ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၈)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္ၾသဇိသားျဖစ္ေသာ၊ ေယာသံ၏သားအာခတ္မင္းလက္ထက္၌ ရူရိရွင္ဘုရင္ေရဇိန္မင္းႏွင့္ ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္ေရမလိမင္း၏သား ေပကာမင္းတုိ႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကုိ တုိက္ျခင္းငွါခ်ီလာၾက၏၊၊ သုိ႔ေသာ္ လည္း အၾကံမေျမာက္ႏုိင္ၾက၊၊ ၂ရႈရိျပည္သည္ ဧဖရိမ္ျပည္ကုိ အမွီျပဳသည္ဟု ဒါဝိဒ္မင္းမ်ဳိးၾကားေသာအခါ၊ ေတာ၌ သစ္ပင္တုိ႔သည္ ေလေၾကာင့္လႈပ္ရွားသကဲ့သုိ႔၊ မင္းႀကီး၏ႏွလုံးႏွင့္ ျပည္သားတုိ႔၏ ႏွလုံးသည္တုန္လႈပ္လ်က္ ရွိၾက၏။

၃ထုိအခါထာဝရဘုရားသည္ ေဟရွာယကုိမိန္႔ေတာ္္မူသည္ကား၊ သင္သည္ သင္၏သား ရွာယာရႈပ္ႏွင့္အတူ သြား၍၊ ခဝါသည္၏ လယ္နားမွာေရွာက္ေသာလမ္း၊ အထက္ေရကန္ျပြန္ဝ၌ အာခတ္မင္းကုိ ႀကိဳဆုိ၍ေတြ႔လွ်င္၊ ဆင္ဆုိ ရမည္မွာ၊ ၄သတိျပဳ၍ ၿငိမ္သက္စြာေနေလာ့၊၊ မီးခုိးထြက္ေသာ ဤထင္းစႏွစ္ခုတည္း ဟူေသာ ရႈရိမင္းေရဇိန္ႏွင့္ ေရမလိ၏ သားတုိ႔သည္ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္ေသာ္လည္း၊ မစုိးရိမ္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္၊၊

၅-၆ရႈရိျပည္၊ ဧဖရိမ္ျပည္၊ ေရမလိသားတုိ႔က၊ ငါတုိ႔သည္ ယုဒျပည္သုိ႔သြား၍ ေႏွာင့္ရွက္ၾကကုန္အံ့၊၊ တုိက္ယူ၍  ျပည္အလယ္မွာ တဗာလ၏သားကုိမင္းအရာ၌ ခန္႔ထားၾကကုန္အံ့ဟု သင့္တဘက္၌ မေကာင္းေသာအၾကံကုိ ၾကံၾက ေသာ္လည္း၊ ၇ဘုရားရွင္ထာဝရဘုရားက ထုိအၾကံမတည္ရ၊၊ ထုိသုိ႔မျဖစ္ရ၊၊ ၈ရႈရိျပည္၏ေခါင္းကား၊ ဒမာသက္ၿမိဳ႔၊၊ ၉ဒမာသက္ၿမိဳ႔၏ေခါင္းကား၊ ေရဇိန္မင္းျဖစ္ရ၏၊၊ ဧဖရိမ္ျပည္၏  ေခါင္းကား၊ ရွမာရိၿမိဳ႔၊ ရွာမာရိၿမိဳ႔၏ေခါင္းကား၊ ေရမလိသားျဖစ္ရ၏၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ေျခာက္ဆယ္ငါးႏွစ္အတြင္း တြင္၊ ဧဖရိမ္ျပည္ကုိ ျပည္မျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊  ခ်ဳိးဖဲ့လိမ့္မည္၊၊ သင္တုိ႔သည္မယုံလွ်င္ မတည္ရၾကဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၁ဝတဖန္ထာဝရဘုရားက၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားထံမွာ နိမိတ္လကၡဏာကုိေတာင္းပန္ေလာ့၊၊                    ၁၁နက္ေသာ အရပ္၌ျဖစ္ေစ၊ ျမင့္ေသာအထက္အရပ္၌ျဖစ္ေစ၊ ေတာင္းပန္ေလာ့ဟု အာခတ္မင္းကုိ မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၁၂အာခတ္မင္းက ကြၽႏု္ပ္မေတာင္းပန္ပါ၊၊ ထာဝရဘုရားကုိမစုံစမ္းပါဟုျပန္ေျပာ၏၊၊ ၁၃ထုိအခါ ေဟရွာယက၊ အုိဒါဝိဒ္အမ်ဳိးသားတုိ႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ သင္တုိ႔သည္ လူကုိၿငီးေငြ႔ေစသည္သာမက၊ ငါကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ကုိ ၿငီးေငြ႔ေစၾကမည္ေလာ့၊၊ ၁၄ထုိေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ နိမိတ္လကၡဏာကုိ သင္တုိ႔အားေပးေတာ္မူမည္၊၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ သတုိ႔သမီးကညာသည္၊ ပဋိသေႏၾၶြယူ၍၊ သားေယာက်္ားကုိ ဘြားျမင္ လတံ့၊၊ ထုိသားကုိ ဧမာေႏြလအမည္ျဖင့္ မွည့္ရလတံ့၊၊ ၁၅ထုိသူသည္ မေကာင္းေသာ အရာကုိပယ္၍၊ ေကာင္းေသာ အရာကုိ ေရြးယူတတ္သည္တုိင္ေအာင္၊ ႏုိ႔ဓမ္းႏွင့္ပ်ားရည္ကုိ စားရလိမ့္မည္၊၊ ၁၆ထုိသူငယ္မေကာင္း ေသာအရာ ကုိမပယ္၊ ေကာင္းေသာအရာကိုမေရြးမယူတတ္မွီ၊ သင္ေၾကာက္ေသာရွင္ဘုရင္ႏွစ္ဦး အစုိးရေသာ ျပည္သည္ စြန္႔ပစ္ ေသာအရပ္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊

၁၇ဧဖရိမ္အမ်ဳိးသည္ ယုဒအမ်ဳိးႏွင့္ကြာ သြားေသာေန႔မွစ၍၊ မျဖစ္ဘူးေသာ ေန႔ရက္ကာလကုိ ထာဝရ ဘုရားသည္သင္၏အေပၚ၌၄င္း၊ သင္၏ လူမ်ားအေပၚ၌၄င္း၊ သင္၏အမ်ဳိးရင္းအေပၚ၌၄င္း၊ ေရာက္ေစေတာ္မူမည္၊၊ ၁၈ထုိကာလ၌ အဲဂုတၱဳျမစ္လက္ၾကားတုိ႔ အနားမွာရွိေသာ ယင္ေကာင္ကုိ၄င္း၊ အာရႈရိျပည္၌ရွိေသာပ်ားေကာင္ ကုိ၄င္း၊ ႏႈိးေဆာ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ၁၉သူတုိ႔သည္လာ၍လူဆိတ္ညံေသာခ်ဳိင့္မ်ား၊ ေခ်ာက္ၾကား၊ ေတာအုံ၊ က်က္စားရာမ်ား၊ အေပၚမွာ အကုန္အစင္နားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝထုိကာလတြင္ ျမစ္ႀကီးတစ္ဘက္၌ေနေသာသူ၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္တည္းဟူ ေသာငွါးေသာသင္တန္းျဖင့္ ထာဝရဘုရားသည္ ဆံပင္ႏွင့္ ေျခေမြးကုိရိတ္ေတာ္မူမည္၊၊ မုတ္ဆိတ္ကုိလည္းပယ္ရွင္း ေတာ္မူမည္၊၊ ၂၁ထုိကာလ၌ လူသည္ႏြားမကေလးတေကာင္၊ သုိးဆိတ္ႏွစ္ေကာင္ကုိ ေမြးစားလွ်င္၊ ၂၂သူတုိ႔၌မ်ားစြာ ေသာႏုိ႔ကုိရသျဖင့္ ႏုိ႔ဓမ္းကုိစားရ၏၊၊ ျပည္၌ က်န္ၾကြင္းသမွ်ေသာသူတုိ႔သည္ ေထာပတ္ႏွင့္ပ်ားရည္ကုိသာ စားရၾက လိမ့္မည္၊၊ ၂၃ထုိအခါစပ်စ္ႏြယ္ပင္ တေထာင္ရွိ၍၊ ေငြတေထာင္အဘုိး ထုိက္ေသာ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္တုိင္း၊ ဆူးပင္မ်ဳိး သက္သက္ျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၂၄ေလးႏွင့္ျမွားကုိေဆာင္လ်က္ ထိုအရပ္သုိ႔သြားၾကလိမ့္မည္၊၊ ေျမတျပင္လုံး၌ ဆူးပင္မ်ဳိး သက္သက္ျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၂၅ေပါက္တူးႏွင့္တူးဆြရာ ေတာင္ယာရွိသမွ်တုိ႔သည္ ဆူးပင္မ်ဳိးေၾကာင့္ အဘယ္သူမွ် မခ်ည္းဝံ့သျဖင့္၊ ႏြားလြတ္၍က်က္စားရာ၊ သုိးဆိတ္တုိ႔ ေက်ာ္နင္းရာျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္ဟုေဟာေလ၏၊၊