ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၆၃)


၁တင့္တယ္ေသာ အဝတ္တန္ဆာဆင္ျခင္း၊ ႀကီးေသာတန္ခုိးေၾကာင့္ ၾကြားဝါးျခင္းရွိ၍၊ ပန္းဆုိးေသာ အဝတ္ကုိ ဝတ္လ်က္၊ ဧဒုံျပည္ ေဗာဇရၿမိဳ႔မွလာေသာ ဤသူကား၊ အဘယ္သူျဖစ္ပါလိမ့္မည္နည္း၊၊

ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကုိ ေဟာ၍၊ ကယ္တင္ျခင္းငွါ တန္ခုိးႀကီးေသာ ငါေပတည္း၊၊

၂ကုိယ္ေတာ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ နီေသာ အဝတ္ကုိ ဝတ္ေတာ္မူသနည္း၊၊ အဝတ္ေတာ္သည္ စပ်စ္သီးကုိ နင္းနယ္ေသာ သူ၏အဝတ္ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ တူပါသနည္း၊၊

၃စပ်စ္သီးကုိ ငါတေယာက္တည္း ႏွင္းနယ္ရၿပီ၊၊ လူမ်ားအထဲက တစ္ေယာက္မွ်မပါ။ သူတု႔ိကုိ ငါအမ်က္ထြက္ ၍ ေက်ာ္နင္းၿပီ။ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္၍ ႏွိပ္နင္းၿပီ။ သူတို႔အေသြးသည္ ငါ့အဝတ္အေပၚမွာ ဖ်န္းလ်က္ရွိၿပီ၊၊ ငါ့အဝတ္တန္ဆာရွိသမွ်ကုိ ငါဆုိးၿပီ၊၊ ၄အျပစ္ေပးေသာ ေန႔ရက္ကုိ ငါေအာက္ေမ့ၿပီ၊၊ ငါေရြးႏႈတ္ေသာ သူတုိ႔၏ ႏွစ္သည္ေရာက္လာၿပီ၊၊ ၅ငါၾကည့္ရႈ၍ မစေသာ သူမရွိ။ မႈိင္ေတြေသာ္လည္း ေထာက္ပင့္ေသာသူမရွိ။ ထုိေၾကာင့္၊ ကုိယ္လက္သည္ ကုိယ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းကို ျပဳၿပီ။ ကုိယ္ေဒါသအမ်က္သည္ ကုိယ္ကုိ ေထာက္ပင့္ၿပီ၊၊ ၆လူမ်ားကုိ အမ်က္ထြက္၍ ေက်ာ္နင္းၿပီ၊ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္၍ က်ပ္က်ပ္ႏွိပ္နင္းၿပီ။ သူတုိ႔အေသြးကုိ ေျမေပၚမွာသြန္ၿပီ။

