ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၆)


၁ၾသဇိမင္းႀကီးအနိစၥေရာက္ေသာ ႏွစ္တြင္၊ ထာဝရဘုရားသည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ ငါျမင္၏၊၊ အဝတ္ေတာ္တန္ဆာသည္ ဗိမာန္ေတာ္ကုိျဖည့္ေလ၏၊၊ ၂ေကာင္းကင္တမန္သရပ္တုိ႔ သည္ ပလႅင္ေတာ္တဘက္တခ်က္၌ရပ္ေနၾက၏၊၊ သူတုိ႔သည္အေတာင္ ေျခာက္ခုစီရွိ၍၊ အေတာင္ႏွစ္ခုျဖင့္ မ်က္ႏွာကုိဖုံးလ်က္၊ အေတာင္ႏွစ္ခုျဖင့္ေျခတုိ႔ကုိ ဖုံးလ်က္၊ အေတာင္ႏွစ္ခုျဖင့္ ပ်ံတတ္ၾက၏၊၊ ၃သူတုိ႔ကလည္း၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားသည္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏၊၊ သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏။ သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏။ ေျမႀကီးလုံးသည္ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ျပည့္ေလ၏ဟု တပါးကုိတပါး ေၾကြးေၾကာ္၍ ျမြက္ဆုိၾက၏၊၊ ၄ထုိသုိ႔ေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံေၾကာင့္၊ တံခါးတုိင္တို႔သည္လႈပ္ရွား၍ မီးခိုးႏွင့္တအိမ္လုံးျပည့္ေလ၏၊၊ ၅ငါကလည္း ငါ၌အမဂၤလာရွိ၏၊၊ ငါအက်ဳိးနည္းရွိၿပီ၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ညစ္ညဴးေသာ ႏႈတ္ခမ္းရွိလ်က္၊ ညစ္ညဴး ေသာ ႏႈတ္ခမ္းရွိေသာ လူမ်ဳိးတြင္ေနလ်က္ႏွင့္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားတည္းဟူေသာ ရွင္ဘုရင္ကုိ ကုိယ္မ်က္စိႏွင့္ျမင္ေလၿပီတကားဟုဆုိ၏၊၊ ၆ထုိအခါေကာင္းကင္တမန္ သရပ္တပါးသည္ ယဇ္ပလႅင္ေပၚက မီးညွပ္ျဖင့္ ယူေသာ မီးခဲတခဲကုိ လက္ႏွင့္ကုိင္လ်က္၊ ငါရွိရာသုိ႔ပ်ံလာ၍၊ ၇ငါ့ႏႈတ္ကုိတုိ႔ၿပီးလွ်င္၊ ဤမီးခဲသည္သင္၏ ႏႈတ္ခမ္းကုိ ေတြ႔ၿပီ၊၊ သင္၏ဒုစရုိက္ကုိသုတ္သင္ၿပီ၊၊ သင္၏အျပစ္လည္းေျပရွင္းၿပီဟုဆုိ၏၊၊

၈တဖန္ထာဝရဘုရားက ငါသည္အဘယ္သူကုိ ေစလႊတ္ရမည္နည္း၊၊ ငါတုိ႔အဘုိ႔ အဘယ္သူသြား မည္နည္း၊ ငါတုိ႔အဘုိ႔ အဘယ္သူသြားမည္နည္းဟုေမးေတာ္မူသံကုိ ငါၾကားလွ်င္၊ ငါကအကြၽႏု္ပ္ရွိပါ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္ကုိေစလႊတ္ ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ၉ထာဝရဘုရားကလည္း ထုိလူမ်ဳိးရွိရာသုိ႔ သြားၿပီးလွ်င္ သင္တုိ႔သည္ ၾကားလ်က္ပင္၊ အနက္ကုိ နားမလည္ဘဲၾကားၾကလိမ့္မည္၊၊ ျမင္လ်က္ပင္အာရုံမွျပဳဘဲ ျမင္ၾကလိမ့္မည္ဟုေျပာေလာ့၊၊ ၁ဝသူတုိ႔မ်က္စိ မျမင္၊ နားမၾကား၊ စိတ္ႏွလုံးမသိ၊ အက်င့္မေျပာင္းလဲ၊ သူတုိ႔အနာေရာဂါကုိငါမၿငိမ္းေစရသည္တုိင္ေအာင္၊ သူတုိ႔စိတ္ ႏွလုံးကုိ မုိက္ေစေလာ့၊၊ သူတုိ႔နားကုိလည္း ထုိင္းေစေလာ့၊၊ သူတုိ႔မ်က္စိကုိလည္း ပိတ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၁အုိထာဝရဘုရား၊ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လုံး ၾကာပါလိမ့္နည္းဟု ငါေမးေလွ်ာက္ျပန္လွ်င္၊ ၿမိဳ႔တုိ႔သည္ၿမိဳ႔သားမရွိ၊ အိမ္တုိ႔သည္  အိမ္သားမရွိေအာင္ ဖ်က္ဆီးျခင္းသုိ႔ေရာက္သျဖင့္၊ တျပည္လုံးသည္ လူဆိတ္ညံရာ သက္သက္ ျဖစ္သည္တုိင္ေအာင္၄င္း၊ ၁၂ထာဝရဘုရားသည္ လူတုိ႔ကုိေဝးေသာအရပ္သုိ႔ ေျပာင္း ေစေတာ္မူ၍၊ ျပည္ထဲမွာ မ်ားစြာေသာ စြန္႔ပစ္ျခင္းရွိသည္တုိင္ေအာင္၄င္း၊ ထုိကာလသည္ ၾကာလိမ့္မည္၊၊ ၁၃ထုိျပည္၌ ဆယ္ဘုိ႔တြင္ တဘုိ႔ၾကြင္ ေသးေသာ္လည္း၊ ထုိအၾကြင္းသည္ အထပ္ထပ္ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထင္းရူးပင္ႏွင့္ သပိတ္ပင္တုိ႔ကုိ ခုတ္လွဲ၍။ သစ္ငုတ္သည္ၾကြင္းသကဲ့သုိ႔၊ သန္႔ရွင္းေသာအႏြယ္သည္၊ ထုိျပည္၌ အငုတ္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။