ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၆၆)


၁ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ငါ့ပလႅင္ျဖစ္၏။ ေျမႀကီးသည္ ငါ့ေျခတင္ခံုျဖစ္၏။ အဘယ္သို႔ေသာ ဗိမာန္ကို ငါ့အဘို႔ တည္ေဆာက္ၾကလိမ့္မည္နည္း၊၊ ဘယ္အရပ္သည္ ငါက်ိန္းဝပ္ရာ အရပ္ျဖစ္မည္နည္း။ ၂ဤအရာအလံုးစံုတို႔သည္ ငါကိုယ္တုိင္ ဖန္ဆင္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၾက၏။ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ႏွလံုးေၾကကြဲျခင္း၊ ငါ့စကားေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ျခင္း ရွိေသာသူကိုသာ ငါၾကည့္ရႈမည္။

၃တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ႏြားကိုသတ္ေသာသူသည္ လူကိုသတ္ေသာသူႏွင့္တူ၏။ သိုးသငယ္ကိုယဇ္ ပူေဇာ္ေသာသူသည္ ေခြလည္ပင္းကိုျဖတ္ေသာ သူႏွင့္တူ၏။ အလႈဒါနကို လႈဒါန္းေသာသူသည္ ဝက္ေသြးကိုလႈဒါန္း ေသာသူႏွင့္တူ၏။ ေလာဗန္ကိုမီးရႈိ႔ေသာသူသည္ ရုပ္တုကို ေကာင္းႀကီးေပးေသာသူႏွင့္ တူ၏။ အကယ္စင္စစ္ ထိုသူတို႔သည္ မိမိအလိုရွိရာလမ္းကို ေရြးၾက၏။ ၄ငါသည္လည္း၊ သူတို႔ကို ေဘးဥပဒ္မ်ားကိုေရြးမည္။ သူတို႔ေၾကာက္ ေသာအမႈကို ေရာက္ေစမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါေခၚေသာအခါ အဘယ္သူမွ်မထူး။ ငါေျပာေသာအခါ သူတို႔သည္ နားမေထာင္ၾက။ ငါ့မ်က္ ေမွာက္၌မေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္၍၊ ငါမႏွစ္သက္ေသာအရာကို ေရြးယူၾက၏။

၅ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ေသာသူတို႔၊ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ ၾကေလာ့။ သင္တို႔ကိုမုန္း၍၊ ငါ့နာမေၾကာင့္ ႏွင္ထုတ္ေသာ ညီအစ္ကိုတို႔က၊ ငါတို႔သည္ သင္တို႔၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ျမင္ရမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဘုန္းပြင့္ေတာ္မူေစသတည္း ဟုေျပာတတ္ေသာ္ လည္း၊ ရွက္ေၾကာက္ၾက လိမ့္မည္။ ၆ၿမိဳ႔၌အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ေသာအသ၊ံ  ဗိမာန္ေတာ္ထဲကထြက္ေသာအသံ၊ ရန္သူတို႔အားအက်ဳိးအျပစ္ ကို ေပးေတာ္မူေသာ္ထာဝရဘုရား၏ စကားသံေပတည္း။

၇ဇိအုန္သတို႔သမီးသည္ သားဘြားျခင္းေဝဒနာကို မခံမွီသားကိုဘြား၏။ ေဝဒနာခံခ်ိန္မေရာက္မွီသား ေယာက္်ားကို ျမင္၏။ ၈ထုိသို႔ေသာအမႈကို အဘယ္သူသည္ၾကားဘူးသနည္း။ ထိုသို႔ေသာအမႈကို အဘယ္သူသည္ ျမင္ဘူးသနည္း။ တုိင္းႏုိင္ငံကို တေန႔ျခင္းတြင္ ဘြားတတ္သေလာ။ ျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔ကို တၿပိဳင္နက္ဘြားတတ္သေလာ။ ဇိအုန္သတုိ႔သမီးသည္ သားဘြားျခင္းေဝဒနာကို ခံအံ့ဆဲတြင္၊ သားမ်ားကို ဘြားျမင္ပါသည္တကား၊၊ ၉ သားဘြားမည္အေၾကာင္းကို ငါသည္ စီရင္ၿပီးမွ၊ မဘြားေစဘဲေနသေလာဟု ထာဝရဘုရား ေမးေတာ္မူ၏။ ငါသည္ ပဋိိသေႏၶြေပးၿပီးမွ၊မဘြားႏိုင္ေအာင္ ခ်ဳပ္ထားရမည္ေလာဟု  သင္၏ဘုရားသခင္ ေမးေတာ္မူ၏။ ၁ဝေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ခ်စ္ေသာသူအေပါင္းတို႔၊ သူႏွင့္အတူဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အတြက္ စိတ္မသာ ညည္းတြားေသာသူအေပါင္းတို႔၊ သူႏွင့္အတူ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့။ ၁၁သို႔ျပဳလွ်င္၊ သူ၏ခ်မ္းသာျခင္းသားျမတ္ကိုစို႔၍ ဝၾကလိမ့္မည္၊၊ သူ၏စည္းစိမ္ ၾကြယ္ဝျခင္းအထဲက ထုတ္ယူ၍ ေမြ႔ေလ်ာ္ၾကလိမ့္မည္။

၁၂ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ျမစ္ကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာကို၄င္း၊ စီးေသာေရကဲ့သို႔တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ စည္းစိမ္ကုိ၄င္း ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ငါေရာက္ေစမည္။ သင္တို႔သည္သားျမတ္ကို စို႔၍ ခါး၌ခ်ီျခင္း၊ ဒူးေပၚမွာ ျမွဴျခင္းကို ခံစားရၾကလိမ့္မည္။ ၁၃ အမိသည္သားငယ္ကို ႏွစ္သိမ့္ေစသကဲ့သို႔၊ သင္တို႔ကိုငါႏွစ္သိမ့္မည္။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ ၌ ခ်မ္းသာ ရၾက လိမ့္မည္။ ၁၄ ထုိသို႔ေတြ႔ျမင္သျဖင့္၊ သင္တို႔၏ႏွလံုးသည္ ရႊင္ျမဴး၍ ၊ အရိုးတို႔သည္ စိမ္းလန္းေသာ အပင္ကဲ့သို႔  သန္ၾကလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရား လက္ေတာ္သည္ လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔အား၄င္း၊ အမ်က္ေတာ္သည္ ရန္သူတို႔အား ၄င္း ထင္ရွားလိမ့္မည္။

၁၅ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ျပင္းစြာေသာအရွိန္အားျဖင့္ အမ်က္ေတာ္ကို၄င္း၊ မီးလွ်ံအားျဖင့္ ဆံုးမ ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း၊ ထင္ရွားစြာျပျခင္းငွါ၊ ေလေဘြကဲ့သို႔ေသာ ရထားေတာ္တို႔ကို စီး၍၊ မီးကဲ့သို႔ ၾကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္၊ ၁၆ထာဝရဘုရားသည္ မီးႏွင့္ထားအားျဖင့္၊ လူသတၱဝါအေပါင္းတို႔ကို အျပစ္ေပးေတာ္မူ၍၊ ထာဝရဘုရား ကြပ္မ်က္ ေတာ္မူေသာ သူတို႔သည္ မ်ားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၇တဖန္မိန္႔ေတာ္မႈကား၊ ဝက္သား၊ ၾကြက္သား၊ ရြံရွာဘြယ္ေသာ အရာကို စားလ်က္၊ ဥယ်ာဥ္တို႔တြင္ အလယ္၌ရွိေသာ သူတေယာက္ေနာက္သို႔ လိုက္၍၊ မိမိတို႔ကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ ေစေသာ သူတို႔သည္ တၿပိဳင္နက္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ သူတို႔၏ အက်င့္တို႔ကို၄င္း၊ အႀကံအစည္တို႔ကို၄င္း ငါသိ၏၊၊