၇ကရုဏာႏွင့္မဟာေမတၱာေတာ္အတုိင္း ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔အား သနားေတာ္မူေသာ အရာအလုံးစုံ ကုိ၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔၌ ျပဳေတာ္မူေသာ မဟာေက်ဇူးေတာ္ကို၄င္း ေထာက္၍၊ ထာဝရဘုရား၏ မဟာ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါခ်ီးမြမ္းမည္၊၊ ၈အကယ္စင္စစ္ သူတုိ႔သည္ ငါ၏လူျဖစ္ၾက၏။ သစၥာမပ်က္ေသာ သားလည္းျဖစ္ၾက၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတုိ႔ကုိ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူ၏။ ၉အမႈေရာက္ေလအရာရာ၌ သူတုိ႔ကုိ ညွဥ္းဆဲ ေတာ္မမူ၊၊ ေရွ႔ေတာ္မွေစလႊတ္ေသာ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ကယ္တင္လ်က္၊ ေမတၱာ ကရုဏာေတာ္ရွိသည္ အတုိင္း ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ေရွးကာလက ပတ္လုံးသူတုိ႔ကုိ ခ်ီေဆာင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝသူတို႔သည္လည္း ပုန္ကန္၍၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ နာေစၾက၏၊၊ ထုိေၾကာင့္၊ သူတုိ႔ကုိ ရန္ဘက္ျပဳ၍ စစ္တုိက္ေတာ္မူ၏။ ၁၁ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ လူတို႔သည္ ေရွးကာလ၊ ေမာေရွ၏ ကာလကုိေအာက္ေမ့ၾက၏၊၊ မိမိလူတုိ႔ကုိ သုိးထိန္းႏွင့္တကြ ပင္လယ္ထဲက ထုတ္ေဆာင္ေသာ ဘုရားသည္ အဘယ္မွာရွိေတာ္မူသနည္း၊၊ မိမိလူတုိ႔အထဲ၌ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ ေတာ္ကုိ သြင္းလ်က္၊ ၁၂ေမေရွ၏လက္်ာနားမွာ ဘုန္းႀကီးေသာလက္ရုံးေတာ္ကုိ သြင္း၍၊ အသေရေတာ္ကုိ အစဥ္ထင္ ရွားေစျခင္းငွါ၊ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ ေရကုိခြဲသျဖင့္၊ ၁၃လြင္ျပင္၌ ျမင္းကုိျမင္သကဲ့သို႔၊ အဆီးအတားမရွိဘဲ နက္နဲရာအရပ္၌ သူတုိ႔ ကုိ ေဆာင္သြားေသာ ဘုရားသည္ ဘယ္မွာရွိေတာ္မူသနည္း၊၊ ၁၄ခ်ဳိင့္ထဲသုိ႔ သုိးႏြား ဆင္းသြားသကဲ့သုိ႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ၿငိမ္ဝပ္ရေသာအခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူ၏၊၊ ထုိသို႔ အသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစျခင္းငွါ၊ ကုိယ္ေတာ္၏ လူတို႔ကုိ ေဆာင္သြားေတာ္မူပါၿပီ၊၊

၁၅ေကာင္းကင္ဘုံက ငံု႔ၾကည့္ေတာ္မူပါ၊၊ သန္႔ရွင္း၍ ဘုန္းႀကီးေတာ္ေနရာမွ ၾကည့္ေတာ္မူပါ၊၊ စိတ္ေတာ္အား ႀကီး၍ တန္ခုိးကုိ ျပေတာ္မူျခင္း၊ ကရုဏာေတာ္လႈပ္ရွား၍ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ သနားစုံမက္ေတာ္ မူျခင္းသည္ အဘယ္မွာ ရွိပါသနည္း၊၊ ခ်ဳပ္တည္းေတာ္မူသေလာ့၊၊ ၁၆အာျဗဟံသည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ မသိ၊ ဣသေရလသည္ လက္မခံေသာ္ လည္း၊ အကယ္စင္စစ္ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အဘျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အဘ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ေရွးကာလမွစ၍ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိေရြးႏႈတ္ ေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၇အိုထာဝရ ဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္၏လမ္းမွ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ လႊဲေစေတာ္မူသနည္း၊၊ ကုိယ္ေတာ္ကို မေၾကာက္ရြံ႔ မည္အေၾကာင္း၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ခုိင္မာေစေတာ္မူသနည္း၊၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ကြၽန္တုိ႔အတြက္၊ အေမြေတာ္ျဖစ္ေသာ အႏႊယ္တုိ႔အတြက္ ျပန္လာေတာ္မူပါ၊၊ ၁၈ကုိယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းသူတုိ႔သည္ ခဏသာအစုိးရၿပီးမွ၊ ရန္သူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းရာဌာန ေတာ္ကုိ ေက်ာ္နင္းၾကသည္ျဖစ္၍၊ ၁၉အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္မအုပ္စုိးဘူးေသာ သူကဲ့သုိ႔၄င္း၊ နာမေတာ္ျဖင့္ သမုတ္ျခင္းကုိ မခံဘူးေသာ သူကဲ့သုိ႔၄င္းျဖစ္ၾကပါ၏၊၊

