ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၆၁)


၁ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာ တည္ေတာ္မူ၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတုိ႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာ သိတင္းကုိၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကိုဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ႏွလုံးေၾကကြဲေသာသူတုိ႔၏ အနာကုိ စည္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထားလ်က္ရွိေသာ သူတုိ႔အား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္၊ အက်ဥ္းခံလ်က္ရွိေသာ သူတုိ႔အား ေထာင္တံခါးဖြင့္ျခင္း အေၾကာင္းကုိျပေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၂ထာဝရဘုရား၏ မဂၤလာႏွစ္ႏွင့္၊ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ အျပစ္ေပးေတာ္မူရာ ေန႔ရက္ကာလကုိ ၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၄င္း၊ စိတ္မသာညည္းတြားေသာ သူတုိ႔အား ႏွစ္သိမ့္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၃စိတ္မသာ ညည္းတြားေသာ ဇိအုန္ၿမိဳ႔သားတုိ႔အဘုိ႔၊ စီရင္၍ ျပာအရာ၌ ေပါင္းသရဖူ၊ ဝမ္းနည္း ျခင္းအရာ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဆီ၊ ညိ‡ဳးငယ္ေသာ စိတ္သေဘာအရာ၌ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအဝတ္တန္ဆာကုိ သူတုိ႔အား ေပးေစ ျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ထုိသူတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသပိတ္ပင္၊ ဘုန္းအသေရေတာ္ဘုိ႔ ထာဝရဘုရား စုိက္ပ်ဳိးေတာ္မူေသာအပင္ဟူ၍ သမုတ္ျခင္းကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄ေရွးၿပိဳပ်က္ရာတို႔ကို ျပဳျပင္ၾကလိမ့္မည္။ ေရွးကာလ၌ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းရာတုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ဆိတ္ညံေသာၿမိဳ႔ရာ၊ အစဥ္အဆက္စြန္႔ပစ္ရာ အရပ္တုိ႔ကို ျပဳစုၾကလိမ့္မည္၊၊ ၅တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ရပ္လ်က္၊ သင္တုိ႔သုိးစုမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းၾကလိမ့္မည္၊၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတုိ႔သည္ သင္တုိ႔အဘုိ႔ လယ္လုပ္၍၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကုိလည္း ျပဳစုၾကလိမ့္မည္၊၊ ၆သင္တုိ႔မူကား ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဟူ၍၄င္း၊ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ထမ္းဟူ၍၄င္း သမုတ္ျခင္းကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔၏ စည္းစိမ္ကုိစား၍ သူတုိ႔၏ဘုန္းအသ ေရ၌ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၇သူတုိ႔အရွက္ကြဲျခင္းအရာ၌ ႏွစ္ဆေသာ အက်ဳိးကုိခံရ၍၊ အသေရပ်က္ျခင္းအရာ၌လည္း၊ သူတုိ႔အဘုိ႔ကုိခံစားလ်က္၊ ဝမ္းေျမာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ သူတုိ႔ေျမ၌ ႏွစ္ဆေသာအဘုိ႔ကုိ အေမြခံရ၍၊ ထာဝရဘုရားဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၾကလိမ့္မည္၊၊ ၈အေၾကာင္းမူကား၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္းကုိ ႏွစ္သက္၏၊၊ လုယူျခင္းအမႈႏွင့္ အဓမၼအမႈကုိမုန္း၏၊၊ သစၥာအတုိင္း သူတုိ႔အား အက်ုဳိးကုိ ေပးမည္၊၊ သူတုိ႔ႏွင့္ ထာဝရ ပဋိိညာဥ္ကုိဖြဲ႔မည္၊၊ ၉သူတို႔အမ်ဳိးအႏြယ္သားစဥ္ ေျမးဆက္တုိ႔သည္ တပါးအမ်ဳိးသား ေနရာအရပ္ရပ္၌ ေက်ာေစာၾကလိမ့္မည္၊၊ သူတုိ႔သည္ထာဝရဘုရား ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူေသာ အမ်ဳိးအႏြယ္ျဖစ္ၾကကုန္၏ဟု သူတို႔ကုိ ျမင္ေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ဝန္ခံၾကလိမ့္မည္၊၊

