ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၆၄)


၁ကုိယ္ေတာ္သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကုိ ဖြင့္လွစ္၍၊ ဆင္းသက္ေတာ္မူပါေစေသာ၊၊ ေရွ႔ေတာ္၌ေတာင္တုိ႔သည္ လႈပ္ၾကပါေစေသာ၊၊ ၂မီးသည္ အမႈိက္ကုိ ေလာင္သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေရကိုဆူေစသကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္ပါေစေသာ၊၊ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ရန္သူတုိ႔သည္ နာမေတာ္ကုိသိ၍၊ ေရွ႔ေတာ္၌ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔သည္ တုန္လႈပ္ၾကပါလိမ့္မည္၊၊ ၃အကြၽႏု္ပ္ တုိ႔ ေျမာ္လင့္သည္ထက္၊ အ့့ံဘြယ္ေသာ အမႈတုိ႔ကုိ ျပဳေတာ္မူေသာအခါ၊ ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍ ေတာင္တုိ႔သည္  ေရွ႔ေတာ္၌ လႈပ္ၾကပါ၏၊၊ ၄ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေျမာ္လင့္ေသာသူတုိ႔အဘုိ႔ အလုိ႔ငွါ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေသာ ဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္မွတပါး အျခားေသာဘုရားသခင္ကုိ ကမၻာဦးမွစ၍ အဘယ္သူမွ်မၾကားမသိပါ၊၊ နားျဖင့္မၾကား မ်က္စိျဖင့္ မျမင္စဖူးပါ၊၊ ၅ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္စြာ က်င့္္ေသာ သူ႔တရားေတာ္လမ္းတုိ႔၌ ကုိယ္ေတာ္ကို ေအာက္ ေမ့ေသာသူတုိ႔ႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္သည္ မိႆယရဖြဲ႔ေတာ္မူ၏၊၊ ထုိလမ္းတုိ႔မွ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ အစဥ္လႊဲတတ္ ေသာေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူ၏၊၊ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကပါမည္ေလာ့၊၊  ၆အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ရွိသမွ်သည္ စင္ၾကယ္ ျခင္းမရွိပါ၊၊ ျပဳဖူးသမွ်ေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈတုိ႔သည္ ညစ္ေသာအဝတ္ႏွင့္ တူၾကပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ရွိသမွ်သည္ သစ္ရြက္ ကဲ့သို႔ ညိ‡ဳးႏြမ္လ်က္ရွိ၍၊ ကိုယ္အျပစ္တို႔သည္ ေလကဲ့သို႔ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို တိုုက္သြားပါၿပီ။ ၇နာမေတာ္ကို ပဌနာ ျပဳေသာသူ။ ကုိယ္ေတာ္ကို မွီဝဲျခင္းငွါ ကုိယ္ကုိကုိယ္ ႏႈိးေဆာ္ေသာသူတစ္ေယာက္မွ် မရွိပါ၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ မ်က္ႏွာေတာ္ကို လႊဲ၍ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဒုုစရုိက္အျပစ္အားျဖင့္ ဆံုးရႈံးေစေတာ္မူၿပီ၊၊ ၈သို႔ရာတြင္ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ အဘျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အိုးေျမျဖစ္ပါ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္  အိုးထိန္းျဖစ္ပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ရွိသမွ်သည္ လက္ေတာ္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းေသာအရာ ျဖစ္ပါ၏။ ၉အိုထာဝရဘုရား၊ ျပင္းစြာ အမ်က္ထြက္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္တို႔ကို အစဥ္္မျပတ္ေအာက္ေမ့ေတာ္ မမူပါႏွင့္၊၊ ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ရွိသမွ်သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ၾကပါၿပီ၊၊ ၁ဝသန္႔ရွင္းေသာ ၿမိဳ႔ေတာ္တို႔သည္ ေတာျဖစ္ၾကပါၿပီ၊၊ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔လည္း ပ်က္စီးပါၿပီ။ ၁၁ကိုယ္ေတာ္ကို ဘိုးေဘးတို႔ခ်ီးမြမ္းရာ အရပ္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ သန္႔ရွင္းတင့္တယ္္ ေသာ ဗိမာန္ ေတာ္ကို မီးေလာင္ပါၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ အရာရွိသမွ်တို႔သည္ သုတ္သင္ပယ္ရွားလ်က္ ရွိၾကပါ၏။ ၁၂အိုထာဝရဘုရား၊ ဤအမႈတို႔ကို သည္းခံေတာ္ မူမည္ေလာ၊ ေအာင့္လ်က္ေန၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို အလြန္ဆင္းရဲ ေစေတာ္မူမည္ေလာ။            ၁ကုိယ္ေတာ္သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကုိ ဖြင့္လွစ္၍၊ ဆင္းသက္ေတာ္မူပါေစေသာ၊၊ ေရွ႔ေတာ္၌ေတာင္တုိ႔သည္ လႈပ္ၾကပါေစေသာ၊၊ ၂မီးသည္ အမႈိက္ကုိ ေလာင္သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေရကိုဆူေစသကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္ပါေစေသာ၊၊ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ရန္သူတုိ႔သည္ နာမေတာ္ကုိသိ၍၊ ေရွ႔ေတာ္၌ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔သည္ တုန္လႈပ္ၾကပါလိမ့္မည္၊၊ ၃အကြၽႏု္ပ္ တုိ႔ ေျမာ္လင့္သည္ထက္၊ အ့့ံဘြယ္ေသာ အမႈတုိ႔ကုိ ျပဳေတာ္မူေသာအခါ၊ ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍ ေတာင္တုိ႔သည္  ေရွ႔ေတာ္၌ လႈပ္ၾကပါ၏၊၊ ၄ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေျမာ္လင့္ေသာသူတုိ႔အဘုိ႔ အလုိ႔ငွါ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေသာ ဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္မွတပါး အျခားေသာဘုရားသခင္ကုိ ကမၻာဦးမွစ၍ အဘယ္သူမွ်မၾကားမသိပါ၊၊ နားျဖင့္မၾကား မ်က္စိျဖင့္ မျမင္စဖူးပါ၊၊ ၅ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္စြာ က်င့္္ေသာ သူ႔တရားေတာ္လမ္းတုိ႔၌ ကုိယ္ေတာ္ကို ေအာက္ ေမ့ေသာသူတုိ႔ႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္သည္ မိႆယရဖြဲ႔ေတာ္မူ၏၊၊ ထုိလမ္းတုိ႔မွ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ အစဥ္လႊဲတတ္ ေသာေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူ၏၊၊ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကပါမည္ေလာ့၊၊  ၆အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ရွိသမွ်သည္ စင္ၾကယ္ ျခင္းမရွိပါ၊၊ ျပဳဖူးသမွ်ေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈတုိ႔သည္ ညစ္ေသာအဝတ္ႏွင့္ တူၾကပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ရွိသမွ်သည္ သစ္ရြက္ ကဲ့သို႔ ညိ‡ဳးႏြမ္လ်က္ရွိ၍၊ ကိုယ္အျပစ္တို႔သည္ ေလကဲ့သို႔ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို တိုုက္သြားပါၿပီ။ ၇နာမေတာ္ကို ပဌနာ ျပဳေသာသူ။ ကုိယ္ေတာ္ကို မွီဝဲျခင္းငွါ ကုိယ္ကုိကုိယ္ ႏႈိးေဆာ္ေသာသူတစ္ေယာက္မွ် မရွိပါ၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ မ်က္ႏွာေတာ္ကို လႊဲ၍ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဒုုစရုိက္အျပစ္အားျဖင့္ ဆံုးရႈံးေစေတာ္မူၿပီ၊၊ ၈သို႔ရာတြင္ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ အဘျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အိုးေျမျဖစ္ပါ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္  အိုးထိန္းျဖစ္ပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ရွိသမွ်သည္ လက္ေတာ္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းေသာအရာ ျဖစ္ပါ၏။ ၉အိုထာဝရဘုရား၊ ျပင္းစြာ အမ်က္ထြက္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္တို႔ကို အစဥ္္မျပတ္ေအာက္ေမ့ေတာ္ မမူပါႏွင့္၊၊ ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ရွိသမွ်သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ၾကပါၿပီ၊၊ ၁ဝသန္႔ရွင္းေသာ ၿမိဳ႔ေတာ္တို႔သည္ ေတာျဖစ္ၾကပါၿပီ၊၊ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔လည္း ပ်က္စီးပါၿပီ။ ၁၁ကိုယ္ေတာ္ကို ဘိုးေဘးတို႔ခ်ီးမြမ္းရာ အရပ္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ သန္႔ရွင္းတင့္တယ္္ ေသာ ဗိမာန္ ေတာ္ကို မီးေလာင္ပါၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ အရာရွိသမွ်တို႔သည္ သုတ္သင္ပယ္ရွားလ်က္ ရွိၾကပါ၏။ ၁၂အိုထာဝရဘုရား၊ ဤအမႈတို႔ကို သည္းခံေတာ္ မူမည္ေလာ၊ ေအာင့္လ်က္ေန၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို အလြန္ဆင္းရဲ ေစေတာ္မူမည္ေလာ။            ၁ကုိယ္ေတာ္သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကုိ ဖြင့္လွစ္၍၊ ဆင္းသက္ေတာ္မူပါေစေသာ၊၊ ေရွ႔ေတာ္၌ေတာင္တုိ႔သည္ လႈပ္ၾကပါေစေသာ၊၊ ၂မီးသည္ အမႈိက္ကုိ ေလာင္သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေရကိုဆူေစသကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္ပါေစေသာ၊၊ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ရန္သူတုိ႔သည္ နာမေတာ္ကုိသိ၍၊ ေရွ႔ေတာ္၌ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔သည္ တုန္လႈပ္ၾကပါလိမ့္မည္၊၊ ၃အကြၽႏု္ပ္ တုိ႔ ေျမာ္လင့္သည္ထက္၊ အ့့ံဘြယ္ေသာ အမႈတုိ႔ကုိ ျပဳေတာ္မူေသာအခါ၊ ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍ ေတာင္တုိ႔သည္  ေရွ႔ေတာ္၌ လႈပ္ၾကပါ၏၊၊ ၄ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေျမာ္လင့္ေသာသူတုိ႔အဘုိ႔ အလုိ႔ငွါ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေသာ ဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္မွတပါး အျခားေသာဘုရားသခင္ကုိ ကမၻာဦးမွစ၍ အဘယ္သူမွ်မၾကားမသိပါ၊၊ နားျဖင့္မၾကား မ်က္စိျဖင့္ မျမင္စဖူးပါ၊၊ ၅ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္စြာ က်င့္္ေသာ သူ႔တရားေတာ္လမ္းတုိ႔၌ ကုိယ္ေတာ္ကို ေအာက္ ေမ့ေသာသူတုိ႔ႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္သည္ မိႆယရဖြဲ႔ေတာ္မူ၏၊၊ ထုိလမ္းတုိ႔မွ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ အစဥ္လႊဲတတ္ ေသာေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူ၏၊၊ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကပါမည္ေလာ့၊၊  ၆အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ရွိသမွ်သည္ စင္ၾကယ္ ျခင္းမရွိပါ၊၊ ျပဳဖူးသမွ်ေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈတုိ႔သည္ ညစ္ေသာအဝတ္ႏွင့္ တူၾကပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ရွိသမွ်သည္ သစ္ရြက္ ကဲ့သို႔ ညိ‡ဳးႏြမ္လ်က္ရွိ၍၊ ကိုယ္အျပစ္တို႔သည္ ေလကဲ့သို႔ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို တိုုက္သြားပါၿပီ။ ၇နာမေတာ္ကို ပဌနာ ျပဳေသာသူ။ ကုိယ္ေတာ္ကို မွီဝဲျခင္းငွါ ကုိယ္ကုိကုိယ္ ႏႈိးေဆာ္ေသာသူတစ္ေယာက္မွ် မရွိပါ၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ မ်က္ႏွာေတာ္ကို လႊဲ၍ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဒုုစရုိက္အျပစ္အားျဖင့္ ဆံုးရႈံးေစေတာ္မူၿပီ၊၊ ၈သို႔ရာတြင္ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ အဘျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အိုးေျမျဖစ္ပါ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္  အိုးထိန္းျဖစ္ပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ရွိသမွ်သည္ လက္ေတာ္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းေသာအရာ ျဖစ္ပါ၏။ ၉အိုထာဝရဘုရား၊ ျပင္းစြာ အမ်က္ထြက္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္တို႔ကို အစဥ္္မျပတ္ေအာက္ေမ့ေတာ္ မမူပါႏွင့္၊၊ ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ရွိသမွ်သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ၾကပါၿပီ၊၊ ၁ဝသန္႔ရွင္းေသာ ၿမိဳ႔ေတာ္တို႔သည္ ေတာျဖစ္ၾကပါၿပီ၊၊ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔လည္း ပ်က္စီးပါၿပီ။ ၁၁ကိုယ္ေတာ္ကို ဘိုးေဘးတို႔ခ်ီးမြမ္းရာ အရပ္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ သန္႔ရွင္းတင့္တယ္္ ေသာ ဗိမာန္ ေတာ္ကို မီးေလာင္ပါၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ အရာရွိသမွ်တို႔သည္ သုတ္သင္ပယ္ရွားလ်က္ ရွိၾကပါ၏။ ၁၂အိုထာဝရဘုရား၊ ဤအမႈတို႔ကို သည္းခံေတာ္ မူမည္ေလာ၊ ေအာင့္လ်က္ေန၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို အလြန္ဆင္းရဲ ေစေတာ္မူမည္ေလာ။