 

၁တင့္တယ္ေသာ အဝတ္တန္ဆာဆင္ျခင္း၊ ႀကီးေသာတန္ခုိးေၾကာင့္ ၾကြားဝါးျခင္းရွိ၍၊ ပန္းဆုိးေသာ အဝတ္ကုိ ဝတ္လ်က္၊ ဧဒုံျပည္ ေဗာဇရၿမိဳ႔မွလာေသာ ဤသူကား၊ အဘယ္သူျဖစ္ပါလိမ့္မည္နည္း၊၊

ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကုိ ေဟာ၍၊ ကယ္တင္ျခင္းငွါ တန္ခုိးႀကီးေသာ ငါေပတည္း၊၊

၂ကုိယ္ေတာ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ နီေသာ အဝတ္ကုိ ဝတ္ေတာ္မူသနည္း၊၊ အဝတ္ေတာ္သည္ စပ်စ္သီးကုိ နင္းနယ္ေသာ သူ၏အဝတ္ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ တူပါသနည္း၊၊

၃စပ်စ္သီးကုိ ငါတေယာက္တည္း ႏွင္းနယ္ရၿပီ၊၊ လူမ်ားအထဲက တစ္ေယာက္မွ်မပါ။ သူတု႔ိကုိ ငါအမ်က္ထြက္ ၍ ေက်ာ္နင္းၿပီ။ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္၍ ႏွိပ္နင္းၿပီ။ သူတို႔အေသြးသည္ ငါ့အဝတ္အေပၚမွာ ဖ်န္းလ်က္ရွိၿပီ၊၊ ငါ့အဝတ္တန္ဆာရွိသမွ်ကုိ ငါဆုိးၿပီ၊၊ ၄အျပစ္ေပးေသာ ေန႔ရက္ကုိ ငါေအာက္ေမ့ၿပီ၊၊ ငါေရြးႏႈတ္ေသာ သူတုိ႔၏ ႏွစ္သည္ေရာက္လာၿပီ၊၊ ၅ငါၾကည့္ရႈ၍ မစေသာ သူမရွိ။ မႈိင္ေတြေသာ္လည္း ေထာက္ပင့္ေသာသူမရွိ။ ထုိေၾကာင့္၊ ကုိယ္လက္သည္ ကုိယ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းကို ျပဳၿပီ။ ကုိယ္ေဒါသအမ်က္သည္ ကုိယ္ကုိ ေထာက္ပင့္ၿပီ၊၊ ၆လူမ်ားကုိ အမ်က္ထြက္၍ ေက်ာ္နင္းၿပီ၊ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္၍ က်ပ္က်ပ္ႏွိပ္နင္းၿပီ။ သူတုိ႔အေသြးကုိ ေျမေပၚမွာသြန္ၿပီ။

