုိငါရွင္းရွင္း ဖ်က္ဆီးမည္၊၊ အဘယ္သူမွ် မျပင္ဆင္ရ၊၊ အဘယ္မွ်ပတူးမဆြရ၊၊ ဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိဥယ်ာဥ္အေပၚမွာလည္း မုိဃ္းမရြာေစျခင္းငွါ ငါပညတ္ မည္။ ၇ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား၏ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ ကား၊ ဣသရလအမ်ဳိးတည္း၊၊ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ ပ်ဳိးပင္ကား၊ ယုဒလူတည္း၊၊ တရားစီရင္ျခင္းကုိ ေျမာ္လင့္ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္၊ အေသတ္ျခင္းကုိ၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းအရာ၌လည္း ငိုေၾကြျခင္းကုိ၄င္း ေတြ႔ျမင္ေတာ္မူ၏၊

၈မိမိတုိ႔သည္ ေျမ၏အလယ္၌တစုတည္းေနရာက်၍ လပ္ေသာအရပ္မရွိေစျခင္းငွါ၊ အိမ္တေဆာင္ႏွင့္ တေဆာင္ကုိ၄င္း၊ လယ္တကြက္ႏွင့္တကြက္ကုိ၄င္း၊ ဆက္တတ္ေသာ သူတုိ႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏၊ ၉ငါ၏နားအပါး၌ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အကယ္စင္စစ္ႀကီးက်ယ္တင့္တယ္ ေသာ အိမ္အမ်ား တုိ႔သည္ေနေသာသူမရွိ၊၊ လူဆိတ္ညံရာျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္တပယ္သည္ စပ်စ္ရည္ တဗတ္ကုိမွ်သာျဖစ္ေစမည္၊၊ မ်ဳိးေစ့ကုိလည္း ႀကဲေသာအခါ၊ ဆယ္ဘုိ႔တြင္ တဘုိ႔ကုိမွ်သာရၾကလိမ့္မည္၊

၁၁ေသရည္ေသရက္ကုိ ေသာက္အ့ံေသာငွါ၊ နံနက္ေစာေစာထ၍ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ယစ္မူးအံ့ေသာငွါ၊ ညဥ့္ကုိ လည္း လြန္ေစတတ္ေသာသူတို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏၊၊ ၁၂သူတုိ႔၏ပြဲ၌ေစာင္း၊ တေယာ၊ ပတ္သာ၊ ပုေလြ၊ စပ်စ္ရည္ ပါတတ္၏၊ ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္ကုိကား၊ ပမာဏမျပဳၾက၊၊ လက္ေတာ္ႏွင့္ျပဳျပင္ေတာ္မူရာကုိ မရိပ္မိၾက၊၊ ၁၃ထုိေၾကာင့္ငါ၏လူတုိ႔သည္ ပညာမရွိ၊၊ ဘမ္းဆီးသိမ္းသြားျခင္းကုိ ခံရၾက၏၊၊ မွဴးမတ္တို႔သည္ မြတ္သိပ္၍ ေသၾက၏။ ဆင္းရဲသားတုိ႔သည္ ေရငတ္၍ ပူေဆြးလ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၁၄ထုိေၾကာင့္၊ မရဏာႏုိင္ငံသည္ မိမိေလာဘကုိက်ယ္ေစ၍၊ မိမိပစပ္ကုိအတုိင္း အရွည္မရွိဘဲ ဖြင့္ဟသျဖင့္၊ သူ႔တုိ႔၏ဂုဏ္အသေရအလုံးအရင္း၊ အသံဗလံျပဳျခင္း၊ ရႊင္လန္းျခင္းတုိ႔သည္ ဆင္းျမဳပ္ရၾက၏၊၊ ၁၅ယုတ္ ေသာသူလည္း ဦးႏွိမ့္ျခင္း၊ ျမတ္ေသာသူလည္း ရႈတ္ခ်ျခင္းကုိခံရ၍ မာနႀကီးေသာ သူတုိ႔၏မ်က္ႏွာလည္းပ်က္ရ၏၊၊ ၁၆ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား သခင္သည္ တရားစီရင္ျခင္း အားျဖင့္ ေျမွာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအားျဖင့္၊ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၇ထုိအခါသုိးသငယ္တုိ႔သည္ အလုိအေလ်ာက္ က်က္စားရၾကလိမ့္မည္။ သူေဌးသူၾကြယ္ပုိင္ဘူး၍၊ လူဆိတ္ညံရာ အရပ္၌လည္း ဧည့္သည္တုိ႔သည္စားရၾကလိမ့္မည္။

