ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၆၂)


၁ဇိအုန္ၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ေရာင္ျခည္ကဲ့သို႔၄င္း၊ သူ၏ ကယ္တင္ ျခင္းသည္ ထြန္းေတာက္ေသာ ဆီမီးခြက္ကဲ့သို႔၄င္း၊ မထင္ရွားမွီတုိင္ေအာင္ ထုိၿမိဳ႔အတြက္ငါသည္ တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္စြာ မေနရ။ ၂တပါးအမ်ဳိးသားတို႔သည္ သင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို၄င္း၊ ရွင္ဘုရင္အေပါင္းတို႔သည္ သင္၏ ဘုန္းအေသေရကို၄င္း ျမင္ၾကရလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ နာမသစ္ျဖင့္သင့္ကိုေခၚၾကလိမ့္မည္။ ၃သင့္သည္ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္၌ တင့္တယ္ေသာဦးရစ္၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ကိုင္ေတာ္မူေသာ မင္းေျမာက္သရဖူျဖစ္လိမ့္မည္။ ၄သင့္ကို၊ စြန္႔ပစ္ေသာသူ ဟူ၍၄င္း၊ သင္၏ေျမကုိ၊ လူဆိတ္ညံေသာ ေျမဟူ၍၄င္း၊ ေနာက္တဖန္မေခၚရ။ သင္သည္ ငါႏွစ္သက္ေသာသူ၊ သင္၏ေျမသည္ လက္ထပ္ေသာ ေျမဟူေသာအမည္ကုိ ရလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကုိ ႏွစ္သက္ေတာ္ မူ၏။ သင္၏ေျမကုိ လည္း လက္ထပ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၅လူပ်ဳိသည္ အပ်ဳိကညာႏွင့္ လက္ထပ္သကဲ့သုိ႔၊ သင္၏သားတုိ႔သည္ သင္ႏွင့္ လက္ထပ္ ၾကလိမ့္မည္၊၊ မဂၤလာေဆာင္လုလင္သည္ မဂၤလာေဆာင္ သတုိးသမီး၌ ဝမ္းေျမာက္သကဲ့သို႔၊ သင္၏ ဘုရားသခင္ သင္၌ ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၆အုိေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ တိတ္ဆိတ္စြာမေနရေသာ လူေစာင့္တုိ႔ကုိ သင္၏ၿမိဳ႔ရုိးေပၚမွာငါထားၿပီ။ ထာဝရဘုရားကုိ ေအာက္ေမ့ေစေသာသူတုိ႔၊ တိတ္ဆိတ္စြာမေနရၾကႏွင့္၊၊ ၇ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကုိ အျမဲတည္ေတာ္မမူ၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ ခ်ီးမြမ္းစရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေစေတာ္မမူမီွတုိင္ေအာင္၊ ဘုရားသခင္ကုိ မၿငိမ္ေစၾကႏွင့္၊၊ ၈ထာဝရဘုရားက၊ သင္၏ ရန္သူတုိ႔ကုိ သင္၏စပါးႏွင့္ ေနာက္တဖန္ငါမေကြၽး၊၊ သင္သည္ ႀကိဳးစား၍လုပ္ေသာ စပ်စ္ရည္ကုိ တပါး အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ မေသာက္ရၾက၊၊ ၉စပါးကုိ ရိတ္ေသာသူတုိ႔သည္ ကုိယ္တုိင္စား၍၊ ထာဝရဘု ရားကုိ ခ်ီးမြမ္း ၾကလိမ့္မည္၊၊ စပ်စ္သီးကုိ သိမ္းေသာသူတုိ႔သည္ ငါ၏သန္႔ရွင္းရာဌာန တန္တုိင္းအတြင္း၌ စပ်စ္ရည္ကုိ ေသာက္ၾက လိမ့္မည္ဟု တန္ခိုိးႀကီးေသာ လက်္ာလက္ရုံးေတာ္ကုိ တုိင္တည္၍ က်ိန္ဆုိေတာ္မူၿပီ၊၊

၁ဝၿမိဳ႔တံခါးမွ ထြက္ၾက။ ထြက္ၾက။ လူမ်ားဘုိ႔လမ္းကုိျပင္ၾက။ ေျမဖို႔ၾက။ ဖုိ႔ၾက။ ေက်ာက္မ်ားကုိပယ္ရွင္းၾက။ လူမ်ားဘုိ႔အလံကုိထူၾက။ ၁၁ေျမႀကီးစြန္းတုိင္ေအာင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင့္ကုိ ကယ္တင္ေသာသူ သည္လာ၏။ မိမိခံထုိက္ေသာအခသည္ မိမိ၌ပါလ်က္ ဆုလပ္ေတာ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ရွိ၏ဟု ဇိအုန္သတုိ႔သမီးကုိ ေျပာ ၾကေလာ့။ ၁၂သူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာသူ ထာဝရဘုရား ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူေသာသူ ဟူ၍၄င္း၊ သင္သည္ သူတပါး မစြန္႔ပစ္၊ စည္ပင္ေသာၿမိဳ႔ဟူ၍၄င္း သမုတ္ျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္။