၇ကရုဏာႏွင့္မဟာေမတၱာေတာ္အတုိင္း ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔အား သနားေတာ္မူေသာ အရာအလုံးစုံ ကုိ၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔၌ ျပဳေတာ္မူေသာ မဟာေက်ဇူးေတာ္ကို၄င္း ေထာက္၍၊ ထာဝရဘုရား၏ မဟာ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါခ်ီးမြမ္းမည္၊၊ ၈အကယ္စင္စစ္ သူတုိ႔သည္ ငါ၏လူျဖစ္ၾက၏။ သစၥာမပ်က္ေသာ သားလည္းျဖစ္ၾက၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတုိ႔ကုိ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူ၏။ ၉အမႈေရာက္ေလအရာရာ၌ သူတုိ႔ကုိ ညွဥ္းဆဲ ေတာ္မမူ၊၊ ေရွ႔ေတာ္မွေစလႊတ္ေသာ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ကယ္တင္လ်က္၊ ေမတၱာ ကရုဏာေတာ္ရွိသည္ အတုိင္း ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ေရွးကာလက ပတ္လုံးသူတုိ႔ကုိ ခ်ီေဆာင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝသူတို႔သည္လည္း ပုန္ကန္၍၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ နာေစၾက၏၊၊ ထုိေၾကာင့္၊ သူတုိ႔ကုိ ရန္ဘက္ျပဳ၍ စစ္တုိက္ေတာ္မူ၏။ ၁၁ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ လူတို႔သည္ ေရွးကာလ၊ ေမာေရွ၏ ကာလကုိေအာက္ေမ့ၾက၏၊၊ မိမိလူတုိ႔ကုိ သုိးထိန္းႏွင့္တကြ ပင္လယ္ထဲက ထုတ္ေဆာင္ေသာ ဘုရားသည္ အဘယ္မွာရွိေတာ္မူသနည္း၊၊ မိမိလူတုိ႔အထဲ၌ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ ေတာ္ကုိ သြင္းလ်က္၊ ၁၂ေမေရွ၏လက္်ာနားမွာ ဘုန္းႀကီးေသာလက္ရုံးေတာ္ကုိ သြင္း၍၊ အသေရေတာ္ကုိ အစဥ္ထင္ ရွားေစျခင္းငွါ၊ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ ေရကုိခြဲသျဖင့္၊ ၁၃လြင္ျပင္၌ ျမင္းကုိျမင္သကဲ့သို႔၊ အဆီးအတားမရွိဘဲ နက္နဲရာအရပ္၌ သူတုိ႔ ကုိ ေဆာင္သြားေသာ ဘုရားသည္ ဘယ္မွာရွိေတာ္မူသနည္း၊၊ ၁၄ခ်ဳိင့္ထဲသုိ႔ သုိးႏြား ဆင္းသြားသကဲ့သုိ႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ၿငိမ္ဝပ္ရေသာအခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူ၏၊၊ ထုိသို႔ အသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစျခင္းငွါ၊ ကုိယ္ေတာ္၏ လူတို႔ကုိ ေဆာင္သြားေတာ္မူပါၿပီ၊၊

၁၅ေကာင္းကင္ဘုံက ငံု႔ၾကည့္ေတာ္မူပါ၊၊ သန္႔ရွင္း၍ ဘုန္းႀကီးေတာ္ေနရာမွ ၾကည့္ေတာ္မူပါ၊၊ စိတ္ေတာ္အား ႀကီး၍ တန္ခုိးကုိ ျပေတာ္မူျခင္း၊ ကရုဏာေတာ္လႈပ္ရွား၍ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ သနားစုံမက္ေတာ္ မူျခင္းသည္ အဘယ္မွာ ရွိပါသနည္း၊၊ ခ်ဳပ္တည္းေတာ္မူသေလာ့၊၊ ၁၆အာျဗဟံသည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ မသိ၊ ဣသေရလသည္ လက္မခံေသာ္ လည္း၊ အကယ္စင္စစ္ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အဘျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အဘ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ေရွးကာလမွစ၍ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိေရြးႏႈတ္ ေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၇အိုထာဝရ ဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္၏လမ္းမွ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ လႊဲေစေတာ္မူသနည္း၊၊ ကုိယ္ေတာ္ကို မေၾကာက္ရြံ႔ မည္အေၾကာင္း၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ခုိင္မာေစေတာ္မူသနည္း၊၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ကြၽန္တုိ႔အတြက္၊ အေမြေတာ္ျဖစ္ေသာ အႏႊယ္တုိ႔အတြက္ ျပန္လာေတာ္မူပါ၊၊ ၁၈ကုိယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းသူတုိ႔သည္ ခဏသာအစုိးရၿပီးမွ၊ ရန္သူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းရာဌာန ေတာ္ကုိ ေက်ာ္နင္းၾကသည္ျဖစ္၍၊ ၁၉အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္မအုပ္စုိးဘူးေသာ သူကဲ့သုိ႔၄င္း၊ နာမေတာ္ျဖင့္ သမုတ္ျခင္းကုိ မခံဘူးေသာ သူကဲ့သုိ႔၄င္းျဖစ္ၾကပါ၏၊၊