၁ဝထာဝရဘုရားေၾကာင့္ ငါသည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္၍၊ ငါ၏ ဘုရားသခင္ေၾကာင့္ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ ရႊင္လန္း မည္။ အေၾကာင္းမူကား မဂၤလာေဆာင္လုလင္သည္ ေပါင္းသရဖူကို ေဆာင္းသကဲ့သုိ႔၄င္း၊ မဂၤလာေဆာင္ သတို႔သမီး သည္ တန္ဆာႏွင့္ ငါ့ကိုဝတ္ဆင္ေစ၍၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ဝတ္လံုႏွင့္ ၿခံဳေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁၁ေျမႀကီးသည္ အပင္ကိုေပါက္ေစ သကဲ့သို႔၄င္း၊ လယ္ယာသည္ မိမိ၌စိုက္ေသာ မ်ိဳးေစ့ကို အေညွာင့္ထြက္ေစသကဲ့သို႔၄င္း၊ ထို႔အတူ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ လူမ်ိဳးေရွ႔မွာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ေပၚထြန္းေစေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၁ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာ တည္ေတာ္မူ၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတုိ႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာ သိတင္းကုိၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကိုဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ႏွလုံးေၾကကြဲေသာသူတုိ႔၏ အနာကုိ စည္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထားလ်က္ရွိေသာ သူတုိ႔အား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္၊ အက်ဥ္းခံလ်က္ရွိေသာ သူတုိ႔အား ေထာင္တံခါးဖြင့္ျခင္း အေၾကာင္းကုိျပေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၂ထာဝရဘုရား၏ မဂၤလာႏွစ္ႏွင့္၊ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ အျပစ္ေပးေတာ္မူရာ ေန႔ရက္ကာလကုိ ၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၄င္း၊ စိတ္မသာညည္းတြားေသာ သူတုိ႔အား ႏွစ္သိမ့္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၃စိတ္မသာ ညည္းတြားေသာ ဇိအုန္ၿမိဳ႔သားတုိ႔အဘုိ႔၊ စီရင္၍ ျပာအရာ၌ ေပါင္းသရဖူ၊ ဝမ္းနည္း ျခင္းအရာ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဆီ၊ ညိ‡ဳးငယ္ေသာ စိတ္သေဘာအရာ၌ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအဝတ္တန္ဆာကုိ သူတုိ႔အား ေပးေစ ျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ထုိသူတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသပိတ္ပင္၊ ဘုန္းအသေရေတာ္ဘုိ႔ ထာဝရဘုရား စုိက္ပ်ဳိးေတာ္မူေသာအပင္ဟူ၍ သမုတ္ျခင္းကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄ေရွးၿပိဳပ်က္ရာတို႔ကို ျပဳျပင္ၾကလိမ့္မည္။ ေရွးကာလ၌ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းရာတုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ဆိတ္ညံေသာၿမိဳ႔ရာ၊ အစဥ္အဆက္စြန္႔ပစ္ရာ အရပ္တုိ႔ကို ျပဳစုၾကလိမ့္မည္၊၊ ၅တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ရပ္လ်က္၊ သင္တုိ႔သုိးစုမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းၾကလိမ့္မည္၊၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတုိ႔သည္ သင္တုိ႔အဘုိ႔ လယ္လုပ္၍၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကုိလည္း ျပဳစုၾကလိမ့္မည္၊၊ ၆သင္တုိ႔မူကား ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဟူ၍၄င္း၊ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ထမ္းဟူ၍၄င္း သမုတ္ျခင္းကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔၏ စည္းစိမ္ကုိစား၍ သူတုိ႔၏ဘုန္းအသ ေရ၌ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၇သူတုိ႔အရွက္ကြဲျခင္းအရာ၌ ႏွစ္ဆေသာ အက်ဳိးကုိခံရ၍၊ အသေရပ်က္ျခင္းအရာ၌လည္း၊ သူတုိ႔အဘုိ႔ကုိခံစားလ်က္၊ ဝမ္းေျမာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ သူတုိ႔ေျမ၌ ႏွစ္ဆေသာအဘုိ႔ကုိ အေမြခံရ၍၊ ထာဝရဘုရားဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၾကလိမ့္မည္၊၊ ၈အေၾကာင္းမူကား၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္းကုိ ႏွစ္သက္၏၊၊ လုယူျခင္းအမႈႏွင့္ အဓမၼအမႈကုိမုန္း၏၊၊ သစၥာအတုိင္း သူတုိ႔အား အက်ုဳိးကုိ ေပးမည္၊၊ သူတုိ႔ႏွင့္ ထာဝရ ပဋိိညာဥ္ကုိဖြဲ႔မည္၊၊ ၉သူတို႔အမ်ဳိးအႏြယ္သားစဥ္ ေျမးဆက္တုိ႔သည္ တပါးအမ်ဳိးသား ေနရာအရပ္ရပ္၌ ေက်ာေစာၾကလိမ့္မည္၊၊ သူတုိ႔သည္ထာဝရဘုရား ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူေသာ အမ်ဳိးအႏြယ္ျဖစ္ၾကကုန္၏ဟု သူတို႔ကုိ ျမင္ေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ဝန္ခံၾကလိမ့္မည္၊၊

၁ဝထာဝရဘုရားေၾကာင့္ ငါသည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္၍၊ ငါ၏ ဘုရားသခင္ေၾကာင့္ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ ရႊင္လန္း မည္။ အေၾကာင္းမူကား မဂၤလာေဆာင္လုလင္သည္ ေပါင္းသရဖူကို ေဆာင္းသကဲ့သုိ႔၄င္း၊ မဂၤလာေဆာင္ သတို႔သမီး သည္ တန္ဆာႏွင့္ ငါ့ကိုဝတ္ဆင္ေစ၍၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ဝတ္လံုႏွင့္ ၿခံဳေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁၁ေျမႀကီးသည္ အပင္ကိုေပါက္ေစ သကဲ့သို႔၄င္း၊ လယ္ယာသည္ မိမိ၌စိုက္ေသာ မ်ိဳးေစ့ကို အေညွာင့္ထြက္ေစသကဲ့သို႔၄င္း၊ ထို႔အတူ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ လူမ်ိဳးေရွ႔မွာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ေပၚထြန္းေစေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၁ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာ တည္ေတာ္မူ၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတုိ႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာ သိတင္းကုိၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကိုဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ႏွလုံးေၾကကြဲေသာသူတုိ႔၏ အနာကုိ စည္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထားလ်က္ရွိေသာ သူတုိ႔အား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္၊ အက်ဥ္းခံလ်က္ရွိေသာ သူတုိ႔အား ေထာင္တံခါးဖြင့္ျခင္း အေၾကာင္းကုိျပေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၂ထာဝရဘုရား၏ မဂၤလာႏွစ္ႏွင့္၊ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ အျပစ္ေပးေတာ္မူရာ ေန႔ရက္ကာလကုိ ၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၄င္း၊ စိတ္မသာညည္းတြားေသာ သူတုိ႔အား ႏွစ္သိမ့္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၃စိတ္မသာ ညည္းတြားေသာ ဇိအုန္ၿမိဳ႔သားတုိ႔အဘုိ႔၊ စီရင္၍ ျပာအရာ၌ ေပါင္းသရဖူ၊ ဝမ္းနည္း ျခင္းအရာ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဆီ၊ ညိ‡ဳးငယ္ေသာ စိတ္သေဘာအရာ၌ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအဝတ္တန္ဆာကုိ သူတုိ႔အား ေပးေစ ျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ထုိသူတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသပိတ္ပင္၊ ဘုန္းအသေရေတာ္ဘုိ႔ ထာဝရဘုရား စုိက္ပ်ဳိးေတာ္မူေသာအပင္ဟူ၍ သမုတ္ျခင္းကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄ေရွးၿပိဳပ်က္ရာတို႔ကို ျပဳျပင္ၾကလိမ့္မည္။ ေရွးကာလ၌ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းရာတုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ဆိတ္ညံေသာၿမိဳ႔ရာ၊ အစဥ္အဆက္စြန္႔ပစ္ရာ အရပ္တုိ႔ကို ျပဳစုၾကလိမ့္မည္၊၊ ၅တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ရပ္လ်က္၊ သင္တုိ႔သုိးစုမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းၾကလိမ့္မည္၊၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတုိ႔သည္ သင္တုိ႔အဘုိ႔ လယ္လုပ္၍၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကုိလည္း ျပဳစုၾကလိမ့္မည္၊၊ ၆သင္တုိ႔မူကား ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဟူ၍၄င္း၊ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ထမ္းဟူ၍၄င္း သမုတ္ျခင္းကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔၏ စည္းစိမ္ကုိစား၍ သူတုိ႔၏ဘုန္းအသ ေရ၌ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၇သူတုိ႔အရွက္ကြဲျခင္းအရာ၌ ႏွစ္ဆေသာ အက်ဳိးကုိခံရ၍၊ အသေရပ်က္ျခင္းအရာ၌လည္း၊ သူတုိ႔အဘုိ႔ကုိခံစားလ်က္၊ ဝမ္းေျမာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ သူတုိ႔ေျမ၌ ႏွစ္ဆေသာအဘုိ႔ကုိ အေမြခံရ၍၊ ထာဝရဘုရားဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၾကလိမ့္မည္၊၊ ၈အေၾကာင္းမူကား၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္းကုိ ႏွစ္သက္၏၊၊ လုယူျခင္းအမႈႏွင့္ အဓမၼအမႈကုိမုန္း၏၊၊ သစၥာအတုိင္း သူတုိ႔အား အက်ုဳိးကုိ ေပးမည္၊၊ သူတုိ႔ႏွင့္ ထာဝရ ပဋိိညာဥ္ကုိဖြဲ႔မည္၊၊ ၉သူတို႔အမ်ဳိးအႏြယ္သားစဥ္ ေျမးဆက္တုိ႔သည္ တပါးအမ်ဳိးသား ေနရာအရပ္ရပ္၌ ေက်ာေစာၾကလိမ့္မည္၊၊ သူတုိ႔သည္ထာဝရဘုရား ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူေသာ အမ်ဳိးအႏြယ္ျဖစ္ၾကကုန္၏ဟု သူတို႔ကုိ ျမင္ေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ဝန္ခံၾကလိမ့္မည္၊၊

၁ဝထာဝရဘုရားေၾကာင့္ ငါသည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္၍၊ ငါ၏ ဘုရားသခင္ေၾကာင့္ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ ရႊင္လန္း မည္။ အေၾကာင္းမူကား မဂၤလာေဆာင္လုလင္သည္ ေပါင္းသရဖူကို ေဆာင္းသကဲ့သုိ႔၄င္း၊ မဂၤလာေဆာင္ သတို႔သမီး သည္ တန္ဆာႏွင့္ ငါ့ကိုဝတ္ဆင္ေစ၍၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ဝတ္လံုႏွင့္ ၿခံဳေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁၁ေျမႀကီးသည္ အပင္ကိုေပါက္ေစ သကဲ့သို႔၄င္း၊ လယ္ယာသည္ မိမိ၌စိုက္ေသာ မ်ိဳးေစ့ကို အေညွာင့္ထြက္ေစသကဲ့သို႔၄င္း၊ ထို႔အတူ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ လူမ်ိဳးေရွ႔မွာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ေပၚထြန္းေစေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