ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၉)


၁သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းကုိခံရေသာ ျပည္သည္ ေနာက္မွေမွာက္မုိက္ႏွင့္ကင္းလြတ္လိမ့္မည္၊၊ ဇာဗုလုန္ ခရုိင္ႏွင့္ နႆလိခရုိင္ကုိ အထက္က ရႈတ္ခ်ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ ေနာက္တဖန္အုိင္နားေရွာက္ေသာ လမ္း၊ ေယာ္ဒန္ ျမစ္တဘက္၊ တပါးအမ်ဳိးသားေနရာ၊ ဂါလိလဲျပည္ကုိ ဂုဏ္အသေရႏွင့္ ျပည့္စုံေစေတာ္မူ၏၊၊ ၂ေမွာင္မုိက္ထဲမွာ သြားလာေသာ လူမ်ားတုိ႔သည္ ႀကီးစြာေသာ အလင္းကုိျမင္ရ၍၊ ေသမင္း၏ႏုိင္ငံအရိပ္တြင္ ရွိေနေသာ သူတုိ႔၌ အလင္းေပၚထြန္းလ်က္ရွိ၏၊၊ ၃ကုိယ္ေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားတုိ႔ကုိ မ်ားျပားေစ၍၊ သူတုိ႔၏ဝမ္း ေျမာက္ျခင္းကုိ တုိးပြား ေစေတာ္မူ၏၊၊ စပါးကုိ စုသိမ္းရာကာလ၌ ဝမ္းေျမာက္သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ လုယူေသာဥစၥာကုိ ဝယ္ေသာသူ ဝမ္းေျမာက္ သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေရွ႔ေတာ္၌ သူတုိ႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ၾကပါ၏၊၊ ၄အေၾကာင္းမူကား၊ မိဒ်န္လက္ထက္၌ ျပဳေတာ္မူသကဲ့သုိ႔၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ သူတုိ႔ထမ္းရေသာထမ္းဘုိး၊ ေက်ာ၌ခံရေသာတုတ္ကုိ၄င္း၊ ညွဥ္းဆဲေသာသူ၏လံတံကုိ၄င္း ခ်ဳိးေတာ္ မူၿပီ၊၊ ၅စစ္တုိက္ေသာသူရဲ၏ေျခစြပ္ႏွင့္အေသြးလူးေသာ အဝတ္တန္ဆာ ရွိသမွ်တုိ႔သည္ မီးရိႈ႔ဘို႔ မီးဇာျဖစ္ရ ၾကလိမ့္မည္။ ၆အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔အဘို႔သူငယ္ကို ဖြားျမင္၏။ ငါတို႔အားသားကို သနားေတာ္မူ၏။ ထိုသူသည္ အုပ္စိုးျခင္း အာဏာစက္ရွိလိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူကား အံံ့ၾသဖြယ္၊ တိုင္ပင္ဘက္၊ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္၊ ထာဝရအဘ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကိုခံေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၇ဒါဝိဒ္မင္း၏ ရာဇပလႅင္ေပၚ မွာထိုင္၍၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေနာင္ကာလအစဥ္မျပတ္၊ တရားေတာ္အတိုင္း ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္၍ အျမဲတည္ေစေတာ္မူမည္ အေၾကာင္း၊ အာဏာေတာ္တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ေတာ္မူျခင္းသည္ နိစၥအျမဲရွိလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရ ဘုရားသည္  အလိုေတာ္အားႀကီး၍၊ ထိုအမႈကို ၿပီးစီးေစေတာ္မူလိမ့္မည္။