၁၈အခ်ိန္တန္မွ ဘာသာစကားျခားနားေသာလူ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပါင္းတို႔ကို ငါစည္းေဝးေစသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ လာ၍ ငါ၏ဘုန္းကို ဖူးျမင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၉ထုိသူတို႔တြင္ အလံကို ငါထူမည္၊၊ ေဘးလြတ္ေသာ သူတို႔ကို တာရႈျပည္၊ ဖုလျပည္ ေလးလက္နက္ကို သံုးတတ္ေသာ လုဒျပည္၊ တုဗလျပည္၊ ယာဝန္ျပည္မွစ၍၊ ငါ၏ နာမကိုမၾကား၊ ငါ၏ ဘုန္းကိုမျမင္၊ ေဝးစြာေသာတကြၽန္းႏိုင္ငံအရပ္သို႔ ေစလႊတ္သျဖင့္၊ တပါးအမ်ိဳးသားတုိ႔တြင္ ငါ၏ဘုန္းကို ေဟာေျပာ ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝဣသေရလအမ်ိဳးသားတုိ႔သည္ စင္ၾကယ္ေသာ ဖလားစသည္တို႔ႏွင့္၊ ပူေဇာ္သကၠာကို ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့သကဲ့သို႔၊ ထိုသူတို႔သည္ သင္တို႔၏ ညီအစ္ကိုအေပါင္းကို ျမင္း၊ ရထား၊ ထမ္းစင္၊ ျမည္း၊ ကုလားအုပ္ ေပၚ၌တင္၍၊ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ဘို႔ရာ၊ ခပ္သိမ္းေသာ အျပည္ျပည္တို႔မွ ငါ၏ သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾကလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၁ထိုသူအခ်ိဳ႔တို႔ကို ငါေရြးယူ၍၊ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္အရာႏွင့္ ေလဝိလူအရာ၌ ခန္႔ထားမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၂၂ငါဖန္ဆင္းေသာ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္သည္ ငါ့ေရွ႔၌ တည္သကဲ့သို႔၊ သင္တို႔၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ ႏွင့္ သင္တို႔၏ နာမသည္လည္း တည္ရလိမ့္မည္ဟု ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၃ လူသတၱဝါ အေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ေရွ႔မွာ ကိုးကြယ္ျခင္းငွါ လဆန္းေန႔ ႏွင့္ ဥပုသ္ေန႔ အစဥ္အတိုုင္း လာၾကလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၄ ထိုသူတို႔ သည္၊ ငါ့ကို ျပစ္မွားေသာသူတို႔၏ အေသေကာင္မ်ားကို ထြက္၍ ၾကည့္ရႈၾကလိမ့္မည္၊၊ သူတို႔၏ ပိုးသည္ မေသႏိုင္ရာ။ သူတို႔၏ မီးသည္လည္း မၿငိမ္းႏိုင္ရာ၊၊ လူသတၱဝါအေပါင္းတို႔၌ ရြ႔ံရွာဘြယ္ျဖစ္ရာၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

 

ပေရာဖက္ေဟရွာယ စီရင္ေရးထားေသာ အနာဂတၱိက်မ္းၿပီး၏၊၊

၁ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ငါ့ပလႅင္ျဖစ္၏။ ေျမႀကီးသည္ ငါ့ေျခတင္ခံုျဖစ္၏။ အဘယ္သို႔ေသာ ဗိမာန္ကို ငါ့အဘို႔ တည္ေဆာက္ၾကလိမ့္မည္နည္း၊၊ ဘယ္အရပ္သည္ ငါက်ိန္းဝပ္ရာ အရပ္ျဖစ္မည္နည္း။ ၂ဤအရာအလံုးစံုတို႔သည္ ငါကိုယ္တုိင္ ဖန္ဆင္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၾက၏။ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ႏွလံုးေၾကကြဲျခင္း၊ ငါ့စကားေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ျခင္း ရွိေသာသူကိုသာ ငါၾကည့္ရႈမည္။

၃တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ႏြားကိုသတ္ေသာသူသည္ လူကိုသတ္ေသာသူႏွင့္တူ၏။ သိုးသငယ္ကိုယဇ္ ပူေဇာ္ေသာသူသည္ ေခြလည္ပင္းကိုျဖတ္ေသာ သူႏွင့္တူ၏။ အလႈဒါနကို လႈဒါန္းေသာသူသည္ ဝက္ေသြးကိုလႈဒါန္း ေသာသူႏွင့္တူ၏။ ေလာဗန္ကိုမီးရႈိ႔ေသာသူသည္ ရုပ္တုကို ေကာင္းႀကီးေပးေသာသူႏွင့္ တူ၏။ အကယ္စင္စစ္ ထိုသူတို႔သည္ မိမိအလိုရွိရာလမ္းကို ေရြးၾက၏။ ၄ငါသည္လည္း၊ သူတို႔ကို ေဘးဥပဒ္မ်ားကိုေရြးမည္။ သူတို႔ေၾကာက္ ေသာအမႈကို ေရာက္ေစမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါေခၚေသာအခါ အဘယ္သူမွ်မထူး။ ငါေျပာေသာအခါ သူတို႔သည္ နားမေထာင္ၾက။ ငါ့မ်က္ ေမွာက္၌မေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္၍၊ ငါမႏွစ္သက္ေသာအရာကို ေရြးယူၾက၏။

၅ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ေသာသူတို႔၊ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ ၾကေလာ့။ သင္တို႔ကိုမုန္း၍၊ ငါ့နာမေၾကာင့္ ႏွင္ထုတ္ေသာ ညီအစ္ကိုတို႔က၊ ငါတို႔သည္ သင္တို႔၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ျမင္ရမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဘုန္းပြင့္ေတာ္မူေစသတည္း ဟုေျပာတတ္ေသာ္ လည္း၊ ရွက္ေၾကာက္ၾက လိမ့္မည္။ ၆ၿမိဳ႔၌အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ေသာအသ၊ံ  ဗိမာန္ေတာ္ထဲကထြက္ေသာအသံ၊ ရန္သူတို႔အားအက်ဳိးအျပစ္ ကို ေပးေတာ္မူေသာ္ထာဝရဘုရား၏ စကားသံေပတည္း။

၇ဇိအုန္သတို႔သမီးသည္ သားဘြားျခင္းေဝဒနာကို မခံမွီသားကိုဘြား၏။ ေဝဒနာခံခ်ိန္မေရာက္မွီသား ေယာက္်ားကို ျမင္၏။ ၈ထုိသို႔ေသာအမႈကို အဘယ္သူသည္ၾကားဘူးသနည္း။ ထိုသို႔ေသာအမႈကို အဘယ္သူသည္ ျမင္ဘူးသနည္း။ တုိင္းႏုိင္ငံကို တေန႔ျခင္းတြင္ ဘြားတတ္သေလာ။ ျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔ကို တၿပိဳင္နက္ဘြားတတ္သေလာ။ ဇိအုန္သတုိ႔သမီးသည္ သားဘြားျခင္းေဝဒနာကို ခံအံ့ဆဲတြင္၊ သားမ်ားကို ဘြားျမင္ပါသည္တကား၊၊ ၉ သားဘြားမည္အေၾကာင္းကို ငါသည္ စီရင္ၿပီးမွ၊ မဘြားေစဘဲေနသေလာဟု ထာဝရဘုရား ေမးေတာ္မူ၏။ ငါသည္ ပဋိိသေႏၶြေပးၿပီးမွ၊မဘြားႏိုင္ေအာင္ ခ်ဳပ္ထားရမည္ေလာဟု  သင္၏ဘုရားသခင္ ေမးေတာ္မူ၏။ ၁ဝေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ခ်စ္ေသာသူအေပါင္းတို႔၊ သူႏွင့္အတူဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အတြက္ စိတ္မသာ ညည္းတြားေသာသူအေပါင္းတို႔၊ သူႏွင့္အတူ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့။ ၁၁သို႔ျပဳလွ်င္၊ သူ၏ခ်မ္းသာျခင္းသားျမတ္ကိုစို႔၍ ဝၾကလိမ့္မည္၊၊ သူ၏စည္းစိမ္ ၾကြယ္ဝျခင္းအထဲက ထုတ္ယူ၍ ေမြ႔ေလ်ာ္ၾကလိမ့္မည္။

၁၂ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ျမစ္ကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာကို၄င္း၊ စီးေသာေရကဲ့သို႔တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ စည္းစိမ္ကုိ၄င္း ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ငါေရာက္ေစမည္။ သင္တို႔သည္သားျမတ္ကို စို႔၍ ခါး၌ခ်ီျခင္း၊ ဒူးေပၚမွာ ျမွဴျခင္းကို ခံစားရၾကလိမ့္မည္။ ၁၃ အမိသည္သားငယ္ကို ႏွစ္သိမ့္ေစသကဲ့သို႔၊ သင္တို႔ကိုငါႏွစ္သိမ့္မည္။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ ၌ ခ်မ္းသာ ရၾက လိမ့္မည္။ ၁၄ ထုိသို႔ေတြ႔ျမင္သျဖင့္၊ သင္တို႔၏ႏွလံုးသည္ ရႊင္ျမဴး၍ ၊ အရိုးတို႔သည္ စိမ္းလန္းေသာ အပင္ကဲ့သို႔  သန္ၾကလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရား လက္ေတာ္သည္ လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔အား၄င္း၊ အမ်က္ေတာ္သည္ ရန္သူတို႔အား ၄င္း ထင္ရွားလိမ့္မည္။