 

၁ဇိအုန္ၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ေရာင္ျခည္ကဲ့သို႔၄င္း၊ သူ၏ ကယ္တင္ ျခင္းသည္ ထြန္းေတာက္ေသာ ဆီမီးခြက္ကဲ့သို႔၄င္း၊ မထင္ရွားမွီတုိင္ေအာင္ ထုိၿမိဳ႔အတြက္ငါသည္ တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္စြာ မေနရ။ ၂တပါးအမ်ဳိးသားတို႔သည္ သင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို၄င္း၊ ရွင္ဘုရင္အေပါင္းတို႔သည္ သင္၏ ဘုန္းအေသေရကို၄င္း ျမင္ၾကရလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ နာမသစ္ျဖင့္သင့္ကိုေခၚၾကလိမ့္မည္။ ၃သင့္သည္ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္၌ တင့္တယ္ေသာဦးရစ္၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ကိုင္ေတာ္မူေသာ မင္းေျမာက္သရဖူျဖစ္လိမ့္မည္။ ၄သင့္ကို၊ စြန္႔ပစ္ေသာသူ ဟူ၍၄င္း၊ သင္၏ေျမကုိ၊ လူဆိတ္ညံေသာ ေျမဟူ၍၄င္း၊ ေနာက္တဖန္မေခၚရ။ သင္သည္ ငါႏွစ္သက္ေသာသူ၊ သင္၏ေျမသည္ လက္ထပ္ေသာ ေျမဟူေသာအမည္ကုိ ရလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကုိ ႏွစ္သက္ေတာ္ မူ၏။ သင္၏ေျမကုိ လည္း လက္ထပ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၅လူပ်ဳိသည္ အပ်ဳိကညာႏွင့္ လက္ထပ္သကဲ့သုိ႔၊ သင္၏သားတုိ႔သည္ သင္ႏွင့္ လက္ထပ္ ၾကလိမ့္မည္၊၊ မဂၤလာေဆာင္လုလင္သည္ မဂၤလာေဆာင္ သတုိးသမီး၌ ဝမ္းေျမာက္သကဲ့သို႔၊ သင္၏ ဘုရားသခင္ သင္၌ ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၆အုိေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ တိတ္ဆိတ္စြာမေနရေသာ လူေစာင့္တုိ႔ကုိ သင္၏ၿမိဳ႔ရုိးေပၚမွာငါထားၿပီ။ ထာဝရဘုရားကုိ ေအာက္ေမ့ေစေသာသူတုိ႔၊ တိတ္ဆိတ္စြာမေနရၾကႏွင့္၊၊ ၇ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကုိ အျမဲတည္ေတာ္မမူ၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ ခ်ီးမြမ္းစရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေစေတာ္မမူမီွတုိင္ေအာင္၊ ဘုရားသခင္ကုိ မၿငိမ္ေစၾကႏွင့္၊၊ ၈ထာဝရဘုရားက၊ သင္၏ ရန္သူတုိ႔ကုိ သင္၏စပါးႏွင့္ ေနာက္တဖန္ငါမေကြၽး၊၊ သင္သည္ ႀကိဳးစား၍လုပ္ေသာ စပ်စ္ရည္ကုိ တပါး အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ မေသာက္ရၾက၊၊ ၉စပါးကုိ ရိတ္ေသာသူတုိ႔သည္ ကုိယ္တုိင္စား၍၊ ထာဝရဘု ရားကုိ ခ်ီးမြမ္း ၾကလိမ့္မည္၊၊ စပ်စ္သီးကုိ သိမ္းေသာသူတုိ႔သည္ ငါ၏သန္႔ရွင္းရာဌာန တန္တုိင္းအတြင္း၌ စပ်စ္ရည္ကုိ ေသာက္ၾက လိမ့္မည္ဟု တန္ခိုိးႀကီးေသာ လက်္ာလက္ရုံးေတာ္ကုိ တုိင္တည္၍ က်ိန္ဆုိေတာ္မူၿပီ၊၊

၁ဝၿမိဳ႔တံခါးမွ ထြက္ၾက။ ထြက္ၾက။ လူမ်ားဘုိ႔လမ္းကုိျပင္ၾက။ ေျမဖို႔ၾက။ ဖုိ႔ၾက။ ေက်ာက္မ်ားကုိပယ္ရွင္းၾက။ လူမ်ားဘုိ႔အလံကုိထူၾက။ ၁၁ေျမႀကီးစြန္းတုိင္ေအာင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင့္ကုိ ကယ္တင္ေသာသူ သည္လာ၏။ မိမိခံထုိက္ေသာအခသည္ မိမိ၌ပါလ်က္ ဆုလပ္ေတာ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ရွိ၏ဟု ဇိအုန္သတုိ႔သမီးကုိ ေျပာ ၾကေလာ့။ ၁၂သူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာသူ ထာဝရဘုရား ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူေသာသူ ဟူ၍၄င္း၊ သင္သည္ သူတပါး မစြန္႔ပစ္၊ စည္ပင္ေသာၿမိဳ႔ဟူ၍၄င္း သမုတ္ျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္။