၈ထာဝရဘုရားသည္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ယာကုပ္အမ်ိဳးသို႔လႊတ္၍၊ဣသေရလ အမ်ိဳးအေပၚမွာ သက္ေရာက္ ေစေတာ္မူ၏။ ၉-၁ဝအုတ္ရိုးၿပိဳေသာ္လည္း၊ ဆစ္ေသာေက်ာက္ႏွင့္တည္ျပန္မည္။ သဖန္းပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲေသာ္လည္း၊ သူတို႔အရာ၌ အာရဇ္ပင္မ်ားကို စိုက္ထားမည္ဟု မာနႀကီးမားေထာင္လႊားေသာ ရွမာရိၿမိဳ႔သားမွစ၍ ဧဖရိမ္လူအေပါင္း တို႔သည္သိရၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ထာဝရဘုရာသည္လည္း၊ ထိုသူတို႔တဘက္၌ ေရဇိန္မင္း၏ ရန္သူတုိ႔ကုိ ေျမွာက္၍၊ ဧဖရိမ္အမ်ဳိး၏ ရန္သူတို႔ကုိ ထေစေတာ္မူသျဖင့္၊ ၁၂ေရွ႔၌ကားရႈရိလူ၊ ေနာက္၌ကား ဖိလိတၱိလူတုိ႔သည္ ပစပ္ဟ၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ ကုိက္စားၾကလိမ့္မည္၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အမ်က္ေတာ္သည္မၿငိမ္း၊ လက္ေတာ္သည္ ဆန္႔က်င္ လ်က္ရွိေသး၏၊၊

၁၃ဤလူမ်ဳိးသည္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူေသာ သူထံသုိ႔မလွည့္မျပန္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား ကုိ မရွာမေဖြတတ္၊၊ ၁၄ထုိေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးမွ ဦးေခါင္းႏွင့္အၿမီးကုိ၄င္း၊ စြန္ပလံြလက္ႏွင့္ ကုိင္းပင္ကုိ၄င္း တေန႔ျခင္းတြင္ ခုတ္ျဖတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၅ ဦးေခါင္းကား၊ အသက္ႀကီးသူႏွင့္ အသေရရွိသူတည္း။ အၿမီးကား၊ မုသာကုိေဟာေျပာေသာ ပေရာဖက္တည္း၊၊ ၁၆ဤလူမ်ဳိးကုိ လမ္းျပေသာ သူတုိ႔သည္ လမ္းလြဲေစျခင္း ငွါျပၾက၏၊၊ လုိက္ေသာသူတုိ႔သည္လည္း ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၇ထုိေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတုိ႔တြင္ရွိေသာ လူပ်ဳိတုိ႔ကုိအားရေတာ္မမူ၊၊ မိဘမရွိေသာ သူငယ္ႏွင့္ မုတ္ဆုိးမတုိ႔ကုိ သနားေတာ္မမူ၊၊ ထုိသူအေပါင္း တုိ႔သည္ အဓမၼျပဳေသာသူ၊ ဆုိးညစ္ေသာသူျဖစ္၍၊ မတရားေသာစကားကုိ ေျပာတတ္ၾက၏၊၊ သုိ႔ျဖစ္၍၊ အမ်က္ ေတာ္သည္မၿငိမ္း၊ လက္ေတာ္သည္ ဆန္႔လ်က္ရွိေသး၏၊၊

၁၈အဓမၼသည္ မီးကဲ့သုိ႔ ေလာင္တတ္၏၊၊ ဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ကြၽမ္းေစမည္၊၊ ေတာအုပ္ကုိလည္း မီးရိႈ႔သျဖင့္၊ အပင္တုိ႔သည္ မီးခုိးႏွင္တကြ လြင့္တက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၉ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ ေၾကာင့္၊ ေျမသည္မီးေလာင္၍၊ ေျမသားတုိ႔သည္ မီးေမြးဘုိ႔ထင္းျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ညီအစ္ကုိခ်င္း တေယာက္ကုိ တေယာက္မႏွေျမာရ၊၊ ၂ဝလက်္ာဘက္၌ ခုတ္ျဖတ္ေသာ္လည္း၊ ငတ္မြတ္လိမ့္မည္၊၊ လက္ဝဲဘက္၌ ကုိက္စား ေသာ္လည္း မဝရ၊၊ အိမ္နီး ခ်င္းအသားကုိ လူတုိင္းကုိက္စားရလိမ့္မည္၊၊ ၂၁မနာေရွအမ်ဳိးသည္ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးကုိ၄င္း၊ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးသည္ မနာေရွအမ်ဳိးကုိ၄င္း ကုိက္စားၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိႏွစ္မ်ဳိးတုိ႔သည္ ယုဒအမ်ဳိးကုိ တညီတညြတ္ တည္းရန္ျပဳၾကလိမ့္မည္၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အမ်က္ေတာ္သည္မၿငိမ္း၊ လက္ေတာ္သည္ ဆန္႔လ်က္ရွိေသး၏၊၊