 

၁တင့္တယ္ေသာ အဝတ္တန္ဆာဆင္ျခင္း၊ ႀကီးေသာတန္ခုိးေၾကာင့္ ၾကြားဝါးျခင္းရွိ၍၊ ပန္းဆုိးေသာ အဝတ္ကုိ ဝတ္လ်က္၊ ဧဒုံျပည္ ေဗာဇရၿမိဳ႔မွလာေသာ ဤသူကား၊ အဘယ္သူျဖစ္ပါလိမ့္မည္နည္း၊၊

ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကုိ ေဟာ၍၊ ကယ္တင္ျခင္းငွါ တန္ခုိးႀကီးေသာ ငါေပတည္း၊၊

၂ကုိယ္ေတာ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ နီေသာ အဝတ္ကုိ ဝတ္ေတာ္မူသနည္း၊၊ အဝတ္ေတာ္သည္ စပ်စ္သီးကုိ နင္းနယ္ေသာ သူ၏အဝတ္ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ တူပါသနည္း၊၊

၃စပ်စ္သီးကုိ ငါတေယာက္တည္း ႏွင္းနယ္ရၿပီ၊၊ လူမ်ားအထဲက တစ္ေယာက္မွ်မပါ။ သူတု႔ိကုိ ငါအမ်က္ထြက္ ၍ ေက်ာ္နင္းၿပီ။ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္၍ ႏွိပ္နင္းၿပီ။ သူတို႔အေသြးသည္ ငါ့အဝတ္အေပၚမွာ ဖ်န္းလ်က္ရွိၿပီ၊၊ ငါ့အဝတ္တန္ဆာရွိသမွ်ကုိ ငါဆုိးၿပီ၊၊ ၄အျပစ္ေပးေသာ ေန႔ရက္ကုိ ငါေအာက္ေမ့ၿပီ၊၊ ငါေရြးႏႈတ္ေသာ သူတုိ႔၏ ႏွစ္သည္ေရာက္လာၿပီ၊၊ ၅ငါၾကည့္ရႈ၍ မစေသာ သူမရွိ။ မႈိင္ေတြေသာ္လည္း ေထာက္ပင့္ေသာသူမရွိ။ ထုိေၾကာင့္၊ ကုိယ္လက္သည္ ကုိယ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းကို ျပဳၿပီ။ ကုိယ္ေဒါသအမ်က္သည္ ကုိယ္ကုိ ေထာက္ပင့္ၿပီ၊၊ ၆လူမ်ားကုိ အမ်က္ထြက္၍ ေက်ာ္နင္းၿပီ၊ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္၍ က်ပ္က်ပ္ႏွိပ္နင္းၿပီ။ သူတုိ႔အေသြးကုိ ေျမေပၚမွာသြန္ၿပီ။