၁၈ဒုကၡကုိဒုစရုိက္ျဖင့္ ဆြဲေသာသူ၊ လွည္းႀကိဳးျဖင့္ ဆြဲသကဲ့သုိ႔၊ အျပစ္ကုိဆြဲငင္ေသာ သူတုိ႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏၊၊ ၁၉သူတို႔ကလည္း ဘုရားသခင္၏အမႈကုိ ငါတုိ႔သည္ ျမင္ရမည္အေၾကာင္း၊ အလ်င္အျမန္ႀကိဳးစားေတာ္မူပါ ေစ၊၊ ငါတုိ႔သည္ သိနားလည္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရား၏ အၾကံေတာ္သည္ အနီးသုိ႔ခ်ဥ္း၍ ျပည့္စုံပါေစဟုဆုိတတ္ၾက၏၊၊ ၂ဝမေကာင္းကုိအေကာင္း၊ အေကာင္းကုိမေကာင္းဟု ေခၚတတ္ေသာသူ၊ အလင္းအရာ၌အမုိက္၊ အမုိက္အရာ၌ အလင္းကို၄င္း၊ အခ်ဳိအရာ၌အခါး၊ အခါးအရာ၌အခ်ဳိကုိ၄င္း၊ အလြဲ ယူတတ္ေသာ သူတုိ႔သည္အမဂၤလာရွိၾက၏၊၊ ၂၁ငါသည္ ပညာရွိသည္ဟုကုိယ္ကုိ ထင္ေသာသူ၊ သမၼာသတိႏွင့္ ျပည့္စုံ သည္ဟု ထင္မွတ္ေသာ သူတုိ႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏၊၊ ၂၂စပ်စ္ရည္ကုိမ်ားစြာေသာက္ႏုိင္ေသာသူ၊ ေဆးႏွင့္ေရာ ေသာ ေသရည္ေသရက္ကုိ ေသာက္ျခင္းအမႈ၌၊ အားႀကီးေသာသူတို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏၊၊ ၂၃ထုိသူတုိ႔သည္ တံစုိး ကုိ စားျခင္းငွါ၊ မတရားေသာသူတုိ႔ကုိ အျပစ္မေပးဘဲလႊတ္၍၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတုိ႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိဝန္မခံ၊ ပယ္ရွားတတ္ၾက၏၊၊ ၂၄ထုိေၾကာင့္မီးလွ်ာသည္ ေကာင္းရုိးကုိလ်က္၊ မီးလွ်ံသည္ျမက္ေျခာက္ကုိ ကြၽမ္းေစသည္နည္း တူ သူတုိ႔၏အျမစ္သည္ေဆြးေျမ့ေသာ သစ္သားကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ အပြင့္သည္လည္း ေျမမႈန္႔ကဲ့သုိ႔ လြင့္တက္လိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏တရားေတာ္ကုိပယ္ၾကၿပီ၊၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ သန္႔ ရွင္းေသာ ဘုရား၏ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိမထီမဲ့ျမင္ျပဳၾကၿပီ၊၊

၂၅ထုိေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူတုိ႔ကုိ အမ်က္ေတာ္ထြက္လ်က္၊ သူတုိ႔၌ လက္ေတာ္ကုိဆန္႔၍ ဒဏ္ ခတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ေတာင္တုိ႔သည္ တုန္လႈပ္၍၊ သူတုိ႔၏အေသေကာင္တုိ႔သည္ လမ္းမ်ား၌ မစင္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၾက၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမ်က္ေတာ္သည္မၿငိမ္း၊ လက္ေတာ္သည္ ဆန္႔လ်က္ရွိေသး၏၊၊ ၂၆ေဝးေသာအရပ္မွာေနေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔အဘုိ႔အလံကုိထူ၍ ေျမႀကီးစြန္းသားတုိ႔ကုိ ႏိႈးေဆာ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ အလ်င္အျမန္လာၾက လိမ့္မည္။ ၂၇သူတုိ႔တြင္ ေမာေသာသူမရွိ၊၊ ထိမိ၍လဲေသာသူမရွိ၊၊ ငုိက္မ်ည္းေသာသူ၊ အိပ္ေပ်ာ္ေသာလူလည္းမရွိ၊၊ သူတုိ႔ခါးစည္းမေျပ၊၊ ေျခနင္းႀကိဳးလည္းမကြၽတ္၊၊ ၂၈သူတုိ႔ျမွားတုိ႔ သည္ထက္ၾက၏၊၊ ေလးတုိ႔သည္လည္း တင္လ်က္ ရွိၾက၏၊၊ ျမင္းခြာတုိ႔သည္မီးေက်ာက္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ရထားဘီးတုိ႔သည္လည္း၊ ေလေဘြကဲ့သုိ႔၄င္း ထင္ၾက၏၊၊ ၂၉သူတုိ႔ အသံဗလံသည္ ျခေသၤ့ေဟာက္သံႏွင့္တူ၍ ျခေသၤ့ပ်ဳိကဲ့သုိ႔ ေဟာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ေဟာက္လ်က္ အေကာင္ကုိ ဘမ္း၍ ေဆာင္သြားၾကလိမ့္မည္၊၊ အဘယ္သူမွ်မကယ္မႏႈတ္ရ၊၊ ၃ဝထုိကာလ၌ သူတုိ႔သည္ သမုဒၵရာအသံဗလံကဲ့သုိ႔ ဟုန္းဟုန္းျမည္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိျပည္ကုိ ၾကည့္ရႈလွ်င္၊ ေမွာင္မုိက္အတိ၊ ဒုကၡဆင္းရဲသက္သက္ရွိ၍ မုိဃ္္းေကာင္း ကင္အလင္းသည္  ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္သတည္း၊၊