ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၆၅)


၁ငါ့ကို မေမးေလွ်ာက္ေသာသူတုိ႔၏ စကားကို ငါနားေထာင္ၿပီ။ ငါ့ကိုမရွာေသာသူတို႔သည္ ငါ့ကိုေတြ႔ရၾကၿပီ၊ငါ့ကိုၾကည့္ေလာ့။ ၾကည့္ၾကေလာ့၊၊ ၾကည့္ၾကေလာ့ဟု ငါ့နာမကို ပဌနာမျပဳေသာ လူမ်ိဳးအား ငါေျပာဆိုၿပီ။ ၂ မိမိအလို အတိုင္း မေကာင္းေသာလမ္းကိုလိုက္၍၊ ျငင္းဆန္တတ္ေသာ လူမ်ိဳးကို မ်က္ႏွာျပဳလ်က္၊ တေန႔လံုးငါသည္ ကိုယ္လက္ ဝါးကို ျဖန္႔ရၿပီ။ ၃ထိုလူမ်ိဳးသည္ ဥယ်ာဥ္၌ ယဇ္ပူေဇာ္၍၊ အုတ္ေပၚမွာ ေလာဗန္ကို မီးရႈိ႔သျဖင့္၊ ငါ့အမ်က္ကို ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ၊ ငါ့မ်က္ေမွာက္၌ အစဥ္ျပဳတတ္၏။ သခ်ႋဳင္းမွာေန၍၊ သခ်ႋဳင္းတြင္း၌ အိပ္တတ္၏၊၊ ဝက္သားကို စား၍ ရြံရွာဘြယ္ေသာ အမဲသားျပဳတ္ရည္ကို ေသာက္တတ္၏၊၊ ၅သူတို႔ကလည္း၊ သင္သည္ အသီးအျခားေနေလာ့၊၊ ငါ့ထံမခ်ဥ္းႏွင့္၊၊ ငါသည္ သင့္ထက္သာ၍ သန္႔ရွင္းသည္ဟု ဆိုတတ္၏၊၊ ထိုသို႔ေသာ သူတို႔သည္ ငါ့ႏွာေခါင္း၌ မီးခိုးကဲ့သို႔၄င္း၊ အစဥ္ေလာင္ ေသာ မီးကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ၾက၏၊၊ ၆ငါ့ေရွ႔မွာ စာရင္းမွတ္လ်က္ ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ငါသည္ တိတ္ဆိတ္စြာ မေန၊ အက်ိဳးအျပစ္ ကို ဆပ္ေပးမည္။ ၇သင္တို႔၏ ဒုစရုိက္အျပစ္ကို၄င္း၊ ေတာင္ေပၚမွာ ေလာဗန္ကို မီးရႈိ႔၍၊ ကုန္းေပၚမွာ ငါ့ကို ကဲ့ရဲ႔ေသာ သင္တို႔ဘိုးေဘး၏ ဒုစရုုိက္အျပစ္ကို‚၊ သင္တို႔ရင္ခြင္၌ ငါဆပ္ေပးမည္၊။ အကယ္စင္စစ္ သူတို႔ ျပဳဘူးေသာ အက်င့္တို႔၏ အက်ိဳးအျပစ္ကို သူတုိ႔ရင္ခြင္၌ ငါျခင္၍ေပးမည္ဟု၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၈တဖန္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ စပ်စ္သီးျပြတ္၌ စပ်စ္ရည္ကို ေတြ႔ေသာအခါ မဖ်က္ႏွင့္၊ မဂၤလာ ရွိသည္ဟု ဆိုတတ္သကဲ့သို႔၊ ထိုအတူ၊ ငါ့ကြၽန္တို႔၏ အက်ိဳးအလိုငွာ ငါျပဳမည္၊၊ အကုန္အစင္မဖ်က္၊၊ ၉ယာကုပ္အမ်ိဳးထဲ က မ်ိဳးေစ့ကို၄င္း၊ ယုဒအမ်ိိဳးထဲက ငါ့ေတာင္ကိုအေမြခံရေသာ သူကို၄င္း ငါထုတ္ေဘာ္မည္၊၊ ငါေရြးေကာက္ေသာ သူတို႔သည္  ျပည္ေတာ္ကို အေမြခံ၍၊ ငါ၏ ကြၽန္တို႔သည္ ေနရၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝ ငါ့ကို ရွာေသာ ငါ၏ လူတို႔အဘို႔၊ ရွာရုန္အရပ္သည္ သိုးၿခံျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ အာေခၚခ်ိဳင့္သည္လည္း ႏြားမ်ား အိပ္ရာ အရပ္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊

၁၁သင္တို႔မူကား၊ ထာဝရဘုရားကုိ စြန္႔ပစ္ေသာသူ၊ ငါ၏သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေသာသူ၊ ဂါဒဘုရားေရွ႔မွာ စားပဲြကိုခင္း၍၊ ေမနိဘုရားအား သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကိုျပင္ေသာသူျဖစ္ၾက၏၊၊ ၁၂သင္တို႔ကို ငါေရတြက္၍၊ ထား၌အပ္မည္။ ရွိသမွ်တို႔သည္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရေအာင္ ဦးခ်ရလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါေခၚေသာအခါမထူးၾက၊၊ ငါေျပာေသာအခါ နားမေထာင္ၾက၊၊ ငါ့မ်က္ေမွာက္၌ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ၾက၏။ ငါမႏွစ္သက္ေသာ အရာကို ေရြးယူၾက၏၊၊ ၁၃ထုိ႔ေၾကာင့္၊ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏ကြၽန္တို႔သည္ စားၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔မူကား၊ မြတ္သိပ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ငါ၏ကြၽန္တို႔သည္ ေသာက္ၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔မူကား၊ ေရငတ္ၾကလိမ့္မည္။ ငါ၏ကြၽန္တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ သင္တို႔မူကား ရွက္ေၾကာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၄ငါ၏ ကြၽန္တို႔သည္ ရႊင္လန္း ေသာ စိတ္ႏွင့္ သီခ်င္းဆိုၾကလိမ့္မည္၊၊ သင္တို႔မူကား၊ ဝမ္းနည္းေသာစိတ္ႏွင့္ ငိုေၾကြးၾကလိမ့္မည္။ ေၾကကဲြေသာ ႏွလံုးႏွင့္ ညည္းတြားျမည္တမ္းၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၅သင္တို႔သည္ ကိုယ္နာမကို၊ ငါေရြးေကာက္ေသာ သူတို႔၌ က်ိန္ဆဲဘို႔ရာ က်န္ရစ္ေစၾကလိမ့္မည္၊၊ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ကို ကြပ္မ်က္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္တို႔ကို အျခားေသာနာမျဖင့္ မွည့္ေတာ္မူသည္၊၊ ၁၆ေျမႀကီးေပၚမွာ မိမိကိုယ္္မိမိေကာင္းႀကီးေပးေသာ သူသည္၊ သစၥာေစာင့္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို အမွီျပဳ၍ ေကာင္းႀကီးေပးလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာ က်ိန္ဆိုေသာသူသည္၊ သစၥာေစာင့္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို တိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အရင္အမႈတို႔ကို ေမ့ေလ်ာ့ရ၏၊၊ ငါ့မ်က္ေမွာက္၌ ကြယ္ေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏၊၊

၁၇ ၾကည့္ရႈေလာ့။ မိုဃ္းေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္ကို ငါဖန္ဆင္းမည္၊၊ အရင္မိုဃ္းေကာင္းကင္နွင့္ ေျမႀကီး ကို မေအာက္ေမ့ရ၊၊ ႏွလံုးမမွတ္မိရ။ ငါဖန္ဆင္းလာတံ့ေသာအရာေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ အစဥ္အၿမဲ ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းၾကလိမ့္မည္၊၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ဝမ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႔သားတို႔ကို ရႊင္လန္းစရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ငါဖန္ဆင္း၏၊၊ ၁၉ ငါသည္လည္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္မည္၊၊ ငါ၏လူတုိ႔ေၾကာင့္ ရႊင္လန္းမည္။ ထုိၿမိဳ႔၌ ငုိေၾကြးသံႏွင့္ ေအာ္ဟစ္သံကုိေနာက္ တဖန္မၾကားရ၊၊ ၂ဝထုိၿမိဳ႔၌ အသက္ငယ္ေသာ သူငယ္မရွိရ၊၊ အသက္မျပည့္ စုံေသာလူအုိလည္းမရွိရ၊၊ အသက္တရာရွိလ်က္ ေသေသာသူကုိ သူငယ္ဟူ၍ မွတ္ရ၏၊၊ အျပစ္ရွိေသာေသာသူကုိ သူငယ္ဟူ၍မွတ္ရ၏၊၊ အျပစ္ရွိေသာေသေသာသူသည္ အသက္တရာရွိလ်က္ ေသလွ်င္၊ က်ိန္ျခင္းကုိခံရေသာသူဟူ၍ မွတ္ရ၏၊၊ ၂၁ထုိသူတုိ႔သည္ ကုိယ္ေဆာက္ေသာ အိမ္၌ ေနၾကလိမ့္မည္၊၊ ကုိယ္စုိက္ေသာစပ်စ္ဥယ်ာဥ္အသီးကုိ စားၾကလိမ့္ မည္၊၊ ကုိယ္စုိက္ေသာ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္အသီးကုိ စားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၂သူတုိ႔သည္ အိမ္ကုိေဆာက္၍ အျခား ေသာ သူေနရမည္မဟုတ္၊၊ သူတုိ႔သည္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကုိ စုိက္၍ အျခားေသာသူစားရမည္မဟုတ္၊၊ ငါ၏လူတုိ႔ အသက္သည္ သစ္ပင္၏အသက္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ သူတုိ႔သည္ ကိုယ္ျပဳစုေသာ အရာကို ၾကာျမင့္စြာသံုးေဆာင္ၾက လိမ့္မည္။ ၂၃ငါေရြးေကာက္ေသာသူတို႔သည္အခ်ည္းႏွီး မလုပ္မေဆာင္ရၾက။ အသက္တိုေသာသားကို မဖြားမျမင္ရၾက။ ကိုယ္တိုင္မွစ၍ အမ်ဳိးအႏႊယ္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံရေသာ သူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၄ငါသည္ သူတို႔မေခၚမွီ ကပင္ထူးမည္။ ေလွ်ာက္စဥ္တြင္ပင္ ငါနားေထာင္မည္။ ၂၅ေတာေခြးႏွင့္ သိုးသငယ္တုိ႔သည္ အတူက်က္စားၾကလိမ့္မည္။ ျခေသၤ့သည္ ႏြားကဲ့သို႔ျမက္ကိုစားလိမ့္မည္။ ေျမြမူကား၊ ေျမမႈန္႔ကိုသာ စားရလိ္မ့္မည္။ ငါ၏သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္တျပင္လံုး၌ အခ်င္းခ်င္း ညွဥ္းဆဲျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို မျပဳရၾကဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ငါ့ကို မေမးေလွ်ာက္ေသာသူတုိ႔၏ စကားကို ငါနားေထာင္ၿပီ။ ငါ့ကိုမရွာေသာသူတို႔သည္ ငါ့ကိုေတြ႔ရၾကၿပီ၊ငါ့ကိုၾကည့္ေလာ့။ ၾကည့္ၾကေလာ့၊၊ ၾကည့္ၾကေလာ့ဟု ငါ့နာမကို ပဌနာမျပဳေသာ လူမ်ိဳးအား ငါေျပာဆိုၿပီ။ ၂ မိမိအလို အတိုင္း မေကာင္းေသာလမ္းကိုလိုက္၍၊ ျငင္းဆန္တတ္ေသာ လူမ်ိဳးကို မ်က္ႏွာျပဳလ်က္၊ တေန႔လံုးငါသည္ ကိုယ္လက္ ဝါးကို ျဖန္႔ရၿပီ။ ၃ထိုလူမ်ိဳးသည္ ဥယ်ာဥ္၌ ယဇ္ပူေဇာ္၍၊ အုတ္ေပၚမွာ ေလာဗန္ကို မီးရႈိ႔သျဖင့္၊ ငါ့အမ်က္ကို ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ၊ ငါ့မ်က္ေမွာက္၌ အစဥ္ျပဳတတ္၏။ သခ်ႋဳင္းမွာေန၍၊ သခ်ႋဳင္းတြင္း၌ အိပ္တတ္၏၊၊ ဝက္သားကို စား၍ ရြံရွာဘြယ္ေသာ အမဲသားျပဳတ္ရည္ကို ေသာက္တတ္၏၊၊ ၅သူတို႔ကလည္း၊ သင္သည္ အသီးအျခားေနေလာ့၊၊ ငါ့ထံမခ်ဥ္းႏွင့္၊၊ ငါသည္ သင့္ထက္သာ၍ သန္႔ရွင္းသည္ဟု ဆိုတတ္၏၊၊ ထိုသို႔ေသာ သူတို႔သည္ ငါ့ႏွာေခါင္း၌ မီးခိုးကဲ့သို႔၄င္း၊ အစဥ္ေလာင္ ေသာ မီးကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ၾက၏၊၊ ၆ငါ့ေရွ႔မွာ စာရင္းမွတ္လ်က္ ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ငါသည္ တိတ္ဆိတ္စြာ မေန၊ အက်ိဳးအျပစ္ ကို ဆပ္ေပးမည္။ ၇သင္တို႔၏ ဒုစရုိက္အျပစ္ကို၄င္း၊ ေတာင္ေပၚမွာ ေလာဗန္ကို မီးရႈိ႔၍၊ ကုန္းေပၚမွာ ငါ့ကို ကဲ့ရဲ႔ေသာ သင္တို႔ဘိုးေဘး၏ ဒုစရုုိက္အျပစ္ကို‚၊ သင္တို႔ရင္ခြင္၌ ငါဆပ္ေပးမည္၊။ အကယ္စင္စစ္ သူတို႔ ျပဳဘူးေသာ အက်င့္တို႔၏ အက်ိဳးအျပစ္ကို သူတုိ႔ရင္ခြင္၌ ငါျခင္၍ေပးမည္ဟု၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၈တဖန္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ စပ်စ္သီးျပြတ္၌ စပ်စ္ရည္ကို ေတြ႔ေသာအခါ မဖ်က္ႏွင့္၊ မဂၤလာ ရွိသည္ဟု ဆိုတတ္သကဲ့သို႔၊ ထိုအတူ၊ ငါ့ကြၽန္တို႔၏ အက်ိဳးအလိုငွာ ငါျပဳမည္၊၊ အကုန္အစင္မဖ်က္၊၊ ၉ယာကုပ္အမ်ိဳးထဲ က မ်ိဳးေစ့ကို၄င္း၊ ယုဒအမ်ိိဳးထဲက ငါ့ေတာင္ကိုအေမြခံရေသာ သူကို၄င္း ငါထုတ္ေဘာ္မည္၊၊ ငါေရြးေကာက္ေသာ သူတို႔သည္  ျပည္ေတာ္ကို အေမြခံ၍၊ ငါ၏ ကြၽန္တို႔သည္ ေနရၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝ ငါ့ကို ရွာေသာ ငါ၏ လူတို႔အဘို႔၊ ရွာရုန္အရပ္သည္ သိုးၿခံျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ အာေခၚခ်ိဳင့္သည္လည္း ႏြားမ်ား အိပ္ရာ အရပ္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊

၁၁သင္တို႔မူကား၊ ထာဝရဘုရားကုိ စြန္႔ပစ္ေသာသူ၊ ငါ၏သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေသာသူ၊ ဂါဒဘုရားေရွ႔မွာ စားပဲြကိုခင္း၍၊ ေမနိဘုရားအား သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကိုျပင္ေသာသူျဖစ္ၾက၏၊၊ ၁၂သင္တို႔ကို ငါေရတြက္၍၊ ထား၌အပ္မည္။ ရွိသမွ်တို႔သည္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရေအာင္ ဦးခ်ရလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါေခၚေသာအခါမထူးၾက၊၊ ငါေျပာေသာအခါ နားမေထာင္ၾက၊၊ ငါ့မ်က္ေမွာက္၌ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ၾက၏။ ငါမႏွစ္သက္ေသာ အရာကို ေရြးယူၾက၏၊၊ ၁၃ထုိ႔ေၾကာင့္၊ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏ကြၽန္တို႔သည္ စားၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔မူကား၊ မြတ္သိပ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ငါ၏ကြၽန္တို႔သည္ ေသာက္ၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔မူကား၊ ေရငတ္ၾကလိမ့္မည္။ ငါ၏ကြၽန္တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ သင္တို႔မူကား ရွက္ေၾကာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၄ငါ၏ ကြၽန္တို႔သည္ ရႊင္လန္း ေသာ စိတ္ႏွင့္ သီခ်င္းဆိုၾကလိမ့္မည္၊၊ သင္တို႔မူကား၊ ဝမ္းနည္းေသာစိတ္ႏွင့္ ငိုေၾကြးၾကလိမ့္မည္။ ေၾကကဲြေသာ ႏွလံုးႏွင့္ ညည္းတြားျမည္တမ္းၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၅သင္တို႔သည္ ကိုယ္နာမကို၊ ငါေရြးေကာက္ေသာ သူတို႔၌ က်ိန္ဆဲဘို႔ရာ က်န္ရစ္ေစၾကလိမ့္မည္၊၊ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ကို ကြပ္မ်က္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္တို႔ကို အျခားေသာနာမျဖင့္ မွည့္ေတာ္မူသည္၊၊ ၁၆ေျမႀကီးေပၚမွာ မိမိကိုယ္္မိမိေကာင္းႀကီးေပးေသာ သူသည္၊ သစၥာေစာင့္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို အမွီျပဳ၍ ေကာင္းႀကီးေပးလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာ က်ိန္ဆိုေသာသူသည္၊ သစၥာေစာင့္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို တိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အရင္အမႈတို႔ကို ေမ့ေလ်ာ့ရ၏၊၊ ငါ့မ်က္ေမွာက္၌ ကြယ္ေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏၊၊

၁၇ ၾကည့္ရႈေလာ့။ မိုဃ္းေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္ကို ငါဖန္ဆင္းမည္၊၊ အရင္မိုဃ္းေကာင္းကင္နွင့္ ေျမႀကီး ကို မေအာက္ေမ့ရ၊၊ ႏွလံုးမမွတ္မိရ။ ငါဖန္ဆင္းလာတံ့ေသာအရာေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ အစဥ္အၿမဲ ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းၾကလိမ့္မည္၊၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ဝမ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႔သားတို႔ကို ရႊင္လန္းစရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ငါဖန္ဆင္း၏၊၊ ၁၉ ငါသည္လည္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္မည္၊၊ ငါ၏လူတုိ႔ေၾကာင့္ ရႊင္လန္းမည္။ ထုိၿမိဳ႔၌ ငုိေၾကြးသံႏွင့္ ေအာ္ဟစ္သံကုိေနာက္ တဖန္မၾကားရ၊၊ ၂ဝထုိၿမိဳ႔၌ အသက္ငယ္ေသာ သူငယ္မရွိရ၊၊ အသက္မျပည့္ စုံေသာလူအုိလည္းမရွိရ၊၊ အသက္တရာရွိလ်က္ ေသေသာသူကုိ သူငယ္ဟူ၍ မွတ္ရ၏၊၊ အျပစ္ရွိေသာေသာသူကုိ သူငယ္ဟူ၍မွတ္ရ၏၊၊ အျပစ္ရွိေသာေသေသာသူသည္ အသက္တရာရွိလ်က္ ေသလွ်င္၊ က်ိန္ျခင္းကုိခံရေသာသူဟူ၍ မွတ္ရ၏၊၊ ၂၁ထုိသူတုိ႔သည္ ကုိယ္ေဆာက္ေသာ အိမ္၌ ေနၾကလိမ့္မည္၊၊ ကုိယ္စုိက္ေသာစပ်စ္ဥယ်ာဥ္အသီးကုိ စားၾကလိမ့္ မည္၊၊ ကုိယ္စုိက္ေသာ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္အသီးကုိ စားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၂သူတုိ႔သည္ အိမ္ကုိေဆာက္၍ အျခား ေသာ သူေနရမည္မဟုတ္၊၊ သူတုိ႔သည္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကုိ စုိက္၍ အျခားေသာသူစားရမည္မဟုတ္၊၊ ငါ၏လူတုိ႔ အသက္သည္ သစ္ပင္၏အသက္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ သူတုိ႔သည္ ကိုယ္ျပဳစုေသာ အရာကို ၾကာျမင့္စြာသံုးေဆာင္ၾက လိမ့္မည္။ ၂၃ငါေရြးေကာက္ေသာသူတို႔သည္အခ်ည္းႏွီး မလုပ္မေဆာင္ရၾက။ အသက္တိုေသာသားကို မဖြားမျမင္ရၾက။ ကိုယ္တိုင္မွစ၍ အမ်ဳိးအႏႊယ္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံရေသာ သူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၄ငါသည္ သူတို႔မေခၚမွီ ကပင္ထူးမည္။ ေလွ်ာက္စဥ္တြင္ပင္ ငါနားေထာင္မည္။ ၂၅ေတာေခြးႏွင့္ သိုးသငယ္တုိ႔သည္ အတူက်က္စားၾကလိမ့္မည္။ ျခေသၤ့သည္ ႏြားကဲ့သို႔ျမက္ကိုစားလိမ့္မည္။ ေျမြမူကား၊ ေျမမႈန္႔ကိုသာ စားရလိ္မ့္မည္။ ငါ၏သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္တျပင္လံုး၌ အခ်င္းခ်င္း ညွဥ္းဆဲျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို မျပဳရၾကဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ငါ့ကို မေမးေလွ်ာက္ေသာသူတုိ႔၏ စကားကို ငါနားေထာင္ၿပီ။ ငါ့ကိုမရွာေသာသူတို႔သည္ ငါ့ကိုေတြ႔ရၾကၿပီ၊ငါ့ကိုၾကည့္ေလာ့။ ၾကည့္ၾကေလာ့၊၊ ၾကည့္ၾကေလာ့ဟု ငါ့နာမကို ပဌနာမျပဳေသာ လူမ်ိဳးအား ငါေျပာဆိုၿပီ။ ၂ မိမိအလို အတိုင္း မေကာင္းေသာလမ္းကိုလိုက္၍၊ ျငင္းဆန္တတ္ေသာ လူမ်ိဳးကို မ်က္ႏွာျပဳလ်က္၊ တေန႔လံုးငါသည္ ကိုယ္လက္ ဝါးကို ျဖန္႔ရၿပီ။ ၃ထိုလူမ်ိဳးသည္ ဥယ်ာဥ္၌ ယဇ္ပူေဇာ္၍၊ အုတ္ေပၚမွာ ေလာဗန္ကို မီးရႈိ႔သျဖင့္၊ ငါ့အမ်က္ကို ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ၊ ငါ့မ်က္ေမွာက္၌ အစဥ္ျပဳတတ္၏။ သခ်ႋဳင္းမွာေန၍၊ သခ်ႋဳင္းတြင္း၌ အိပ္တတ္၏၊၊ ဝက္သားကို စား၍ ရြံရွာဘြယ္ေသာ အမဲသားျပဳတ္ရည္ကို ေသာက္တတ္၏၊၊ ၅သူတို႔ကလည္း၊ သင္သည္ အသီးအျခားေနေလာ့၊၊ ငါ့ထံမခ်ဥ္းႏွင့္၊၊ ငါသည္ သင့္ထက္သာ၍ သန္႔ရွင္းသည္ဟု ဆိုတတ္၏၊၊ ထိုသို႔ေသာ သူတို႔သည္ ငါ့ႏွာေခါင္း၌ မီးခိုးကဲ့သို႔၄င္း၊ အစဥ္ေလာင္ ေသာ မီးကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ၾက၏၊၊ ၆ငါ့ေရွ႔မွာ စာရင္းမွတ္လ်က္ ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ငါသည္ တိတ္ဆိတ္စြာ မေန၊ အက်ိဳးအျပစ္ ကို ဆပ္ေပးမည္။ ၇သင္တို႔၏ ဒုစရုိက္အျပစ္ကို၄င္း၊ ေတာင္ေပၚမွာ ေလာဗန္ကို မီးရႈိ႔၍၊ ကုန္းေပၚမွာ ငါ့ကို ကဲ့ရဲ႔ေသာ သင္တို႔ဘိုးေဘး၏ ဒုစရုုိက္အျပစ္ကို‚၊ သင္တို႔ရင္ခြင္၌ ငါဆပ္ေပးမည္၊။ အကယ္စင္စစ္ သူတို႔ ျပဳဘူးေသာ အက်င့္တို႔၏ အက်ိဳးအျပစ္ကို သူတုိ႔ရင္ခြင္၌ ငါျခင္၍ေပးမည္ဟု၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၈တဖန္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ စပ်စ္သီးျပြတ္၌ စပ်စ္ရည္ကို ေတြ႔ေသာအခါ မဖ်က္ႏွင့္၊ မဂၤလာ ရွိသည္ဟု ဆိုတတ္သကဲ့သို႔၊ ထိုအတူ၊ ငါ့ကြၽန္တို႔၏ အက်ိဳးအလိုငွာ ငါျပဳမည္၊၊ အကုန္အစင္မဖ်က္၊၊ ၉ယာကုပ္အမ်ိဳးထဲ က မ်ိဳးေစ့ကို၄င္း၊ ယုဒအမ်ိိဳးထဲက ငါ့ေတာင္ကိုအေမြခံရေသာ သူကို၄င္း ငါထုတ္ေဘာ္မည္၊၊ ငါေရြးေကာက္ေသာ သူတို႔သည္  ျပည္ေတာ္ကို အေမြခံ၍၊ ငါ၏ ကြၽန္တို႔သည္ ေနရၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝ ငါ့ကို ရွာေသာ ငါ၏ လူတို႔အဘို႔၊ ရွာရုန္အရပ္သည္ သိုးၿခံျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ အာေခၚခ်ိဳင့္သည္လည္း ႏြားမ်ား အိပ္ရာ အရပ္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊

၁၁သင္တို႔မူကား၊ ထာဝရဘုရားကုိ စြန္႔ပစ္ေသာသူ၊ ငါ၏သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေသာသူ၊ ဂါဒဘုရားေရွ႔မွာ စားပဲြကိုခင္း၍၊ ေမနိဘုရားအား သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကိုျပင္ေသာသူျဖစ္ၾက၏၊၊ ၁၂သင္တို႔ကို ငါေရတြက္၍၊ ထား၌အပ္မည္။ ရွိသမွ်တို႔သည္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရေအာင္ ဦးခ်ရလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါေခၚေသာအခါမထူးၾက၊၊ ငါေျပာေသာအခါ နားမေထာင္ၾက၊၊ ငါ့မ်က္ေမွာက္၌ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ၾက၏။ ငါမႏွစ္သက္ေသာ အရာကို ေရြးယူၾက၏၊၊ ၁၃ထုိ႔ေၾကာင့္၊ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏ကြၽန္တို႔သည္ စားၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔မူကား၊ မြတ္သိပ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ငါ၏ကြၽန္တို႔သည္ ေသာက္ၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔မူကား၊ ေရငတ္ၾကလိမ့္မည္။ ငါ၏ကြၽန္တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ သင္တို႔မူကား ရွက္ေၾကာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၄ငါ၏ ကြၽန္တို႔သည္ ရႊင္လန္း ေသာ စိတ္ႏွင့္ သီခ်င္းဆိုၾကလိမ့္မည္၊၊ သင္တို႔မူကား၊ ဝမ္းနည္းေသာစိတ္ႏွင့္ ငိုေၾကြးၾကလိမ့္မည္။ ေၾကကဲြေသာ ႏွလံုးႏွင့္ ညည္းတြားျမည္တမ္းၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၅သင္တို႔သည္ ကိုယ္နာမကို၊ ငါေရြးေကာက္ေသာ သူတို႔၌ က်ိန္ဆဲဘို႔ရာ က်န္ရစ္ေစၾကလိမ့္မည္၊၊ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ကို ကြပ္မ်က္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္တို႔ကို အျခားေသာနာမျဖင့္ မွည့္ေတာ္မူသည္၊၊ ၁၆ေျမႀကီးေပၚမွာ မိမိကိုယ္္မိမိေကာင္းႀကီးေပးေသာ သူသည္၊ သစၥာေစာင့္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို အမွီျပဳ၍ ေကာင္းႀကီးေပးလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာ က်ိန္ဆိုေသာသူသည္၊ သစၥာေစာင့္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို တိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အရင္အမႈတို႔ကို ေမ့ေလ်ာ့ရ၏၊၊ ငါ့မ်က္ေမွာက္၌ ကြယ္ေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏၊၊

