ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၆၀)


၁သင္ထေလာ့၊၊ လင္းေလာ့၊၊ သင္၏အလင္းေရာက္လာၿပီ၊၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ သင္၏အေပၚမွာ ေပၚထြန္းလ်က္ရွိ၏၊၊ ၂ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ေမွာက္မုိက္သည္ ေျမၾကီကုိ ဖုံးလႊမ္းလိမ့္မည္၊၊ ထူထပ္ေသာေမွာင္မိုက္သည္ လူမ်ားကိုဖံုးလႊမ္းလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ သင္၏အေပၚမွာ ထာဝရဘုရားသည္ ေပၚထြန္းေတာ္မူ၍၊ ဘုန္းေတာ္သည္ သင္၏အေပၚမွာ ထင္ရွားလ်က္ရွိလိမ့္မည္၊၊ ၃တပါးအမ်ဳိးသား တုိ႔သည္ သင္၏အလင္းသုိ႔၄င္း၊ ရွင္ဘုရင္တုိ႔သည္ သင္၌ ေပၚထြန္းမည္အေရာင္သုိ႔၄င္း လာၾကလိမ့္မည္။ ၄အရပ္ရပ္ သုိ႔ ေျမာ္ၾကေလာ့၊၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႔သည္ စုေဝး၍ သင္ထံသုိ႔လာၾက၏၊၊ သင္၏သားသမီးတုိ႔သည္ အေဝးကလာ၍၊ သင္၏အနားမွာ ေမြးစားျခင္းကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၅ထုိအခါ သင္သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ ရႊင္လန္းျခင္းရွိလိမ့္မည္၊၊ ႏွလုံးတုန္လႈပ္၍ ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သမုဒၵရာ၏ ၾကြယ္ဝျခင္းသည္ သင့္ဘက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ၍ တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ စည္းစိမ္သည္ သင့္လက္သုိ႔ေရာက္လိမ့္မည္၊၊ ၆ကုလားအုပ္မ်ားႏွင့္ မိဒ်န္ျပည္၊ ဧဖာျပည္မွ ျဖစ္ေသာ ကုလားအုပ္မ်ဳိးတုိ႔သည္ သင့္ကုိႏွံ႔ျပားၾကလိ္မ့္မည္။ ေရွဘျပည္သားအေပါင္းတုိ႔သည္ လာၾကလိမ့္မည္၊၊ ေရႊႏွင့္ေလာဗန္ကုိေဆာင္ခဲ့ၾက၊၊ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္တုိ႔ကုိ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္မည္၊၊ ၇ေကဒါျပည္၏၊ သုိးစုအေပါင္းတုိ႔သည္ သင္ထံမွာ စုေဝးၾကလိမ့္မည္။ နာဗာယုတ္ျပည္၏ ဆိတ္တို႔သည္ သင္၏ အမႈကုိေဆာင္ရြက္၍၊ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ လကၡဏာႏွင့္ ငါ၏ယဇ္ပလႅင္ေပၚသုိ႔ တက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ငါဘုန္း ထင္ရွားရာ ဗိမာန္ကုိငါသည္ သာ၍ ဘုန္းပြင့္ေစမည္။ ၈မိုဃ္းတိမ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ မိမိတုိ႔အိမ္သုိ႔ ပ်ံေသာခ်ဳိးမ်ား ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ပ်ံလာေသာ ဤသူတုိ႔ကား၊ အဘယ္သူျဖစ္ၾက လိမ့္မည္နည္း၊၊ ၉အကယ္စင္စစ္ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ ေၾကာင့္၄င္း၊ သင္၏ဘုန္းကုိပြင့္ေစေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားေၾကာင့္၄င္း၊ သင္၏သားတုိ႔ႏွင့္တကြ သူတုိ႔ေရႊေငြမ်ားကုိ အေဝးမွေဆာင္ခဲ့ျခင္းငွါ၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတုိ႔သည္ ငါကုိေစာင့္ေန၍၊ တာရႈသေဘၤာတုိ႔သည္ အဦးျပဳၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝတပါးအမ်ဳိးတုိ႔သည္ သင္၏ ၿမိဳ႔ရိုးကုိတည္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ရွင္ဘုရင္တုိ႔ သည္လည္း သင့္ကုိ ျပဳစုၾကလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ အမ်က္ထြက္၍ သင့္ကုိဒဏ္ခတ္ေသာ္လည္း ေစတနာစိတ္ႏွင့္ သနားဦးမည္၊၊ ၁၁တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ စည္းစိမ္ကုိသင့္ထံသုိ႔ ေဆာင္ခဲ့၍ သူတုိ႔၏ ရွင္ဘုရင္တုိ႔ကုိလည္း ပုိ႔သမည္ အေၾကာင္း၊ သင္၏တံခါးတုိ႔ကုိ ေန႔ညဥ့္မပိတ္ဘဲ အစဥ္ဖြင့္ထားရလိမ့္မည္၊၊ ၁၂အၾကင္ျပည္ႏွင့္ အၾကင္ႏုိင္ ငံသည္ သင္၏အမႈကုိမေဆာင္၊ ထုိျပည္ႏွင့္ ထုိႏုိင္ငံသည္ ပ်က္ဆီးရလိမ့္မည္၊၊ ထုိသုိ႔ေသာ တုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔သည္ သုတ္သင္ ပယ္ရွင္းျခင္းကုိ အမွန္ခံၾကလိမ့မည္၊၊ ၁၃ငါ၏ သန္႔ရွင္းရာဌာနကုိ တင့္တယ္ေစျခင္းငွါ၊ ေလဗႏုန္ဘုန္းႏွင့္တကြ ထင္းရူးပင္၊ တေဒရပင္၊ တာရႈရပင္တုိ႔သည္  သင့္ထံသုိ႔ တညီတညြတ္တည္း ေရာက္လာၾကလိမ့္မည္၊၊ ငါသည္ ငါ၏ေျခတင္ရာ အရပ္ကုိ ဘုန္းပြင့္ေစမည္၊၊ ၁၄သင့္ကုိ ညွဥ္းဆဲေသာသူတုိ႔၏ သားတုိ႔သည္ သင့္ထံသုိ႔လာ၍ ဦးခ်ၾကလိမ့္မည္၊၊ သင့္ကုိ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ သင္၏ေျခရင္၌ ဝပ္ေနၾကလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရား၏ၿမိဳ႔၊ ဣသေရ လအမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရား၏ ဇိအုန္ၿမိဳ႔ဟူ၍ သင့္ကုိ သမုတ္ၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၅သင့္ကုိ အဘယ္သူမွ် ေရွာက္၍မသြားရမည္အေၾကာင္း၊ သူတပါးတုိ႔သည္ သင့္ကုိစြန္႔ပစ္ရြံရွာၾကသည္ အတြက္၊ ငါသည္သင့္ကုိ ထာဝရအထြဋိ္အျမတ္ျဖစ္ေစမည္၊၊ လူမ်ဳိးအစဥ္အဆက္ဝမ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ေစမည္၊၊ ၁၆သင္သည္ တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ႏို႔ကုိစုိ႔ရလိမ့္မည္၊၊ ရွင္ဘုရင္တုိ႔၏သားျမတ္ကုိလည္းစုိ႔ရလိမ့္မည္၊၊ ငါထာဝရဘုရားသည္၊ ကယ္တင္ေသာသူ ယာကုပ္အမ်ဳိး၌ တန္ခုိးႀကီးေသာ ဘုရားသည္၊ သင့္ကုိ ေရြးႏႈတ္ေသာသူျဖစ္ ေၾကာင္းကုိ သင္သည္ သိရလိမ့္မည္၊၊ ၁၇ေၾကးဝါအရာ၌ေရႊကုိ၄င္း၊ သံအရာ၌ ေငြကို၄င္း၊ သစ္သားအရာ၌ ေၾကးဝါကုိ ၄င္း၊ ေက်ာက္အရပ္၌ သံကုိ၄င္း ငါေဆာင္ခဲ့မည္၊၊ ၁၈သင္၏အရာရွိတုိ႔ကုိ ၿငိမ္သက္ေသာသေဘာ၊ အခြန္ခံတုိ႔ကုိ ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာႏွင့္ ျပည့္စုံေစမည္၊၊ သင္၏ျပည္၌ အႏုိင္အထက္ ျပဳျခင္းအသံကုိ ေနာက္တဖန္မၾကားရ၊၊ သင္၏နယ္ အတြင္းတြင္ လုယူဖ်က္ဆီးျခင္းမရွိရ၊၊ သင္၏ၿမိဳ႔ရုိးကုိကယ္တင္ျခင္းဟူ၍၄င္း၊ ၿမိဳ႔တံခါးတုိ႔ကုိ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ဟူ၍၄င္း၊ သမုတ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၉ေနာက္တဖန္ ေန႔အခ်ိန္၌ သင္၏အလင္းသည္ ေနေပးေသာအလင္းမဟုတ္၊ ညဥ့္အ ခ်ိန္၌လည္း၊ လအေရာင္သည္ သင့္ကုိမလင္းေစရ၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၌ ထာဝရအလင္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ဘုန္းအသေရျဖစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝေနာက္တဖန္ သင္၏ေနသည္ မဝင္ရ၊၊ သင္၏လသည္လည္းမဆုတ္ရ၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၌ထာဝရအလင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၍ စိတ္မသာညည္းတြားရာ ကာလကုန္ေလၿပီ၊၊ ၂၁သင္၏ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္၍၊ ျပည္ေတာ္ကုိ အစဥ္အျမဲ အေမြခံသျဖင့္ ငါ၏ဘုန္းပြင့္ ေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကုိယ္တုိင္စုိက္၍ျပဳစုေသာ ပ်ဳိးပင္ျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၂သူငယ္တေယာက္သည္ လူတေထာင္ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ အားနည္းေသာ သူတေယာက္သည္ အားႀကီးေသာလူမ်ဳိးျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ အခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ထိုအမႈကုိႏႈိးေဆာ္မည္။

၁သင္ထေလာ့၊၊ လင္းေလာ့၊၊ သင္၏အလင္းေရာက္လာၿပီ၊၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ သင္၏အေပၚမွာ ေပၚထြန္းလ်က္ရွိ၏၊၊ ၂ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ေမွာက္မုိက္သည္ ေျမၾကီကုိ ဖုံးလႊမ္းလိမ့္မည္၊၊ ထူထပ္ေသာေမွာင္မိုက္သည္ လူမ်ားကိုဖံုးလႊမ္းလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ သင္၏အေပၚမွာ ထာဝရဘုရားသည္ ေပၚထြန္းေတာ္မူ၍၊ ဘုန္းေတာ္သည္ သင္၏အေပၚမွာ ထင္ရွားလ်က္ရွိလိမ့္မည္၊၊ ၃တပါးအမ်ဳိးသား တုိ႔သည္ သင္၏အလင္းသုိ႔၄င္း၊ ရွင္ဘုရင္တုိ႔သည္ သင္၌ ေပၚထြန္းမည္အေရာင္သုိ႔၄င္း လာၾကလိမ့္မည္။ ၄အရပ္ရပ္ သုိ႔ ေျမာ္ၾကေလာ့၊၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႔သည္ စုေဝး၍ သင္ထံသုိ႔လာၾက၏၊၊ သင္၏သားသမီးတုိ႔သည္ အေဝးကလာ၍၊ သင္၏အနားမွာ ေမြးစားျခင္းကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၅ထုိအခါ သင္သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ ရႊင္လန္းျခင္းရွိလိမ့္မည္၊၊ ႏွလုံးတုန္လႈပ္၍ ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သမုဒၵရာ၏ ၾကြယ္ဝျခင္းသည္ သင့္ဘက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ၍ တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ စည္းစိမ္သည္ သင့္လက္သုိ႔ေရာက္လိမ့္မည္၊၊ ၆ကုလားအုပ္မ်ားႏွင့္ မိဒ်န္ျပည္၊ ဧဖာျပည္မွ ျဖစ္ေသာ ကုလားအုပ္မ်ဳိးတုိ႔သည္ သင့္ကုိႏွံ႔ျပားၾကလိ္မ့္မည္။ ေရွဘျပည္သားအေပါင္းတုိ႔သည္ လာၾကလိမ့္မည္၊၊ ေရႊႏွင့္ေလာဗန္ကုိေဆာင္ခဲ့ၾက၊၊ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္တုိ႔ကုိ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္မည္၊၊ ၇ေကဒါျပည္၏၊ သုိးစုအေပါင္းတုိ႔သည္ သင္ထံမွာ စုေဝးၾကလိမ့္မည္။ နာဗာယုတ္ျပည္၏ ဆိတ္တို႔သည္ သင္၏ အမႈကုိေဆာင္ရြက္၍၊ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ လကၡဏာႏွင့္ ငါ၏ယဇ္ပလႅင္ေပၚသုိ႔ တက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ငါဘုန္း ထင္ရွားရာ ဗိမာန္ကုိငါသည္ သာ၍ ဘုန္းပြင့္ေစမည္။ ၈မိုဃ္းတိမ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ မိမိတုိ႔အိမ္သုိ႔ ပ်ံေသာခ်ဳိးမ်ား ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ပ်ံလာေသာ ဤသူတုိ႔ကား၊ အဘယ္သူျဖစ္ၾက လိမ့္မည္နည္း၊၊ ၉အကယ္စင္စစ္ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ ေၾကာင့္၄င္း၊ သင္၏ဘုန္းကုိပြင့္ေစေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားေၾကာင့္၄င္း၊ သင္၏သားတုိ႔ႏွင့္တကြ သူတုိ႔ေရႊေငြမ်ားကုိ အေဝးမွေဆာင္ခဲ့ျခင္းငွါ၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတုိ႔သည္ ငါကုိေစာင့္ေန၍၊ တာရႈသေဘၤာတုိ႔သည္ အဦးျပဳၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝတပါးအမ်ဳိးတုိ႔သည္ သင္၏ ၿမိဳ႔ရိုးကုိတည္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ရွင္ဘုရင္တုိ႔ သည္လည္း သင့္ကုိ ျပဳစုၾကလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ အမ်က္ထြက္၍ သင့္ကုိဒဏ္ခတ္ေသာ္လည္း ေစတနာစိတ္ႏွင့္ သနားဦးမည္၊၊ ၁၁တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ စည္းစိမ္ကုိသင့္ထံသုိ႔ ေဆာင္ခဲ့၍ သူတုိ႔၏ ရွင္ဘုရင္တုိ႔ကုိလည္း ပုိ႔သမည္ အေၾကာင္း၊ သင္၏တံခါးတုိ႔ကုိ ေန႔ညဥ့္မပိတ္ဘဲ အစဥ္ဖြင့္ထားရလိမ့္မည္၊၊ ၁၂အၾကင္ျပည္ႏွင့္ အၾကင္ႏုိင္ ငံသည္ သင္၏အမႈကုိမေဆာင္၊ ထုိျပည္ႏွင့္ ထုိႏုိင္ငံသည္ ပ်က္ဆီးရလိမ့္မည္၊၊ ထုိသုိ႔ေသာ တုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔သည္ သုတ္သင္ ပယ္ရွင္းျခင္းကုိ အမွန္ခံၾကလိမ့မည္၊၊ ၁၃ငါ၏ သန္႔ရွင္းရာဌာနကုိ တင့္တယ္ေစျခင္းငွါ၊ ေလဗႏုန္ဘုန္းႏွင့္တကြ ထင္းရူးပင္၊ တေဒရပင္၊ တာရႈရပင္တုိ႔သည္  သင့္ထံသုိ႔ တညီတညြတ္တည္း ေရာက္လာၾကလိမ့္မည္၊၊ ငါသည္ ငါ၏ေျခတင္ရာ အရပ္ကုိ ဘုန္းပြင့္ေစမည္၊၊ ၁၄သင့္ကုိ ညွဥ္းဆဲေသာသူတုိ႔၏ သားတုိ႔သည္ သင့္ထံသုိ႔လာ၍ ဦးခ်ၾကလိမ့္မည္၊၊ သင့္ကုိ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ သင္၏ေျခရင္၌ ဝပ္ေနၾကလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရား၏ၿမိဳ႔၊ ဣသေရ လအမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရား၏ ဇိအုန္ၿမိဳ႔ဟူ၍ သင့္ကုိ သမုတ္ၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၅သင့္ကုိ အဘယ္သူမွ် ေရွာက္၍မသြားရမည္အေၾကာင္း၊ သူတပါးတုိ႔သည္ သင့္ကုိစြန္႔ပစ္ရြံရွာၾကသည္ အတြက္၊ ငါသည္သင့္ကုိ ထာဝရအထြဋိ္အျမတ္ျဖစ္ေစမည္၊၊ လူမ်ဳိးအစဥ္အဆက္ဝမ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ေစမည္၊၊ ၁၆သင္သည္ တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ႏို႔ကုိစုိ႔ရလိမ့္မည္၊၊ ရွင္ဘုရင္တုိ႔၏သားျမတ္ကုိလည္းစုိ႔ရလိမ့္မည္၊၊ ငါထာဝရဘုရားသည္၊ ကယ္တင္ေသာသူ ယာကုပ္အမ်ဳိး၌ တန္ခုိးႀကီးေသာ ဘုရားသည္၊ သင့္ကုိ ေရြးႏႈတ္ေသာသူျဖစ္ ေၾကာင္းကုိ သင္သည္ သိရလိမ့္မည္၊၊ ၁၇ေၾကးဝါအရာ၌ေရႊကုိ၄င္း၊ သံအရာ၌ ေငြကို၄င္း၊ သစ္သားအရာ၌ ေၾကးဝါကုိ ၄င္း၊ ေက်ာက္အရပ္၌ သံကုိ၄င္း ငါေဆာင္ခဲ့မည္၊၊ ၁၈သင္၏အရာရွိတုိ႔ကုိ ၿငိမ္သက္ေသာသေဘာ၊ အခြန္ခံတုိ႔ကုိ ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာႏွင့္ ျပည့္စုံေစမည္၊၊ သင္၏ျပည္၌ အႏုိင္အထက္ ျပဳျခင္းအသံကုိ ေနာက္တဖန္မၾကားရ၊၊ သင္၏နယ္ အတြင္းတြင္ လုယူဖ်က္ဆီးျခင္းမရွိရ၊၊ သင္၏ၿမိဳ႔ရုိးကုိကယ္တင္ျခင္းဟူ၍၄င္း၊ ၿမိဳ႔တံခါးတုိ႔ကုိ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ဟူ၍၄င္း၊ သမုတ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၉ေနာက္တဖန္ ေန႔အခ်ိန္၌ သင္၏အလင္းသည္ ေနေပးေသာအလင္းမဟုတ္၊ ညဥ့္အ ခ်ိန္၌လည္း၊ လအေရာင္သည္ သင့္ကုိမလင္းေစရ၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၌ ထာဝရအလင္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ဘုန္းအသေရျဖစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝေနာက္တဖန္ သင္၏ေနသည္ မဝင္ရ၊၊ သင္၏လသည္လည္းမဆုတ္ရ၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၌ထာဝရအလင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၍ စိတ္မသာညည္းတြားရာ ကာလကုန္ေလၿပီ၊၊ ၂၁သင္၏ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္၍၊ ျပည္ေတာ္ကုိ အစဥ္အျမဲ အေမြခံသျဖင့္ ငါ၏ဘုန္းပြင့္ ေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကုိယ္တုိင္စုိက္၍ျပဳစုေသာ ပ်ဳိးပင္ျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၂သူငယ္တေယာက္သည္ လူတေထာင္ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ အားနည္းေသာ သူတေယာက္သည္ အားႀကီးေသာလူမ်ဳိးျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ အခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ထိုအမႈကုိႏႈိးေဆာ္မည္။

၁သင္ထေလာ့၊၊ လင္းေလာ့၊၊ သင္၏အလင္းေရာက္လာၿပီ၊၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ သင္၏အေပၚမွာ ေပၚထြန္းလ်က္ရွိ၏၊၊ ၂ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ေမွာက္မုိက္သည္ ေျမၾကီကုိ ဖုံးလႊမ္းလိမ့္မည္၊၊ ထူထပ္ေသာေမွာင္မိုက္သည္ လူမ်ားကိုဖံုးလႊမ္းလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ သင္၏အေပၚမွာ ထာဝရဘုရားသည္ ေပၚထြန္းေတာ္မူ၍၊ ဘုန္းေတာ္သည္ သင္၏အေပၚမွာ ထင္ရွားလ်က္ရွိလိမ့္မည္၊၊ ၃တပါးအမ်ဳိးသား တုိ႔သည္ သင္၏အလင္းသုိ႔၄င္း၊ ရွင္ဘုရင္တုိ႔သည္ သင္၌ ေပၚထြန္းမည္အေရာင္သုိ႔၄င္း လာၾကလိမ့္မည္။ ၄အရပ္ရပ္ သုိ႔ ေျမာ္ၾကေလာ့၊၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႔သည္ စုေဝး၍ သင္ထံသုိ႔လာၾက၏၊၊ သင္၏သားသမီးတုိ႔သည္ အေဝးကလာ၍၊ သင္၏အနားမွာ ေမြးစားျခင္းကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၅ထုိအခါ သင္သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ ရႊင္လန္းျခင္းရွိလိမ့္မည္၊၊ ႏွလုံးတုန္လႈပ္၍ ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သမုဒၵရာ၏ ၾကြယ္ဝျခင္းသည္ သင့္ဘက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ၍ တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ စည္းစိမ္သည္ သင့္လက္သုိ႔ေရာက္လိမ့္မည္၊၊ ၆ကုလားအုပ္မ်ားႏွင့္ မိဒ်န္ျပည္၊ ဧဖာျပည္မွ ျဖစ္ေသာ ကုလားအုပ္မ်ဳိးတုိ႔သည္ သင့္ကုိႏွံ႔ျပားၾကလိ္မ့္မည္။ ေရွဘျပည္သားအေပါင္းတုိ႔သည္ လာၾကလိမ့္မည္၊၊ ေရႊႏွင့္ေလာဗန္ကုိေဆာင္ခဲ့ၾက၊၊ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္တုိ႔ကုိ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္မည္၊၊ ၇ေကဒါျပည္၏၊ သုိးစုအေပါင္းတုိ႔သည္ သင္ထံမွာ စုေဝးၾကလိမ့္မည္။ နာဗာယုတ္ျပည္၏ ဆိတ္တို႔သည္ သင္၏ အမႈကုိေဆာင္ရြက္၍၊ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ လကၡဏာႏွင့္ ငါ၏ယဇ္ပလႅင္ေပၚသုိ႔ တက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ငါဘုန္း ထင္ရွားရာ ဗိမာန္ကုိငါသည္ သာ၍ ဘုန္းပြင့္ေစမည္။ ၈မိုဃ္းတိမ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ မိမိတုိ႔အိမ္သုိ႔ ပ်ံေသာခ်ဳိးမ်ား ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ပ်ံလာေသာ ဤသူတုိ႔ကား၊ အဘယ္သူျဖစ္ၾက လိမ့္မည္နည္း၊၊ ၉အကယ္စင္စစ္ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ ေၾကာင့္၄င္း၊ သင္၏ဘုန္းကုိပြင့္ေစေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားေၾကာင့္၄င္း၊ သင္၏သားတုိ႔ႏွင့္တကြ သူတုိ႔ေရႊေငြမ်ားကုိ အေဝးမွေဆာင္ခဲ့ျခင္းငွါ၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတုိ႔သည္ ငါကုိေစာင့္ေန၍၊ တာရႈသေဘၤာတုိ႔သည္ အဦးျပဳၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝတပါးအမ်ဳိးတုိ႔သည္ သင္၏ ၿမိဳ႔ရိုးကုိတည္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ရွင္ဘုရင္တုိ႔ သည္လည္း သင့္ကုိ ျပဳစုၾကလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ အမ်က္ထြက္၍ သင့္ကုိဒဏ္ခတ္ေသာ္လည္း ေစတနာစိတ္ႏွင့္ သနားဦးမည္၊၊ ၁၁တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ စည္းစိမ္ကုိသင့္ထံသုိ႔ ေဆာင္ခဲ့၍ သူတုိ႔၏ ရွင္ဘုရင္တုိ႔ကုိလည္း ပုိ႔သမည္ အေၾကာင္း၊ သင္၏တံခါးတုိ႔ကုိ ေန႔ညဥ့္မပိတ္ဘဲ အစဥ္ဖြင့္ထားရလိမ့္မည္၊၊ ၁၂အၾကင္ျပည္ႏွင့္ အၾကင္ႏုိင္ ငံသည္ သင္၏အမႈကုိမေဆာင္၊ ထုိျပည္ႏွင့္ ထုိႏုိင္ငံသည္ ပ်က္ဆီးရလိမ့္မည္၊၊ ထုိသုိ႔ေသာ တုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔သည္ သုတ္သင္ ပယ္ရွင္းျခင္းကုိ အမွန္ခံၾကလိမ့မည္၊၊ ၁၃ငါ၏ သန္႔ရွင္းရာဌာနကုိ တင့္တယ္ေစျခင္းငွါ၊ ေလဗႏုန္ဘုန္းႏွင့္တကြ ထင္းရူးပင္၊ တေဒရပင္၊ တာရႈရပင္တုိ႔သည္  သင့္ထံသုိ႔ တညီတညြတ္တည္း ေရာက္လာၾကလိမ့္မည္၊၊ ငါသည္ ငါ၏ေျခတင္ရာ အရပ္ကုိ ဘုန္းပြင့္ေစမည္၊၊ ၁၄သင့္ကုိ ညွဥ္းဆဲေသာသူတုိ႔၏ သားတုိ႔သည္ သင့္ထံသုိ႔လာ၍ ဦးခ်ၾကလိမ့္မည္၊၊ သင့္ကုိ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ သင္၏ေျခရင္၌ ဝပ္ေနၾကလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရား၏ၿမိဳ႔၊ ဣသေရ လအမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရား၏ ဇိအုန္ၿမိဳ႔ဟူ၍ သင့္ကုိ သမုတ္ၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၅သင့္ကုိ အဘယ္သူမွ် ေရွာက္၍မသြားရမည္အေၾကာင္း၊ သူတပါးတုိ႔သည္ သင့္ကုိစြန္႔ပစ္ရြံရွာၾကသည္ အတြက္၊ ငါသည္သင့္ကုိ ထာဝရအထြဋိ္အျမတ္ျဖစ္ေစမည္၊၊ လူမ်ဳိးအစဥ္အဆက္ဝမ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ေစမည္၊၊ ၁၆သင္သည္ တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ႏို႔ကုိစုိ႔ရလိမ့္မည္၊၊ ရွင္ဘုရင္တုိ႔၏သားျမတ္ကုိလည္းစုိ႔ရလိမ့္မည္၊၊ ငါထာဝရဘုရားသည္၊ ကယ္တင္ေသာသူ ယာကုပ္အမ်ဳိး၌ တန္ခုိးႀကီးေသာ ဘုရားသည္၊ သင့္ကုိ ေရြးႏႈတ္ေသာသူျဖစ္ ေၾကာင္းကုိ သင္သည္ သိရလိမ့္မည္၊၊ ၁၇ေၾကးဝါအရာ၌ေရႊကုိ၄င္း၊ သံအရာ၌ ေငြကို၄င္း၊ သစ္သားအရာ၌ ေၾကးဝါကုိ ၄င္း၊ ေက်ာက္အရပ္၌ သံကုိ၄င္း ငါေဆာင္ခဲ့မည္၊၊ ၁၈သင္၏အရာရွိတုိ႔ကုိ ၿငိမ္သက္ေသာသေဘာ၊ အခြန္ခံတုိ႔ကုိ ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာႏွင့္ ျပည့္စုံေစမည္၊၊ သင္၏ျပည္၌ အႏုိင္အထက္ ျပဳျခင္းအသံကုိ ေနာက္တဖန္မၾကားရ၊၊ သင္၏နယ္ အတြင္းတြင္ လုယူဖ်က္ဆီးျခင္းမရွိရ၊၊ သင္၏ၿမိဳ႔ရုိးကုိကယ္တင္ျခင္းဟူ၍၄င္း၊ ၿမိဳ႔တံခါးတုိ႔ကုိ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ဟူ၍၄င္း၊ သမုတ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၉ေနာက္တဖန္ ေန႔အခ်ိန္၌ သင္၏အလင္းသည္ ေနေပးေသာအလင္းမဟုတ္၊ ညဥ့္အ ခ်ိန္၌လည္း၊ လအေရာင္သည္ သင့္ကုိမလင္းေစရ၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၌ ထာဝရအလင္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ဘုန္းအသေရျဖစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝေနာက္တဖန္ သင္၏ေနသည္ မဝင္ရ၊၊ သင္၏လသည္လည္းမဆုတ္ရ၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၌ထာဝရအလင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၍ စိတ္မသာညည္းတြားရာ ကာလကုန္ေလၿပီ၊၊ ၂၁သင္၏ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္၍၊ ျပည္ေတာ္ကုိ အစဥ္အျမဲ အေမြခံသျဖင့္ ငါ၏ဘုန္းပြင့္ ေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကုိယ္တုိင္စုိက္၍ျပဳစုေသာ ပ်ဳိးပင္ျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၂သူငယ္တေယာက္သည္ လူတေထာင္ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ အားနည္းေသာ သူတေယာက္သည္ အားႀကီးေသာလူမ်ဳိးျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ အခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ထိုအမႈကုိႏႈိးေဆာ္မည္။