၇ကရုဏာႏွင့္မဟာေမတၱာေတာ္အတုိင္း ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔အား သနားေတာ္မူေသာ အရာအလုံးစုံ ကုိ၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔၌ ျပဳေတာ္မူေသာ မဟာေက်ဇူးေတာ္ကို၄င္း ေထာက္၍၊ ထာဝရဘုရား၏ မဟာ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါခ်ီးမြမ္းမည္၊၊ ၈အကယ္စင္စစ္ သူတုိ႔သည္ ငါ၏လူျဖစ္ၾက၏။ သစၥာမပ်က္ေသာ သားလည္းျဖစ္ၾက၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတုိ႔ကုိ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူ၏။ ၉အမႈေရာက္ေလအရာရာ၌ သူတုိ႔ကုိ ညွဥ္းဆဲ ေတာ္မမူ၊၊ ေရွ႔ေတာ္မွေစလႊတ္ေသာ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ကယ္တင္လ်က္၊ ေမတၱာ ကရုဏာေတာ္ရွိသည္ အတုိင္း ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ေရွးကာလက ပတ္လုံးသူတုိ႔ကုိ ခ်ီေဆာင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝသူတို႔သည္လည္း ပုန္ကန္၍၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ နာေစၾက၏၊၊ ထုိေၾကာင့္၊ သူတုိ႔ကုိ ရန္ဘက္ျပဳ၍ စစ္တုိက္ေတာ္မူ၏။ ၁၁ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ လူတို႔သည္ ေရွးကာလ၊ ေမာေရွ၏ ကာလကုိေအာက္ေမ့ၾက၏၊၊ မိမိလူတုိ႔ကုိ သုိးထိန္းႏွင့္တကြ ပင္လယ္ထဲက ထုတ္ေဆာင္ေသာ ဘုရားသည္ အဘယ္မွာရွိေတာ္မူသနည္း၊၊ မိမိလူတုိ႔အထဲ၌ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ ေတာ္ကုိ သြင္းလ်က္၊ ၁၂ေမေရွ၏လက္်ာနားမွာ ဘုန္းႀကီးေသာလက္ရုံးေတာ္ကုိ သြင္း၍၊ အသေရေတာ္ကုိ အစဥ္ထင္ ရွားေစျခင္းငွါ၊ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ ေရကုိခြဲသျဖင့္၊ ၁၃လြင္ျပင္၌ ျမင္းကုိျမင္သကဲ့သို႔၊ အဆီးအတားမရွိဘဲ နက္နဲရာအရပ္၌ သူတုိ႔ ကုိ ေဆာင္သြားေသာ ဘုရားသည္ ဘယ္မွာရွိေတာ္မူသနည္း၊၊ ၁၄ခ်ဳိင့္ထဲသုိ႔ သုိးႏြား ဆင္းသြားသကဲ့သုိ႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ၿငိမ္ဝပ္ရေသာအခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူ၏၊၊ ထုိသို႔ အသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစျခင္းငွါ၊ ကုိယ္ေတာ္၏ လူတို႔ကုိ ေဆာင္သြားေတာ္မူပါၿပီ၊၊

၁၅ေကာင္းကင္ဘုံက ငံု႔ၾကည့္ေတာ္မူပါ၊၊ သန္႔ရွင္း၍ ဘုန္းႀကီးေတာ္ေနရာမွ ၾကည့္ေတာ္မူပါ၊၊ စိတ္ေတာ္အား ႀကီး၍ တန္ခုိးကုိ ျပေတာ္မူျခင္း၊ ကရုဏာေတာ္လႈပ္ရွား၍ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ သနားစုံမက္ေတာ္ မူျခင္းသည္ အဘယ္မွာ ရွိပါသနည္း၊၊ ခ်ဳပ္တည္းေတာ္မူသေလာ့၊၊ ၁၆အာျဗဟံသည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ မသိ၊ ဣသေရလသည္ လက္မခံေသာ္ လည္း၊ အကယ္စင္စစ္ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အဘျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အဘ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ေရွးကာလမွစ၍ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိေရြးႏႈတ္ ေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၇အိုထာဝရ ဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္၏လမ္းမွ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ လႊဲေစေတာ္မူသနည္း၊၊ ကုိယ္ေတာ္ကို မေၾကာက္ရြံ႔ မည္အေၾကာင္း၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ခုိင္မာေစေတာ္မူသနည္း၊၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ကြၽန္တုိ႔အတြက္၊ အေမြေတာ္ျဖစ္ေသာ အႏႊယ္တုိ႔အတြက္ ျပန္လာေတာ္မူပါ၊၊ ၁၈ကုိယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းသူတုိ႔သည္ ခဏသာအစုိးရၿပီးမွ၊ ရန္သူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းရာဌာန ေတာ္ကုိ ေက်ာ္နင္းၾကသည္ျဖစ္၍၊ ၁၉အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္မအုပ္စုိးဘူးေသာ သူကဲ့သုိ႔၄င္း၊ နာမေတာ္ျဖင့္ သမုတ္ျခင္းကုိ မခံဘူးေသာ သူကဲ့သုိ႔၄င္းျဖစ္ၾကပါ၏၊၊