၁၅ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ျပင္းစြာေသာအရွိန္အားျဖင့္ အမ်က္ေတာ္ကို၄င္း၊ မီးလွ်ံအားျဖင့္ ဆံုးမ ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း၊ ထင္ရွားစြာျပျခင္းငွါ၊ ေလေဘြကဲ့သို႔ေသာ ရထားေတာ္တို႔ကို စီး၍၊ မီးကဲ့သို႔ ၾကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္၊ ၁၆ထာဝရဘုရားသည္ မီးႏွင့္ထားအားျဖင့္၊ လူသတၱဝါအေပါင္းတို႔ကို အျပစ္ေပးေတာ္မူ၍၊ ထာဝရဘုရား ကြပ္မ်က္ ေတာ္မူေသာ သူတို႔သည္ မ်ားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၇တဖန္မိန္႔ေတာ္မႈကား၊ ဝက္သား၊ ၾကြက္သား၊ ရြံရွာဘြယ္ေသာ အရာကို စားလ်က္၊ ဥယ်ာဥ္တို႔တြင္ အလယ္၌ရွိေသာ သူတေယာက္ေနာက္သို႔ လိုက္၍၊ မိမိတို႔ကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ ေစေသာ သူတို႔သည္ တၿပိဳင္နက္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ သူတို႔၏ အက်င့္တို႔ကို၄င္း၊ အႀကံအစည္တို႔ကို၄င္း ငါသိ၏၊၊

၁၈အခ်ိန္တန္မွ ဘာသာစကားျခားနားေသာလူ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပါင္းတို႔ကို ငါစည္းေဝးေစသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ လာ၍ ငါ၏ဘုန္းကို ဖူးျမင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၉ထုိသူတို႔တြင္ အလံကို ငါထူမည္၊၊ ေဘးလြတ္ေသာ သူတို႔ကို တာရႈျပည္၊ ဖုလျပည္ ေလးလက္နက္ကို သံုးတတ္ေသာ လုဒျပည္၊ တုဗလျပည္၊ ယာဝန္ျပည္မွစ၍၊ ငါ၏ နာမကိုမၾကား၊ ငါ၏ ဘုန္းကိုမျမင္၊ ေဝးစြာေသာတကြၽန္းႏိုင္ငံအရပ္သို႔ ေစလႊတ္သျဖင့္၊ တပါးအမ်ိဳးသားတုိ႔တြင္ ငါ၏ဘုန္းကို ေဟာေျပာ ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝဣသေရလအမ်ိဳးသားတုိ႔သည္ စင္ၾကယ္ေသာ ဖလားစသည္တို႔ႏွင့္၊ ပူေဇာ္သကၠာကို ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့သကဲ့သို႔၊ ထိုသူတို႔သည္ သင္တို႔၏ ညီအစ္ကိုအေပါင္းကို ျမင္း၊ ရထား၊ ထမ္းစင္၊ ျမည္း၊ ကုလားအုပ္ ေပၚ၌တင္၍၊ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ဘို႔ရာ၊ ခပ္သိမ္းေသာ အျပည္ျပည္တို႔မွ ငါ၏ သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾကလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၁ထိုသူအခ်ိဳ႔တို႔ကို ငါေရြးယူ၍၊ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္အရာႏွင့္ ေလဝိလူအရာ၌ ခန္႔ထားမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၂၂ငါဖန္ဆင္းေသာ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္သည္ ငါ့ေရွ႔၌ တည္သကဲ့သို႔၊ သင္တို႔၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ ႏွင့္ သင္တို႔၏ နာမသည္လည္း တည္ရလိမ့္မည္ဟု ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၃ လူသတၱဝါ အေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ေရွ႔မွာ ကိုးကြယ္ျခင္းငွါ လဆန္းေန႔ ႏွင့္ ဥပုသ္ေန႔ အစဥ္အတိုုင္း လာၾကလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၄ ထိုသူတို႔ သည္၊ ငါ့ကို ျပစ္မွားေသာသူတို႔၏ အေသေကာင္မ်ားကို ထြက္၍ ၾကည့္ရႈၾကလိမ့္မည္၊၊ သူတို႔၏ ပိုးသည္ မေသႏိုင္ရာ။ သူတို႔၏ မီးသည္လည္း မၿငိမ္းႏိုင္ရာ၊၊ လူသတၱဝါအေပါင္းတို႔၌ ရြ႔ံရွာဘြယ္ျဖစ္ရာၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

 

ပေရာဖက္ေဟရွာယ စီရင္ေရးထားေသာ အနာဂတၱိက်မ္းၿပီး၏၊၊