၁၇ ၾကည့္ရႈေလာ့။ မိုဃ္းေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္ကို ငါဖန္ဆင္းမည္၊၊ အရင္မိုဃ္းေကာင္းကင္နွင့္ ေျမႀကီး ကို မေအာက္ေမ့ရ၊၊ ႏွလံုးမမွတ္မိရ။ ငါဖန္ဆင္းလာတံ့ေသာအရာေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ အစဥ္အၿမဲ ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းၾကလိမ့္မည္၊၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ဝမ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႔သားတို႔ကို ရႊင္လန္းစရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ငါဖန္ဆင္း၏၊၊ ၁၉ ငါသည္လည္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္မည္၊၊ ငါ၏လူတုိ႔ေၾကာင့္ ရႊင္လန္းမည္။ ထုိၿမိဳ႔၌ ငုိေၾကြးသံႏွင့္ ေအာ္ဟစ္သံကုိေနာက္ တဖန္မၾကားရ၊၊ ၂ဝထုိၿမိဳ႔၌ အသက္ငယ္ေသာ သူငယ္မရွိရ၊၊ အသက္မျပည့္ စုံေသာလူအုိလည္းမရွိရ၊၊ အသက္တရာရွိလ်က္ ေသေသာသူကုိ သူငယ္ဟူ၍ မွတ္ရ၏၊၊ အျပစ္ရွိေသာေသာသူကုိ သူငယ္ဟူ၍မွတ္ရ၏၊၊ အျပစ္ရွိေသာေသေသာသူသည္ အသက္တရာရွိလ်က္ ေသလွ်င္၊ က်ိန္ျခင္းကုိခံရေသာသူဟူ၍ မွတ္ရ၏၊၊ ၂၁ထုိသူတုိ႔သည္ ကုိယ္ေဆာက္ေသာ အိမ္၌ ေနၾကလိမ့္မည္၊၊ ကုိယ္စုိက္ေသာစပ်စ္ဥယ်ာဥ္အသီးကုိ စားၾကလိမ့္ မည္၊၊ ကုိယ္စုိက္ေသာ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္အသီးကုိ စားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၂သူတုိ႔သည္ အိမ္ကုိေဆာက္၍ အျခား ေသာ သူေနရမည္မဟုတ္၊၊ သူတုိ႔သည္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကုိ စုိက္၍ အျခားေသာသူစားရမည္မဟုတ္၊၊ ငါ၏လူတုိ႔ အသက္သည္ သစ္ပင္၏အသက္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ သူတုိ႔သည္ ကိုယ္ျပဳစုေသာ အရာကို ၾကာျမင့္စြာသံုးေဆာင္ၾက လိမ့္မည္။ ၂၃ငါေရြးေကာက္ေသာသူတို႔သည္အခ်ည္းႏွီး မလုပ္မေဆာင္ရၾက။ အသက္တိုေသာသားကို မဖြားမျမင္ရၾက။ ကိုယ္တိုင္မွစ၍ အမ်ဳိးအႏႊယ္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံရေသာ သူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၄ငါသည္ သူတို႔မေခၚမွီ ကပင္ထူးမည္။ ေလွ်ာက္စဥ္တြင္ပင္ ငါနားေထာင္မည္။ ၂၅ေတာေခြးႏွင့္ သိုးသငယ္တုိ႔သည္ အတူက်က္စားၾကလိမ့္မည္။ ျခေသၤ့သည္ ႏြားကဲ့သို႔ျမက္ကိုစားလိမ့္မည္။ ေျမြမူကား၊ ေျမမႈန္႔ကိုသာ စားရလိ္မ့္မည္။ ငါ၏သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္တျပင္လံုး၌ အခ်င္းခ်င္း ညွဥ္းဆဲျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို မျပဳရၾကဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။